Straipsnio ID: 826955 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

2003 M. rugpj??io 11 d. Microsoft prad?jo tirti kirminas tai buvo prane?ta Microsoft produkt? palaikymo tarnybai (PSS), ir Microsoft PSS saugumo komanda persp?jimas turi informuoti klientus apie naujus ?irdys. Kirminas yra kompiuterio virusas, paprastai plinta be vartotojo tipas veiksm? ir kad platina kopijos (galb?t pakeistos), pati tinkluose (pvz., internetas). Visuotinai ?inomas kaip "Blaster," ?i nauja kirminas naudoja pa eid iamum? buvo sprend?iamos i? Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980) skleisti pati tinkluose naudojant atviro nuotolinio Proced?ros i?kvietimo (RPC) prievadai kompiuteriams, kuriuose veikia bet kuri? produkt? kurie yra i?vardyti ?io straipsnio prad?ioje.

?is straipsnis yra informacijos apie tinklo administratoriams ir IT specialistams apie tai, kaip u?kirsti keli? ir kaip susigr??inti i? infekcijos nuo Blaster kirminas ir jo variantai. Kirminas ir jo variant? yra taip pat ?inomas kaip W32.Blaster.Worm, W32.Blaster.C.Worm, W32.Blaster.B.Worm, W32.Randex.E (Symantec), W32/Lovsan.Worm (McAfee), WORM_MSBLAST.A (Trendmicro), ir Win32.Posa.Worm (Computer Associates). Papildomos informacijos apie tai atsigauna kirminas, susisiekite su savo antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?ju. Papildomos informacijos apie antivirusin?s programin?s ?rangos pardav?jai, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite, Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
49500Antivirusin?s programin?s ?rangos pardav?j? s?ra?as
Jei j?s esate nam? vartotojas, apsilankykite toliau Microsoft interneto svetain?je pad?s jums apsaugoti savo kompiuter? ir atkurti veiksmus Jei j?s? kompiuteris yra u?kr?stas Blaster kirminas:
http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows/Products/Security-Essentials
Papildomos informacijos apie kirminas, kuris yra pana?us ? Blaster ?irdys ir kurios eksploatuoja su sprag?, kurios sprend? i? Microsoft saugumo biuleteniai MS03-026 (823980) MS03-007 (815021), spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite, Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
826234Viruso ?sp?jimas apie Nachi ?irdys

Pastabos

 • J?s? kompiuteryje n?ra jautr?s Blaster ?irdys jei j?s ?diegta 823980 saugos pataisa (MS03-026), 2003 m. rugpj??io 11 d. (tos dienos prie? kad ?is kirminas atrado). J?s neturite daryti k? nors, jei j?s ?diegta 823980 saugos pataisa (MS03-026) iki rugpj??io 11, 2003.
 • Microsoft i?bandyti Windows NT Workstation 4.0, Windows NT Server 4.0, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003 ?vertinti, ar jie turi ?takos su sprag?, kurios yra skiriamos i? Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980). Windows Millennium Edition yra be funkcij?, kurios yra susijusios su ?ias silpn?sias vietas. Ankstesn?s versijos yra daugiau palaiko, ir jie gali arba negali tur?ti ?takos i? ?ias silpn?sias vietas. U? papildomos informacijos apie Microsoft palaikymo gyvavimo cikl?, aplankyti, ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;en-us;Lifecycle
  Funkcijos, kurios yra susijusios su ?ias silpn?sias vietas taip pat nebuvo ?trauktos su Windows 95, Windows 98 ar Windows 98 Second Edition, net jei ne?diegtas DCOM. Jums nereikia nieko daryti, jei j?s naudojate bet ?ios sistemos Windows versijos.
 • J?s? kompiuteryje n?ra jautr?s Blaster ?irdys jei j?s ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paket? arba Update Rollup 1, skirtas Windows 2000 Service 4 Paketo. Saugos naujinimas 824146 yra ?trauktas ? ?i? pakeitim? paketus. Ne reikia padaryti k? nors ?diegus ?iuos pakeitim? paketus. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsn? numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
  322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
  891861 Update Rollup 1, skirtas Windows 2000 4 pakeitim? paketui ir ?inomos problemos

Daugiau informacijos

Infekcijos simptomai

Jei j?s? kompiuteris yra u?kr?stas ?irdys, j?s negalite patirtis joki? simptom?, arba galite pasteb?ti bet kur? i? ?i? simptom?:
 • Galite gauti ?i? klaidos prane?im?:
  Nuotolinio proced?r? i?kvietimo (RPC) paslauga nutraukta netik?tai.
  Sistema i?sijungia. ?ra?ykite vis? darbo pa?anga ir log off.
  Visi ne?ra?yti keitimai bus prarasti.
  Tai darbo pabaig? inicijavo NT AUTHORITY\SYSTEM.
 • Kompiuteris gali i?jungti, arba gali paleisti kelis kartus, ne atsitiktiniais laiko tarpais.
 • Windows XP pagrindu arba Windows Server 2003 pagrindu kompiuteris, dialogo lange gali pasirodyti kad suteikia jums galimyb? ataskait?, problema su Microsoft.
 • Jei naudojate Windows 2000 ar Windows NT, jums gali gaunate stabdymo klaidos prane?im?.
 • Galite rasti fail?, pavadint? Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, arba Yuetyutr.dll Windows\System32 aplanke.
 • Galite rasti ne?prastas TFTP * failus kompiuteryje.

Techniniai duomenys

Technin?s informacijos apie pakeitimus, kurie ?irdys daro kompiuterio, susisiekite su savo antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?ju.

Aptikti ?is virusas, ie?koti fail?, pavadint? Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, arba Yuetyutr.dll Windows\System32 aplanke, arba parsisi?sti naujausi? antivirusin? programin? ?rang? pasira?yti nuo antivirusin?s programos, ir tada nuskaityti savo kompiuter?.

Ie?koti ?i? fail?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd ? ? Atidaryti langel?, o tada spustel?kite gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite dir %SystemRoot%\system32\filename.ext /a /s, ir tada paspauskite ENTER, jeifilename.ext yra Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, arba Yuetyutr.dll.

  Pastaba Pakartokite 2 kiekvienam i? ?i? fail? vardai: Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, ir Yuetyutr.dll. Jei galite rasti bet kur? i? ?i? fail?, j?s? kompiuteris gali b?ti u?kr?stas su kirminas. Jei rasite vien? i? ?i? fail?, panaikinkite fail?, o tada sekite ?io straipsnio skyriuje "I?ie?kojimas" veiksmus. Nor?dami naikinti fail?, ?veskitedel %systemroot%\system32\filename.ext/a Komandin? eilut?, o tada paspauskite ENTER.

Prevencijos

Siekiant u?kirsti keli? ?io viruso neu?kr?st? kompiuterio, atlikite ?iuos ?ingsniai:
 1. ?jungti interneto ry?io ugniasien?s funkcij? (ICF) Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition ir Windows Server 2003, Enterprise Edition; arba naudoti pagrindinio u?kard?, Microsoft Internet Security ir Spartinimo (ISA) Server 2000, ar tre?iosios ?alies u?kardos blokas TCP uostus 135, 139, 445 ir 593; UDP prievad? 69 (TFSP), 135, 137 ir 138; ir TCP prievadas 4444 nuotolinis valdymas Shell.

  Nor?dami ?jungti Windows XP ICF ar Windows Server 2003, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklai ir Interneto ry?io, tada spustel?kite Tinklo Jungtys.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ry??, kur j?s norite ?jungti Interneto ry?io ugniasien?, ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
  4. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, ir tada paspauskite, jei norite pasirinkti, Apsaugoti savo kompiuter? arba tinklo ribojant arba patekti ? ?? kompiuter? nuo interneto ?ym?s langel?.
  Pastaba Kai kurie telefono ry?io tinklo ry?ys gali neb?ti aplankai. Pvz., AOL, MSN dial-up jungtys gali b?ti nerodomas. Kai kuriose atvejais, galite naudoti ?iuos veiksmus Nor?dami ?jungti ICF ry??, nerodomas aplanke tinklo ry??. Jei ?iuos veiksmus neveikia, susisiekti su savo interneto paslaug? teik?jo (ISP) informacijos apie ugniasien?s j?s? interneto ry??.
  1. Paleiskite "Internet Explorer".
  2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto parinktys.
  3. Spustel?kite, Jungtys skirtuk?, spustel?kite ir Dial-up ry??, galite naudoti prisijungti prie interneto, o tada spustel?kite Parametrai.
  4. ? ? Telefono ry?io parametrus srityje, spustel?kite Savyb?s.
  5. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, ir tada spustel?kite Pasirinkite ? Apsaugokite savo kompiuter? arba tinklo ribojan?i? arba neleid?ianti patekti ? ?? kompiuter? i? interneto ?ym?s langel?.
  Daugiau informacija apie tai, kaip ?jungti interneto ry?io u?kard? Windows XP arba Windows Server 2003, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  283673Kaip ?jungti arba i?jungti u?kard? Windows XP
  Pastaba ICF galimas tik Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition ir Windows Server 2003, Enterprise Edition. Pagrindinis u?kardos Kelvados ir nuotolin?s prieigos, galite ?galinti bet kok? visuomen?s komponentas s?saja kompiuteryje, kuriame veikia Kelvados ir nuotolin?s prieigos ir Windows Server 2003 ?eimos nariu.
 2. ?is kirminas naudoja anks?iau skelbto pa?eid?iamumas kaip dalis infekcijos metod?. D?l ?ios prie?asties, turite b?ti tikri, kad ?diegta 823980 saugos ?ym?s visuose savo kompiuteriuose spr?sti d?l pa?alinti pa?eid?iamumui, kuris yra identifikuotas, Microsoft Security Bulletin MS03-026. Pastaba kad 824146 saugos ?ym?s pakei?ia 823980 saugos ?ym?s. Microsoft rekomenduoja ?diegti 824146 saugumo pleistras taip pat apima pataisymai d?l klausim?, skirt? ? Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980) Daugiau informacijos apie 824146 saugumo pleistras, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?s:
  824146MS03-039: Buferio perpilda naudojant RPCSS gali leisti pa?eid?jui naudoti kenk?ji?k? program?
  Daugiau informacijos apie ? 823980 saugos pataisa ir joki? i?ankstini? (pvz., pakeitim? paketas j?s? versija Windows), spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn?, ir Microsoft ?ini? baz?je:
  823980MS03-026: Buferio perpilda naudojant RPC gali leisti vykdyti kod?
  Nor?dami atsisi?sti 824146 saugos ?ym?s, paspauskite ir atitinkam? nuorod? j?s? operacinei sistemai:
 3. Naudoti naujausi? virus? aptikimo para?? i? savo antivirusin?s programos tiek?jo, nustatyti nauj? virus? ir j? variant?.

Atk?rimo

Geriausia praktika d?l saugumo rodo, kad atlikti piln? "?variu" diegimu anks?iau pavojus kompiuterio pa?alinti bet neatrast? i?naudoja, gali sukelti ? kompromis?. D?l papildom? informacijos, apsilankykite Cert patariamasis interneto svetain?je:
http://www.cert.org/tech_tips/Win-UNIX-system_compromise.html
Ta?iau daugelis antivirusini? kompanij? para?iau ?rankiai pa?alinti ?inoma, i?naudoti, susieta su konkre?iu ?irdys. Atsisi?sti ? ?alinimo ?rank? i? antivirusin?s programos, naudokite ?ias proced?ras atsi?velgiant ? j?s? operacin?je sistemoje

Atk?rimo Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition ir Windows Server 2003, Enterprise Edition

 1. ?jungti interneto ry?io ugniasien?s funkcij? (ICF) Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition ir Windows Server 2003, Enterprise Edition; arba naudoti pagrindinio u?kard?, Microsoft Internet Security ir Spartinimo (ISA) Server 2000, ar tre?iosios ?alies u?kardos.

  Nor?dami ?jungti ICF, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklai ir Interneto ry?io, tada spustel?kite Tinklo Jungtys.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ry??, kur j?s norite ?jungti Interneto ry?io ugniasien?, ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
  4. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, ir tada paspauskite, jei norite pasirinkti, Apsaugoti savo kompiuter? arba tinklo ribojant arba patekti ? ?? kompiuter? nuo interneto ?ym?s langel?.
  Pastabos
  • Jei j?s? kompiuteris i?sijungia arba bus paleistas i? naujo kelis kartus kai J?s bandote, atlikite ?iuos veiksmus, atsijungti nuo interneto, kol çjungiate u?kardos. Jei esate prisijung? prie interneto per pla?iajuost? ry??, Suraskite laid?, veikia i? i?or?s DSL arba kabelinio modemo, tada atjunkite t? laid? nuo modemo arba telefono lizdo. Jei naudojate dial-up ry?iu, suraskite telefono laid?, jungiant? modemas viduje kompiuterio ? telefono lizd?, ir tada atjungti kad kabelis arba i? telefono lizdo arba i? j?s? kompiuterio. Jei j?s negalite atjungti nuo Internete, ?veskite ?i? komand? ? komand? eilut? sukonfig?ruoti RPCSS ne, i? naujo paleiskite kompiuter? kai paslauga nepavyksta:
   SC nepakankamumas rpcss i? naujo = 0 veiksmus = paleisti
   Jei norite atkurti RPCSS numatytasis i?ie?kojimas nustatymas baigus ?iuos veiksmus, ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? eilut?:
   SC nepakankamumas rpcss i? naujo = 0 veiksmus = perkrauti/60000
  • Jei turite daugiau nei vien? kompiuter? dalintis interneto ry??, naudoti ugniasien?s tik kompiuteryje, kuriame yra sujungtas su Internete. Nenaudokite u?karda kituose kompiuteriuose, kad pasidalinti su Interneto ry??. Jei naudojate Windows XP, naudoti tinklo s?ranka Vedl? ?jungti ICF.
  • Naudojant u?kard? netur?t? ?takoti savo el. pa?to tarnyb? arba nar?yti internete, bet u?kard? galite i?jungti kai kuriuos interneto programin?s ?rangos, paslaug?, ar savyb?s. Jei taip atsitinka, jums gali tekti atidaryti kai kuri? uost? ant j?s? kai kurie interneto funkcija dirbti u?karda. Ie?kokite dokumentacijoje, kuri yra kartu su interneto paslauga, kuri veikia nustatyti, kuriems uostams turite atidaryti. Ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama kartu su savo u?kard?, kad nustatyti kaip atidaryti ?iuos prievadus. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?s:
   308127Kaip rankiniu b?du atidaryti interneto ry?io u?kard? Windows XP
  • Kai kuriais atvejais, galite naudoti ?iuos veiksmus paversti d?l ICF ry??, kuris nerodomas aplanke tinklo ry?iai. Jei ?iuos veiksmus neveikia, kreipkit?s ? savo interneto paslaug? teik?jo (ISP) u? informacijos apie j?s? interneto ry?io ugniasien?s.
   1. Paleiskite "Internet Explorer".
   2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto parinktys.
   3. Spustel?kite, Jungtys skirtuk?, spustel?kite dial-up ry??, galite naudoti prisijungti prie interneto, o tada spustel?kite Parametrai.
   4. ? ? Telefono ry?io parametrus srityje, spustel?kite ypatyb?s.
   5. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, ir tada paspauskite, jei norite pasirinkti, Apsaugoti savo kompiuter? arba tinklo ribojant arba patekti ? ?? kompiuter? nuo interneto ?ym?s langel?.
  Daugiau informacija apie tai, kaip ?jungti interneto ry?io u?kard? Windows XP arba Windows Server 2003, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  283673Kaip ?jungti arba i?jungti u?kard? Windows XP
  Pastaba ICF galimas tik Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition ir Windows Server 2003, Enterprise Edition. Pagrindinis u?kardos Kelvados ir nuotolin?s prieigos, galite ?galinti bet kok? visuomen?s komponentas s?saja kompiuteryje, kuriame veikia Kelvados ir nuotolin?s prieigos ir yra tam Windows Server 2003 ?eimos nariu.
 2. Atsisi?sti 824146 saugumo pleistras, ir tada ?diegti j? ? visi j?s? kompiuteriai tr?kumui, kuris yra nurodytas Microsoft Saugos biuleteniai MS03-026 ir MS03-039. Atsisi?sti 824146 saugumo pleistras, spustel?kite atitinkam? sait?:

  Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition ir Windows XP Media Center Edition
  http://Download.Microsoft.com/download/C/D/D/CDD7AC92-E4CC-4B1E-BC2F-7A61B46B23BF/windowsxp-KB824146-x86-enu.exe
  Windows XP 64-Bit versija 2002
  http://Download.Microsoft.com/download/A/C/E/ACE7FE00-4BF7-4421-8CCF-2913395500AA/windowsxp-KB824146-IA64-enu.exe
  Atkreipkite d?mes?, kad 824146 saugos ?ym?s pakei?ia 823980 saugumo pleistras. Microsoft rekomenduoja ?diegti ? 824146 saugumo pleistras, taip pat yra pataisym?, klausimai, Microsoft saugos biuletenis MS03-026 (823980) Daugiau informacijos apie 824146 saugumo pleistras, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?s:
  824146MS03-039: Buferio perpilda naudojant RPCSS gali leisti pa?eid?jui naudoti kenk?ji?k? program?
  Daugiau informacijos apie ? 823980 saugumo pleistras, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  823980MS03-026: Buferio perpilda naudojant RPC s?saja gali leisti vykdyti kod?
 3. ?diegti ar atnaujinti antivirusin? para?as programin? ?rang?, ir tada paleiskite piln? sistemos nuskaitym?.
 4. Atsisi?skite ir paleiskite ?irdys-?alinimo ?rank? i? j?s? antivirusin? tiek?jo.

Atk?rimo Windows 2000 ir Windows NT 4.0

Interneto ry?io ugniasien?s funkcij? n?ra Windows 2000 ar Windows NT 4.0. Jei Microsoft interneto saugos ir spartinimo (ISA) Server 2000 arba tre?iosios ?alies u?kardos n?ra blokuoja TCP uost? 135, 139, 445 ir 593, UDP uost? 69 (TFSP), 135, 137 ir 138 ir TCP prievadas 4444 nuotolinis valdymas Shell, atlikite ?iuos veiksmus ir pad?ti blokuoti ?takos uostus u? vietinio tinklo (LAN) ry?iams. Atkreipkite d?mes?, kad TCP/IP filtravimas yra pasiekiama ne Dial-up jungtys. Jei naudojate Dial-up ry?? su prisijungti prie interneto, tur?tum?te ?galinti u?karda.
 1. Konfig?ruoti TCP/IP saugumo. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus operacin?s sistemos.

  Windows 2000
  1. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklo ir Dial-up jungtys.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite s?saja, kur? naudojate patekti ? Interneto, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
  3. ? ? Pa?ym?tus komponentus naudoja ?is ry?io spustel?kite Interneto protokolas (TCP/IP), ir spustel?kite Ypatyb?s.
  4. ? ? Interneto protokolas (TCP/IP) Ypatyb?s dialogo langas, spustel?kite I?pl?stin?.
  5. Spustel?kite, Parinktys TAB.
  6. Spustel?kite TCP/IP filtravimas, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  7. Paspauskite, jei norite pasirinkti, ?galinti TCP/IP filtravim? (Visi adapteriai) ?ym?s langel?.
  8. Yra trys stulpeliai su taikomos ?ios etiket?s:
   • TCP uost?
   • UDP prievad?
   • IP protokolai
   Kiekvienam stulpeliui, spustel?kite ir Leisti tikvariantas.
  9. Spustel?kite gerai.

   Pastabos
   • Jei j?s? kompiuteris i?sijungia arba bus paleistas i? naujo kelis kartus kai bandote, atlikite ?iuos veiksmus, atsijungti nuo interneto prie? jus ?jungti u?kardos. Jei esate prisijung? prie interneto per ? pla?iajuos?io ry?io ry??, suraskite laid?, jungiant? savo i?or?s DSL arba kabelio modemas, ir tada atjungti kad kabelis modemo arba telefono lizdo. Jei naudoti telefonin? ry??, suraskite telefono laid?, jungiant? su modemas kompiuterio prie j?s? telefono lizdo viduje, ir tada atjungti kad kabelis arba i? telefono lizdo arba i? j?s? kompiuterio.
   • Jei turite daugiau nei vien? kompiuter? pasidalijimo, Interneto ry??, naudoti ugniasien?s tik kompiuteryje, kuriame yra tiesiogiai Prisijung? prie interneto. Nenaudokite u?karda kituose kompiuteriuose, naudoja bendr? interneto jungim?si.
   • Naudojant u?kard? netur?t? paveikti j?s? el. pa?to paslauga ar nar?yti internete, bet u?kard? galite i?jungti kai kuriuos interneto programin? ?ranga, paslaugas ar funkcijas. Jei taip atsitinka, jums gali tekti atidaryti kai kuri? uost? ant u?kardos d?l kai kuri? interneto funkcija dirbti. Ie?kokite dokumentacijoje, ?traukta ? interneto paslauga, kuri veikia nustatyti, kurios turite atidaryti prievadus. Ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama kartu su u?karda Nor?dami nustatyti, kaip atidaryti ?iuos prievadus.
   • ?iuos veiksmus pagr?sti modifikuotos i?trauka i? Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 309798. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?s:
    309798Kaip konfig?ruoti TCP/IP filtravim? Windows 2000
  Windows NT 4.0
  1. Valdymo skyde dukart spustel?kite Tinklo.
  2. Spustel?kite, Protokolas skirtuk?, spustel?kiteTCP/IP protokolas, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  3. Spustel?kite, IP adresas skirtuk?, ir tada spustel?kite I?pl?stin?.
  4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, ?galinti saugos?ym?s langel?, o tada spustel?kite Konfig?ruoti.
  5. ? ? TCP uost?, UDP Uost?, ir IP protokolai stulpeliai, spustel?kite pasirinkti, Leisti tik nustatymas.
  6. Spustel?kite gerai, ir tada u?darykite tinklo ?rankis.
 2. Atsisi?sti 824146 saugumo pleistras, ir tada ?diegti j? ? visi j?s? kompiuteriai tr?kumui, kuris yra nurodytas Microsoft Saugos biuleteniai MS03-026 ir MS03-039. Atsisi?sti 824146 saugumo pleistras, spustel?kite atitinkam? sait?:
  Windows NT Workstation 4.0
  http://Download.Microsoft.com/download/3/0/c/30cff3cd-414d-4754-b9db-276de8161eef/WindowsNT4Workstation-KB824146-x86-enu.exe
  Windows NT Server 4.0
  http://Download.Microsoft.com/download/6/2/1/6216d162-1283-4e05-a505-3dc67b70155c/WindowsNT4Server-KB824146-x86-enu.exe
  Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
  http://Download.Microsoft.com/download/8/b/5/8b534384-5ce7-482d-8886-7c3dac565f51/WindowsNT4TerminalServer-KB824146-x86-enu.exe
  Windows 2000
  http://Download.Microsoft.com/download/0/A/6/0A634E35-F29A-4F26-B006-D315E898EDEF/Windows2000-KB824146-x86-enu.exe
  Atkreipkite d?mes?, kad 824146 saugos ?ym?s pakei?ia 823980 saugumo pleistras. Microsoft rekomenduoja ?diegti ? 824146 saugumo pleistras, taip pat yra pataisym?, klausimai, Microsoft saugos biuletenis MS03-026 (823980) Daugiau informacijos apie 824146 saugumo pleistras, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?s:
  824146MS03-039: Buferio perpilda naudojant RPCSS gali leisti pa?eid?jui naudoti kenk?ji?k? program?
  Daugiau informacijos apie ? 823980 saugos pataisa ir joki? i?ankstini? (pvz., pakeitim? paketas j?s? versija Windows), spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn?, ir Microsoft ?ini? baz?je:
  823980MS03-026: Buferio perpilda naudojant RPC gali leisti vykdyti kod?
 3. ?diegti ar atnaujinti antivirusin? para?as programin? ?rang?, ir tada paleiskite piln? sistemos nuskaitym?.
 4. Atsisi?skite ir paleiskite ?irdys-?alinimo ?rank? i? j?s? antivirusin? tiek?jo.
Papildomos technin?s informacijos apie Blaster ?irdys nuo antivirusin?s programin?s ?rangos pardav?j?, kurie dalyvauja Microsoft virusas Informacijos Aljanso (VIA), aplankyti bet kuri? i? ?i? tre?i?j? ?ali? interneto svetaines: Pastaba Jei neturite TCP filtravimo naudojimas, galb?t nor?site i?jungti TCP filtravimo pritaik? fix yra nurodyta ?iame straipsnyje ir jums ?sitikinome, kad j?s s?kmingai pa?alinote ?irdys.

U? papildomos technin?s informacijos apie ?inom? variant? Blaster ?irdys, aplankyti ?ias Symantec interneto svetaines: Daugiau informacijos apie Microsoft viruso informacija Aljansas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Security/cc165596.aspx
Papildomos informacijos apie tai, kaip susigr??inti i? ?io viruso, Susisiekite su antivirusin?s programos.

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? Kontaktin? informacija pad?s jums rasti technin?s pagalbos. ?is kontaktas informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja, kad ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Nuorodos

Naujausios informacijos i? Microsoft apie ?irdys, apsilank? Microsoft Virusas tirpalas ir saugos centras i?tekliai ir ?rankiai i?laikyti j?s? kompiuter? saug? ir sveik?.  Jei kyla problem? diegiant pati naujinim?, apsilankykite Microsoft naujinimo palaikym? i?tekli? ir priemoni? i?saugoti savo Kompiuteryje atnaujinta su atnaujinimus.

tarnyba. ? gauti param? viruso susijusiais klausimais, apsilankykite Microsoft virusu Palaikymo naujien? grup?s interneto svetain?je:
News://msnews.Microsoft.com/Microsoft.public.Security.Virus
Su saugumu susijusios informacijos apie Microsoft produktus, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Protect/default.mspx
Su saugumu susijusios informacijos apie Microsoft Saugos biuleteniai MS03-026 ir MS03-039, aplankykite ?ias Microsoft Web svetaines:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/MS03-026.mspx
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/MS03-039.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 826955 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbvirus kbsecantivirus kberrmsg kbmt KB826955 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 826955

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com