Vi rút c?nh báo v? Blaster sâu và các bi?n th? c?a nó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826955 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ngày 11 tháng 8 năm 2003, Microsoft đ? b?t đ?u đi?u tra m?t sâu mà đ? đư?c báo cáo c?a Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS), và các Microsoft PSS Security đ?i đ? ban hành m?t c?nh báo đ? thông báo cho khách hàng v? các m?i sâu. M?t sâu là m?t lo?i vi rút máy tính thư?ng lây lan r?ng mà không có ngư?i s? d?ng hành đ?ng và mà phân ph?i hoàn thành b?n sao (có th? s?a đ?i) c?a chính nó trên m?ng (ch?ng h?n như Internet). Nói chung đư?c g?i là "Blaster", đi?u này m?i sâu khai thác các l? h?ng đ? đư?c đ? c?p b?i Microsoft Security B?n tin MS03-026 (823980) đ? lây lan chính nó qua m?ng b?ng cách s? d?ng t? xa m? Th? t?c g?i (RPC) c?ng trên máy tính đang ch?y b?t k? c?a các s?n ph?m mà đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Bài vi?t này ch?a thông tin cho ngư?i qu?n tr? m?ng và các chuyên gia IT v? làm th? nào đ? ngăn ch?n và làm th? nào đ? ph?c h?i t? m?t nhi?m trùng t? Blaster sâu và c?a nó Phiên b?n. Sâu và các bi?n th? c?a nó c?ng đư?c bi?t đ?n như là W32.Blaster.worm, W32.Blaster.C.worm, W32.Blaster.B.worm, W32.Randex.E (Symantec), W32/Lovsan.worm (McAfee), WORM_MSBLAST.A (Trendmicro), và Win32.Posa.Worm (Máy tính Associates). Đ? thêm thông tin v? h?i ph?c sau đây Worm, liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n m?m di?t virus, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút
N?u b?n là m?t ngư?i s? d?ng nhà, truy c?p vào sau đây Trang Web c?a Microsoft cho bư?c đ? giúp b?n b?o v? máy tính c?a b?n và ph?c h?i N?u máy tính c?a b?n đ? b? nhi?m sâu Blaster:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials
Đ? thêm thông tin v? m?t sâu mà là tương t? như Blaster sâu và mà khai thác các l? h?ng đ? đư?c gi?i quy?t b?i Microsoft Security Bulletins MS03-026 (823980) và MS03-007 (815021), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826234Vi rút c?nh báo v? Nachi sâu

Ghi chú

 • Máy tính c?a b?n không ph?i là d? b? t?n thương sâu Blaster n?u b?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t 823980 (MS03-026) trư?c khi 11 tháng 8 năm 2003 (ngày r?ng sâu này đư?c phát hi?n). B?n không ph?i làm b?t c? đi?u g? khác n?u b?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t 823980 (MS03-026) trư?c ngày 11 tháng 8, 2003.
 • Microsoft ki?m tra máy tr?m Windows NT 4.0, Windows NT Server 4.0, Windows NT Server 4.0, ph?c v? đ?u cu?i Edition, Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003 đ? đánh giá li?u h? có b? ?nh hư?ng b?i các l? h?ng đư?c đ?a ch? c?a Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980). Windows Millennium Edition không bao g?m các tính năng có liên k?t v?i các l? h?ng. Các phiên b?n trư?c không c?n đư?c h? tr?, và h? có th? ho?c có th? không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng l? h?ng. Cho thông tin thêm v? Microsoft h? tr? v?ng đ?i, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;en-US;Lifecycle
  Các tính năng có liên quan đ?n các l? h?ng c?ng không ph?i đi kèm v?i Windows 95, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition, ngay c? khi DCOM đư?c cài đ?t. B?n không c?n ph?i làm g? n?u b?n đang s? d?ng b?t k? các phiên b?n c?a Windows.
 • Máy tính c?a b?n không ph?i là d? b? t?n thương sâu Blaster n?u b?n đ? cài đ?t Windows XP Service Pack 2 ho?c Update Rollup 1 cho Windows 2000 Service Gói 4. C?p Nh?t b?o m?t 824146 đư?c bao g?m trong các gói d?ch v?. B?n không ph?i làm b?t c? đi?u g? khác n?u b?n cài đ?t các gói d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t
  891861 C?p Nh?t Rollup 1 cho Windows 2000 Service Pack 4 và v?n đ? đ? bi?t

THÔNG TIN THÊM

Trong s? các tri?u ch?ng nhi?m trùng

N?u máy tính c?a b?n b? nhi?m sâu này, b?n có th? không kinh nghi?m b?t k? tri?u ch?ng, ho?c b?n có th? g?p b?t k? c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
  Ch?m d?t d?ch v? g?i th? t?c t? xa (RPC) b?t ng?.
  H? th?ng đang t?t. Xin vui l?ng lưu t?t c? các công vi?c trong ti?n tr?nh và đăng xu?t.
  M?i thay đ?i chưa đư?c lưu s? b? m?t.
  Đi?u này t?t đư?c kh?i t?o b?i NT AUTHORITY\SYSTEM.
 • Máy tính có th? đóng c?a, ho?c có th? kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n, lúc các kho?ng ng?u nhiên.
 • Trên m?t Windows XP d?a ho?c trên m?t Windows Server 2003 d?a trên máy tính, m?t h?p tho?i có th? xu?t hi?n cho b?n tùy ch?n đ? báo cáo r?ng các v?n đ? cho Microsoft.
 • N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 ho?c Windows NT, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng.
 • B?n có th? t?m th?y m?t t?p tin đư?c đ?t theo tên Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, ho?c Yuetyutr.dll trong thư m?c Windows\System32.
 • B?n có th? t?m th?y b?t thư?ng TFTP * t?p trên máy tính c?a b?n.

Chi ti?t k? thu?t

Đ? bi?t chi ti?t k? thu?t v? nh?ng thay đ?i này sâu ? v?i máy tính c?a b?n, liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n.

Đ? phát hi?n vi rút này, t?m ki?m cho m?t t?p tin đư?c đ?t theo tên Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, ho?c Yuetyutr.dll trong Windows\System32 thư m?c, ho?c t?i v? ph?n m?m ch?ng vi-rút m?i nh?t ch? k? t? đ?i l? ch?ng vi-rút c?a b?n, và sau đó quét máy tính c?a b?n.

Đ? t?m ki?m các nh?ng t?p tin:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? DIR %SystemRoot%\system32\filename.ext /a / s, sau đó nh?n ENTER, nơifilename.ext là Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, ho?c Yuetyutr.dll.

  Lưu ? L?p l?i bư?c 2 cho m?i m?t trong các tên t?p tin: Msblast.exe, Nstask32.exe, Penis32.exe, Teekids.exe, Winlogin.exe, Win32sockdrv.dll, và Yuetyutr.dll. N?u b?n t?m th?y b?t k? c?a nh?ng t?p tin này, máy tính c?a b?n có th? b? m?c b?nh v?i sâu. N?u b?n t?m th?y m?t trong nh?ng t?p tin, xóa các t?p tin, và sau đó làm theo các bư?c trong ph?n "Ph?c h?i" c?a bài vi?t này. Đ? xóa các t?p tin, h?y g?del %systemroot%\system32\filename.ext/a t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

Công tác ph?ng ch?ng

Đ? ngăn ch?n vi rút này t? lây nhi?m cho máy tính c?a b?n, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t tính năng tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) Windows XP, Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n, và trong Windows Server 2003, Phiên b?n doanh nghi?p; ho?c s? d?ng cơ b?n tư?ng l?a, Microsoft Internet Security và Gia t?c (ISA) Server 2000, ho?c tư?ng l?a c?a bên th? ba đ? ch?n c?ng TCP 135, 139, 445 và 593; UDP ports 69 (TFTP), 135, 137 và 138; và c?ng TCP 4444 cho t? xa l?nh tr?nh bao.

  Đ? b?t ICF trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào M?ng và K?t n?i Internet, sau đó b?m M?ng Các k?t n?i.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các k?t n?i mà b?n mu?n b?t Tư?ng l?a k?t n?i Internet, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các B?o v? máy tính ho?c m?ng c?a tôi b?ng cách h?n ch? ho?c ngăn ch?n truy nh?p t?i máy tính này t? Internet h?p ki?m.
  Lưu ? M?t s? k?t n?i quay s? có th? không xu?t hi?n trong các k?t n?i m?ng thư m?c. Ví d?, AOL và MSN k?t n?i quay s? có th? không xu?t hi?n. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? s? d?ng các bư?c sau đ? b?t ICF k?t n?i mà không xu?t hi?n trong c?p k?t n?i m?ng. N?u các bư?c này không làm vi?c, liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? tư?ng l?a k?t n?i Internet c?a b?n.
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
  2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
  3. B?m vào các Các k?t n?i tab, b?m vào các k?t n?i quay s? mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i Internet, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t.
  4. Trong các Thi?t đ?t quay khu v?c, nh?p vào B?t đ?ng s?n.
  5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào đ? ch?n các B?o v? máy tính ho?c m?ng c?a tôi b?ng cách h?n ch? ho?c ngăn ch?n truy c?p vào máy tính này t? Internet h?p ki?m.
  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP ho?c trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  283673Làm th? nào đ? b?t ho?c t?t tư?ng l?a trong Windows XP
  Lưu ? ICF là ch? có s?n trên Windows XP, Windows Server 2003, Phiên b?n tiêu chu?n, và Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p. Cơ b?n tư?ng l?a là m?t thành ph?n c?a đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa mà b?n có th? cho phép cho b?t k? công c?ng giao di?n trên máy tính đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và m?t thành viên c?a gia đ?nh Windows Server 2003.
 2. Sâu này s? d?ng m?t l? h?ng trư?c đây công b? như là m?t ph?n phương pháp lây nhi?m. Do b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n có cài đ?t các b?n vá b?o m?t 823980 trên t?t c? các máy tính c?a b?n đ?n đ?a ch? các l? h?ng đư?c xác đ?nh trong Microsoft Security Bulletin MS03-026. Lưu ? r?ng các b?n vá b?o m?t 824146 s? thay th? các b?n vá b?o m?t 823980. Microsoft khuy?n cáo b?n cài đ?t các b?n vá b?o m?t 824146 c?ng bao g?m các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đư?c đ? c?p trong Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980) Đ? bi?t thêm v? b?o m?t 824146 vá, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y chương tr?nh đ?c h?i
  Đ? bi?t thêm v? các 823980 vá l?i b?o m?t và b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t (ví d? như m?t gói d?ch v? cho phiên b?n c?a b?n Windows), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  823980MS03-026: B? đ?m tràn ng?p trong RPC có th? cho phép code execution
  Đ? t?i v? các b?n vá b?o m?t 824146, b?m các liên k?t thích h?p cho h? đi?u hành:
 3. Dùng ch? k? virus phát hi?n m?i nh?t t? c?a b?n nhà cung c?p ch?ng vi-rút đ? phát hi?n các virus m?i và các bi?n th? c?a h?.

Ph?c h?i

Th?c ti?n t?t nh?t cho b?o m?t cho th?y r?ng b?n th?c hi?n m?t hoàn thành "s?ch" cài đ?t trên m?t máy tính b? xâm ph?m trư?c đó đ? lo?i b? b?t k? Chưa khai thác có th? d?n đ?n m?t s? th?a hi?p trong tương lai. Cho thêm thông tin, h?y truy c?p Cert tư v?n Web site sau:
http://www.CERT.org/tech_tips/Win-Unix-system_compromise.html
Tuy nhiên, nhi?u công ty ch?ng vi-rút đ? vi?t công c? đ? lo?i b? vi?c khai thác đư?c bi?t đ?n đó là liên k?t v?i này đ?c bi?t sâu. Đ? t?i v? các lo?i b? công c? t? đ?i l? ch?ng vi-rút c?a b?n, s? d?ng các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n

Recovery cho Windows XP, Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n, và Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p

 1. B?t tính năng tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) Windows XP, Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n, và Windows Server 2003, Phiên b?n doanh nghi?p; ho?c s? d?ng cơ b?n tư?ng l?a, Microsoft Internet Security và Gia t?c (ISA) Server 2000 ho?c tư?ng l?a bên th? ba.

  Đ? b?t ngày ICF, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào M?ng và K?t n?i Internet, sau đó b?m M?ng Các k?t n?i.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các k?t n?i mà b?n mu?n b?t Tư?ng l?a k?t n?i Internet, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các B?o v? máy tính ho?c m?ng c?a tôi b?ng cách h?n ch? ho?c ngăn ch?n truy nh?p t?i máy tính này t? Internet h?p ki?m.
  Ghi chú
  • N?u máy tính c?a b?n t?t ho?c kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n khi b?n c? g?ng làm theo các bư?c sau, ng?t k?t n?i t? Internet trư?c khi b?n b?t tư?ng l?a c?a b?n. N?u b?n k?t n?i vào Internet qua m?t k?t n?i băng thông r?ng, xác đ?nh v? trí cáp ch?y t? c?a b?n ngoài DSL ho?c cáp modem, và sau đó tháo r?ng cáp ho?c modem ho?c t? các jack đi?n tho?i. N?u b?n s? d?ng m?t k?t n?i quay s?, xác đ?nh v? trí cáp đi?n tho?i ch?y t? modem bên trong máy tính c?a b?n đ? jack đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó tháo cáp đó ho?c là các đi?n tho?i jack ho?c t? máy tính c?a b?n. N?u b?n không th? ng?t k?t n?i t? Internet, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh đ? c?u h?nh RPCSS không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi các d?ch v? không:
   SC th?t b?i rpcss đ?t l?i = 0 hành đ?ng = kh?i đ?ng l?i
   Đ? thi?t l?p l?i RPCSS đ? m?c đ?nh ph?c h?i thi?t l?p sau khi hoàn t?t các bư?c này, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh:
   SC th?t b?i rpcss đ?t l?i = 0 hành đ?ng = kh?i đ?ng l?i/60000
  • N?u b?n có nhi?u hơn m?t máy tính chia s? m?t Internet k?t n?i s? d?ng m?t tư?ng l?a ch? trên máy tính đư?c k?t n?i tr?c ti?p v?i Internet. Không dùng tư?ng l?a trên máy mà chia s? trong các K?t n?i Internet. N?u b?n đang ch?y Windows XP, s? d?ng các thi?t l?p m?ng Thu?t s? chuy?n trên ICF.
  • B?ng cách s? d?ng tư?ng l?a nên không ?nh hư?ng đ?n d?ch v? thư đi?n t? c?a b?n ho?c tr?nh duy?t Web, nhưng m?t b?c tư?ng l?a có th? vô hi?u hóa m?t s? ph?n m?m Internet, d?ch v?, ho?c các tính năng. N?u hành vi này x?y ra, b?n có th? ph?i m? m?t s? c?ng vào c?a b?n tư?ng l?a cho m?t s? tính năng Internet đ? làm vi?c. Xem các tài li?u đó là bao g?m trong d?ch v? Internet mà không làm vi?c đ? xác đ?nh nh?ng c?ng b?n ph?i m?. Xem các tài li?u đó là bao g?m trong tư?ng l?a c?a b?n đ? xác đ?nh làm th? nào đ? m? nh?ng c?ng này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
   308127Làm th? nào đ? t? m? c?ng trong tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP
  • Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? s? d?ng các bư?c sau đ? b?t ngày ICF k?t n?i mà không xu?t hi?n trong c?p k?t n?i m?ng. N?u các bư?c này không ho?t đ?ng, liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) cho thông tin v? cách tư?ng l?a k?t n?i Internet c?a b?n.
   1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
   2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
   3. B?m vào các Các k?t n?i tab, b?m vào k?t n?i quay s? mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i Internet, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t.
   4. Trong các Thi?t đ?t quay di?n tích, b?m thu?c tính.
   5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các B?o v? máy tính ho?c m?ng c?a tôi b?ng cách h?n ch? ho?c ngăn ch?n truy nh?p t?i máy tính này t? Internet h?p ki?m.
  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP ho?c trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  283673Làm th? nào đ? b?t ho?c t?t tư?ng l?a trong Windows XP
  Lưu ? ICF là ch? có s?n trên Windows XP, Windows Server 2003, Phiên b?n tiêu chu?n, và Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p. Cơ b?n tư?ng l?a là m?t thành ph?n c?a đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa mà b?n có th? cho phép cho b?t k? công c?ng giao di?n trên máy tính đang ch?y đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa và là m?t thành viên c?a gia đ?nh Windows Server 2003.
 2. T?i v? các b?n vá b?o m?t 824146, và sau đó cài đ?t nó trên t?t c? các máy tính c?a b?n đ?n đ?a ch? các l? h?ng đư?c xác đ?nh trong Microsoft Security Bulletins MS03-026 và MS03-039. Đ? t?i v? an ninh 824146 vá, nh?p vào liên k?t thích h?p:

  Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition và Windows XP Media Center Edition
  http://Download.Microsoft.com/Download/C/D/D/CDD7AC92-E4CC-4B1E-BC2F-7A61B46B23BF/WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe
  Windows XP 64-Bit Phiên b?n 2002
  http://Download.Microsoft.com/Download/A/C/E/ACE7FE00-4BF7-4421-8CCF-2913395500AA/WindowsXP-KB824146-ia64-ENU.exe
  Lưu ? r?ng các b?n vá b?o m?t 824146 thay th? an ninh 823980 vá. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t các 824146 an ninh vá mà c?ng bao g?m các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đ?a ch? trong Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980) Đ? bi?t thêm v? b?o m?t 824146 vá, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y chương tr?nh đ?c h?i
  Đ? bi?t thêm thông tin v? các an ninh 823980 vá, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  823980MS03-026: B? đ?m tràn ng?p trong RPC giao di?n có th? cho phép code execution
 3. Cài đ?t ho?c c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút ch? k? c?a b?n, và sau đó ch?y m?t h? th?ng đ?y đ? quét.
 4. T?i v? và ch?y công c? lo?i b? sâu t? ch?ng virus c?a b?n ngư?i bán hàng.

Recovery cho Windows 2000 và Windows NT 4.0

Các tính năng tư?ng l?a k?t n?i Internet là không có s?n trong Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0. N?u Microsoft Internet Security và gia t?c (ISA) Server 2000 ho?c tư?ng l?a bên th? ba là không có s?n đ? ch?n c?ng TCP 135, 139, 445 và 593, UDP c?ng 69 (TFTP), 135, 137, và 138 và c?ng TCP 4444 cho t? xa l?nh tr?nh bao, làm theo các bư?c sau đ? giúp ch?n các b? ?nh hư?ng c?ng cho k?t n?i đ?n m?ng c?c (b? LAN). Lưu ? r?ng l?c TCP/IP là không có s?n cho các k?t n?i Dial-up. N?u b?n đang s? d?ng m?t k?t n?i quay s? đ? k?t n?i Internet, b?n nên b?t tư?ng l?a.
 1. C?u h?nh b?o m?t TCP/IP. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y s? d?ng các th? t?c h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

  Windows 2000
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào M?ng và K?t n?i quay s?.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào giao di?n mà b?n s? d?ng đ? truy c?p vào các Internet, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trong các Ki?m tra các thành ph?n đư?c s? d?ng b?i đi?u này k?t n?i h?p, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Trong các Giao th?c Internet (TCP/IP) Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
  5. B?m vào các Tùy ch?n tab.
  6. Nh?p vào L?c TCP/IP, sau đó b?m Thu?c tính.
  7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép l?c TCP/IP (T?t c? các adapter) h?p ki?m.
  8. Có ba c?t v?i các nh?n sau đây:
   • C?ng TCP
   • UDP Ports
   • Giao th?c IP
   Trong m?i c?t, b?m các Cho phép ch?tùy ch?n.
  9. Nh?p vào Ok.

   Ghi chú
   • N?u máy tính c?a b?n t?t ho?c kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n khi b?n c? g?ng làm theo các bư?c sau, ng?t k?t n?i t? Internet trư?c khi b?n b?t tư?ng l?a c?a b?n. N?u b?n k?t n?i vào Internet qua m?t băng thông r?ng k?t n?i, xác đ?nh v? trí cáp ch?y t? c?a b?n ngoài DSL ho?c cáp modem, và sau đó tháo r?ng cáp ho?c modem ho?c t? các jack đi?n tho?i. N?u b?n s? d?ng m?t k?t n?i quay s?, xác đ?nh v? trí cáp đi?n tho?i ch?y t? các modem bên trong máy tính c?a b?n đ? jack đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó tháo cáp mà ho?c t? đi?n tho?i jack ho?c t? máy tính c?a b?n.
   • N?u b?n có nhi?u hơn m?t máy tính chia s? m?t K?t n?i Internet, s? d?ng m?t tư?ng l?a ch? trên máy tính đó là tr?c ti?p k?t n?i Internet. Không dùng tư?ng l?a trên máy đó chia s? k?t n?i Internet.
   • B?ng cách s? d?ng tư?ng l?a nên không ?nh hư?ng đ?n e-mail c?a b?n d?ch v? ho?c tr?nh duy?t Web, nhưng m?t b?c tư?ng l?a có th? vô hi?u hóa m?t s? ph?n m?m Internet, d?ch v?, ho?c các tính năng. N?u hành vi này x?y ra, b?n có th? ph?i m? m?t s? c?ng trên tư?ng l?a c?a b?n cho m?t s? tính năng Internet đ? làm vi?c. Xem các tài li?u mà là bao g?m trong d?ch v? Internet mà không làm vi?c đ? xác đ?nh b?n ph?i m? c?ng. Xem các tài li?u đó là bao g?m trong tư?ng l?a c?a b?n đ? xác đ?nh làm th? nào đ? m? nh?ng c?ng này.
   • Nh?ng bư?c này đư?c d?a trên m?t đo?n trích s?a đ?i t? Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 309798. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
    309798Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP l?c trong Windows 2000
  Windows NT 4.0
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào M?ng.
  2. B?m vào các Giao th?c tab, b?m vàoGiao th?c TCP/IP, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. B?m vào các Đ?a ch? IP tab, và sau đó Nh?p vào Nâng cao.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng b?o m?tki?m tra h?p và b?m C?u h?nh.
  5. Trong các C?ng TCP, UDP C?ng, và Giao th?c IP c?t, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ch? thi?t l?p.
  6. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng m?ng công c?.
 2. T?i v? các b?n vá b?o m?t 824146, và sau đó cài đ?t nó trên t?t c? các máy tính c?a b?n đ?n đ?a ch? các l? h?ng đư?c xác đ?nh trong Microsoft Security Bulletins MS03-026 và MS03-039. Đ? t?i v? an ninh 824146 vá, nh?p vào liên k?t thích h?p:
  Tr?m làm vi?c Windows NT 4.0
  http://Download.Microsoft.com/Download/3/0/c/30cff3cd-414d-4754-b9db-276de8161eef/WindowsNT4Workstation-KB824146-x86-ENU.exe
  Windows NT Server 4.0
  http://Download.Microsoft.com/Download/6/2/1/6216d162-1283-4e05-a505-3dc67b70155c/WindowsNT4Server-KB824146-x86-ENU.exe
  Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  http://Download.Microsoft.com/Download/8/b/5/8b534384-5ce7-482d-8886-7c3dac565f51/WindowsNT4TerminalServer-KB824146-x86-ENU.exe
  Windows 2000
  http://Download.Microsoft.com/Download/0/A/6/0A634E35-F29A-4F26-B006-D315E898EDEF/Windows2000-KB824146-x86-ENU.exe
  Lưu ? r?ng các b?n vá b?o m?t 824146 thay th? an ninh 823980 vá. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t các 824146 an ninh vá mà c?ng bao g?m các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đ?a ch? trong Microsoft Security Bulletin MS03-026 (823980) Đ? bi?t thêm v? b?o m?t 824146 vá, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  824146MS03-039: M?t b? đ?m tràn ng?p trong RPCSS có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y chương tr?nh đ?c h?i
  Đ? bi?t thêm v? các 823980 vá l?i b?o m?t và b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t (ví d? như m?t gói d?ch v? cho phiên b?n c?a b?n Windows), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  823980MS03-026: B? đ?m tràn ng?p trong RPC có th? cho phép code execution
 3. Cài đ?t ho?c c?p nh?t ph?n m?m ch?ng vi-rút ch? k? c?a b?n, và sau đó ch?y m?t h? th?ng đ?y đ? quét.
 4. T?i v? và ch?y công c? lo?i b? sâu t? ch?ng virus c?a b?n ngư?i bán hàng.
Cho thêm chi ti?t k? thu?t v? Blaster sâu t? nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút đang tham gia trong Microsoft Virus Thông tin liên minh (VIA), truy c?p vào b?t k? trang Web bên th? ba sau đây: Lưu ? N?u b?n chưa s? d?ng TCP l?c, b?n có th? nên vô hi?u hóa TCP l?c sau khi b?n áp d?ng các s?a ch?a đư?c mô t? trong bài vi?t này và b?n đ? xác minh r?ng b?n có thành công đ? lo?i b? sâu.

Cho thêm chi ti?t k? thu?t v? các bi?n th? đư?c bi?t đ?n c?a Blaster sâu, h?y truy c?p Symantec Web site sau: Đ? bi?t thêm v? Microsoft thông tin Virus Liên minh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc165596.aspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? ph?c h?i t? sâu này, liên h? v?i đ?i l? ch?ng vi-rút c?a b?n.

Microsoft cung c?p bên th? ba liên h? v?i thông tin đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Liên h? này thông tin có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o các tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

THAM KH?O

Đ?i v?i các thông tin m?i nh?t t? Microsoft v? sâu này, truy c?p vào Microsoft Virus gi?i pháp và trung tâm b?o m?t Đ?i v?i ngu?n l?c và các công c? đ? gi? cho máy tính c?a b?n an toàn và kh?e m?nh.  N?u b?n đang g?p v?n đ? v?i cài đ?t b?n C?p Nh?t b?n thân, h?y truy c?p H? tr? cho Microsoft Update Đ?i v?i ngu?n l?c và các công c? đ? gi? cho máy tính c?a b?n C?p Nh?t v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t.

văn ph?ng. Đ? có đư?c s? h? tr? cho các v?n đ? liên quan đ?n vi rút, h?y truy c?p sau đây Microsoft Virus H? tr? nhóm tin trang web:
News://msnews.Microsoft.com/Microsoft.Public.Security.virus
Đ? thêm b?o m?t liên quan đ?n thông tin v? Microsoft s?n ph?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Protect/Default.mspx
Đ? thêm b?o m?t liên quan đ?n thông tin v? Microsoft Security Bulletins MS03-026 và MS03-039, truy c?p vào các trang Web Microsoft sau đây các trang web:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-026.mspx
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-039.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 826955 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbdownload kbvirus kbsecantivirus kberrmsg kbmt KB826955 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826955

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com