คุณไม่สามารถส่งข้อมูล XML เป็นโครงสร้างเพื่อการบริการเว็บใน InfoPath 2003 ได้โดยอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826989 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณส่งข้อมูล จาก InfoPath มี แบบฟอร์มบริการเว็บโดยใช้ InfoPath ที่มีอยู่ภายในส่งฟังก์ชันการทำงาน คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่กำลังถูกส่ง และในการเขียนโค้ดของวิธีการที่กำลังเรียกใช้บนบริการเว็บ
 • คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีส่งข้อมูลที่ไม่คาดคิดไปยังบริการบนเว็บ
บทความนี้ยังกล่าวต่อไปนี้:
 • วิธี InfoPath ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ
 • วิธีที่สองสำหรับการส่งเนื้อหาของฟอร์ม InfoPath เพื่อการบริการเว็บ

สาเหตุ

เมื่อ InfoPath ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ จะส่งเนื้อหาของโหนด XML ที่ถูกเลือกเป็นพารามิเตอร์ แต่จะไม่ส่งโหนด XML เอง ใช้งานโดยทั่วไปจะได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณมีวิธีการบริการเว็บดังต่อไปนี้:
[WebMethod]
  public void SendSampleString( string sampleString )
  {
   //Do something interesting with the sample string.
  } 
ถ้าคุณส่งองค์ประกอบ XML ต่อไปนี้ให้ใช้วิธีนี้บริการเว็บ การsampleStringพารามิเตอร์จะถูกกรอกข้อมูลด้วย"Hello, World(ตามที่คุณคาดว่า)
<sampleElement>"Hello, World!"</sampleElement>
อภัย การทำงานนี้สามารถทำได้ยากส่งโหน XML หรือแบบฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดเพื่อการบริการเว็บ ตัวอย่างเช่น คุณมีวิธีการบริการเว็บดังต่อไปนี้:
[WebMethod]
  public string SendXMLElement( System.Xml.XmlElement theElement )
  {
   //Report how many children the submitted node had.
   return "Node with " + theElement.ChildNodes.Count + " children submitted.";
  }
ถ้าคุณส่งตัวอย่างองค์ประกอบ XML ในวิธีการนี้ โดยการใช้ฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาของการนำส่ง InfoPath ที่มีอยู่ภายในtheElementพารามิเตอร์สร้างข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีส่งเฉพาะเนื้อหาขององค์ประกอบ XML ("Hello, World !"), วิธีการบริการเว็บ เนื่องจากไม่มีสายอักขระ XML องค์ประกอบถูกต้อง อยู่NET Framework สร้างข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นใน InfoPath

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นถ้าคุณพยายามที่จะส่งฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดเป็นตัวอย่างวิธีการบริการเว็บ ในกรณีนี้ InfoPath ส่งโหนดย่อยทั้งหมดของฟอร์ม InfoPath แต่ส่งโหนดราก ซึ่งผลลัพธ์ในหลายระดับบน XML โหนถูกส่ง เนื่องจากยังไม่ XML ที่ถูกต้อง อยู่NET Framework เลือกโหนด XML ระดับสูงสุดแรก และใช้เป็นtheElementพารามิเตอร์ ทั้งหมดโหนจะถูกละเว้น และหมายถึงว่า พวกเขาถูกไม่ส่ง

การแก้ไข

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Microsoft Office 2003 Service Pack 1 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เขียนแบบกำหนดเองส่งการดำเนินการในสคริปต์ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อดำเนินการส่ง
 • เขียนโค้ดที่สร้างข้อความ SOAP แบบกำหนดเอง และการที่ส่งไปยังบริการบนเว็บ

ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ.
 2. ในการแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม.
 3. บนหน้าแรกของการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลคลิกบริการเว็บแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่คุณต้อง การส่ง แล้ว คลิกถัดไป.
 5. เลือกวิธีการบริการเว็บที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกถัดไป.
 6. เมื่อ InfoPath พร้อมท์ให้คุณเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มจากแบบฟอร์มที่จะใช้เติมพารามิเตอร์ของวิธีการบริการเว็บ ปล่อยพารามิเตอร์ว่าง จากนั้น คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ "เข้ากับแหล่งข้อมูลทุติยภูมินี้เมื่อมีเปิดแบบฟอร์ม"กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกล่องโต้ตอบ
 8. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกการส่งฟอร์ม.
 9. ในการการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกการเปิดใช้งานการส่ง.
 10. ในการส่งแสดงรายการ คลิกส่งโดยใช้สคริปต์แบบกำหนดเองแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิด Microsoft Script Editor
 11. ในการXDocument::OnSubmitRequestวิธีการ การใช้สคริปต์เหมือนกับสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อส่งฟอร์มทั้งหมด

  หมายเหตุนอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแต่ละองค์ประกอบในแบบฟอร์ม
  try{
     //Get a reference to the SendXMLElement secondary data source.
     var objSendXMLElement = XDocument.GetDOM("SendXMLElement");
     objSendXMLElement.setProperty( "SelectionNamespaces",
       'xmlns:s1="http://joelallxp.microsoft.com/schema" ' +
       'xmlns:s0="http://tempuri.org/" ' +
       'xmlns:dfs="http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003/dataFormSolution"' );
   
     //Remove any data from the SendXMLElement secondary data source.
     var objData = objSendXMLElement.selectSingleNode(
       "/dfs:myFields/dfs:queryFields/s0:SendXMLElement/s0:theElement");
     var objCurrentData = objData.selectNodes("@* | node()");
     objCurrentData.removeAll();
   
     //Clone the XDocument.
     var objClonedDocument = XDocument.DOM.documentElement.cloneNode(true );
     objData.appendChild( objClonedDocument );
    
     //Call the "Query" method of the secondary data source to send the data.
     XDocument.DataObjects("SendXMLElement").Query();
    
     //Report the results of the submit.
     XDocument.UI.Alert( 
       objSendXMLElement.selectSingleNode(
        "/dfs:myFields/dfs:dataFields/s0:SendXMLElementResponse/s0:SendXMLElementResult").text );
     eventObj.ReturnStatus = true;
    }
    catch(ex)
    {
     eventObj.ReturnStatus = false;
    }

เขียนโค้ด

 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกการส่งฟอร์ม.
 2. ในการการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกการเปิดใช้งานการส่ง.
 3. ในการส่งแสดงรายการ คลิกส่งโดยใช้สคริปต์แบบกำหนดเองแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิด Microsoft Script Editor
 4. ในการXDocument::OnSubmitRequestวิธีการ การใช้สคริปต์เหมือนกับสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อส่งฟอร์มทั้งหมด

  หมายเหตุนอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแต่ละองค์ประกอบในแบบฟอร์ม
  try
    { 
     //Create a SOAP object.
     var objSOAPConnector = new ActiveXObject("MSOSOAP.HttpConnector30");
    
     //Set the EndPointURL property to point to the Web service.
     objSOAPConnector.Property("EndPointURL") = "http://server/WebService1/Submit.asmx";
   
     //Set the SoapAction property to point to the Web service method. You can find this URI 
     //in the WSDL file of the Web service.
     objSOAPConnector.Property("SoapAction") = "http://tempuri.org/SendXMLElement";
     objSOAPConnector.Connect();
     
     //Begin construction of a SOAP message to send to the Web service.
     objSOAPConnector.BeginMessage();
   
     var objSOAPSerializer = new ActiveXObject("MSOSoap.SoapSerializer30");
     objSOAPSerializer.Init( objSOAPConnector.InputStream );
     objSOAPSerializer.startEnvelope();
     objSOAPSerializer.startBody();
   
     //Construct the structure that marks the method name and the parameter name 
     //that you are sending.
     objSOAPSerializer.StartElement( "SendXMLElement", "http://tempuri.org/" );
     objSOAPSerializer.StartElement( "theNode", "http://tempuri.org/" );
   
     //Write out the XML of the document.
     objSOAPSerializer.WriteXml( XDocument.DOM.documentElement.xml );
   
     //Finish each element.
     objSOAPSerializer.EndElement();
     objSOAPSerializer.EndElement();
   
     //Call EndMessage to complete the SOAP message and send it to the Web service method.
     //This results in the Web service method being called.
     objSOAPSerializer.endBody();
     objSOAPSerializer.endEnvelope(); 
     objSOAPConnector.EndMessage();
   
     //Use a SoapReader to read the response from the Web service method .
     var ResponseReader = new ActiveXObject("MSOSOAP.SoapReader30");
     ResponseReader.Load( objSOAPConnector.OutputStream );
   
     //If there was no error, return true.
     if (ResponseReader.Fault != null)
     {
       eventObj.ReturnStatus = false;
       throw "Error submitting data: " + ResponseReader.Fault.xml;
     }
     eventObj.ReturnStatus = true;
    } 
    catch (ex)
    { 
     XDocument.UI.Alert("Failed to submit document: " + ex.description); 
    }

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบใน Microsoft Office InfoPath 2003 ลักษณะการทำงานนี้มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Microsoft Office InfoPath 2003 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. สร้างบริการเว็บที่ประกอบด้วยสองวิธีต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1
   [WebMethod]
     public void SendSampleString( string sampleString )
     {
      //Do something interesting with the sample string.
     } 
  • วิธีที่ 2
   [WebMethod]
     public string SendXMLElement( System.Xml.XmlElement theElement )
     {
      //Report how many children the submitted node had.
      return "Node with " + theElement.ChildNodes.Count + " children submitted.";
     }
 2. การออกแบบฟอร์ม InfoPath ใหม่ โดยการเลือกใหม่จากแหล่งข้อมูล.
 3. ในการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเลือกบริการเว็บแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกรับ และส่งข้อมูลแล้ว คลิกถัดไป.
 5. สำหรับการได้รับข้อมูลเว็บวิธีการบริการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ป้อน URL ไปยังบริการบนเว็บที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น คลิกถัดไป.
  2. ในการเลือกการดำเนินการแสดงรายการ คลิกSendXMLElementแล้ว คลิกถัดไป.
 6. สำหรับการส่งข้อมูลเว็บวิธีการบริการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ป้อน URL ไปยังบริการบนเว็บที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น คลิกถัดไป.
  2. ในการเลือกการดำเนินการแสดงรายการ คลิกSendXMLElementแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกการปรับเปลี่ยนปุ่มเพื่อเลือกพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินการส่ง
 8. ในการdataFieldsแสดงรายการ คลิกSendXMLElementResultคลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 9. เลือกการออกแบบมุมมองข้อมูลก่อนแล้ว คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการปิดเครื่องตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ
 10. เพิ่มการSendXMLElementResultเขตข้อมูลไปยังฟอร์ม
 11. การแสดงตัวอย่างฟอร์ม
 12. ในการส่งผลลัพธ์ของโหนด XMLควบคุม ชนิดHello, World
 13. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกส่ง.

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  InfoPath ไม่สามารถส่งฟอร์ม
  ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังส่งแบบฟอร์ม

  แสดงรายละเอียด:
  การตอบสนอง SOAP บ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถอ่านการร้องขอ -->นั่นคือข้อผิดพลาดในเอกสาร XML (1,409) -->เพี้ยนที่ระบุไม่ถูกต้อง
 14. ปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่าง และย้อนกลับสู่แบบฟอร์มไปยังโหมดออกแบบ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826989 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office InfoPath 2003
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbbug kbmt KB826989 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826989

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com