Straipsnio ID: 827099
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Microsoft Office Word dokumentus gali dingti tam tikrose situacijose. Pavyzd?iui, dokumentas gali b?ti prarasta jei klaida j?gas ?odis u?daryti, jei jau?iate maitinimo nutraukimo kol redaguojate, arba jei j?s u?darykite dokument? ne?ra?ydami keitim?.

?iame straipsnyje aptariami ?e?is metodus, kad galite pabandyti susigr??inti prarastame dokumente.

Deja, kai kurie dokumentai gali b?ti atlygintinos. Pavyzd?iui, jei ne visi ne?ra??te dokumento, visame dokumente gali b?ti prarasti. Jei ?ra??te dokument?, galite prarasti tik nuo paskutinis laikas, kai j?s i?saugojote j? atliktus keitimus. Ta?iau Nesijaudinkite. Daug dokument? galima i? dalies arba visi?kai atkurti.

Nes yra kelios versijos Microsoft Windows, ?ie veiksmai gali b?ti skirtingi j?s? kompiuteryje. Jei jie, matyti j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus. Taip pat, nes kai kurie i? ?i? b?d? ?traukti priemones, kuri? reik?s i? naujo paleisti kompiuter?. Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

Daugiau informacijos

Naudoti ?iuos metodus tokia tvarka, kurioje jie yra pateikiami susigr??inti prarastame dokumente. Jei vienas i? ?i? metod? yra s?kminga ir jums susigr??inti prarast? dokument?, j?s baig?te ir jums nereikia laikytis joki? ?ingsni?.

1 Metodas: Ie?koti dokumento originalas

Dokumento originalas gali ne buvo pa?alinti i? kompiuterio. Atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami pamatyti, ar jums galima rasti dokumente:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
 2. Apatiniame kairiajame kampe, "Windows" darbalaukio ie?ka srit?, spustel?kite Spauskite ?ia Nor?dami naudoti ie?kos partneryje, jei tokia galimyb? yra.
 3. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus.
 4. ? ? Vis? arba dal? failo vardo ?veskite pavadinim?, dokumento, kur? norite rasti.
 5. ? ? Ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Paie?kos.
Jei ie?ka i?samios informacijos srityje n?ra dokumento, kur? j?s ie?kote, j?s gali ar padar? failo vardas neteisingai arba dokumentas gali tur?ti kitok? pavadinim?. Atlikite ?iuos veiksmus nor?dami ie?koti vis? Word dokument?:
 1. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Prad?ti nauj? paie?k?.
 2. Spustel?kite Visus failus ir aplankus, ir tada nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst? ? ? Vis? arba dal? failo vardas: langel?, o tada spustel?kite Paie?kos.
  *.doc
Jei i?samios informacijos srityje vis dar n?ra fail?, kur? j?s ie?kote, dokumentas gali b?ti perkeltas ? ?iuk?lin?. Nor?dami Rodyti ?iuk?lin? ir atkurti dokument?, jei tai yra, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Darbalaukyje dukart spustel?kite ?iuk?lin?.
 2. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Detali?.
 3. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Piktogramas i?d?styti pagal, tada spustel?kite Dienos panaikinti.
 4. Slinkti per failus.

  Jei jums rasti dokumento, kur? j?s ie?kote, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite dokument?, o tada spustel?kite Atkurti kad gr??intum?te dokument? ? savo pradin? viet?.
Pastaba ?iuo metu bendrov? Microsoft neteikia joki? komunalini? paslaug? atkurti dokumentus, pa?alinta, arba i?pilti i? Recycle Bin. Ta?iau, kai tre?iosios ?alies komunalin?s Atkurti panaikintus dokumentus galima rasti internete.

2 Metodas: Ie?koti ?od?io atsargines kopijas.

Jei ankstesnis b?das jums nepad?jo, pagrindiniame dokumente gali b?ti perregistruotas. Bet ten gali b?ti atsargin? kopija dokumento galima. ? Visada kurti atsargin? kopij? nustatymas programoje Word sukuria atsargines kopijas vis? dokument?, kuriuos kuriate.

Pirm? kart?, atlikite vien? i? ?i? veiksm? matyti ar ? Visada kurti atsargin? kopij? nustatymas yra ?jungtas:
 • Jei naudojate Microsoft Office Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Word parinktys apatiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite I?pl?stin?. Slinkti per antra?tes, kol rasite ir I?saugoti skyrius, kuris yra ?alia s?ra?o pabaigoje. Jei ? Visada kurti atsargin? kopij? nustatymas, ?sik?rusi ? I?saugoti skyriaus, yra pasirinkta, Word sukurti atsargin? dokumento kopij?.
 • Jei naudojate Microsoft Office Word 2003: d?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys. ? Visada kurti atsargin? kopij? parametras yra ant to I?saugoti TAB. Jei ? Visada kurti atsargin? kopij? yra pasirinkta, Word sukurti atsargin? dokumento kopij?.
Tada, jei d?l Visada kurti atsargin? kopij? Nepasirinktas nustatymas, pereikite prie 3 metodas: "J?gos ?odis bandydami atkurti fail?."

Jei ? Visada kurti atsargin? kopij? yra pasirinkta, atlikite ?iuos veiksmus raskite atsargin? kopij? prarastame dokumente:
 1. Raskite aplank?, kuriame paskutin? kart? ?ra??te tr?kstam? dokument?.
 2. Ie?koti fail?, kurie turi .wbk pl?tin?.

  Jei, turi .wbk pl?tin? pradiniame aplanke fail? n?ra, atlikite ?iuos veiksmus nor?dami ie?koti visus failus, kurie turi .wbk pl?tin? kompiuteryje:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
  2. Apatiniame kairiajame kampe, "Windows" darbalaukio ie?ka srit?, spustel?kite Spauskite ?ia Nor?dami naudoti ie?kos partneryje.
  3. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus.
  4. ? ? Vis? arba dal? failo vardas: d???, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst?:
   *.WBK
  5. ? ? Ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Paie?kos.
 3. Jei jums rasti failus, kuri? yra pavadintas "Atsargines" pavadinim? Tr?kstamas dokumento, atlikite ?iuos veiksmus nor?dami atidaryti atsargin? kopij?:
  1. Paleiskite program? Word.
  2. Atlikti vien? i? ?i? veiksm?:
   • Jei naudojate Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Atidaryti, spustel?kite Visi failai (*. *) fail? tipai, raskite ir pa?ym?kite fail? ir spustel?kite Atidaryti.
   • Jei naudojate Word 2003: spustel?kite Atidaryti d?l to Failas meniu, spustel?kite Visi failai (*. *) ? ? Tipo failus d???, raskite ir pa?ym?kite fail? ir spustel?kite Atidaryti.

3 Metodas: J?ga Word bandyt? atkurti fail?

Jei ?odis nebuvo sukurti atsargin? dokumento kopij?, gal?site naudoti automatinio atk?rimo priemon? susigr??inti prarastame dokumente.

Pastaba Automatinio atk?rimo priemon? programoje Word atlieka skubios atsargine atidarytus dokumentus, kai ?vyksta klaida. Kai kurios klaidos gali trukdyti sukurti automatinio atk?rimo fail?. Automatinio atk?rimo priemon? n?ra pakaitalas ?ra?ant dokument?.

Jei ? ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? parinktis pa?ym?ta, programa Word sukuria laikinas automatinio atk?rimo fail?, kuris yra naujausias pakeitimus dokumente. Kiekvien? kart?, kai ?is ?odis prasideda, ji ie?ko automatinio atk?rimo failai. Jei programa Word randa visus automatinio atk?rimo failus, ji rodo failus, kurie nustato dokumento atk?rimo u?duo?i? srityje.

Pirma, pamatyti, ar ? ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? pasirinkta pasirinktis, naudokite vien? i? ?i? veiksm?:
 • Jei naudojate Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Word parinktys, tada spustel?kite I?saugoti. ? ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? variantas yra kad ?ra?yti dokumentus skyriuje.
 • Jei naudojate Word 2003: spustel?kite Parinktys d?l to ?rankiai meniu. ? ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? alternatyva yra apie ? I?saugoti TAB.
Tada, jei d?l ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? pasirinkt?, pabandykite Baigiamasis ?odis ir atnaujinti j?. Jei automatinio atk?rimo u?duo?i? srityje rodoma kair?je pus?je ekrano, spustel?kite prarastame dokumente j? atkurti.

Jei ? ?ra?yti automatinio atk?rimo informacij? kas [] minu?i? funkcija ir nebus pasirinkta, galite bandyti priversti, kad Word atkurti dokument?.

Naudokite vien? i? ?i? veiksm? priversti, kad Word atkurti dokument?:
 • Jei naudojate Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Atidaryti, pasirinkite Word dokumento, spustel?kite rodykl? ?emyn, Atidaryti mygtuk? apatiniame de?iniajame kampe, Atidaryti ekrano ir spustel?kite Atidaryti ir atkurti.
 • Jei naudojate Word 2003: spustel?kite Atidaryti d?l to Failas meniu, pasirinkite Word dokumento, spustel?kite rodykl? ?emyn, Atidaryti mygtuk? apatiniame de?iniajame kampe, Atidaryti ekrano ir spustel?kite Atidaryti ir atkurti.

4 Metodas: Rankiniu b?du atkurti automatinio atk?rimo failai

Jei Word nepavyko atidaryti automatinio atk?rimo fail? automati?kai arba per ? Atidaryti ir atkurti variantas, automatinio atk?rimo fail? gali ?ra?yti grupiù vietoje. Jums gali tekti ie?koti automatinio atk?rimo fail? rankiniu b?du.

Atlikite ?iuos veiksmus nor?dami ie?koti automatinio atk?rimo failus rankiniu b?du:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
 2. Apatiniame kairiajame kampe, "Windows" darbalaukio ie?ka srit?, spustel?kite Spauskite ?ia Nor?dami naudoti ie?kos partneryje, jei tokia galimyb? yra.
 3. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus.
 4. ? ? Vis? arba dal? failo vardas: d???, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst?:
  *.ASD
 5. ? ? Ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris.
 6. Spustel?kite Paie?kos.
Jei fail?, pavadint? DocumentName.asd rodoma i?samios informacijos srityje, atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami atidaryti dokument?:
 1. Paleiskite program? Word.
 2. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Jei naudojate Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.
  • Jei naudojate Word 2003: spustel?kite Atidaryti d?l to Failas meniu.
 3. ? ? Failo tipo s?ra?e, spustel?kite Visi failai (*. *).
 4. Raskite ir pasirinkite ? .asd fail?.
 5. Spustel?kite Atidaryti.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 7. Paleiskite program? Word.
Jei programa Word randa automatinio atk?rimo fail?, dokumento atk?rimo u?duo?i? srities atidaro kair?je pus?je ekrano, ir prarastame dokumente yra i?vardytos kaip DocumentName [Originalas] arba kaip DocumentName [Atkurtas]. Jei taip atsitinka, atlikti vien? i? ?i? veiksm?:
 • Programoje Word 2007, dukart spustel?kite fail? ? Dokumento atk?rimo u?duo?i? srit?, spustel?kite ir Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite I?skyrus atvejus, ir tada ?ra?ote dokument? kaip .docx fail?.
 • Word 2003, dukart spustel?kite fail? ? Dokumento atk?rimo u?duo?i? srit?, spustel?kite I?skyrus atvejus d?l to Failas meniu, ir tada i?saugokite dokument? kaip .doc failas.
Pastaba Jei automatinio atk?rimo fail? atk?rimo srityje tinkamai neatsidaro, eikite ? skilt? "Kaip spr?sti pa?eistus dokumentus" daugiau informacijos apie tai, kaip atidaryti sugadint? fail?.

5 Metodas: Ie?koti laikinuosius failus

Jei jums nepavyko rasti automatinio atk?rimo fail? arba atsargin? kopij? prarastame dokumente, gal?site atkurti dokument? i? laikinuosius failus.

Nor?dami surasti prarast? dokument? laikinuosius failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
 2. Apatiniame kairiajame kampe, "Windows" darbalaukio ie?ka srit?, spustel?kite Spauskite ?ia Nor?dami naudoti ie?kos partneryje.
 3. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus.
 4. ? ? Vis? arba dal? failo vardas: d???, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst?:
  *.TMP
 5. ? ? Ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris.
 6. Spustel?kite ?alia dviej? ?evronus Kada jis buvo pakeistas?.
 7. Spustel?kite Nurodykite datas, tada ?veskite ? nuo ir ? datas ?traukti laikotarpio nuo jums paskutiniais atidarytas failas.
 8. Spustel?kite Paie?kos.
 9. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Detali?.
 10. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Piktogramas i?d?styti pagal, tada spustel?kite Modifikuotas.
 11. Slinkti per failus, failus, kurie atitinka paskutin?s datos ir laikai kad galite redaguoti dokument?.
Jei jums rasti dokumento, kur? j?s ie?kote, eikite ? skilt? "Kaip spr?sti pa?eistus dokumentus" daugiau informacijos apie tai, kaip atkurti informacija i? dokumento.

6 Metodas: Ie?koti ~ failus

Kai kurie laikino failo vardai prasideda tild? (~) simbolis. ?ie failai gali nepasirodyti, laikinuosius failus, galite rasti 5 metod? s?ra?e: "Laikin?j? fail? paie?ka."

Atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami rasti visus failus, prasidedan?ius ~:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
 2. Apatiniame kairiajame kampe, "Windows" darbalaukio ie?ka srit?, spustel?kite Spauskite ?ia Nor?dami naudoti ie?kos partneryje, jei tokia galimyb? yra.
 3. ? ? Ie?kos partneryje srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus.
 4. ? ? Vis? arba dal? failo vardas: d???, nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?? tekst?:
  ~*.*
 5. ? ? Ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris.
 6. Spustel?kite ?alia dviej? ?evronus Kada jis buvo pakeistas?.
 7. Spustel?kite Nurodykite datas, tada ?veskite ? nuo ir ? datas ?traukti laikotarpio nuo jums paskutiniais atidarytas failas.
 8. Spustel?kite Paie?kos.
 9. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Detali?.
 10. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Piktogramas i?d?styti pagal, tada spustel?kite Modifikuotas.
 11. Slinkti per failus, failus, kurie atitinka paskutin?s datos ir laikai kad galite redaguoti dokument?.
Jei jums rasti dokumento, kur? j?s ie?kote, eikite ? skilt? "Kaip spr?sti pa?eistus dokumentus" daugiau informacijos apie tai, kaip atkurti informacija i? dokumento.

Kaip spr?sti pa?eistus dokumentus

Word automati?kai bando atkurti sugadint? dokument? jei ji aptinka problem? su dokumento. Taip pat galite priversti Word bandyt? atkurti dokument? j? atidarant.

Atlikite ?iuos veiksmus, kad priversti, kad Word atkurti dokument?:
 1. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?, priklausomai nuo programos versij? naudojate Word:
  • Jei naudojate Word 2007: spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.
  • Jei naudojate Word 2003: spustel?kite Atidaryti d?l to Failas meniu.
 2. ? ? S?ra?e fail? tipai, spustel?kite Visi failai (*. *).
 3. ? ? Atidaryti dialogo lange pasirinkite dokumento.
 4. Spustel?kite rodykl? ?emyn, Atidaryti mygtuk? apatiniame de?iniajame kampe, Atidaryti ekrano ir spustel?kite Atidaryti ir atkurti.

TOLESNI ?INGSNIAI

Jei naudojami ?ie metodai ir vis dar turite problem? atgauti prarast? dokument?, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetaini? yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem? baigus naudoti ?iuos i?teklius, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Nuorodos

Daugiau informacijos, kaip ?alinti failus, kurie yra sugadintas ar bus ne atidaryti, spustel?kite toliau straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
826864Kaip ?alinti triktis pa?eistuose Word dokumentuose
290946 Kaip atkurti tekst? i? bet failus naudojant Word 2003 ir Word 2002 "Atkurti tekst? i? bet failo" konverteris

Savyb?s

Straipsnio ID: 827099 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbbackup kbhowtomaster kbmt KB827099 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 827099

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com