ID c?a bài: 827099 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tài li?u Microsoft Office Word có th? b? m?t trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh. Ví d?, các tài li?u có th? b? m?t n?u l?i l?c lư?ng t? đ? đóng, n?u b?n g?p m?t gián đo?n quy?n l?c trong khi b?n đang ch?nh s?a, ho?c n?u b?n đóng tài li?u mà không lưu thay đ?i.

Bài vi?t này th?o lu?n v? sáu phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng ph?c h?i các tài li?u b? m?t.

Th?t không may, m?t s? tài li?u có th? không đư?c có th? ph?c h?i. Ví d?, n?u b?n đ? không lưu tài li?u ? t?t c?, tài li?u toàn b? có th? b? m?t. N?u b?n đ? lưu tài li?u c?a b?n, b?n có th? m?t ch? thay đ?i b?n th?c hi?n k? t? l?n cu?i b?n lưu nó. Tuy nhiên, đ?ng lo l?ng. Nhi?u tài li?u có th? đư?c m?t ph?n ho?c hoàn toàn ph?c h?i.

V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau. Ngoài ra, b?i v? m?t s? nh?ng phương pháp này bao g?m các bư?c yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Thông tin thêm

S? d?ng nh?ng phương pháp này theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày đ? ph?c h?i các tài li?u b? m?t. N?u m?t trong nh?ng phương pháp này là thành công và b?n ph?c h?i các tài li?u b? m?t, b?n đ? k?t thúc và b?n không c?n ph?i làm theo b?t k? bư?c thêm.

Phương pháp 1: tra c?u các tài li?u g?c

Tài li?u g?c có th? không có đư?c lo?i b? kh?i máy tính. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xem li?u b?n có th? t?m th?y tài li?u:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. ? góc dư?i bên trái c?a c?a s? Windows Desktop Search , b?m vào đây đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u, n?u tùy ch?n đó đư?c li?t kê.
 3. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , nh?p vào t?t c? các file và m?c tin thư thoại.
 4. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên c?a các tài li?u mà b?n mu?n t?m.
 5. Trong nh?n vào h?p, b?m vào Máy tính c?a tôi, và sau đó nh?p vào tra c?u.
N?u ngăn chi ti?t tra c?u không ch?a các tài li?u mà b?n đang tra c?u, b?n có th? g? t?p đ? đ?t tên tin không chính xác ho?c các tài li?u có th? có m?t tên khác nhau. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? tra c?u t?t c? các tài li?u Word:
 1. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , h?y nh?p vào B?t đ?u m?t tra c?u m?i.
 2. Nh?p vào t?t c? các t?p tin và m?c tin thư thoại, và sau đó sao chép và dán (ho?c g?) văn b?n sau đây vào các t?t c? ho?c m?t ph?n t?p đ? đ?t tên tin: h?p, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  *.doc
N?u ngăn chi ti?t v?n không ch?a các t?p tin mà b?n đang tra c?u, các tài li?u có th? đ? đư?c di chuy?n vào thùng rác. Đ? xem các thùng rác và khôi ph?c l?i tài li?u n?u có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính, b?m đúp vào thùng rác.
 2. Trên menu xem , b?m vào chi ti?t.
 3. Trên menu xem , b?m vào S?p x?p bi?u tư?ng theo, và sau đó nh?p vào Ngày xóa.
 4. Di chuy?n qua các t?p tin.

  N?u b?n t?m th?y các tài li?u mà b?n đang tra c?u, b?m chu?t ph?i vào các tài li?u, và sau đó nh?p vào khôi ph?c l?i đ? tr? v? tài li?u v? trí ban đ?u c?a nó.
Lưu ?: Microsoft hi?n không cung c?p b?t k? ti?n ích đ? khôi ph?c l?i tài li?u đ? đư?c xoá, ho?c làm tr?ng t? thùng rác. Tuy nhiên, m?t s? ti?n ích c?a bên th? ba đ? ph?c h?i đ? xoá tài li?u có s?n trên Internet.

Phương pháp 2: tra c?u các t?p tin sao lưu t?

N?u phương pháp trư?c đó đ? không làm vi?c cho b?n, các tài liệu chính có th? đư?c đi. Tuy nhiên, có th? có m?t đ?ng g?i c?a tài li?u có s?n. cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i trong Word t?o sao lưu c?a m?i tài li?u mà b?n t?o.

Trư?c tiên, h?y làm theo m?t trong các bư?c sau đ? xem li?u cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i d? ph?ng đư?c kích ho?t:
 • N?u b?n s? d?ng Microsoft Office Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, b?m vào T? tu? ch?n ? góc dư?i bên ph?i, và sau đó b?m chuyên sâu. Di chuy?n qua các tiêu đ? cho đ?n khi b?n t?m th?y lưu ph?n, đó là g?n cu?i danh sách. N?u cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i , ? ph?n lưu , đư?c ch?n, t? t?o ra m?t đ?ng g?i c?a tài li?u.
 • N?u b?n s? d?ng Microsoft Office Word 2003: trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n. cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i lưu này t?a l?c trên tab lưu . N?u cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i lưu đư?c ch?n, t? t?o ra m?t đ?ng g?i c?a tài li?u.
Sau đó, n?u cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o ra đ?ng g?i lưu không đư?c ch?n, đi đ?n phương pháp 3: "L?c lư?ng t? c? g?ng đ? ph?c h?i m?t t?p tin."

N?u cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn t?o đ?ng g?i lưu đư?c ch?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?m đ?ng g?i c?a tài li?u b? m?t:
 1. Xác đ?nh m?c tin thư thoại trong đó cu?i b?n lưu tài li?u m?t tích.
 2. T?m t?p tin có ph?n m? r?ng .wbk.

  N?u không có các t?p có ph?n m? r?ng .wbk trong m?c tin thư thoại g?c, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?m trên máy tính cho t?t c? các t?p có ph?n m? r?ng .wbk:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  2. ? góc dư?i bên trái c?a c?a s? Windows Desktop Search , b?m vào đây đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u.
  3. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , nh?p vào t?t c? các file và m?c tin thư thoại.
  4. Trong các t?t c? ho?c m?t ph?n t?p đ? đ?t tên tin: h?p, sao chép và dán (ho?c g?) văn b?n sau đây:
   *.wbk
  5. Trong nh?n vào h?p, b?m vào Máy tính c?a tôi, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 3. N?u b?n t?m th?y b?t k? t?p nào đư?c đ?t tên "Sao lưu c?a" theo sau là tên c?a các tài li?u b? thi?u, h?y làm theo các bư?c sau đ? m? đ?ng g?i sao lưu:
  1. B?t đ?u t?.
  2. Th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
   • N?u b?n s? d?ng Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, b?m vào m?, b?m vào t?t c? các t?p (*. *) trong các t?p tin c?a lo?i h?p, xác đ?nh v? trí và ch?n t?p tin, và sau đó nh?p vào m?.
   • N?u b?n s? d?ng Word 2003: nh?p vào m? trên menu t?p , b?m vào t?t c? các t?p (*. *) trong h?p t?p lo?i , xác đ?nh v? trí và ch?n t?p tin, và sau đó nh?p vào m?.

Phương pháp 3: L?c lư?ng t? đ? c? g?ng ph?c h?i m?t t?p tin

N?u t? không t?o ra m?t đ?ng g?i c?a tài li?u, b?n có th? s? d?ng tính năng AutoRecover đ? ph?c h?i các tài li?u b? m?t.

Lưu ?: Các tính năng AutoRecover trong Word th?c hi?n m?t d? ph?ng kh?n c?p m? tài li?u khi m?t l?i x?y ra. M?t s? hi?u l?i có th? can thi?p v?i vi?c t?o ra m?t t?p tin AutoRecover. Các tính năng AutoRecover không ph?i là m?t thay th? cho lưu tài li?u.

N?u tùy ch?n lưu AutoRecover thông tin m?i phút [] l?a ch?n, t? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i AutoRecover bao g?m thay đ?i m?i nh?t trong tài li?u. M?i khi t? đó B?t đ?u, nó tra c?u cho các t?p tin AutoRecover. N?u t? t?m th?y b?t k? t?p tin AutoRecover, nó s? hi?n th? các t?p tin mà nó t?m trong ngăn tác v? tài li?u ph?c h?i.

Trư?c tiên, đ? xem li?u tùy ch?n lưu AutoRecover thông tin m?i phút [] l?a ch?n, s? d?ng m?t trong các bư?c sau:
 • N?u b?n s? d?ng Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, b?m vào Tu? ch?n t?, và sau đó nh?p vào lưu. Các tùy ch?n thông tin lưu AutoRecover m?i phút [] là trong ph?n lưu tài li?u .
 • N?u b?n s? d?ng Word 2003: b?m vào tùy ch?n trên menu công c? . Tùy ch?n lưu AutoRecover thông tin m?i phút [] n?m trên tab lưu .
Sau đó, n?u ch?n tu? ch?n lưu AutoRecover thông tin m?i phút [] , th? đóng c?a t? và m? l?i nó. N?u ngăn tác v? AutoRecover xu?t hi?n trên bên trái c?a màn h?nh, h?y nh?p vào các tài li?u b? m?t đ? khôi ph?c l?i nó.

N?u tùy ch?n lưu AutoRecover thông tin m?i phút [] không đư?c ch?n, b?n có th? th? đ? bu?c t? đ? ph?c h?i các tài li?u.

S? d?ng m?t trong các bư?c sau đ? l?c lư?ng t? đ? khôi ph?c l?i tài li?u:
 • N?u b?n s? d?ng Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, b?m vào m?, ch?n tài li?u Word, nh?p vào m?i tên xu?ng trên nút ch?n m?t m? ? góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh m? , và sau đó nh?p vào m? và s?a ch?a.
 • N?u b?n s? d?ng Word 2003: nh?p vào m? trên t?p tr?nh đơn, ch?n tài li?u Word, nh?p vào m?i tên xu?ng trên nút ch?n m?t m? ? góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh m? , và sau đó nh?p vào m? và s?a ch?a.

Phương pháp 4: T? khôi ph?c t?p tin AutoRecover

N?u t? không th? m? t?p AutoRecover t? đ?ng ho?c thông qua các tùy ch?n m? và s?a ch?a , AutoRecover t?p tin có th? đư?c lưu trong v? trí nondefault. B?n có th? ph?i tra c?u các t?p tin AutoRecover theo cách th? công.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? tra c?u cho các t?p tin AutoRecover theo cách th? công:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. ? góc dư?i bên trái c?a c?a s? Windows Desktop Search , b?m vào đây đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u, n?u tùy ch?n đó đư?c li?t kê.
 3. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , nh?p vào t?t c? các file và m?c tin thư thoại.
 4. Trong các t?t c? ho?c m?t ph?n t?p đ? đ?t tên tin: h?p, sao chép và dán (ho?c g?) văn b?n sau đây:
  *.ASD
 5. Trong nh?n vào h?p, b?m vào Máy tính c?a tôi.
 6. Nh?p vào tra c?u.
N?u m?t t?p tin đư?c đ?t tên DocumentName.ASD xu?t hi?n trong ngăn chi ti?t, h?y làm theo các bư?c sau đ? m? tài li?u:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Đi theo m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n s? d?ng Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào m?.
  • N?u b?n s? d?ng Word 2003: b?m vào m? trên menu t?p .
 3. Trong danh sách các t?p tin c?a lo?i , b?m vào t?t c? các t?p (*. *).
 4. Xác đ?nh v? trí và ch?n t?p tin .asd .
 5. Nh?p vào m?.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 7. B?t đ?u t?.
N?u t? t?m th?y t?p tin AutoRecover, ngăn tác v? ph?c h?i tài li?u B?t đ?u vào phía bên trái c?a màn h?nh, và các tài li?u b? m?t đư?c li?t kê như làDocumentName [B?n g?c] ho?c nhưDocumentName [Ph?c h?i]. N?u đi?u này x?y ra, th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
 • Trong Word 2007, nh?p đúp vào t?p tin trong ngăn tác v? Ph?c h?i tài li?u , b?m vào Microsoft Office Button, nh?p vào Löu laømvà sau đó lưu tài li?u như là m?t t?p tin docx.
 • Word 2003, nh?p đúp vào t?p tin trong ngăn tác v? Ph?c h?i tài li?u , nh?p vào Löu laøm trên t?p tr?nh đơn, và sau đó lưu tài li?u dư?i d?ng .doc.
Lưu ?: N?u m?t t?p tin AutoRecover trong ngăn ph?c h?i không m? m?t cách chính xác, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u" cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? m? t?p tin b? hư h?ng.

Cách 5: tra c?u các t?p tin t?m th?i

N?u b?n không th? t?m th?y m?t t?p tin AutoRecover ho?c đ?ng g?i lưu c?a các tài li?u b? m?t, b?n có th? khôi ph?c l?i tài li?u t? các t?p tin t?m th?i.

Đ? tra c?u các tài li?u b? m?t trong các t?p tin t?m th?i c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. ? góc dư?i bên trái c?a c?a s? Windows Desktop Search , b?m vào đây đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , nh?p vào t?t c? các file và m?c tin thư thoại.
 4. Trong các t?t c? ho?c m?t ph?n t?p đ? đ?t tên tin: h?p, sao chép và dán (ho?c g?) văn b?n sau đây:
  *.TMP
 5. Trong nh?n vào h?p, b?m vào Máy tính c?a tôi.
 6. Nh?p vào hai chevrons bên c?nh khi nó đư?c s?a đ?i?.
 7. B?m vào ngày tháng ch? đ?nh, và sau đó g? t?đ?n ngày đ? bao g?m kho?ng th?i gian k? t? khi b?n cu?i m? t?p tin.
 8. Nh?p vào tra c?u.
 9. Trên menu xem , b?m vào chi ti?t.
 10. Trên menu xem , b?m S?p x?p bi?u tư?ng theovà sau đó b?m s?a đ?i.
 11. Di chuy?n qua các t?p tin, tra c?u cho các t?p tin phù h?p v?i cu?i ngày và gi? b?n ch?nh s?a tài li?u.
N?u b?n t?m th?y các tài li?u mà b?n đang tra c?u, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u" cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ph?c h?i thông tin t? các tài li?u.

Phương pháp 6: tra c?u cho ~ t?p tin

M?t s? t?p đ? đ?t tên tin t?m th?i B?t đ?u v?i bi?u tư?ng d?u ki?m ng? (~). Nh?ng t?p tin này có th? không xu?t hi?n trong danh sách các t?p tin t?m th?i mà b?n t?m th?y trong phương pháp 5: "T?m ki?m cho các t?p tin t?m th?i."

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?m th?y b?t k? t?p nào B?t đ?u v?i ~:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. ? góc dư?i bên trái c?a c?a s? Windows Desktop Search , b?m vào đây đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u, n?u tùy ch?n đó đư?c li?t kê.
 3. Trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u , nh?p vào t?t c? các file và m?c tin thư thoại.
 4. Trong các t?t c? ho?c m?t ph?n t?p đ? đ?t tên tin: h?p, sao chép và dán (ho?c g?) văn b?n sau đây:
  ~*.*
 5. Trong nh?n vào h?p, b?m vào Máy tính c?a tôi.
 6. Nh?p vào hai chevrons bên c?nh khi nó đư?c s?a đ?i?.
 7. B?m vào ngày tháng ch? đ?nh, và sau đó g? t?đ?n ngày đ? bao g?m kho?ng th?i gian k? t? khi b?n cu?i m? t?p tin.
 8. Nh?p vào tra c?u.
 9. Trên menu xem , b?m vào chi ti?t.
 10. Trên menu xem , b?m S?p x?p bi?u tư?ng theovà sau đó b?m s?a đ?i.
 11. Di chuy?n qua các t?p tin, tra c?u cho các t?p tin phù h?p v?i cu?i ngày và gi? b?n ch?nh s?a tài li?u.
N?u b?n t?m th?y các tài li?u mà b?n đang tra c?u, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u" cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ph?c h?i thông tin t? các tài li?u.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u

T? t? đ?ng c? g?ng khôi ph?c l?i m?t tài li?u b? hư h?ng n?u nó phát hi?n m?t v?n đ? v?i các tài li?u. B?n c?ng có th? ép bu?c t? đ? c? g?ng ph?c h?i m?t tài li?u khi b?n m? nó.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? l?c lư?ng t? đ? khôi ph?c l?i tài li?u:
 1. Đi theo m?t trong các bư?c sau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a t? mà b?n s? d?ng:
  • N?u b?n s? d?ng Word 2007: b?m vào Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào m?.
  • N?u b?n s? d?ng Word 2003: b?m vào m? trên menu t?p .
 2. Trong các t?p tin c?a lo?i danh sách, b?m vào t?t c? các t?p (*. *).
 3. Trong hộp thoại m? , ch?n tài li?u.
 4. Nh?p vào m?i tên xu?ng trên nút ch?n m?t m? ? góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh m? , và sau đó nh?p vào m? và s?a ch?a.

BƯ?C TI?P THEO

N?u b?n đ? s? d?ng nh?ng phương pháp này và v?n c?n có v?n đ? h?i ph?c sau m?t tài li?u b? m?t, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? mà web site b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
 • Cơ s? Ki?n th?c Có thể tìm kiếm: tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm Gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n H? tr? Khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên hệ với b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các ngu?n tài nguyên, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.microsoft.com/contactus

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các t?p tin b? hư h?ng ho?c s? không m?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826864 Cách kh?c ph?c s? c? h?ng tài li?u Word
290946 Làm th? nào đ? ph?c h?i văn b?n t? b?t k? t?p tin b?ng cách s? d?ng b? chuy?n đ?i "Ph?c h?i văn b?n t? b?t c? File" c?a Word 2002 và Word 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 827099 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbbackup kbhowtomaster kbmt KB827099 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 827099

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com