Raksta ID: 827100 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Programm?s, kas ir nor?d?tas sada?? Attiecas uz, varat izmantot skeneri, lai ievietotu att?lus dokument?. ?aj? rakst? ir aprakst?tas divas metodes, k? ievietot att?lus dokument?, un nor?d?ts, k?dos gad?jumos izmantot katru no metod?m.

Piel?gotas ievieto?anas metode

Ja v?laties ievietot dokument? vienu att?lu no skenera, varat izmantot piel?gotas ievieto?anas metodi. ?aj? metod? tiek izmantota programmat?ra, kas iek?auta skenera komplekt?cij?. Lai ievietotu att?lu, izmantojot piel?gotas ievieto?anas metodi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Office 2007

Opcija att?lu pievieno?anai dokumentam No skenera vai fotokameras nav pieejama komplekt? Microsoft Office 2007. T? viet? varat pievienot att?lus no fotokameras vai skenera, lejupiel?d?jot attiec?gos att?lus dator?. P?c tam kop?jiet tos no datora programm? Microsoft Office Word 2007. Lai ieg?tu att?lus no fotokameras vai skenera, varat ar? izmantot programmu Microsoft Clip Organizer. P?c att?la lejupiel?des dator? veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet Word 2007 dokumentu.
 2. Cilnes Ievietot grup? Ilustr?cijas noklik??iniet uz Att?ls.
 3. Atrodiet att?lu, kuru v?laties pievienot dokumentam, un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.

Office 2003

 1. Palaidiet vienu no programm?m, kas nor?d?tas sada?? Attiecas uz.
 2. Ievietojiet skener? vienumu, ko v?laties sken?t.
 3. Noklik??iniet uz Ievietot, p?c tam nor?diet uz Att?ls un p?c tam noklik??iniet uz No skenera vai fotokameras.
 4. Ja datoram ir pievienota vair?k nek? viena ier?ce, sada?? Ier?ce atlasiet ier?ci, kuru v?laties lietot, un p?c tam noklik??iniet uz Piel?gota ievieto?ana.
 5. Izpildiet skenera programmat?ras nor?d?jumus, lai sken?tu att?lus.

  Kad darbs ar skeneri ir pabeigts, att?ls ir ievietots Word dokument?.
Piez?me. Att?ls tiek ievietots viet?, kur atrodas r?d?t?js.

Piez?me. Ja nev?laties piel?got iestat?jumus un izmantojam? ier?ce ir skeneris, 4. darb?bas laik? opcijas Piel?gota ievieto?ana viet? varat atlas?t opciju T?mek?a kvalit?te vai Drukas kvalit?te.

Dokumentu sken??anas metode

Microsoft Office dokumentu sken??anas metod? tiek izmantota programmat?ra, kas ir iek?auta komplekt? Microsoft Office 2007 vai Microsoft Office 2003. Izmantojiet ?o metodi, ja v?laties sken?t dokumentu vis? apjom? (parasti vair?k nek? vienu lapu). Lai izmantotu dokumentu sken??anas metodi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Office 2007

 1. Palaidiet vienu no programm?m, kas nor?d?tas sada?? Attiecas uz.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam nor?diet uz Programmas.
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Office un p?c tam nor?diet uz Microsoft Office r?ki.
 4. Sarakst? Microsoft Office r?ki noklik??iniet uz Microsoft Clip Organizer.
 5. Ievietojiet skener? vienumus, ko v?laties sken?t.
 6. Noklik??iniet uz Fails, noklik??iniet uz Pievienot klipus programmai Organizer un p?c tam noklik??iniet uz No skenera vai fotokameras.

  Piez?me. Sken??anas s?kotn?jie iestat?jumi ir optimiz?ti da??diem dokumentu veidiem. Noklus?juma s?kotn?jais iestat?jums ir Melnbalts.
 7. Kad sken??ana ir pabeigta, vis?m lap?m, kuras v?laties ievietot dokument?, noteikti ir j?b?t atlas?t?m.
 8. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam uz Saglab?t.
 9. Lodzi?? Saglab?t k? tipu noteikti ir j?b?t form?tam TIFF.
 10. Dialoglodzi?? Saglab?t k? pie??iriet failam nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 11. P?rejiet atpaka? uz programmu, kuru palaid?t 1. darb?bas laik?.
 12. Cilnes Ievietot grup? Ilustr?cijas noklik??iniet uz Att?ls.
 13. Dialoglodzi?? Att?la ievieto?ana atlasiet sken?to att?lu un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.

  Sken?tie att?li ir ievietoti dokument?.
Piez?me. Ja skenera iepriek? iestat?t? iz??irtsp?ja nav 300 punkti coll? (dpi), tiksiet aicin?ts main?t skenera iz??irtsp?jas iestat?jumus. Kad tiek par?d?ts aicin?jums, mainiet iz??irtsp?jas iestat?jumus un p?c tam noklik??iniet uz Sken?t, lai turpin?tu att?lu apstr?di.

Office 2003

 1. Palaidiet vienu no programm?m, kas nor?d?tas sada?? Attiecas uz.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam nor?diet uz Programmas.
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Office un p?c tam nor?diet uz Microsoft Office r?ki.
 4. Sarakst? Microsoft Office r?ki noklik??iniet uz Microsoft Office Document Scanning.
 5. Ievietojiet skener? vienumus, ko v?laties sken?t.
 6. Dialoglodzi?? Jauna att?la sken??ana atlasiet sken??anas iepriek??ju iestat?jumu un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.

  Piez?me. Sken??anas s?kotn?jie iestat?jumi ir optimiz?ti da??diem dokumentu veidiem. Noklus?juma s?kotn?jais iestat?jums ir Melnbalts.
 7. Kad sken??ana ir pabeigta, vis?m lap?m, kuras v?laties ievietot dokument?, noteikti ir j?b?t atlas?t?m.
 8. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam uz Saglab?t.
 9. P?rliecinieties, ka dialoglodzi?a Saglab?t k? lodzi?? Saglab?t k? tipu ir redzams form?ts TIFF, pie??iriet failam nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 10. P?rejiet atpaka? uz programmu, kuru palaid?t 1. darb?bas laik?.
 11. Noklik??iniet uz Ievietot, p?c tam nor?diet uz Att?ls un p?c tam noklik??iniet uz No faila.
 12. Dialoglodzi?? Att?la ievieto?ana atlasiet sken?to att?lu un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.

  Sken?tie att?li ir ievietoti dokument?.
Piez?me. Ja skenera iepriek? iestat?t? iz??irtsp?ja nav 300 punkti coll? (dpi), tiksiet aicin?ts main?t skenera iz??irtsp?jas iestat?jumus. Kad tiek par?d?ts aicin?jums, mainiet iz??irtsp?jas iestat?jumus un p?c tam noklik??iniet uz Sken?t, lai turpin?tu att?lu apstr?di.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 827100 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster KB827100

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com