Làm th? nào đ? t?i ưu hóa t? năm 2003, Word 2002, và t? năm 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?i ưu hóa hi?u su?t trong Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002, và Microsoft T? năm 2000.
Lưu ? N?u b?n không quen thu?c v?i b?t k? các đi?u kho?n đư?c mô t? trong Bài vi?t này, h?y xem ph?n "Thu?t ng?" sau đó trong đi?u này Bài vi?t.

Tăng b? nh? RAM

B? nh? t? yêu c?u đ? ch?y t?i ưu t?c đ? ph? thu?c vào m?t nhi?u y?u t?, ch?ng h?n như làm th? nào nhi?u chương tr?nh khác đang ch?y cùng m?t lúc th?i gian và các lo?i c?a các ho?t đ?ng t? th?c hi?n.

Đ?i v?i tăng hi?u su?t, và n?u b?n có k? ho?ch đ? ch?y các chương tr?nh cùng m?t lúc, b?n có th? c?i thi?n hi?u su?t b?ng cách thêm b? nh? nhi?u hơn.

N?u b?n thư?ng xuyên làm vi?c v?i tài li?u l?n (50 trang ho?c hơn) ho?c s? d?ng đ? h?a ho?c các đ?i tư?ng nhúng trong tài li?u c?a b?n, thêm RAM s?n lư?ng là c?i thi?n đáng k? nh?t đ? các t?c đ? ho?t đ?ng c?a Word.
Lưu ? Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? RAM có s?n đ? s? d?ng b?i các hệ điều hành và các chương tr?nh, h?y ch?c ch?n r?ng b?n không s? d?ng b?t k? RAM cho m?t RAM lái xe.

Ch?ng phân m?nh đ?a c?ng

Đ?nh đ? ch?ng phân m?nh đ?a c?ng, k? s? d?ng m?t ti?n ích như chương tr?nh D?n li?n đ?a Windows. Chương tr?nh D?n li?n đ?a phân tích kh?i lư?ng đ?a phương; Đ?a Chương tr?nh D?n li?n c?ng c? phân m?nh t?p tin và m?c tin thư thoại đ? các t?p tin và m?c tin thư thoại chi?m l?c đ?a t?i toàn trên ổ đĩa. V? v?y, vi?c truy c?p vào máy tính t?c đ? cho các t?p tin và m?c tin thư thoại đư?c tăng lên. Chương tr?nh D?n li?n đ?a và bên th? ba đ?a Tr? giúp ph?n m?m t?i ưu hóa đ? gi?m thi?u các vùng trên đ?a mà Microsoft Windows tra c?u thông tin.

Đ? s? d?ng chương tr?nh D?n li?n đ?a, h?y làm theo các Các bư?c:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? Chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?nCông c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Đ?a Chương tr?nh D?n li?n.
 2. B?m vào đ? ch?n kh?i lư?ng mà b?n mu?n đ? ch?ng phân m?nh, và sau đó nh?p vào Ch?ng phân m?nh.
 3. Sau khi hoàn t?t, D?n li?n ổ đĩa chương tr?nh D?n li?n đ?a Hi?n th? các k?t qu? trong màn h?nh D?n li?n ổ đĩa. B?m chu?t Xem Báo cáo đ? giao di?n báo cáo D?n li?n ổ đĩa đó cho th?y chi ti?t thông tin v? kh?i lư?ng mà b?n d?n li?n.
Lưu ? Đ?m b?o r?ng b?n t?o đ?ng g?i lưu c?a các t?p tin quan tr?ng trư?c khi b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng ch?ng phân m?nh.

T?i ưu hóa S? d?ng B? nh? ?o

V?i b? nh? ?o, m?t chương tr?nh th?y m?t kh?i l?n, liên t?c c?a chính b? nh? (RAM) là, trong th?c t?, m?t kh?i nh? hơn nhi?u c?a chính b? nh? đư?c b? sung b?i các b? nh? th? c?p ch?ng h?n như m?t ổ đĩa c?ng. Đ? tr?ng t?m th?i trong b? nh? RAM, kh?i d? li?u (trang) đư?c chuy?n gi?a RAM và tệp trang n?m trên đ?a c?ng.

theo m?c đ?nh, các tệp trang Windows là năng đ?ng. V? v?y, tệp trang có th? thay đ?i kích thư?c D?a trên không gian đ?a s?n dùng và các ho?t đ?ng đư?c th?c hi?n trên các H? th?ng. tệp trang có th? c?ng chi?m m?t vùng phân m?nh đ?a c?ng v?i không có h?nh ph?t hi?u su?t đáng k?. tệp trang năng đ?ng thư?ng là các s? d?ng tài nguyên hi?u qu? nh?t. Đ?i v?i b? nh? ?o cao hi?u su?t, ch?c ch?n đ?a ch?a tệp trang có nhi?u không gian mi?n phí, do đó Kích thư?c tệp trang có th? thay đ?i khi c?n thi?t.

B?i v? các c?a s? tệp trang là năng đ?ng, b?n thư?ng không c?n ph?i thay đ?i b? nh? ?o cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, trong m?t s? trư?ng h?p, adjusting thi?t đ?t b? nh? ?o có th? c?i thi?n hi?u su?t. N?u b?n v?n g?p ph?i m?t v?n đ? hi?u su?t sau khi b?n mi?n phí Space trên đ?a c?ng b?ng cách xoá các t?p không c?n thi?t, b?n có th? mu?n thay đ?i thi?t đ?t b? nh? ?o m?c đ?nh.

N?u b?n có nhi?u hơn m?t ổ đĩa trên máy tính, b?n có th? nh?n đư?c hi?u su?t t?t hơn n?u b?n ch? đ?nh r?ng c?a s? xác đ?nh v? trí tệp trang trên m?t ổ đĩa khác hơn so v?i các ổ đĩa m?c đ?nh n?u m?t trong hai ho?c c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
 • ổ đĩa m?c đ?nh có g?n như là không có không gian mi?n phí có s?n, và ổ đĩa đ?a phương khác ch?a nhi?u tr?ng.
 • ổ đĩa đ?a phương khác là nhanh hơn và ít s? d?ng nhi?u hơn đ?a hi?n t?i.
B?n c?ng có th? nh?n đư?c hi?u su?t t?t hơn n?u b?n ch? đ?nh r?ng các t?i thi?u tr?ng s?n dùng cho b? nh? ?o là ít nh?t hai l?n các RAM có s?n. Ví d?, n?u m?t máy tính có 64 MB RAM, xác đ?nh ít 128 MB b? nh? ?o.

Lưu ? Tr? khi b?n là m?t ngư?i dùng chuyên sâu, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ? Windows qu?n l? các thi?t đ?t b? nh? ?o. B?t c? khi nào có th?, s? d?ng m?c đ?nh thi?t đ?t b? nh? ?o. Đ? bi?t thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t b? nh? ?o Windows, xem tr? giúp c?a Windows.

S? d?ng ít phông ch?

N?u b?n s? d?ng nhi?u phông ch?, có th? có ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t, ch?ng h?n như khi b?n in ho?c xem trư?c tài li?u m?t l?n đ?u tiên. Ngoài ra, hộp thoại h?p ch?ng h?n như các Phông ch? hộp thoại ho?c Bi?u tư?ng hộp thoại có th? m?t m?t th?i gian dài đ? xu?t hi?n đ?u tiên th?i gian mà b?n xem chúng. T? có th? s? d?ng tài nguyên b? nh? và t?p b? sung khi nó ph?i th?c hi?n m?t s? hành đ?ng ph?c t?p khi nhi?u phông ch? đư?c s? d?ng.

S? d?ng th?p thi?t đ?t có màn h?nh màu đ? phân gi?i và màu s?c

Đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh c?a b?n đ? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n video chính xác đ? nh?n đư?c màn h?nh màn h?nh nhanh nh?t. B?n có th? không có đ? s? d?ng t?i đa màn h?nh đ? phân gi?i ho?c các thi?t l?p t?i đa màu s?c đư?c h? tr? c?a b?n tr?nh đi?u khi?n video. H? tr? b? sung màu s?c có th? làm gi?m đáng k? t?c đ? c?a màn h?nh C?p Nh?t khi b?n di chuy?n ho?c C?p Nh?t đ? h?a.

Đ?i v?i m?t s? ho?t đ?ng, ch?ng h?n như văn b?n báo cáo và làm vi?c v?i các b?ng tính, b?n có th? mu?n đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh c?a b?n đ? s? d?ng m?t đ? phân gi?i màn h?nh th?p và màu s?c cài đ?t chuyên bi?t như 256 màu.

N?u không có không có s? gia tăng trong ho?t đ?ng ho?c N?u b?n c?n b? sung Hi?n th? kh? năng, b?n có th? luôn luôn ch? đ?nh m?t cao hơn thi?t đ?t màu và đ? phân gi?i.

Lưu tr? tài li?u trên ổ đĩa không nén

Khi b?n nén đ?a c?ng, b?n t?o thêm không gian tr?ng nơi b?n có th? c?t gi? các t?p. M?c dù nhi?u không gian đ?a có s?n, đ?a nén có th? làm ch?m hi?u su?t c?a chương tr?nh ch?y trên ổ đĩa đó.

Các Các l? do chính cho s? xu?ng c?p hi?u su?t khi b?n ch?y bên th? ba đ?a Các chương tr?nh nén là m?i l?n đ?c ho?c vi?t ho?t đ?ng đư?c th?c hi?n đ? ho?c t? đ?a c?ng, d? li?u ph?i đư?c decompressed ho?c nén. Gi?i nén này ho?c nén ho?t đ?ng nơi m?t nhu c?u b? sung vào b? x? l? c?a b?n máy tính.

Các máy tính v?i b? vi x? l? nhanh hơn có th? không có kinh nghi?m hi?u su?t suy thoái sau khi nén ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu tr? tài li?u trên đ?a c?ng c?c b?

Ho?t đ?ng t? m?t đĩa mềm ho?c ổ đĩa mạng có th? ch?m hơn so v?i ch?y t? t? các t?p tin đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng c?c b?. Ngoài ra, làm vi?c v?i các t?p tin n?m trên m?t đĩa mềm ho?c m?t m?ng lư?i ổ đĩa có th? ch?m hơn so v?i làm vi?c t? các t?p tin đư?c lưu tr? trên các đ?a phương khó khăn đ?a.

C? g?ng tránh làm vi?c v?i các t?p tin n?m trên m?t đĩa mềm đ?a. Thay vào đó, sao chép các t?p tin vào đ?a c?ng c?c b? c?a b?n, và sau đó làm vi?c v?i các đ?ng g?i c?c b? trên đ?a c?ng c?a b?n.

Khi b?n đ? k?t thúc v?i m?t t?p tin, lưu thay đ?i c?a b?n, và sau đó đóng t?p tin trư?c khi b?n sao chép các t?p tin tr? l?i c?a nó v? trí ban đ?u.

T?t tùy ch?n "S? d?ng s? li?u máy in đ? lay ra tài li?u"

Khi b?n làm vi?c v?i các tài li?u đư?c t?o ra trong Microsoft Word 6.0 ho?c Microsoft Word cho Windows 95, t?t các S? d?ng s? li?u máy in đ? lay ra tài li?u tùy ch?n.

Khi b?n làm như v?y, t? không ki?m tra thi?t đ?t máy in đ? tính toán các đ?nh d?ng và b? trí. V? v?y, di chuy?n t?c đ? tăng lên.

Lưu ? theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c kích ho?t trong các tài li?u chuy?n đ?i đ? b?o v? t? for Windows 95 ho?c t? 6.0 cho Windows tài li?u đ?nh d?ng. T?t tùy ch?n này có th? gây ra nh?ng thay đ?i nh? trong d?ng gói ho?c tài li?u pagination. Đ? t?t các S? d?ng s? li?u máy in đ? lay ra tài li?u l?a ch?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? m?t tài li?u đư?c t?o ra trong Microsoft Word 6.0 ho?c Microsoft T? for Windows 95 b?ng cách s? d?ng t? năm 2003.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các Kh? năng tương h?p v? sautab.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các S? d?ng s? li?u máy in đ? lay ra tài li?u ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

S? d?ng n?n t?ng ti?t ki?m tùy ch?n

theo m?c đ?nh, các Cho phép ti?t ki?m n?n tùy ch?n b?t. V?i tùy ch?n này, b?n có th? ti?p t?c làm vi?c trong Word trong khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u.

Tùy ch?n này S? d?ng B? nh? b? sung h? th?ng. N?u b?n mu?n b?o t?n tài nguyên h? th?ng, b?n có th? mu?n t?t tùy ch?n này. Đ? chuy?n các Cho phép ti?t ki?m n?n tùy ch?n t?t ho?c trên, theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các Ti?t ki?m tab.
 3. B?m vào đ? ch?n ho?c b?m đ? b? ch?n các Cho phép ti?t ki?m n?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? Khi t? ti?t ki?m m?t tài li?u trong n?n, m?t bi?u tư?ng đ?a đ?p xu?t hi?n trên thanh trạng thái. N?u t? không th? lưu m?t tài li?u trong n?n, T? ti?t ki?m tài li?u t?i phía sau. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra n?u có là không đ? không gian đ?a mi?n phí có s?n ho?c n?u b?n lưu m?t tài li?u đ? m?t đĩa mềm.

T?t t? đ?ng chính t? và ng? pháp ki?m tra

theo m?c đ?nh, t? t? đ?ng ki?m tra chính t? và ng? pháp như b?n lo?i. L?i chính t? đư?c đánh d?u ki?m b?ng cách s? d?ng g?n sóng nh?n m?nh đ? và ng? pháp l?i đư?c đánh d?u ki?m b?ng cách s? d?ng g?n sóng màu xanh lá cây nh?n m?nh. Trên m?t s? máy tính, nh?ng tùy ch?n có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.

Đ? t?t t? đ?ng chính t? và ng? pháp ki?m tra, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các Chính t? & Ng? pháp tab.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Ki?m tra chính t? như b?n lo?i hộp kiểm và Ki?m tra ng? pháp khi b?n nh?pki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

S? d?ng khác nhau xem thi?t đ?t

S? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây đ? t?i ưu hóa cách mà b?n xem tài li?u c?a b?n trong Word:
 • B?t c? khi nào b?n có th? s? d?ng B?nh thư?ng xem thay vào đó c?a In giao di?n xem. ? In giao di?n xem, T? m?t m?t th?i gian dài đ? v? l?i màn h?nh và repaginate các tài li?u. Đ? thay đ?i B?nh thư?ng xem, h?y nh?p vào B?nh thư?ng trên cácXem tr?nh đơn.
 • S? d?ng các H?nh ?nh placeholders tùy ch?n n?u tài li?u c?a b?n ch?a nhi?u đ? h?a. Tùy ch?n này s? hi?n th? m?t ô tr?ng thay v? m?i đ? h?a trong tài li?u c?a b?n. B?ng cách đó, b?n tăng t?c đ? r?ng b?n có th? di chuy?n qua và hi?n th? m?t tài li?u có ch?a nhi?u đ? h?a. S? d?ng các H?nh ?nh placeholders l?a ch?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u t?.
  2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, và sau đó b?m vào các Xem tab.
  3. Theo Hi?n th?, b?m đ? ch?n các H?nh ?nh placeholders ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 • B?t các D? th?o phông Các tùy ch?n đ? tăng t?c đ? màn h?nh hi?n th? trong văn b?n có đ?nh d?ng phong phú và đ? h?a. Tùy ch?n này hi?n th? các kí t? đ?i di?n b?ng cách s? d?ng phông ch? và kích thư?c b?n đ? ch?n trong các L?nh v?c tùy ch?n phác th?o và b?nh thư?ng. Đ? b?t các D? th?o phôngl?a ch?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u t?.
  2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào B?nh thư?ng.
  3. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, và sau đó b?m vào các Xem tab.
  4. Theo L?a ch?n phác th?o và b?nh thư?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các D? th?o phông ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Đi?u ch?nh thi?t đ?t máy in đ? c?i thi?n t?c đ? in

Đ? t?i ưu hóa in, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.
 • T?i ưu hóa in ?n tài li?u l?n
  Đ? t?i ưu hóa in ?n in ?n tài li?u l?n, t?t b?t k? b?o v? màn h?nh trong các công vi?c in ho?c chuy?n sang m?t tr?nh b?o v? màn h?nh tr?ng. Ho?t h?nh b?o v? màn h?nh s? d?ng th?i gian x? l? c?a máy tính và có th? m?t th?i gian đi t? các x? l? các công vi?c in c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i c?a b?n thi?t đ?t b? b?o v? màn h?nh, xem tr? giúp c?a Windows.
 • In ch?ng minh m?t cách nhanh chóng
  B?t các D? th?o ra tùy ch?n. Khi b?n s? d?ng tùy ch?n này, các tài li?u in v?i đ?nh d?ng t?i thi?u. B?i v? đi?u này, Các tài li?u có th? in nhanh hơn. Tùy ch?n này là l? tư?ng cho in ?n b?ng ch?ng. Đ? b?t các D? th?o ra l?a ch?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau.

  Lưu ? M?t s? máy in có th? không h? tr? tùy ch?n này.
  1. B?t đ?u t?.
  2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, và sau đó b?m vào các In tab.
  3. Theo Tùy ch?n in ?n, b?m vào đ? ch?n các D? th?o ra ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 • S? d?ng in n?n tùy ch?n t?t nh?t phù h?p c?a b?n yêu c?u khi n?n in đư?c b?t, b?n có th? ti?p t?c làm vi?c trong Word trong khi in tài li?u c?a b?n trong n?n. N?n t?ng s? d?ng in ?n b? nh? b? sung và các tài li?u c?a b?n có th? in ch?m hơn. Khi n?n in b? t?t, tài li?u c?a b?n in nhanh hơn. Tuy nhiên, b?n không th? làm vi?c trong T? cho đ?n khi vi?c in xong. N?u b?n không c?n ph?i ti?p t?c làm vi?c trong T? khi in tài li?u c?a b?n, t?t n?n in đ? tăng t?c đ? in ?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u t?.
  2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, và sau đó b?m vào các In tab.
  3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các N?n inki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Thay đ?i các thi?t l?p b? đ?m in Máy in t?c đ? đư?c đo b?ng s? quay tr? l?i đ? ?ng d?ng (RTA) t?c đ? và t?c đ? th? trang máy in. RTA đư?c đ?nh ngh?a là th?i gian t? Khi b?n nh?p vào In Khi b?n l?y l?i quy?n ki?m soát c?a các chương tr?nh. T?c đ? th? trang máy in đư?c đ?nh ngh?a là th?i gian t? khi b?n nh?p vàoIn t?i khi vi?c in là hoàn thành. B?n có th? thay đ?i c? hai RTA và máy in trang th? đ? b?ng cách thay đ?i thi?t đ?t máy in đ?m in. Đ? thay đ?i thi?t đ?t máy in spool, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy in và máy Fax.
  2. B?m chu?t ph?i vào máy in b?n mu?n s? d?ng, và sau đó B?m chu?t Thu?c tính.
  3. B?m vào các Nâng cao tab.
  4. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
   • T?c đ? nhanh hơn RTA: nh?p vào B?t đ?u in ngay l?p t?c N?u nó không đ? đư?c ch?n.
   • Máy in nhanh hơn t?c đ? th? trang: nh?p vào In tr?c ti?p t?i máy in.
   Lưu ?N?u máy in đ?a phương đư?c chia s?, các In tr?c ti?p t?i các Máy in tùy ch?n có s?n. Đôi khi tùy ch?n này ngăn c?n laser Máy in các đ?ng cơ t? chuy?n vào và ra trong công vi?c in.
  5. B?m chu?t Ok.

T?t tùy ch?n Outlook t?p chí

B?n có th? đ?t c?u h?nh các t?p chí trong Microsoft Outlook đ? t? đ?ng ghi l?i các h?ng m?c như khi b?n m?, g?n g?i, và lưu tài li?u. Ngày m?t s? máy tính, đi?u này có th? gây ra m?t s? ch?m tr? đáng chú ? trong th?i gian m? c?a, đóng, ho?c ti?t ki?m ho?t đ?ng. Đ? t?t tùy ch?n t?p chí Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n.
 3. Trong các Đ?a ch? liên h? khu v?c, nh?p vàoT?p chí l?a ch?n.
 4. B?m vào đ? xóa t?t c? các hộp kiểm trong cácT? đ?ng ghi l?i các kho?n m?c này khu v?c, và sau đó b?m vàoOk,
 5. B?m chu?t Ok đ? đóng cácTùy ch?n hộp thoại.

S? d?ng m?t ch? đ? Windows máy tính đ? bàn khác nhau

Thay đ?i ch? đ? máy tính đ? bàn Windows có th? làm tăng hi?u su?t trên m?t s? máy tính. Đ? thay đ?i ch? đ? máy tính đ? bàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. B?m vào các Ch? đ? tab.
 3. Trong các Ch? đ? h?p, b?m vào ch? đ? mà b?n mu?n s? d?ng (cho ví d? B?m chu?t Windows c? đi?n), và sau đó B?m chu?t Ok. Lưu ? Các ch? đ? mà b?n ch?n không ph?i là đ? h?a chuyên sâu. Nó ph?i là đơn gi?n như là m?t ch? đ? càng t?t đ? ti?t ki?m b? nh?.

T?t các đ? án chu?t

T?t các chương tr?nh ho?t h?nh chu?t tăng h? th?ng hi?u su?t. Tuy nhiên, s? gia tăng trong ho?t đ?ng có th? không đáng chú ? trên m?t s? Các máy tính. Đ? t?t các đ? án chu?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào các Chu?t bi?u tư?ng.
 3. B?m vào các Con tr? tab.
 4. Trong các Chương tr?nh h?p, b?m vàoKhông có, và sau đó nh?p vào Ok.

Tăng t?c đ? t?i web site b?ng cách không t?o ra h?nh ?nh đ? h?a

S? d?ng quy tr?nh này n?u b?n lưu tài li?u c?a b?n như web site và xem chúng trong m?t trình duyệt Web, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer 5.0 ho?c m?i hơn, h? tr? ngôn ng? đánh d?u ki?m Vector (VML). Ph?i m?t ít th?i gian đ? t?i v? và s? xem theo web site và s? d?ng ít hơn đ?a n?u đ? h?a là không t?i v? m?i Khi b?n m? web site. Đ? xem tài li?u c?a b?n trong m?t trình duyệt Web, h?y làm theo Các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, b?m vào các T?ng quát tab, b?m vàoTu? ch?n web, và sau đó b?m vào các Tr?nh duy?ttab.
 3. Theo M?c tiêu tr?nh duy?t, nh?p vào tr?nh duy?t mà b?n mu?n s? d?ng trong các Nh?ng ngư?i s? d?ng s? xem theo web site này s? b?ng cách s? d?ng h?p.
 4. Theo Tùy ch?n, b?m đ? ch?n cácD?a vào ngôi sao đ? hi?n th? đ? h?a trong tr?nh duy?t hộp kiểm.
 5. B?m chu?t Ok.

Lưu tài li?u ? d?ng th?c hi?n th?i

Khi b?n m? m?t tài li?u đ? đư?c lưu trong m?t t?p tin khác nhau đ?nh d?ng, m?t công c? chuy?n đ?i ch?y. Quá tr?nh này có th? gây ra các tài li?u m? ch?m. Đ? c?i thi?n hi?u su?t, lưu tài li?u ? d?ng th?c hi?n th?i. Cho Ví d?, n?u b?n đang làm vi?c trong Word 2003, lưu tài li?u như là m?t tài li?u Word (.doc).

T?t tùy ch?n "C?p nh?t t? đ?ng liên k?t trên Open"

Khi b?n t?t các C?p nh?t t? đ?ng liên k?t trên Open tùy ch?n, tài li?u có th? m? nhanh hơn. B?n có th? c?p nh?t th? công liên k?t sau đó. Đ? t?t các C?p nh?t t? đ?ng liên k?t trên Open tùy ch?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các T?ng quáttab.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các C?p nh?t t? đ?ng liên k?t trên M? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
C?p Nh?t th? công các liên k?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoLiên k?t.
 3. Nh?p vào ngu?n t?p tin mà b?n mu?n đ? C?p Nh?t, và sau đó B?m chu?t C?p nh?t bây gi?.

T?t tùy ch?n "danh sách m?i đư?c s? d?ng t?p tin"

Đ? t?t các M?i s? d?ng danh sách t?p tin tùy ch?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các T?ng quáttab.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các M?i s? d?ng danh sách t?p tinki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

T?t c?t và dán tùy ch?n

Khi b?n t?t các Thông minh c?t và dán tùy ch?n và Hi?n th? tùy ch?n dán nút ch?n m?t tùy ch?n, t? có th? th?c hi?n t?t hơn. Đ? t?t các tùy ch?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó b?m vào các Ch?nh s?atab.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Hi?n các tùy ch?n dán nút ch?n m?tThông minh c?t và dán hộp kiểm tra, và sau đó nh?p vào Ok.

T?t ngăn tác v? kh?i đ?ng

Đ? t?t ngăn tác v? kh?i đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó nh?p vào Xem.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Hi?n Startup nhi?m v? ngănki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

T?t ScreenTips

Đ?i v?i m?t s? m?t hàng trong Word, ch?ng h?n như ? ki?n, thay đ?i đư?c theo d?i, ho?c siêu liên k?t, m?t mô t? ng?n xu?t hi?n khi con tr? chu?t d?a trên các đ?i tư?ng. Mô t? này đư?c g?i là m?t ScreenTip. Khi b?n t?t ScreenTips, T? có th? th?c hi?n t?t hơn.

Đ? t?t ScreenTips, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n, và sau đó nh?p vào Xem.
 3. Nh?n vào đây đ? r? ràng các ScreenTips hộp kiểm tra, và sau đó nh?p vào Ok.

S? d?ng m?c tin thư thoại đ?a phương thay v? chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại khi b?n truy c?p d? li?u qua m?t m?ng lư?i khu v?c r?ng (WAN)

T? có th? th?c hi?n ch?m khi b?n s? d?ng m?t WAN và khi các m?c tin thư thoại b?n truy c?p vào cho d? li?u đ? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t v? trí trên các H? ph?c v?.

Lưu ? M?t ví d? v? m?t m?c tin thư thoại mà b?n truy c?p d? li?u là các Các m?c tin thư thoại d? li?u ?ng d?ng.

Đ? c?i thi?n hi?u su?t, h?y xem xét m?t trong các phương pháp sau đây:
 • S? d?ng m?c tin thư thoại đ?a phương thay v? chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại.
 • S? d?ng h? sơ di đ?ng thay v? chuy?n hư?ng h? th?ng m?c tin thư thoại.

B?ng thu?t ng?

 • Không nén lái xe
  Lái xe mà không có d? li?u nén đ? m?t không gian ít hơn.
 • Tr?nh đi?u khi?n
  M?t chương tr?nh mà làm cho nó có th? cho m?t thi?t b? c? th? như v?y như là m?t b? đi?u h?p video ho?c máy in đ? giao ti?p v?i hệ điều hành. M?c dù m?t thi?t b? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Windows không th? s? d?ng đi?n tho?i cho đ?n khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n thích h?p.
 • S? trang
  S? s?p x?p c?a b? trí c?a m?t tài li?u, đ?c bi?t nơi trang phá v? đư?c đ?t trong m?t tài li?u.
 • tệp trang
  M?t t?p tin ?n trên đ?a c?ng mà Windows s? d?ng đ? gi? m?t ph?n c?a chương tr?nh và d? li?u t?p tin không phù h?p trong b? nh?. tệp trang và v?t l? b? nh?, ho?c b? nh? RAM, chi?m b? nh? ?o. C?a s? di chuy?n d? li?u t? các tệp trang b? nh? và di chuy?n d? li?u t? b? nh? đ? tệp trang cho Ph?ng cho d? li?u m?i. "Trao đ?i t?p tin" là m?t tên tệp trang.
 • B? nh? ?o
  Lưu tr? t?m th?i đư?c s? d?ng b?i m?t máy tính đ? ch?y chương tr?nh mà đ?i h?i nhi?u b? nh? hơn nó có trong b? nh? RAM. Ví d?, chương tr?nh có th? có truy c?p 4 gigabyte (GB) b? nh? ?o trên đ?a c?ng c?a máy tính, ngay c? khi máy tính đ? ch? 32 MB b? nh? RAM. Các d? li?u chương tr?nh mà không không hi?n nay phù h?p trong b? nh? c?a máy tính đư?c lưu trong t?p tin phân trang.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng cách khác đ? c?i thi?n cách ?ng d?ng ho?t đ?ng, b?m vào bài vi?t sau đây s? đi?n tho?i đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328237M?t s? chương tr?nh không làm vi?c như mong đ?i khi t?p tin l?n đư?c m?
313937 Chương tr?nh d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu t?p vào m?t chương tr?nh văn ph?ng 2002 và trong m?t chương tr?nh Office 2003
280821 T? là ch?m đ? B?t đ?u, in ho?c t?i tài li?u
Đ? bi?t thông tin nhi?u k? thu?t v? t? và kho?ng Các s?n ph?m khác c?a Microsoft Office 2003, ghé thăm văn ph?ng Microsoft 2003 h? tr? Trung tâm t?i các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/ph/2488

Thu?c tính

ID c?a bài: 827101 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB827101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 827101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com