Oprava: Nesprávný parametr číslování dochází k vlastní uložené procedury, jsou generovány s Sp_scriptpublicationcustomprocs uložená procedura

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 827175 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Když se pokusíte spustit vlastní uložené procedury, které byly generovány s sp_scriptpublicationcustomprocs uložené procedury, obdržíte následující zprávu 137 chyba
Musí deklarovat proměnnou ' %. * ls'
Pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Odběry okamžité aktualizace jsou povoleny v publikaci (@ allow_sync_tran = 'True').
 • Front změny na odběratelům je povoleno (@ allow_queued_tran = 'True').
 • Tabulky, která má nesprávné vlastní uložené procedury, které byly vytvořeny s sp_scriptpublicationcustomprocs uložená procedura obsahuje vypočítaného sloupce.
 • Tabulka, která má nesprávné vlastní uložené procedury, které byly vytvořeny s sp_scriptpublicationcustomprocs uložená procedura má jedinečné indexy.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Postupujte podle kroků v části "Další informace" nainstalovat a aktivovat tuto opravu.

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 09:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  24-Apr-2003 17:12          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 17:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll
  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll
  23-Apr-2003 17:51          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 16:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
  31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
  07-May-2003 11:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll
  02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
  02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll
  04-Aug-2003 09:17          550,780 Procsyst.sql
  22-May-2003 13:57           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 08:04         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll
  13-Aug-2003 07:28         1,086,797 Replsys.sql
  13-Aug-2003 07:28          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 11:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll
  31-May-2003 09:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 12:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 15:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
  13-Aug-2003 11:04 2000.80.851.0  7,598,161 Sqlservr.exe
  25-Jul-2003 12:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
  24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll
  31-May-2003 09:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 14:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
  01-Jul-2003 15:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll

				
Poznámka z důvodu závislosti souborů, nejnovější opravy hotfix nebo funkce, která obsahuje soubory může také obsahovat další soubory.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" v tomto článku.Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Další informace

Nainstalovat a aktivovat opravu, postupujte takto:
 1. Získat oprava popsaná v "Řešení" části tohoto článku.
 2. Použití opravy ohrožený publikování instance SQL Server 2000.
 3. Označit ohrožený odběru reinitialization:
  • Pro odběry push:

   V nástroji Enterprise Manager otevřete strom Publisher serveru a vyhledejte uzel Odběry replikace. Ovlivněné odběru klepněte pravým tlačítkem myši a klepněte na tlačítko znovu inicializovat.
  • Pro odběry Pull:

   V nástroji Enterprise Manager otevřete strom Subscriber serveru a vyhledejte uzel Odběry replikace. Ovlivněné odběru klepněte pravým tlačítkem myši a klepněte na tlačítko znovu inicializovat.
 4. Spustit agenta Snapshot ohrožený publikace.
To reproduce the problem, run the following script in a server that already has replication configured:
USE master
go
CREATE DATABASE TestDatabase
go
USE TestDatabase
go

CREATE TABLE [dbo].[TestTable] (
[col1] [int] NOT NULL ,
[col2] [int] NOT NULL ,
[col3] AS ([col1] + [col2]) ,
[msrepl_tran_version] [uniqueidentifier] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
go

ALTER TABLE [dbo].[TestTable] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_TestTable] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[col1]
) ON [PRIMARY]
go

ALTER TABLE [dbo].[TestTable] ADD
CONSTRAINT [DF_TestTable_msrepl_tran_vers] DEFAULT (newid()) FOR
[msrepl_tran_version]
go

CREATE UNIQUE INDEX [IX_T1UNIQUE] ON
[dbo].[TestTable]([msrepl_tran_version]) ON [PRIMARY]
go

use [TestDatabase]
go
exec sp_replicationdboption @dbname = N'TestDatabase', @optname = N'publish', @value = N'true'
go
exec sp_addpublication @publication = N'TestDatabase', @restricted = N'false', 
			@sync_method = N'native', @repl_freq = N'continuous', 
			@description = N'Transactional publication of TestDatabase database from Publisher NAURU-SRV-01.', 
			@status = N'inactive', @allow_push = N'true', @allow_pull = N'true', @allow_anonymous = N'false', 
			@enabled_for_internet = N'false', @independent_agent = N'false', @immediate_sync = N'false', 
			@allow_sync_tran = N'true', @autogen_sync_procs = N'true', @retention = 336, 
			@allow_queued_tran = N'true', @snapshot_in_defaultfolder = N'true', 
			@compress_snapshot = N'false', @ftp_port = 21, @allow_dts = N'false', 
			@allow_subscription_copy = N'false', @conflict_policy = N'pub wins', 
			@centralized_conflicts = N'true', @conflict_retention = 14, 
			@queue_type = N'sql', @add_to_active_directory = N'false'

exec sp_addpublication_snapshot @publication = N'TestDatabase',@frequency_type = 4, @frequency_interval = 1, 
				@frequency_relative_interval = 0, @frequency_recurrence_factor = 1, 
				@frequency_subday = 1, @frequency_subday_interval = 0, @active_start_date = 0, 
				@active_end_date = 20030814, @active_start_time_of_day = 224200, @active_end_time_of_day = 0

exec sp_addarticle @publication = N'TestDatabase', @article = N'TestTable', @source_owner = N'dbo', 
				@source_object = N'TestTable', 
				@destination_table = N'TestTable', @type = N'logbased', @creation_script = null, 
				@description = null, @pre_creation_cmd = N'drop', @schema_option = 0x000000000000CEF3, 
				@status = 16, @force_invalidate_snapshot = 1, @vertical_partition = N'false', 
				@ins_cmd = null, @del_cmd = null, @upd_cmd = null, @filter = null, @sync_object = null, 
				@auto_identity_range = N'false'

exec sp_changepublication @publication = N'TestDatabase', @force_invalidate_snapshot = 1, @force_reinit_subscription = 1, 
				@property = N'status', @value = N'active'

After the publication is created, if you run the following statement:
exec sp_scriptpublicationcustomprocs 'TestDatabase'

obdržíte následující skript (chybné):
--
-- Transactional replication custom procedures for publication 'TestDatabase' from database 'TestDatabase':
--


----
---- Replication custom procedures for article 'TestTable':
----

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSins_TestTable') drop proc [sp_MSins_TestTable]
go
create procedure [sp_MSins_TestTable] @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int

AS
BEGIN

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col1] = @c1 ) or ( [col4] = @c5 ) 
)
BEGIN

insert into [TestTable]( 
[col1], [col2], [msrepl_tran_version], [col4]
 )

values ( 
@c1, @c2, @c3, @c4
 )

END
END
go

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSupd_TestTable') drop proc [sp_MSupd_TestTable]
go
create procedure [sp_MSupd_TestTable] 
 @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int,@c5 int,@c6 int,@c7 uniqueidentifier,@c8 int
as

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col4] = @c9 and @c9 != @c5 ) 
)
begin
if @c5 = @c1
begin
update [TestTable] set [col2] = @c6,[msrepl_tran_version] = @c7,[col4] = @c8
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3
end
else
begin

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col1] = @c5 ) 
)
begin
update [TestTable] set [col1] = @c5,[col2] = @c6,[msrepl_tran_version] = @c7,[col4] = @c8
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3

end
end

end
go

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSdel_TestTable') drop proc [sp_MSdel_TestTable]
go
create procedure [sp_MSdel_TestTable] @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int
as
delete [TestTable]
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3
go

Upozornění vlastní vložit uloženou proceduru sp_MSins_TestTable odkazuje parametr s názvem @ c5. @ c5 není deklarován jako parametr pro danou proceduru a vlastní aktualizaci uložené procedury sp_MSupd_TestTable odkazy jiného nedefinovaný parametr s názvem @ c9.

Vlastnosti

ID článku: 827175 - Poslední aktualizace: 28. února 2014 - Revize: 3.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Klíčová slova: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB827175 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:827175

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com