Làm th? nào đ? thêm m?t siêu liên k?t đ?n m?t h?nh d?ng m? trong m?t c?a s? tr?nh duy?t Web m?i trong Visio

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827232 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm m?t siêu liên k?t đ?n m?t h?nh d?ng trong c?a b?n Microsoft văn ph?ng Visio 2007 ho?c Microsoft Office Visio 2003 v? do đó khi b?n nh?p vào liên k?t sau b?n ti?t ki?m c?a b?n Visio b?n v? như là m?t trang Web, Microsoft Internet Explorer s? m? ra m?t c?a s? m?i và hi?n th? các trang Web đích.

Đ? c?u h?nh các đi?m đ?n trang Web c?a m?t siêu liên k?t trong m?t h?nh d?ng đ? m? m?t c?a s? m?i trong Internet Explorer, b?n ph?i ch?nh s?a ShapeSheet c?a các h?nh d?ng và thi?t l?p các NewWindow giá tr? cho S? TH?T sau khi b?n thêm các siêu liên k?t đ?n h?nh d?ng trong b?n v? c?a b?n.

Làm th? nào đ? thêm m?t siêu liên k?t đ?n m?t h?nh d?ng m? trong m?t c?a s? Internet Explorer m?i

Thêm m?t siêu liên k?t đ?n m?t h?nh d?ng trong Visio b?n v? c?a b?n và đ?t c?u h?nh các siêu liên k?t đ? m? m?t c?a s? m?i trong Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Visio và m? b?n v? c?a b?n.
 2. Thêm m?t siêu liên k?t đ?n m?t h?nh trong b?n v? c?a b?n. Làm như v?y, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trong b?n v? c?a b?n, b?m vào h?nh d?ng mà b?n mu?n thêm các siêu liên k?t.
  2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Siêu liên k?t.
  3. Trong các Đ?a ch? h?p, th?c hi?n m?t trong các sau:
   • G? URL c?a trang Web mà b?n mu?n s? d?ng các đi?m cho các siêu liên k?t.

    - hay -
   • Nh?p vào Tr?nh duy?t, b?m Đ?a ch? Internet, k?t n?i v?i các trang Web mà b?n mu?n s? d?ng các đi?m cho các siêu liên k?t, và sau đó đi quay l?i c?a b?n v? Visio trư?c khi b?n thoát kh?i Internet Explorer.
  4. Trong các Mô tả h?p, g? các mô t? mà b?n mu?n.
  5. Nh?p vào Ok.
 3. Ch?nh s?a ShapeSheet h?nh d?ng. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào h?nh d?ng ch?a các siêu liên k?t.
  2. Trên các C?a s? tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n th? ShapeSheet.
  3. Trong b?ng siêu liên k?t, xác đ?nh v? trí d?ng đ?i di?n cho các siêu liên k?t mà b?n thêm.
  4. Trong c?t NewWindow, thay đ?i giá tr? nh? hi?n th? trong các t? bào cho các siêu liên k?t t? SAI đ? S? TH?T.

   Đ? làm đi?u này, b?m đúp vào các t? bào, và sau đó Nh?p vào S? TH?T.
  5. B?m vào các X ? góc trên bên ph?i c?a s? ShapeSheet đ? đóng nó.
 4. Lưu b?n v? c?a b?n như m?t trang Web. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Theo trang Web.
  2. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t tên và v? trí nơi b?n mu?n lưu trang Web và b?m Lưu.
  3. M? trang Web và sau đó nh?p vào h?nh d?ng mà bao g?m các siêu liên k?t.

   Các trang Web đích cho các siêu liên k?t m? m?t c?a s? Internet Explorer m?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm vi?c v?i các siêu liên k?t trong Visio, Xem tr? giúp Visio. Đ? làm đi?u này, b?m Microsoft văn ph?ng Visio tr? giúp ngày các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i siêu liên k?t trong các T?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER đ? xem các ch? đ? mà tr? l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i siêu liên k?t trong Visio 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830041M?t siêu liên k?t không ho?t đ?ng trên m?t trang Web đư?c t?o ra vào năm 2003 Visio
830042 Visio 2003 dư?ng như ng?ng đáp ?ng khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t h?nh d?ng trong sơ đ? b?n đ? trang Web c?a b?n và sau đó nh?p vào tương tác siêu liên k?t ch?n
828966 Liên k?t web đ? v? các trang không ho?t đ?ng khi b?n v? đư?c lưu dư?i d?ng m?t trang Web trong Visio 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visio, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Visio

Thu?c tính

ID c?a bài: 827232 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB827232 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827232

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com