Kh? năng m? r?ng CPU và b? nh? cho Exchange Server 2003 và cho Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827281 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? b? vi x? l? và kh? năng m? r?ng b? nh? cho Microsoft Exchange 2000 Server và cho Microsoft Exchange Server 2003. Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Windows Server 2003 và không đ? Microsoft Windows 2000 Server.

THÔNG TIN THÊM

B? x? l? kh? năng m? r?ng

Nhanh hơn và m?nh hơn CPU và nh?ng c?i ti?n v? phía trư?c xe bu?t t?c đ? có s?n trong máy vi tính m?i hơn. Exchange Server có th? s? d?ng hi?u su?t cao CPU và c?i thi?n t?c đ? xe bu?t đ? nâng cao hi?u su?t c?a máy tính Exchange Server c?a b?n.

Máy tính có b?n b? vi x? l?

Exchange Server có th? s? d?ng máy tính có b?n b? vi x? l? đ? tăng hi?u su?t khi siêu phân lu?ng đư?c b?t trong máy tính cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (BIOS). Khi b?n b?t siêu phân lu?ng vào m?t Xeon MP d?a trên máy tính đó ch?y ? 1.4 gigahertz (GHz) và nhanh hơn, và có m?t 400 Xe bu?t MHz máy ch? lưu tr?, b?n có th? đ?t đư?c m?t s? gia tăng 25 ph?n trăm trong Exchange Server hi?u su?t. Máy tính có b?n b? vi x? l? Xeon MP 1.4 GHz và nhanh hơn, và đó có m?t xe bu?t máy ch? lưu tr? 400 MHz, cung c?p các tr?nh đ? cao v? kh? năng m? r?ng liên quan đ?n chi phí c?a máy tính. Microsoft khuy?n cáo các máy tính đ? ch?y Exchange 2000 ho?c Exchange 2003.

Máy tính có tám b? vi x? l?

Exchange Server có th? s? d?ng đ?y đ? c?a máy tính có tám b? vi x? l? và r?ng có m?t CPU t?c đ? 900 MHz ho?c ít hơn. Các máy tính này có th? cung c?p như 75 ph?n trăm hơn kh? năng m? r?ng so v?i b?n b? vi x? l? máy tính có cùng m?t t?c đ? CPU. Trên máy tính có tám Xeon MP 1.4 GHz b? vi x? l? và nhanh hơn, và r?ng có m?t xe bu?t máy ch? lưu tr? 400 MHz, h?n ch? khác đ?t đư?c trư?c khi cao CPU s? d?ng (ví d? như 80 ph?n trăm) đư?c đ?t t?i. V? nh?ng h?n ch? khác là đ?t đ?n đ?u tiên, Exchange Server không th? ti?p c?n v?i vi?c s? d?ng CPU đ?y đ?. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng máy tính có tám b? vi x? l? khi b?n ch?y các chương tr?nh như ch? m?c ng? c?nh ho?c ch?c năng quét ch?ng vi-rút trên máy tính tách bi?t v?i quá tr?nh c?a hàng.

Máy tính có b? vi x? l? nhi?u hơn tám

Exchange Server m?t cách hi?u qu? có th? s? d?ng b? vi x? l? ch? tám ngày m?t máy tính. Đ?i v?i máy tính có b? vi x? l? nhi?u hơn tám, s? d?ng ph?n c?ng phân vùng đ? phân vùng máy tính vào nhi?u tám b? vi x? l? máy tính ho?c vào nhi?u b?n b? vi x? l? máy tính. Là m?t thay th?, đ?t quá tr?nh ái l?c c?a quá tr?nh Store.exe đ? ch? 8 b? vi x? l?.

Kh? năng m? r?ng b? nh?

B?i v? s? d?ng Exchange Server các / 3 GB chuy?n đ?i theo đó quy mô lên, Exchange Server máy tính không th? hi?u qu? s? d?ng nhi?u hơn 4 gigabyte (GB) RAM. Exchange Server không h? tr? instancing, m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE), ho?c đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE). V? v?y, 4 GB RAM là s? ti?n t?i đa c?a b? nh? m?t máy tính Exchange Server có th? s? d?ng m?t cách hi?u qu?.

AMD Dual-Core b? x? l? kh? năng m? r?ng

Công ngh? vi x? l? l?i kép có s?n trong máy vi tính m?i hơn. Công ngh? này cho phép m?t h? th?ng đ? t?n d?ng l?i th? c?a hai b? vi x? l? l?i và do đó nhi?u tài nguyên th?c hi?n. Microsoft Exchange Server hi?u su?t có th? tăng, hơn 90 ph?n trăm cho m?t s? kh?i lư?ng công vi?c, khi b?n s? d?ng b? vi x? l? l?i kép. Các máy ch? có hai ho?c nhi?u b? x? l? l?i kép AMD Opteron 2.2 GHz và b? vi x? l? nhanh hơn cung c?p cao c?p c?a kh? năng m? r?ng liên quan đ?n chi phí c?a máy tính. Chúng tôi đ? ngh? các b? vi x? l? cho ch?y Exchange 2000 ho?c Exchange 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i ưu hóa b? nh? Windows cho vi?c trao đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823440S? d?ng 3 GB chuy?n trong Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003
Chú ý Sau khi cài đ?t Windows Server 2003 Service Pack 1 các /nopae chuy?n đ?i không ho?t đ?ng chính xác. Đ? bi?t thêm v? /nopae chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
900524Làm th? nào đ? h?t nhân PAE ngăn ch?n t?i trong Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 ho?c trong Windows XP v?i Service Pack 2

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? Exchange 2000 Enterprise Server H? tr?, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300573H? tr? Exchange 2000 Enterprise Server trên Windows 2000 Datacenter Server
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng 3 GB chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291988M?t mô t? v? các 4 GB RAM ch?nh tính năng và thông s? v?t l? đ?a ch? m? r?ng
283037 H? tr? b? nh? l?n có s?n trong Windows Server 2003 và Windows 2000
328882 S? d?ng b? nh? Exchange và chuy?n đ?i 3 GB
815372 Làm th? nào đ? t?i ưu hóa s? d?ng b? nh? trong Exchange Server 2003
823440 S? d?ng 3 GB chuy?n trong Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 827281 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
    • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbmemory kbsyssettings kbperformance kbinterop kbhardware kbinfo kbmt KB827281 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827281

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com