Làm th? nào đ? m? t?p tin XML trong Excel 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827294
M?t phiên b?n Microsoft Excel 2002 c?a bài vi?t này, xin xem 282161.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Trong Microsoft Excel, b?n có th? m? và lưu t?p tin m? r?ng đánh d?u ki?m ngôn ng? (XML). Bài vi?t này mô t? làm th? nào các t?p tin XML đư?c hi?n th? khi b?n m? chúng trong Excel.

Thông tin thêm

C?u trúc d? li?u

XML là m?t ngôn ng? đánh d?u ki?m meta mà cung c?p m?t đ?nh d?ng đ? mô t? c?u trúc d? li?u. XML là m?t t?p h?p con c?a các tiêu chu?n t?ng quát đánh d?u ki?m ngôn ng? (SGML) đư?c t?i ưu hoá cho vi?c phân ph?i trên các web site.

XML là m?t đ?nh d?ng linh ho?t văn b?n có ngu?n g?c t? SGML (ISO 8879) theo đ?nh ngh?a c?a World Wide Web Consortium (W3C). W3C giám sát vi?c th?c hi?n c?a XML đ? r?ng nó v?n c?n đ?c l?p c?a ?ng d?ng và nhà cung c?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các W3C và XML, truy c?p vào W3C Web site sau:
http://www.w3.org
Trong XML, b?n có th? đ?nh ngh?a m?t t?p không gi?i h?n c?a th?. Th? đư?c s? d?ng đ? mô t? lo?i d? li?u đư?c đính kèm. Ví d? XML sau đây là m?t báo cáo th?i ti?t:
<?xml version="1.0" ?>
<weather-report>
  <date>March 25, 1998</date>
  <time>08:00</time>
  <area>
   <city>Seattle</city>
   <state>WA</state>
   <region>West Coast</region>
   <country>USA</country>
  </area>
  <measurements>
   <skies>partly cloudy</skies>
   <temperature>46</temperature>
   <wind>
     <direction>SW</direction>
     <windspeed>6</windspeed>
   </wind>
   <h-index>51</h-index>
   <humidity>87</humidity>
   <visibility>10</visibility>
   <uv-index>1</uv-index>
  </measurements>
</weather-report>

Làm th? nào đ? m? t?p tin trong Excel

Khi b?n m? m?t t?p tin XML trong Excel, b?n s? đư?c nh?c ch?n m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? nh?p d? li?u XML:
 • Như là m?t danh sách XML
 • Như là m?t b?ng tính ch?-đ?c
 • S? d?ng ngăn tác v? XML ngu?n

M? t?p tin như là m?t danh sách XML

Khi b?n m? m?t ngu?n XML, Excel tra c?u m?t th? cho m?t biểu định kiểu XML (XSL). XSL mô t? làm th? nào d? li?u là đ? đư?c tr?nh bày. N?u các t? khóa hi?n t?i, Excel s? nh?c b?n v?i m?t s? l?a ch?n đ? áp d?ng biểu định kiểu hay không. N?u b?n ch?n đ? áp d?ng m?t XSL, XSL ra làm th? nào đ? hi?n th? d? li?u; trong trư?ng h?p này, ph?n c?n l?i c?a thông tin trong ph?n này c?a bài vi?t này không áp d?ng.

N?u không có không có th? XSL, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
M? ngu?n XML đ? ch? đ?nh không th? là m?t lư?c đ?. Excel s? t?o ra m?t gi?n đ? d?a trên dữ liệu nguồn XML.
Excel sau đó chuy?n nh?p d? li?u trong ngu?n XML. N?u d? li?u XML ch?a trùng l?p trư?ng bên trong m?t ph?n t?, Excel Lan truy?n d? li?u trên nhi?u hàng. M?i hàng ch?a m?t b? duy nh?t c?a d? li?u. Đi?u này có th? gây ra m?t t?p h?p nh? các d? li?u trong XML s? đư?c hi?n th? như m?t s? lư?ng l?n c?a hàng trong Excel.

M? t?p tin như m?t b?ng tính ch?-đ?c

Khi b?n ch?n đ? m? m?t tài li?u ngu?n XML như m?t b?ng tính ch? đ?c, th? đ?u tiên c?a các y?u t? đư?c s? d?ng như m?t tiêu đ? và đư?c đ?t trong cell A1. Ph?n c?n l?i c?a các th? đư?c s?p x?p theo th? t? ABC và đư?c đ?t trên d?ng th? hai. M?u th?i ti?t báo cáo trư?c đó trong bài vi?t này s? đư?c s?p x?p vào danh sách sau tiêu đ? c?t c?a khi b?n m? nó như là m?t b?ng tính ch? đ?c:
 • / khu v?c/thành ph?
 • / khu v?c/nư?c
 • / lá/khu v?c
 • / khu v?c/nhà nư?c
 • /Date
 • /measurements/h-index
 • / s? đo/đ? ?m
 • / s? đo/b?u tr?i
 • / s? đo nhi?t đ?
 • /measurements/UV-index
 • / s? đo/kh? năng hi?n th?
 • /measurements/Wind/Direction
 • /measurements/Wind/windspeed
 • / th?i gian
N?u có m?t t?p h?p các d? li?u, d? li?u cho m?i c?a các c?t đư?c đ?t trên d?ng th? ba c?a b?ng tính. N?u d? li?u XML ch?a trùng l?p trư?ng bên trong m?t ph?n t?, Excel Lan truy?n d? li?u trên nhi?u hàng. M?i hàng ch?a m?t b? duy nh?t c?a d? li?u. Đi?u này có th? gây ra m?t t?p h?p nh? các d? li?u trong XML s? đư?c hi?n th? như m?t s? lư?ng l?n c?a hàng trong Excel.

S? d?ng ngăn tác v? ngu?n XML

Gi?n đ? c?a t?p tin d? li?u XML s? đư?c hi?n th? trong ngăn tác v? XML ngu?n. B?n có th? sau đó kéo các y?u t? c?a gi?n đ? đ? b?ng tính đ? ánh x? nh?ng y?u t? cho b?ng tính.

N?u b?n đang m? m?t t?p tin d? li?u XML không th? là m?t gi?n đ?, Excel infers gi?n đ? c?a t?p tin d? li?u XML.

Tham kh?o

287739 XL2002: Thông báo l?i: các tính năng sau đây t? b?ng tính c?a b?n s? không đư?c lưu trong b?ng tính XML

287734XL2002: Excel lưu t?p tin XML trong b?ng tính đ?nh d?ng XML


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? XML, h?y truy c?p Microsoft Developer Network XML Home ho?c phát tri?n ph?n m?m XML Kit Web site:
http://MSDN.Microsoft.com/XML/default.aspx
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa203727 (office.11).aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 827294 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 6.0
T? khóa: 
kbxml kbimport kbopenfile kbconversion kbconvert kbinfo kbmt KB827294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 827294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com