Straipsnio ID: 827315 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? po?ymi?:
 • Paleidus kompiuter? arba jam ilgiau veikiant laukimo re?imu atsidaro interneto nar?ykl? ir rodomos tinklapi? reklamos.
 • Naudojant nar?ykl? tinklapiams per?i?r?ti, atidaromos naujos nar?ykl?s ir rodomos tinklapi? reklamos.
 • Netik?tai pasikei?ia pagrindinis interneto nar?ykl?s puslapis.
 • Tinklapiai netik?tai ?traukiami ? aplank? Parankiniai.
 • Prie interneto nar?ykl?s netik?tai pridedamos naujos ?ranki? juostos.
 • Negalite paleisti programos.
 • Spustel?jus sait? programoje jis neveikia.
 • Interneto nar?ykl? staiga u?daroma arba nebeveikia.
 • Daug ilgiau u?trunkama kompiuter? paleisti arba gr??ti prie prad?to darbo.
 • Nebeveikia Windows komponentai arba kitos programos.

PRIE?ASTIS

?i problema gali pasitaikyti kompiuteryje ?diegus klaidinan?i? programin? ?rang?, pavyzd?iui, ?nipin?jimo ar neteis?t? reklamin? program?. ?ios r??ies programin? ?ranga gali b?ti viename pakete su norima ?diegti programine ?ranga arba su atsisiun?iamais voratinklio komponentais.

SPRENDIMAS

Jei norite pabandyti klaidinan?i? programin? ?rang? pa?alinti i? kompiuterio, naudokite vien? i? ?i? b?d? arba juos visus.

Pastaba. ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios Microsoft Windows versijos. Jei jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacij?, kaip u?baigti ?iuos veiksmus.

Pastaba. Jei naudojate operacin? sistem?, kurioje yra sistemos atk?rimo priemon?, pavyzd?iui, Windows Millennium Edition ir Windows XP, prie? atlikdami ?iuos veiksmus nustatykite tinkam? atk?rimo ta?k?. Atk?rimo ta?k? galima naudoti norint atkurti kompiuterio konfig?racij?, buvusi? prie? atliktus keitimus, jei nenorite, kad ?ie keitimai ?sigaliot?.

Pastaba. Klaidinanti programin? ?ranga gali b?ti diegiama pagal nestandartin? diegimo proced?r?. Tod?l programin?s ?rangos galite nerasti tolesniuose veiksmuose apib?dintose vietose.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 3. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos raskite ne?inomas programas arba programas, kuri? pavadinimai pana??s ? program?, sukelian?i? nepageidaujam? kompiuterio veikim?, pavadinimus.

  Pastaba. Kai kurios programos ne?inomais vardais gali ir neb?ti klaidinanti programin? ?ranga. Kai kurios programos gali b?ti i? anksto gamintojo kompiuteryje ?diegtos programos arba svarb?s j?s? ?diegtos programin?s ?rangos komponentai. ?alinant programas i? kompiuterio rekomenduojama elgtis atsargiai.
 4. Spustel?kite norim? ?alinti program?, tada spustel?kite ?alinti. Jei norite pa?alinti komponent?, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas. Gali prireikti i? naujo paleisti kompiuter?.

Naudokite integruot? program? ?alinimo priemon?

Jei programos, kuri? norite ?alinti, s?ra?e Prid?ti arba ?alinti programas n?ra, nor?dami pa?alinti ?i? program? galite naudoti integruot? program? ?alinimo priemon?. Jei norite tai padaryti:
 1. Spustel?kite Prad?ti, ?ymekl? perkelkite ant pasirinkties Programos, tada ie?kokite aplanko, pavadinto programos, kuri? norite pa?alinti, arba programos, kurioje yra norima pa?alinti programa, pavadinimu.
 2. ?ymekl? perkelkite ant aplanko Program_Name, tada spustel?kite programos ?alinimo fail?, jei toks yra. Pavyzd?iui, failo vardas gali b?ti Unist.exe, Uninstall arba Uninstall Program_Name.
 3. Vykdykite ekrane rodomus programos ?alinimo nurodymus.

Programos aplank? raskite naudodami Windows nar?ykl?

Kai kurios programos ? pasirinkties Prid?ti arba ?alinti programas s?ra?? ne?traukiamos ir neturi aplanko meniu Prad?ti. ?ios programos gali tur?ti aplank? kietajame diske, kuriame ?diegta norima pa?alinti programa. ?iame aplanke gali b?ti failas, kur? naudodami galite automati?kai pa?alinti program?. Jei norite rasti programos aplank? ir pa?alinti nepageidaujam? program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Nar?yti.
 2. I?pl?skite aplanko med?, jei norite rasti aplank?, pavadint? programos, kuri? norite pa?alinti, arba programos, kurioje gali b?ti norima ?alinti programa, pavadinimu.
 3. Rad? nepageidaujamos programos aplank? j? spustel?kite.
 4. De?in?je srityje dukart spustel?kite programos ?alinimo fail?, jei toks yra. Pavyzd?iui, failo vardas gali b?ti Unist.exe, Uninstall arba Uninstall Program_Name.
 5. Vykdykite ekrane rodomus programos ?alinimo nurodymus.
Pastaba. Jei radote programos, kuri? norite pa?alinti, aplank?, ta?iau neradote programos ?alinimo failo, nepanaikinkite aplanko ar jo turinio. Jei aplank? ar jo turin? panaikinsite, galite pakenkti kompiuterio veikimo kokybei. Pavyzd?iui, gali nepasileisti Windows ir programos, arba jos gali nebeveikti.

Naudokite antivirusin? programin? ?rang?

Kai kuri? klaidinan?i? programin? ?rang? galima pa?alinti antivirusin?mis programomis. Ta?iau ne visos ?mon?s, gaminan?ios antivirusines programas, sugeba aptikti ir pa?alinti ?i? programin? ?rang?, nes ji skiriasi nuo virus?. Daugiau informacijos apie klaidinan?ios programin?s ?rangos ?alinim? teiraukit?s antivirusini? program? gamintojo.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip susisiekti su antivirusin?s programos gamintoju, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
49500 Antivirusin?s programin?s ?rangos pardav?j? s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Naudokite automatin? ?alinimo ?rank?

Klaidinan?i? programin? ?rang? galima pa?alinti kai kuriais ne Microsoft ?rankiais. Toliau i?vardytos kai kurios ?mon?s, teikian?ios ?nipin?jimo ar neteis?t? reklamini? program? ?alinimo programas: Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums rasti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie klaidinan?i? programin? ?rang?, ?nipin?jimo ir neteis?tas reklamines programas rasite apsilank? Microsoft svetain?je
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/default.mspx
Jei norite per?i?r?ti Microsoft slaptumo politik?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je
http://privacy.microsoft.com/
Jei norite per?i?r?ti Microsoft Media grotuvo slaptumo politik?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/9series/privacy.aspx
Daugiau informacijos apie kompiuterio apsaugojimo b?dus rasite apsilank? Microsoft svetain?je Apsaugokite savo kompiuter?:
http://www.microsoft.com/lietuva/protect/

Savyb?s

Straipsnio ID: 827315 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. baland?io 26 d. - Per?i?ra: 15.4
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbmsccsearch kbpubtypekc kbwebbrowser kbprb KB827315

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com