K? nov?rst klienta izsaukuma RPC probl?mas, kas saist?tas ar savienojuma izveidi, izmantojot protokolu HTTP, programm? Outlook 2003

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 827330 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Izmantojiet Exchange att?l?s savienojam?bas analizatoru, lai pal?dz?tu diagnostic?t un atrisin?t klientu savienojam?bas probl?mas. Lai izmantotu ?o r?ku, apmekl?jiet t?l?k min?to vietni:
https://www.testexchangeconnectivity.com/


Exchange att?l?s savienojam?bas analizators ir t?mek?a probl?mu nov?r?anas un diagnostikas r?ks, kas pal?dz identific?t k??mes ra?an?s vietu interneta sist?mas Exchange Server klientu savienojam?bas situ?cij?s. R?ks simul? visas darb?bas, kas klientam j?veic, lai izveidotu savienojumu, un p?c tam no??ir noteikto k??mes ra?an?s vietu. Liel?koties r?ks nor?da zin?mas konfigur?cijas probl?mas un sniedz ieteicam?s darb?bas to nov?r?anai. Savienojam?bas test??anu internet? ?rpus j?su organiz?cijas veic Microsoft datu centr? viesota vietne.

Tie?saistes rokasgr?mat? "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" (Probl?mu nov?r?ana izsaukum? RPC, izmantojot protokolu HTTP) aprakst?tas darb?bas, lai pal?dz?tu nov?rst savienojuma probl?mas, kas rodas, konfigur?jot att?lu proced?ras izsaukumu (RPC), kas izmanto HTTP savienojumu programm? Microsoft Office Outlook 2003. Probl?mu nov?r?anas galven?s metodes ir ??das:
  • P?rbaudiet RPC starpniekservera sertifik?tu un autentifik?cijas metodes.
  • P?rbaudiet, vai savienojums ar RPC starpniekserveri ir veiksm?gs, izmantojot dro?ligzdu sl??a (SSL) savienojumu.
  • P?rbaudiet programmas Office Outlook 2003 klienta konfigur?ciju.
Tie?saistes rokasgr?mat? "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" (Probl?mu nov?r?ana izsaukum? RPC, izmantojot protokolu HTTP) aprakst?tas visas konfigur?cijas da?as, lai pal?dz?tu nov?rst neveiksm?gu izsaukumu RPC, izmantojot HTTP savienojumu. Papildus tiek sniegta cita probl?mu nov?r?anas inform?cija, lai pal?dz?tu noteikt, vai darbojas Outlook 2003 klienta izsaukums RPC, izmantojot HTTP savienojumu.

Lai skat?tu tie?saistes rokasgr?matu "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" (Probl?mu nov?r?ana izsaukum? RPC, izmantojot protokolu HTTP), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66192

PAPILDINDORM?CIJA

Tie?saistes rokasgr?mat? "Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios" (Izsaukuma RPC ievie?anas scen?riji sist?m? Exchange Server 2003, izmantojot protokolu HTTP) iek?auta visa inform?cija un instrukcijas, kas nepiecie?amas, lai pareizi konfigur?tu izsaukumu RPC, izmantojot protokolu HTTP.

Lai skat?tu tie?saistes rokasgr?matu "Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios" (Izsaukuma RPC ievie?anas scen?riji sist?m? Exchange Server 2003, izmantojot protokolu HTTP), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47577

Rekviz?ti

Raksta ID: 827330 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 21. janv?ris - P?rskat??ana: 6.1
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbclientserver kbclientprotocols kbclient kbnetwork kbinfo KB827330

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com