OL2002: Nos?tot un sa?emot e-pasta zi?ojumu ar POP3 e-pasta kontu, j?s sa?emat k??du zi?ojumus 0x8004210A, 0x800CCC0B un 0x8004210B

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 827349 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja izmantojat pasta noda?as 3. protokola (POP3) e-pasta kontu, lai m??in?tu nos?t?t un sa?emt e-pasta zi?ojumus programm? Microsoft Outlook 2002, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??das zi?ojumiem:
Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): 'The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Uzdevuma "smtp servera nosaukums ? Nos?t??ana un sa?em?ana" zi?ot? k??da (0x8004210A): "Darb?bai ir iest?jies taimauts, gaidot sa??m?ja (POP) servera atbildi. Ja joproj?m sa?emat ?o zi?ojumu, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojumu sniedz?ju (ISP).")
vai
Task 'machine.domain.xom - Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B) : 'Unknown Error 0x800CCC0B' (Uzdevuma "machine.domain.xom ? Nos?t??ana un sa?em?ana" zi?ot? k??da (0x800CCC0B): "Nezin?ma k??da 0x800CCC0B")
vai
Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): 'The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Uzdevuma "smtp servera nosaukums ? Nos?t??ana un sa?em?ana" zi?ot? k??da (0x8004210A): "Darb?bai ir iest?jies taimauts, gaidot nos?t?t?ja (SMTP) servera atbildi. Ja joproj?m sa?emat ?o zi?ojumu, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojumu sniedz?ju (ISP).")
vai
Task - Sending ' reported error (0x8004210B): The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). (Uzdevuma ? Nos?t??ana k??das zi?ojums (0x8004210B): "Oper?cijai ir iest?jies taimauts, gaidot atbildi no nos?t?t?ja (SMTP) servera. Ja joproj?m sa?emat ?o zi?ojumu, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojuma sniedz?ju (ISP).")
vai
Task Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B): 'Unknown Error 0x800CCC0B' (Uzdevuma Nos?t??ana un sa?em?ana zi?ot? k??da (0x800CCC0B): "Nezin?ma k??da 0x800CCC0B")
vai
Task - Sending ' reported error (0x8004210B): The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). (Uzdevuma ? Nos?t??ana k??das zi?ojums (0x8004210B): "Oper?cijai ir iest?jies taimauts, gaidot atbildi no nos?t?t?ja (SMTP) servera. Ja joproj?m sa?emat ?o zi?ojumu, sazinieties ar servera administratoru vai interneta pakalpojuma sniedz?ju (ISP).")
Piez?me. Pirms sa?emat ?os k??du zi?ojumus, iesp?jams, par?d?sies dialoglodzi?? Internet Security Warning (Interneta dro??bas zi?ojums).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja pasta serveris prasa dro?ligzdu sl??a dro??bu (SSL) un dro?u paroles autentifik?ciju (SPA).

RISIN?JUMS

Inform?cija par servisa pakotni

?? probl?ma ir izlabota Office XP 3. servisa pakotn?.Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?d?jieties sist?mas Microsoft Office XP jaun?ko servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307841 K? ieg?t jaun?ko Office XP servisa pakotni

Labojumfaila inform?cija

K? ieg?t labojumfailu

?? probl?ma ir nov?rsta Outlook 2002 pasta pakalpojuma 2. pakotnes labojumfaila pakotn?, kas izn?kusi 2003. gada 5. septembr?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
827149 Outlook 2002 pasta pakalpojuma 2. pakotnes labojumfaila pakotnes pieejam?ba: 2003. gada 5. septembris (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
P?c ?? labojumfaila instal??anas veiciet darb?bas, kas nor?d?tas ?? raksta sada?? "Papildinform?cija", lai iestat?tu re?istra atsl?gu UseInetcommCS un aktiviz?tu labojumfailu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka programmai Microsoft Outlook 2002 past?v ?? probl?ma. ?? probl?ma pirmo reizi tika izlabota Office XP 3. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.
Lai aktiviz?tu ?o labojumu, r?kojieties ??di:
 1. Izejiet no Outlook.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 3. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Atrodiet nor?d?to re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet, lai to atlas?tu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook
 5. P?c 4. darb?b? nor?d?t?s atsl?gas atlas??anas izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD.
 6. Ierakstiet UseInetcommCS un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz UseInetcommCS un p?c tam uz Modify (Modific?t).
 8. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Exit (Iziet), lai izietu no re?istra redaktora.

Rekviz?ti

Raksta ID: 827349 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbofficexppresp3fix kbfix kbbug KB827349

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com