T? ch?c s? ki?n ID 1004 ?c ng nh?p khi m?t khch hng m?ng c? g?ng ? c ?c m?t gi?y php d?ch v? ?u cu?i

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 827355 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi m?t khch hng m?ng c? g?ng ? c ?c m?t gi?y php d?ch v? ?u cu?i, cc thng bo l?i sau y ?c ng nh?p s? k? s? ?ng d?ng c?a Microsoft Windows 2000 Server d?a trn my tnh ang ch?y d?ch v? ?u cu?i:

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: TermService
ID s? ki?n: 1004
M t?:
H? ph?c v? ?u cu?i khng th? c?p gi?y php khch hng.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u c? hai i?u ki?n sau y l ng:
 • B?n k?t n?i t?i h? ph?c v? ?u cu?i t? m?t Microsoft Windows trn thi?t b? ?u cu?i (WBT) b?, nh m?t thi?t b? d?a trn Microsoft Windows CE WBT.
 • Thin client c m?t gi?y php d?ch v? ?u cu?i h?t h?n t?m th?i.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
Quan tr?ng Hotfix ny l ? ?c p d?ng cho my ch? gi?y php my ch? ?u cu?i.

iu kin tin quyt

Hotfix ny yu Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hn.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  20-Aug-2003 21:02 5.0.2195.6808   330,512 Lserver.exe 

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

Thng bo l?i ?c ng nh?p ngay c? khi my ch? ?u cu?i c s?n c? ?nh khch hng hng gi?y php.

THAM KH?O

? thm thng tin v? m?t v?n ? tng t? c th? x?y ra n khch hng thi?t b? WBT ? ?c c?p m?t gi?y php v?nh vi?n, nhng gi?y php ? h?t h?n, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
813508Khng th? k?t n?i t?i m?t my ch? ?u cu?i t? Windows d?a trn m?t thi?t b? ?u cu?i
? c thm thng tin v? lm th? no hotfix gi ?c ?t tn, b?m s? bi vi?t sau ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915L?c ? ?t tn m?i cho Microsoft Windows hotfix gi
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827355 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB827355 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:827355

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com