Làm th? nào đ? th? công cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft cho m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827449 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft SQL Server 2000, b?n không th? th?y t?o ra văn b?n đ?y đ? catalog. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng b?t đ?u t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? (d?ch v? văn b?n đ?y đ?), b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i . N?u nh?ng v?n đ? này x?y ra, b?n ph?i t? cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. Bài vi?t này mô t? cách th? công cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. Đ? s? d?ng các thông tin trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đáp ?ng các đi?u ki?n tiên quy?t sau đây:
 • B?n ph?i có quy?n truy c?p vào các t?p tin thi?t l?p cho Microsoft SQL Server 2000.
 • B?n ph?i có quy?n truy c?p vào các t?p tin thi?t l?p cho gói d?ch v? m?i nh?t SQL Server 2000 mà đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.
Đ? cài l?i d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft, làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft t? máy tính c?a b?n. Đ? làm như v?y, lo?i b? các m?c đăng k? tương ?ng và các thư m?c tương ?ng.
 2. Cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. Đ? làm như v?y, ch?y chương tr?nh Searchstp.exe và chương tr?nh Ftsetup.exe.
 3. Nâng c?p các T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? cho các gói d?ch v? m?i nh?t SQL Server 2000 mà đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.

GI?I THI?U

Trong Microsoft SQL Server 2000, b?n không th? th?y t?o ra văn b?n đ?y đ? catalog. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng b?t đ?u t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? (d?ch v? văn b?n đ?y đ?), b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
H? th?ng không th? t?m th?y đư?ng d?n đư?c ch? đ?nh.
V?n đ? này có th? x?y ra n?u các t?p tin ho?c khóa registry mà liên quan đ?n t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? đang thi?u. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft vào máy tính c?a b?n. Đi?u này t?ng bư?c bài vi?t mô t? làm th? nào đ? th? công cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft mà không ?nh hư?ng đ?n th? hi?n tương ?ng c?a SQL Server.

Chú ý Các bư?c này không áp d?ng cho m?t trư?ng h?p nhóm ho?c m?t máy ch? ?o. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
254321C?m SQL Server làm, nh?ng đi?u nên tránh, và c?nh báo cơ b?n


Điều kiện tiên quyết

S? d?ng thông tin đư?c bao g?m trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đáp ?ng các đi?u ki?n tiên quy?t sau đây:
 • B?n ph?i có quy?n truy c?p vào các t?p tin thi?t l?p cho Microsoft SQL Server 2000 đ? cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. V? v?y, n?u b?n đ? s? d?ng SQL Server 2000 CD-ROM cài đ?t SQL Server trên máy tính c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có quy?n truy c?p vào đ?a CD-ROM đó SQL Server 2000.
 • B?n ph?i có quy?n truy c?p vào các t?p tin thi?t l?p cho gói d?ch v? m?i nh?t SQL Server 2000 mà đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.

Th? công cài đ?t l?i Microsoft Dịch vụ tìm kiếm

Đ? cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft vào máy tính c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Chú ý Trư?c khi b?n cài đ?t l?i các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft, sao lưu các t?p cơ s? d? li?u c?a b?n và các t?p tin đăng nh?p c?a b?n.
 1. Lo?i b? các T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v?. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ng?ng các d?ch v? SQL Server tương ?ng v?i c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.
  2. Xóa khóa registry có liên quan đ?n các T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? cho b?n th? hi?n c?a SQL Server. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

   Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
   1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
   2. Trong các Ch?y h?p tho?i, lo?i Regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
   3. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó xóa sau đây khóa registry:
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Search
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSSCNTRS
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSSEARCH
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSSGATHERER
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSSGTHRSVC
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSSINDEX
  3. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa t?t c? các thành ph?n trong thư m?c MSSearch t? máy tính c?a b?n. Theo m?c đ?nh, thư m?c MSSearch đư?c t?o ra b?i các máy ch? SQL Chương tr?nh cài đ?t trong các Cài đ?t ? đ?a: \Program Files\Common Files\System thư m?c. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?o b?n sao lưu c?a thư m?c MSSearch trên m?t máy tính khác v?i máy tính hi?n t?i.

   Chú ý N?u b?n không th? xoá thư m?c MSSearch t? máy tính c?a b?n, l?n đ?u tiên xóa các t?p tin Msscntrs.dll, và sau đó xóa MSSearch thư m?c. Các t?p tin Msscntrs.dll cung c?p hi?u su?t qu?y màn h?nh cho d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. N?u b?n không th? xóa các t?p tin Msscntrs.dll, đóng ?ng d?ng giám sát hi?u su?t trên máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n là m?t Compaq máy tính, h?y đ?m b?o r?ng d?ch v? Compaq chưa ch?y trên c?a b?n máy tính và đ?m b?o r?ng Compaq sâu v? Manager ng?ng l?i. N?u d?ch v? Compaq đang ch?y và b?n c? g?ng xóa t?p tin Msscntrs.dll, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   Truy c?p b? t? ch?i
  4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

   Chú ý Đ?m b?o r?ng các d?ch v? SQL Server mà tương ?ng v?i c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server không ch?y.
 2. Cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u d?ch v? SQL Server tương ?ng v?i c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.
  2. Cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho SQL Server 2000):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\MSSearch\Search\SearchStp.exe "/ s / a: SQLServer > C:\MySearchStp.log
   Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho SQL Server 2000):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\MSSearch\Search\SearchStp.exe "/ s / a: SQLServer$Tên d? > C:\MySearchStp.log
   Chú ý Sau khi ch?y l?nh, b?n ph?i đ?i cho các ho?t đ?ng đ?a và các m?ng lư?i ho?t đ?ng đ? ngăn ch?n. N?u l?nh ch?y thành công, t?t c? các khóa registry b? trư?c đó b? xoá và đang có s?n trong Registry Editor. Ngoài ra, các thư m?c MSSearch là ti?ng.
  3. S? d?ng giao di?n đi?u khi?n d?ch v? đ? đ?m b?o r?ng các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft đang ch?y.

   Chú ý Khi l?nh đ? k?t thúc ho?t đ?ng, các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft b?t đ?u. Hi?n nay, th? hi?n c?a SQL Server không ph?i là nh?n th?c c?a d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. V? v?y, b?n ph?i ch?c r?ng t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? đang ch?y.
  4. Cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? c?u h?nh th? hi?n c?a SQL Server đ? s? d?ng d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho SQL Server 2000):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\ftsetup.exe "SQLServer Tên mi?n\Trương m?c ngư?i dùng 1 0 0 0 > C:\MyFTSetup.log
   Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? c?u h?nh th? hi?n c?a SQL Server đ? s? d?ng d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho SQL Server 2000):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\ftsetup.exe "SQLServer$Tên d?Tên mi?n\Trương m?c ngư?i dùng 1 0 0 0 > C:\MyFTSetup.log
   Chú ý Khi b?n ch?y l?nh, b?n ph?i s? d?ng m?t tên mi?n và m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n tương t? như tên mi?n và tài kho?n ngư?i dùng đ? đư?c s? d?ng khi th? hi?n c?a SQL Server đ? đư?c cài đ?t. Trương m?c ngư?i dùng c?ng ph?i có quy?n tương t? đ? các thư m?c và các phím. Đ? xem b?n g?c mi?n tên và ngư?i s? d?ng tài kho?n, b?n có th? s? d?ng đăng nh?p m?i nh?t cài đ?t SQL Server t?p tin (SqlstpN.log). Trong t?p tin SqlstpN.log, xác đ?nh v? trí d?ng nơi chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL ch?y Ftsetup.exe chương tr?nh. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các thông tin tương t? như các thông tin đư?c bao g?m trong các l?nh.
  5. H?y ch?c ch?n r?ng các
   MSSQL75
   giá tr? đăng k? t?n t?i trong khóa registry sau đây trên máy tính c?a b?n, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng giá tr? c?a các
   MSSQL75
   giá tr? đăng k? đư?c thi?t l?p đ? sqlfth75.sqlfth75.1:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Search\1.0\ProtocolHandlers
   N?u giá tr? đăng k? là m?t tích trên máy tính c?a b?n, b?n c?n ph?i t? t?o các
   MSSQL75
   giá tr? đăng k?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedit, sau đó b?m Ok.
   2. Trong Registry Editor, xác đ?nh v? trí và ch?n khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Search\1.0\ProtocolHandlers
   3. Trong ngăn bên ph?i, t?o ra các
    MSSQL75
    giá tr? đăng k? v?i thông s? k? thu?t sau đây:
    • Lo?i giá tr?: Reg_SZ
    • D? li?u giá tr?: sqlfth75.sqlfth75.1
   4. Đóng Registry Editor.
   5. Kh?i đ?ng l?i c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server.
   6. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft.
   Chú ý Nếu
   MSSQL75
   giá tr? đăng k? là m?t tích, t?m ki?m văn b?n đ?y đ? có th? không cư trú catalog thành công.
 3. Nâng c?p các T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? cho các gói d?ch v? m?i nh?t SQL Server 2000 mà đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho gói d?ch v? SQL Server 2000, hi?n đang đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\MSSearch\Search\SearchStp.exe "/ s / a: SQLServer > C:\MySearchStp.log
   Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh cài đ?t d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho gói d?ch v? SQL Server 2000, hi?n đang đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\MSSearch\Search\SearchStp.exe "/ s / a: SQLServer$Tên d? > C:\MySearchStp.log
   Chú ý Sau khi ch?y l?nh, b?n ph?i đ?i cho các ho?t đ?ng đ?a và các m?ng lư?i ho?t đ?ng đ? ngăn ch?n. N?u l?nh ch?y thành công, t?t c? các khóa registry đ? đư?c g? b? trư?c đây đang có s?n trong Registry Editor. Ngoài ra, các thư m?c MSSearch là ti?ng.
  2. S? d?ng giao di?n đi?u khi?n d?ch v? đ? đ?m b?o r?ng các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft đang ch?y.

   Chú ý Khi l?nh đ? k?t thúc ho?t đ?ng, các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft b?t đ?u. Hi?n nay, th? hi?n c?a SQL Server không ph?i là nh?n th?c c?a d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft. V? v?y, b?n ph?i ch?c r?ng t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? đang ch?y.
  3. Cho m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server, ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? l?p c?u h?nh máy ch? SQL đ? s? d?ng d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho gói d?ch v? SQL Server 2000, hi?n đang đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\ftsetup.exe "SQLServer Tên mi?n\Trương m?c ngư?i dùng 1 0 0 0 > C:\MyFTSetup.log
   Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server 2000, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? c?u h?nh SQL Server đ? s? d?ng t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? (nơi Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server là c?p có ch?a t?p thi?t l?p cho gói d?ch v? SQL Server 2000, hi?n đang đư?c cài đ?t trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server):
   "Đư?ng d?n đ?y đ? c?a các t?p tin cài đ?t SQL Server: \x86\FullText\ftsetup.exe "SQLServer$Tên d?Tên mi?n\Trương m?c ngư?i dùng 1 0 0 0 > C:\MyFTSetup.log
   Chú ý Khi b?n ch?y l?nh, b?n ph?i s? d?ng m?t tên mi?n và m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n tương t? như tên mi?n và tài kho?n ngư?i dùng đ? đư?c s? d?ng khi th? hi?n c?a SQL Server đ? đư?c cài đ?t. Trương m?c ngư?i dùng c?ng ph?i có quy?n tương t? đ? các thư m?c và các phím. Đ? xem b?n g?c mi?n tên và ngư?i s? d?ng tài kho?n, b?n có th? s? d?ng đăng nh?p m?i nh?t cài đ?t SQL Server t?p tin (SqlstpN.log). Trong t?p tin SqlstpN.log, xác đ?nh v? trí d?ng nơi chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL ch?y Ftsetup.exe chương tr?nh. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các thông tin tương t? như các thông tin đư?c bao g?m trong các l?nh.
M?c dù b?n có th? ch?y d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft vào m?t trư?ng h?p c?m c?a SQL Server, b?n có th? không th? mang l?i cho văn b?n đ?y đ? công c? t?m ki?m tr?c tuy?n.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 827449 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbregistry kbhowtomaster kbhowto kbmt KB827449 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827449

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com