K??das zi?ojums ?K??da 25090? Office programmas start??anas laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 827467 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot start?t Microsoft Office 2007 vai Microsoft Office 2003 programmu, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums vai ?im zi?ojumam l?dz?gs k??das zi?ojums:
K??da 25090. Office uzst?d??anas programmai rad?s ar Office Source Engine saist?ta probl?ma; sist?mas k??da: -2147023836. L?dzu, atveriet SETUP.CHM un mekl?jiet ?Office Source Engine?, lai uzzin?tu, k? nov?rst ?o probl?mu.

IEMESLS

Probl?mu izraisa t?l?k min?tie nosac?jumi.
 • Divi lietot?ji ir instal?ju?i Office vien? dator?.
 • Abas instal?cijas tika veiktas, izmantojot parametru AllUsers="", kas iestata instal?ciju tikai lietot?ja konta instal?cijai.
 • Kad abiem lietot?jiem tika pras?ts no?emt failus, kas tika lok?li kop?ti uzst?d??anas beig?s, neviens no lietot?jiem neno??ma failus.
 • Viens no lietot?jiem no??ma Office.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, palaidiet Office uzst?d??anas programmu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Kompaktdisku vai DVD diskdzin? ievietojiet Microsoft Office 2003 kompaktdisku.
 2. Ja uzst?d??anas programma netiek palaista autom?tiski, kompaktdisk? atrodiet Setup.exe failu un veiciet dubultklik??i uz t?, lai palaistu uzst?d??anas programmu.
 3. Ja tiek atv?rts uzst?d??anas programmas logs, atceliet uzst?d??anu un izpildiet uzvedn?s nor?d?to, lai aizv?rtu uzst?d??anas programmu.
Piez?me. Jums nav j?pabeidz uzst?d??anas programmas darb?ba. Uzst?d??anas programma nov?r? k??du, kad t? tiek pirmo reizi izsaukta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 827467 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office pamatizdevums 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbuninstall kbsetup kberrmsg kbprb KB827467

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com