T?t my v kh?i ?ng l?i ho?t ?ng kinh doanh l r?t ch?m trong doanh nghi?p nh? Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 827610 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n t?t ho?c kh?i ?ng l?i my tnh d?a trn Microsoft Windows nh? Business Server 2003, qu tr?nh t?t my c th? m?t m?t th?i gian r?t di, ho?c Windows c th? xu?t hi?n ? ng?ng p ?ng.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra khi b?n ci ?t ho?c ci ?t l?i Microsoft Exchange Server 2003 tr?c ti?p t? Windows nh? Business Server 2003 CD 2 thay v? c?a vi?c s? d?ng chng tr?nh tch h?p Windows nh? kinh doanh my ch? thi?t l?p nm 2003. Chng tr?nh ci ?t cho Exchange Server 2003 c?u h?nh Windows ? ch? ?i 10 pht cho cc d?ch v? trao ?i ng?ng ch?y tr?c khi n t?t. Gian ch? 10 pht ny l thch h?p cho cc my ch? Exchange trn m?t m?ng doanh nghi?p, ni m c s? d? li?u Exchange th?ng m?t nhi?u th?i gian ? ng c?a. Tuy nhin, ?i v?i cc t? ch?c nh? hn, s?a l?i qu th?i gian 10 pht l di hn l c?n thi?t. V? v?y, chng tr?nh Windows nh? kinh doanh my ch? thi?t l?p 2003 gi?m gi tr? l?i qu th?i gian hai pht.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, thay ?i gi tr? c?a cc WaitToKillServiceTimeout ng k? vo hai pht. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau.

Quan tr?ng Ph?n, phng php ho?c nhi?m v? ny ch?a cc b?c cho b?n bi?t lm th? no ? s?a ?i registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows
  1. B?t ?u k? bin so?n. ? lm i?u ny, b?m B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong cc M? h?p, v sau nh?p vo Ok.
  2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  3. Trong ngn bn ph?i, b?m p vo cc WaitToKillServiceTimeout gi tr?.
  4. Trong cc D liu gia tri h?p, lo?i 120000, sau b?m Ok.
  5. Thot kh?i Registry Editor, v sau kh?i ?ng l?i c?a s? nh? Business Server 2003.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho" c?a bi vi?t ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827610 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbpending kbenv kbbug kbmt KB827610 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:827610

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com