Raksta ID: 827663 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.
Piez?me. Ja joproj?m rodas probl?mas saist?b? ar ?o k??das zi?ojumu, l?dziet pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta dienestu. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv#tab0
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas paz?mes

Palai?ot oper?t?jsist?mu Windows XP, zil? ekr?n? p?c nejau??bas principa tiek r?d?ts k??das zi?ojums, kas atsaucas uz k??du 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED).

Probl?mas nov?r?anas metodes

Izmantojiet programmu Microsoft Update, lai ieg?tu jaun?ko Windows XP servisa pakotni.

Microsoft Update ir programma, kuru izmantojot dator? tiek autom?tiski instal?ti svar?gi atjaunin?jumi. Tajos ir ietverta jaun?k? servisa pakotne.

Autom?tisk? metode

Lai autom?tiski instal?tu programmu Microsoft Update, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com

Papildinform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
945658 Visp?r?ju probl?mu nov?r?ana saist?b? ar k??das zi?ojumu, kas tiek sa?emts p?c nejau??bas principa oper?t?jsist?m? Windows XP: "Stop 0x0000008E" (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni


Ja ?ie Microsoft zin??anu b?zes raksti nepal?dz nov?rst ?o probl?mu vai rodas probl?mas, kas nav aprakst?tas ?aj? rakst?, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?ln=lv
P?c tam lauk? Mekl?t atbalstu (KB) ierakstiet par?d?t? k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 827663 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbresolve kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB827663

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com