Identifikator ?lanka: 827663 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak namenjen je korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.
Napomena Ako i dalje imate problema sa ovom porukom o gre?ci, mo?da ?ete ?eleti da pitate nekoga za pomo? ili da se obratite podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactUS/?ln=sr-latn-cs#tab0
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi problema

Kada pokrenete Windows XP, mo?ete nasumi?no da primite poruku o gre?ci na plavom ekranu koja daje referencu na gre?ku 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED).

Metodi za re?avanje problema

Pomo?u programa Microsoft Update mo?ete da prona?ete najnoviji servisni paket za Windows XP

Microsoft Update je program koji automatski instalira va?ne ispravke za vas. Ovim je obuhva?en i najnoviji servisni paket.

Automatski

Da biste automatski instalirali program Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://update.microsoft.com

Vi?e informacija

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
945658 Op?te re?avanje problema za poruku o gre?ci koju mo?ete nasumi?no da primite u operativnom sistemu Windows XP. ?Stop 0x0000008E? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa


Ako vam ovi ?lanci Microsoft baze znanja ne pomognu da re?ite problem ili se pojave simptomi koji se razlikuju od simptoma opisanih u ovom ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste dobili vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/?ln=sr-cs
Zatim u polju Pretra?i podr?ku otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 827663 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbresolve kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB827663

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com