Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t thiên tai ph?c h?i ho?t đ?ng cơ s? d? li?u Windows SharePoint Services 2.0 Companyweb và Windows SharePoint Services 2.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827701 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Microsoft nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 trên m?t máy ch? m?i như m?t ph?n c?a m?t thiên tai ph?c h?i ho?t đ?ng.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i làm theo các bư?c trong bài vi?t này khi b?n không th? khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng trên máy ch? g?c t? b?n sao lưu. Đ?i v?i các bư?c sau đ? làm vi?c, h? ph?c v? m?i ph?i có tên mi?n tương t? như các máy ch? g?c mà sao lưu cơ s? d? li?u và sao lưu các t?p tin đăng nh?p đ? đư?c th?c hi?n. Yêu c?u cơ s? d? li?u và các b?n ghi t?p tin là như sau:
 • STS_Config.MDF
 • STS_Config_log.LDF
 • STS_Servername_1.MDF
 • STS_Servername_1_log.LDF
Trư?c khi b?n có th? b?t đ?u đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u Windows SharePoint d?ch v? 2.0, t?t c? các tiêu chí sau đây ph?i đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft nh? Business Server 2003 v?i các thành ph?n m?ng n?i b? đ? đư?c cài đ?t.
 • Trang Web Companyweb 2.0 Windows SharePoint d?ch v? ph?i làm vi?c v?i cơ s? d? li?u m?i, chưa s?a đ?i.
 • Trang Web Companyweb 2.0 Windows SharePoint d?ch v? ph?i là có th? truy c?p (http://companyweb).

Khôi ph?c cơ s? d? li?u nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2,0

Các bư?c trong ph?n này mô t? làm th? nào đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0. Ph?n này bao g?m các bư?c sau đ? khôi ph?c l?i b?t k? b? sung đư?c th?c hi?n cho cài đ?t m?c đ?nh Windows SharePoint Services 2.0. Đi?u này bao g?m b?t k? các trang web SharePoint c?p cao nh?t mà ph?i đư?c t?o ra và các t?p tin d? li?u b? sung. C? th?, b?n ph?i làm theo các bư?c trong ph?n này b?t đ?u v?i ** đ? khôi ph?c l?i b?t k? b? sung đư?c th?c hi?n cho cài đ?t m?c đ?nh Windows SharePoint Services 2.0. N?u b?n mu?n khôi ph?c ch? các m?c đ?nh SharePoint databases mà không có b?t k? s?a đ?i, b?n m?t cách an toàn có th? b? qua bư?c b?t đ?u v?i **.
 1. Xác minh r?ng Windows SharePoint d?ch v? 2.0 Companyweb Web site (http://companyweb) là có th? truy c?p.
 2. **T?o ra b?t k? b? sung trang Web qu?c gia đ? t?n t?i trên máy ch? c? v?i Microsoft Internet Information Services (IIS). Các trang Web đư?c đ?t ? bên ngoài các trang web SharePoint c?p cao nh?t c?a máy ch? ?o Companyweb.
 3. **T?o b?n ghi DNS máy ch? cho b?t k? b? sung, qu?c gia trang web SharePoint t?n t?i trên máy ch? c?.
 4. D?ng MSSQL$ SharePoint d?ch v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? net stop mssql$ sharepoint, sau đó nh?n ENTER.
  3. Đ? đóng c?a s? d?u nh?c l?nh, g? exit, sau đó nh?n ENTER.
 5. Th?c hi?n m?t sao lưu SQL Server\MSSQL$ \Program Files\Microsoft SharePoint\Data thư m?c.
 6. Khôi ph?c ch? là các c?u h?nh và các cơ s? d? li?u n?i dung đ? \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$ SharePoint\Data. C? th?, khôi ph?c l?i các t?p tin c?u h?nh sau đây và cơ s? d? li?u:
  • STS_Config.MDF
  • STS_Config_log.LDF
  • STS_Servername_1.MDF
  • STS_Servername_1_log.LDF
  Chú ý Không khôi ph?c b?t k? t?p tin m?c đ?nh khác ch?ng h?n như các t?p tin Master.mdf ho?c t?p tin Model.mdf.
 7. **N?u b?n t?o b?t k? cơ s? d? li?u n?i dung b? sung, khôi ph?c chúng vào thư m?c SharePoint\Data SQL Server\MSSQL$ \Program Files\Microsoft.
 8. Ch?y MSSQL$ SharePoint d?ch v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? net start msql$ sharepoint, sau đó nh?n ENTER.
  3. Đ? đóng c?a s? d?u nh?c l?nh, g? exit, sau đó nh?n ENTER.
 9. N?u b?n c? g?ng truy c?p vào trang Companyweb Web, subwebs c?a nó ho?c b?t k? qu?c gia SharePoint trang Web khác, b?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u các thông báo l?i sau đây:

  Thư 1
  Các máy ch? ?o đư?c tham chi?u ? đây không ph?i là cơ s? d? li?u c?u h?nh.
  Thư 2
  Trang không t?m th?y
  Tin nh?n 3
  Trang b?n đang t?m có th? đ? đư?c g? b?, có tên c?a nó thay đ?i ho?c t?m th?i không s?n dùng.
  Thư 4
  HTTP 400 - Bad Request Internet Explorer

Lo?i b? d?ch v? SharePoint Server 2003 Windows doanh nghi?p nh? 2,0 t? Companyweb

Trư?c khi b?n có th? truy c?p đư?c khôi ph?c Companyweb trang web, b?n ph?i l?n đ?u tiên g? b? Windows SharePoint Services 2,0 t? máy ch? ?o Companyweb, và sau đó re-extend máy ch? ?o Companyweb b?ng cách s? d?ng Windows SharePoint Services 2.0. Đ? lo?i b? Windows SharePoint Services 2,0 Companyweb, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính quy?n trung ương SharePoint.
 2. Dư?i C?u h?nh máy ch? ?o, b?m C?u h?nh thi?t đ?t máy ch? ?o.
 3. Trên các Danh sách máy ch? ?o Trang, nh?p vào companyweb.
 4. Dư?i Qu?n l? máy ch? ?o, b?m H?y b? Windows SharePoint Services t? máy ch? ?o.
 5. Trên các Lo?i b? d?ch v? Windows SharePoint t? máy ch? ?o Trang, nh?p vào Lo?i b? mà không xoá n?i dung cơ s? d? li?u, sau đó b?m Ok. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Các máy ch? ?o đư?c tham chi?u ? đây không ph?i là cơ s? d? li?u c?u h?nh.

M? r?ng máy ch? ?o Companyweb nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2,0

Đ? re-extend máy ch? ?o Companyweb b?ng cách s? d?ng Windows SharePoint d?ch v? 2.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính quy?n trung ương SharePoint.
 2. Dư?i C?u h?nh máy ch? ?o, b?m M? r?ng ho?c nâng c?p máy ch? ?o.
 3. Trên các Danh sách máy ch? ?o Trang, nh?p vào companyweb.
 4. Trong các Cung c?p tùy ch?n o dan adran, b?m vào M? r?ng và ánh x? cho m?t máy ch? ?o.
 5. Trong các Máy ch? b?n đ? o dan adran, b?m vào companyweb.
 6. Trong các H? bơi ?ng d?ng o dan adran, b?m vào S? d?ng m?t h? bơi ?ng d?ng hi?n có, b?m DefaultAppPool (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE), sau đó b?m Ok.

C?u h?nh tài kho?n nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2,0

N?u b?n c? g?ng truy c?p vào trang Companyweb Web, các webs ph? ho?c b?t k? qu?c gia SharePoint trang Web khác b?ng cách s? d?ng tài kho?n qu?n tr? đư?c xây d?ng trong, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? hoàn t?t hành đ?ng này.
Xin vui l?ng th? l?i.
L?i này x?y ra b?i v? tài kho?n qu?n tr? là ch? s? h?u b? sưu t?p trang web và có m?t đ?nh danh b?o m?t (SID) không kh?p v?i SID trong cơ s? d? li?u. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i đăng nh?p v?i tài kho?n qu?n tr? viên tên mi?n khác đ? thi?t l?p l?i quy?n s? h?u c?a b? sưu t?p trang web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?o m?t trương m?c ngư?i qu?n tr? vùng m?i b?ng cách s? d?ng các thêm ngư?i dùng thu?t s? đó là bao g?m trong SBS 2003. Không s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo t?o trương m?c ngư?i dùng. Đ? t?o trương m?c ngư?i qu?n tr? vùng b?ng cách s? d?ng thu?t s? thêm ngư?i s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy ch? qu?n l?.
  2. Trong qu?n l? máy ch?, nh?p vào Người dùng.
  3. Dư?i Qu?n l? ngư?i dùng, b?m Thêm ngư?i dùng.
  4. Trên trang đ?u tiên c?a thu?t s? thêm ngư?i dùng, nh?p Ti?p theo.
  5. G? tên cho tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. G? và sau đó xác nh?n m?t kh?u cho tài kho?n m?i và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. Trong các Khuôn mẫu h?p, b?m vào Qu?n tr? viên m?u, sau đó b?m Ti?p theo.
  8. Nh?p vào Không thi?t l?p m?t máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
  9. Nh?p vào K?t thúc hoàn t?t thu?t s?.
 2. Đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? vùng mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
 3. Thi?t l?p trương m?c qu?n tr? viên tên mi?n m?i là ch? s? h?u b? sưu t?p trang web m?i cho trang Companyweb Web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính quy?n trung ương SharePoint.
  2. Dư?i C?u h?nh b?o m?t, b?m Qu?n l? các trang web ch? s? h?u b? sưu t?p.
  3. Trong các Trang web URL h?p, lo?i http://companyweb, sau đó b?m Xem.
  4. Trong các Tên ngư?i dùng h?p đó là bên c?nh Ch? s? h?u b? sưu t?p trang web, thay đ?i tên ngư?i dùng là trương m?c qu?n tr? viên tên mi?n m?i, và sau đó nh?p vào Ki?m tra tên.
  5. Nh?p vào Ok.
 4. Lo?i b? ngư?i dùng b? sưu t?p trang web cho trang Companyweb Web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i http://companyweb, sau đó b?m Ok.
  2. Trên trang ch? c?a Companyweb, nh?p vào Thi?t l?p trang web.
  3. Dư?i Qu?n tr?, b?m H?y vào trang web qu?n tr?.
  4. Dư?i Qu?n tr? b? sưu t?p trang web, b?m Xem trang web b? sưu t?p thông tin ngư?i dùng.
  5. Trên các Qu?n l? ngư?i dùng b? sưu t?p trang web Trang, vi?t xu?ng t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng. B?n s? s? d?ng thông tin này đ? tái t?o các tài kho?n ngư?i dùng.
  6. Ch?n t?t c? tài kho?n ngo?i tr? trương m?c ngư?i qu?n tr? vùng mà b?n đ? t?o ? bư?c 1, b?m Lo?i b? ngư?i dùng đ? ch?n, sau đó b?m Ok ñeå xaùc nhaän. H?y ch?c ch?n đ? lo?i b? các tài kho?n tiêu b?n sau đây:
   • Ngư?i qu?n tr? Tmpl
   • Đi?n tho?i di đ?ng ngư?i dùng Tmpl
   • Power User Tmpl
   • Ngư?i s? d?ng Tmpl

Tái t?o tài kho?n ngư?i dùng nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2,0

Đ? tái t?o tài kho?n ngư?i dùng nh? Business Server 2003 Windows SharePoint d?ch v? 2.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i http://companyweb, sau đó b?m Ok.
 2. Trên trang ch? c?a Companyweb, nh?p vào Thi?t l?p trang web.
 3. Dư?i Qu?n tr?, b?m Qu?n l? ngư?i dùng.
 4. Trên các Qu?n l? ngư?i dùng Trang, nh?p vào Thêm ngư?i dùng.
 5. Dư?i Bư?c 1: Ch?n ngư?i dùng, g? các tài kho?n sau đây trong các Người dùng h?p:
  qu?n tr? viên @domain.Local; Qu?n tr? viên Tmpl @domain.Local; Power User Tmpl @domain.Local
  Trong tên tài kho?n, domain.Local là tên mi?n Active Directory n?i b?.
 6. Dư?i Bư?c 2: Ch?n các nhóm trang web, nh?n vào đây đ? ch?n các Ngư?i qu?n tr? ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 7. Dư?i Bư?c 3: Xác nh?n ngư?i dùng, ki?m ch?ng r?ng tên ngư?i dùng và hi?n th? tên là chính xác.
 8. Dư?i Bư?c 4: G?i E-mail, nh?n vào đây đ? xóa các G?i thư đi?n t? sau đây đ? cho nh?ng ngư?i s? d?ng bi?t h? đ? đư?c thêm vào ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 9. Trên các Qu?n l? ngư?i dùng Trang, nh?p vào Thêm ngư?i dùng.
 10. G? sau đây trong các Người dùng h?p:
  Đi?n tho?i di đ?ng ngư?i dùng Tmpl @domain.Local; Ngư?i s? d?ng Tmpl @domain.Local
 11. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nhà thi?t k? web ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 12. Ki?m ch?ng r?ng tên ngư?i dùng và hi?n th? tên là chính xác.
 13. Nh?n vào đây đ? xóa các G?i thư đi?n t? sau đây đ? cho ngư?i dùng bi?t h? đ? đư?c thêm vào ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 14. L?p l?i bư?c 9 thông qua 14 đ? t?o l?i ph?n c?n l?i c?a các tài kho?n và gán nó vào nhóm trang web chính xác.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, ngư?i dùng và ngư?i s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng thu?c nhà thi?t k? Web Trang web nhóm. Ngư?i s? d?ng đi?n và qu?n tr? viên thu?c nhóm ngư?i qu?n tr? trang web.
 15. **Đ?i v?i các trang Web b? sung, c?p cao nh?t, l?p l?i bư?c 1 thông qua 5 trong ph?n "Lo?i b? nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2,0 t? Companyweb", và sau đó l?p l?i các bư?c 1 thông qua 6 trong các "kéo dài Companyweb máy ch? ?o đ? doanh nghi?p nh? Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0" ph?n.
 16. Chúng tôi c?ng khuyên b?n c?u h?nh l?i tài kho?n qu?n tr? đư?c xây d?ng trong là ch? s? h?u b? sưu t?p trang web cho trang Companyweb Web. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? lo?i b? ho?c vô hi?u hóa tài kho?n qu?n tr? tên mi?n m?i mà b?n t?o ra trong bài vi?t này. Đ? c?u h?nh l?i tài kho?n qu?n tr? đư?c xây d?ng trong là ch? s? h?u b? sưu t?p trang web, h?y làm theo bư?c 3a qua 3e trong ph?n "C?u h?nh the nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 accounts". Khi b?n làm theo các bư?c sau, nh?p Ngư?i qu?n tr? là m?i trang web sưu t?p ch? thay v? c?a trương m?c qu?n tr? viên tên mi?n m?i.

THAM KH?O

Đ? t?i v? Windows SharePoint Services 2,0 ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = aa3e7fe5-daee-4 d 10-980f-789b827967b0 & DisplayLang = en
Đ? t?i v? Windows SharePoint Services 2.0 Administrator's Guide, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
832880B?n không th? thành công cài đ?t c?u ph?n m?ng n?i b? ho?c k?t n?i v?i http://companyweb trong c?a s? nh? Business Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i Windows SharePoint d?ch v? 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829114Làm th? nào đ? g? b? và làm th? nào đ? cài đ?t các c?a s? nh? Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 companyweb trang web

Thu?c tính

ID c?a bài: 827701 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB827701 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827701

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com