Mô t? c?a văn ph?ng ch? đ? an toàn cho Word 2003 và Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827706 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau đây: 291013
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các văn ph?ng ch? đ? an toàn trong Microsoft Office 2003 và trong Microsoft Office XP và cách ch? đ? an toàn văn ph?ng ?nh hư?ng đ?n Microsoft Office Word 2003 và trong Microsoft Word 2002. Văn ph?ng ch? đ? an toàn có th? b?t đ?u t? đ?ng khi b?n kh?i đ?ng t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "T? đ?ng Office Safe Mode" c?a bài vi?t này. B?n có th? b?t đ?u ch? đ? an toàn văn ph?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem nh?ng "ngư?i s? d?ng d?ch v? văn ph?ng ch? đ? an toàn" ph?n c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

V?i văn ph?ng ch? đ? an toàn, b?n có th? s? d?ng t? sau khi nó đ? b?t g?p v?n đ? kh?i đ?ng. Khi m?t v?n đ? đư?c phát hi?n khi kh?i đ?ng, ch? đ? an toàn văn ph?ng ho?c s?a ch?a các v?n đ? ho?c cô l?p các v?n đ?. V? v?y, b?n có th? b?t đ?u t? thành công.

T? đ?ng ch? đ? an toàn văn ph?ng

Trong khi kh?i đ?ng t?, ch? đ? an toàn văn ph?ng ki?m tra nh?ng v?n đ? như m?t add-in ho?c m?t ph?n m? r?ng không b?t đ?u. Ch? đ? an toàn văn ph?ng c?ng ki?m tra cho m?t ngu?n l?c b? h?ng, cho m?t t?p tin b? h?ng, cho m?t đăng k? b? h?ng, ho?c cho m?t m?u b? h?ng.

N?u Word g?p m?t v?n đ? trong khi kh?i đ?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i là tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây sau khi b?n b?t đ?u t?:
Word không th? b?t đ?u m?t cách chính xác th?i gian qua. B?t đ?u t? trong ch? đ? an toàn s? giúp b?n kh?c ph?c ho?c cô l?p m?t v?n đ? kh?i đ?ng đ? thành công b?t đ?u chương tr?nh. M?t s? ch?c năng có th? đư?c vô hi?u hóa trong ch? đ? này.

B?t đ?u t? trong ch? đ? an toàn không?
Word đ? phát hi?n m?t v?n đ? v?i m?t s? s? thích hi?n t?i. B?n có mu?n khôi ph?c l?i các s? thích vào giá tr? m?c đ?nh c?a h??
Word đ? phát hi?n m?t v?n đ? v?i Normal.dot hi?n có. B?n có mu?n t?o ra m?t Normal.dot m?i?
Tùy ch?n ch? đ? an toàn văn ph?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? vary, tùy thu?c vào nguyên nhân c?a các v?n đ?. Như là m?t gi?i pháp t?m th?i, văn ph?ng ch? đ? an toàn có th? nh?c b?n:
 • Ngăn ch?n n?p add-in, m?u, ho?c tài li?u b?ng cách đ?t chúng trên các Kho?n m?c b? vô hi?u hoá danh sách.
 • Thi?t l?p l?i khóa registry quay l?i giá tr? m?c đ?nh c?a h?.
 • Đ?t l?i toàn c?u m?u (Normal.dot) tr? l?i v? giá tr? m?c đ?nh c?a nó.
B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng m?t add-in ho?c m?t t?p tin đ? gây ra m?t v?n đ?. Thông báo l?i này là tương t? như sau, nơi mô t? là add-in ho?c t?p tin:
Word đ? xác đ?nh r?ng m?t v?n đ? g?n đây đ? x?y ra trong khi s? d?ng mô t?.

B?n có mu?n vô hi?u hoá mô t??
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? t?t add-in ho?c lo?i b? các t?p tin b?ng cách nh?n vào Có.

Đ? xác đ?nh li?u m?t add-in ho?c m?t t?p tin đ? đư?c thêm vào các Kho?n m?c b? vô hi?u hoá danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào V? Microsoft Office Word.
 3. Nh?p vào Kho?n m?c b? vô hi?u hoá.
B?n có th? s? d?ng các Kho?n m?c b? vô hi?u hoá h?p tho?i đ? cho phép các m?t hàng đư?c li?t kê. Đ? làm đi?u này, b?m vào kho?n m?c và b?m Kích ho?t tính năng.

Khi b?n b?t m?t s? m?t hàng, b?n c?n ph?i t?i l?i ho?c cài đ?t l?i m?t add-in chương tr?nh, ho?c b?n có th? ph?i m? l?i t?p. B?ng cách cho phép m?t m?c, b?n không nh?t thi?t ph?i s?a v?n đ?; m?t m?c mà b?n cho phép có th? đư?c đ?t trên các Kho?n m?c b? vô hi?u hoá danh sách m?t l?n n?a sau khi kh?i đ?ng t?.

Ngư?i s? d?ng d?ch v? văn ph?ng ch? đ? an toàn

Các h?n ch? sau áp d?ng khi b?n b?t đ?u t? trong ngư?i s? d?ng d?ch v? văn ph?ng ch? đ? an toàn:
 • Không có m?u có th? đư?c lưu.
 • Hi?n th? tr? l? văn ph?ng không t? đ?ng đư?c.
 • Tùy ch?nh thanh thanh công c? ho?c l?nh không đư?c n?p và tùy ch?nh không th? lưu.
 • Danh sách các AutoCorrect không đư?c t?i và thay đ?i không đư?c lưu.
 • Thu h?i tài li?u không t? đ?ng m?.
 • Thông minh th? không đư?c n?p và th? m?i không th? lưu.
 • T?t c? các tùy ch?n d?ng l?nh đư?c b? qua ngo?i tr? "/ a" và "/ n".
 • T?p không th? lưu vào thư m?c Startup thay th?.
 • Không th? lưu s? thích.
 • Tính năng b? sung và các chương tr?nh đang không đư?c t? đ?ng n?p.
 • Ngoài ra, trong Word 2003, tài li?u v?i c?p phép b? h?n ch? không th? đư?c t?o ra ho?c đ? m?.
Đ? b?t đ?u t? trong ngư?i s? d?ng d?ch v? văn ph?ng ch? đ? an toàn, ho?c s? d?ng phím CTRL đ? b?t đ?u ch? đ? an toàn văn ph?ng ho?c b?t đ?u t? m?t d?u nh?c l?nh.

Đ? s? d?ng phím CTRL đ? b?t đ?u văn ph?ng ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Office, và sau đó b?m phím CTRL trong khi b?n b?m vào Microsoft Office Word 2003.

  Chú ý Đ?i v?i Microsoft Word 2002, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?m phím CTRL trong khi b?n b?m vào Microsoft Word.

  Quan tr?ng Ti?p t?c gi? CTRL khi Word là b?t đ?u.
 2. Bạn nhận được thông báo sau:
  Word đ? phát hi?n r?ng b?n đang n?m gi? phím CTRL. B?t đ?u t? trong ch? đ? an toàn không?
  Nh?p vào Có.
Đ? b?t đ?u t? m?t d?u nh?c l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
 3. Trong các Tr?nh duy?t h?p tho?i h?p, b?m vào các Winword.exe t?p tin. Theo m?c đ?nh, các t?p tin Winword.exe đư?c đ?t trong c?p sau:
  Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 4. Nh?p vào M?.
 5. Đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin Winword.exe bây gi? xu?t hi?n trong các M? h?p. Nh?p vào trong các M? h?p, và sau đó di chuy?n đi?m chèn cu?i cùng c?a các báo cáo đư?ng d?n.
 6. Sau khi đóng c?a báo giá đánh d?u, lo?i m?t không gian, và sau đó g? / an toàn. Nh?ng tuyên b? đư?ng d?n đ?y đ? nên bây gi? xu?t hi?n tương t? như ví d? sau:
  "D:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /safe
 7. Nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 827706 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB827706 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827706

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com