Danh sách các tr?nh biên t?p ?nh các tính năng mà không ph?i là có s?n trong qu?n l? h?nh ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827740 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?t đ?u v?i Office 2003, tr?nh biên t?p ?nh Microsoft đ? b? ngưng như m?t thành ph?n c?a Microsoft Office. M?t thành ph?n m?i trong h? th?ng văn ph?ng là Microsoft Picture Manager. Trong khi ngư?i qu?n l? h?nh ?nh không ph?i là ch? y?u là m?t biên t?p viên ?nh như tr?nh biên t?p ?nh, nó v?n có m?t s? ch?nh s?a h?nh ?nh và ch?nh s?a các tính năng.

THÔNG TIN THÊM

Tính h?nh ?nh ch?nh s?a năng sau đó đ? trong tr?nh biên t?p ?nh không có m?t tính năng tương đương tương ?ng trong qu?n l? h?nh ?nh.

Hi?u ?ng

Các tính năng sau đó đ? có s?n trên các Hi?u ?ng tr?nh đơn trong tr?nh biên t?p ?nh là không có s?n trong qu?n l? h?nh ?nh:
 • Làm s?c nét
 • Làm m?m
 • Tiêu c?c
 • Despeckle
 • Posterize
 • C?nh
 • "Ph?n và than"
 • Emboss
 • Bút đ? h?a
 • Notepaper
 • Màu nư?c
 • Kính màu
 • Tem
 • Texturizer

Công cụ

Các tính năng sau đó đ? có s?n trên các Công cụ tr?nh đơn trong tr?nh biên t?p ?nh là không có s?n trong qu?n l? h?nh ?nh:
 • Smudge
 • Làm s?c nét
 • Đ?t màu trong su?t

Vi?c mua l?i h?nh ?nh

B?n không th? t?o ra m?t h?nh ?nh m?i t? máy quét ho?c máy quay.

Chú ý Trong Microsoft Windows XP, kh? năng t?o ra m?t h?nh ?nh m?i t? m?t máy quét và máy quay đư?c xây d?ng Microsoft Windows Explorer.

H?nh ?nh

Có r?t ít màu tùy ch?nh ch?n có s?n trong qu?n l? h?nh ?nh hơn đ? có trong tr?nh biên t?p ?nh. Không c? th?, không ph?i là m?t đi?u ch?nh Gamma hay kh? năng áp d?ng đi?u ch?nh ch? là m?t trong nh?ng thành ph?n ba màu "red-xanh-xanh (RGB)."

Thu?c tính

B?n không th? ch? r? ràng ra các h?nh ?nh đ? phân gi?i d?u ch?m trên inch (dpi) ho?c đ? sâu màu c?a h?nh ?nh trong h?nh ?nh qu?n l?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 827740 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB827740 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827740

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com