Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Internet Free/Busy trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827775 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2002 c?a bài vi?t này, xem 291621.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xem 196484.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng Internet Free/Busy (IFB) trong Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003. Tính năng IFB cho phép b?n xu?t b?n c?a b?n mi?n phí ho?c b?n r?n thông tin cá nhân trên m?t máy ch? t?p tin URL. B?n có th? xem thông tin r?nh/b?n c?a b?t k? m?t liên l?c c?a b?n và thi?t l?p các cu?c h?p v?i nh?ng ngư?i dùng khác b?ng cách s? d?ng các tính năng IFB.

GI?I THI?U

Free/Busy Internet (IFB) là m?t tính năng trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003 mà cho phép b?n xem khi nh?ng ngư?i khác là mi?n phí ho?c b?n r?n đ? cho b?n m?t cách hi?u qu? có th? l?ch tr?nh các cu?c h?p. Ngư?i dùng Outlook có tùy ch?n đ? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n c?a h? t?i m?t ngư?i s? d?ng ch? đ?nh URL máy ch? file. B?n có th? chia s? máy ch? t?p tin URL này v?i t?t c? ngư?i dùng, ho?c b?n có th? h?n ch? nó đ? m?t thi?t l?p c? th? c?a ngư?i dùng.

M?t nhi?m v? Internet Engineering Quân (IETF) tiêu chu?n tên iCal, là cơ s? cho các tính năng IFB. IFB tính năng s? d?ng m?t ph?n c?a iCal tiêu chu?n đư?c đ?t tên theo iCalendar, m?t tiêu chu?n m?i n?i đ?nh d?ng và lưu tr? thông tin l?ch tr?nh. iCalendar đ?nh ngh?a m?t cơ c?u cho đ?i di?n cho thông tin r?nh/b?n trong m?t cách tiêu chu?n hóa.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các thông tin sau:
 • Làm th? nào đ? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n đ? các Internet.
 • Làm th? nào đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i khác trên các Internet.
 • Làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng tính năng IBF.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n Internet

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. Trên các S? thích tab, b?m vàoTùy ch?n l?ch.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 4. B?m vào các Xu?t b?n t?i đ?a đi?m c?a tôi h?p ki?m.
 5. Trong h?p tho?i, g? URL mà b?n mu?n xu?t b?n thông tin r?nh/b?n.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng t?t c? h?p tho?i h?p.

Làm th? nào đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i khác trên Internet

B?n có th? xem thông tin r?nh/b?n cho b?t k? m?t trong c?a b?n soá lieân laïc xu?t b?n d? li?u này trên Internet. N?u t?t c? các liên h? c?a b?n lưu tr? thông tin này trên máy ch? r?nh/b?n tương t?, b?n có th? đ?t con đư?ng t?m ki?m cho thông tin này trên toàn c?u cho t?t c? các đ?a ch? liên l?c. Ho?c, n?u v? trí này thông tin khác nhau c?a s? liên l?c, b?n có th? thi?t l?p các đư?ng d?n t?m ki?m đ?c bi?t cho Mo?i soá lieân laïc. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? xem ngư?i khác r?nh/b?n thông tin trên Internet.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n toàn c?u t?m ki?m r?nh/b?n cho t?t c? các đ?a ch? liên h?

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. Trên các S? thích tab, b?m vàoTùy ch?n l?ch.
 3. Trong Outlook 2003, h?y nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n. Trong Outlook 2007, nh?p vào Khác r?nh/b?n.
 4. Trong các V? trí t?m ki?m h?p, nh?p đư?ng d?n đ?y đ? đi?u ki?n đ?n v? trí b?n mu?n t?m ki?m các thông tin r?nh/b?n. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, như http://..., file://\\..., ftp: / /..., ho?c \\....

  Outlook h? tr? tên %% và % SERVER % thay th?.

  Sau đây là ví d? c?a vi?c s? d?ng thay th? các giá tr? b?n ch? đ?nh trong h?p t?m ki?m v? trí:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB
  \\computer\share\%Server%\%name%.VfB
  Trong bài phát bi?u Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Outlook thay th? tên %% v?i t?t c? các k? t? trư?c khi các lúc (@) bi?u tư?ng và thay th? máy ch? %% v?i t?t c? các k? t? sau các @ bi?u tư?ng.

  Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây. B?n có t?p tin .vfb đ? guidopica@contoso.com và hollyholt@contoso.com. V? v?y, các tên t?p tin .vfb trong ví d? này nên là guidopica.vfb và hollyholt.vfb. Đ?t chúng trong m?t thư m?c đư?c g?i là "Contoso.com" trong c?p chia s? mà đư?c g?i là "Freebusy" và trên các máy ch? đư?c g?i là "Winserver." Trong trư?ng h?p này, giá tr? v? trí t?m ki?m là như sau:

  \\Winserver\Freebusy\%Server%\%name%.VfB

  N?u b?n thêm guidopica@contoso.com và hollyholt@contoso.com cho m?t l?i m?i h?p, Outlook đ?t các t?p tin .vfb c?a h? b?ng cách s? d?ng đư?ng d?n ch? đ?nh giá tr? v? trí t?m ki?m.
 5. Nh?p vào Ok ba l?n đ? đóng t?t c? h?p tho?i.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n r?nh/b?n t?m ki?m cho m?t s? liên l?c c? th?

 1. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p Danh bạ, và sau đó nh?p đúp vào m?c nh?p đ? m? m?t s? liên l?c.
 2. B?m vào các Thông tin chi ti?t tab.
 3. Theo các văn b?n mà đ?c Internet R?nh b?n, g? đư?ng d?n đ?y đ? có tr?nh đ? c?a v? trí mà b?n mu?n đ? t?m ki?m thông tin r?nh/b?n c?a liên h? này trong cácĐ?a ch? h?p. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như:http://..., file://\\..., ho?cFTP: / /....

  Sau đây là m?t ví d? v? m?t d?ng th?c h?p l?:
  FTP://Contactserver/Freebusy/Contactname.VfB
  Thông tin r?nh/b?n Internet xu?t hi?n trên cácLên lịch tab c?a các cu?c h?n và các cu?c h?p.

Làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng tính năng IBF

 1. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p Lịch, sau đó b?m Đ? ngh? cu?c h?p m?i trên cácHành đ?ng tr?nh đơn.
 2. Trên các Lên lịch tab, g? tên c?a m?i ngư?i tham d? trong nh?ng T?t c? nh?ng ngư?i tham d? h?p.
Outlook sau đư?ng d?n URL (URL đư?ng mà trư?c đây đư?c ch? đ?nh trong "Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n Free/Busy t?m ki?m cho m?t s? liên l?c c? th?" ph?n c?a bài vi?t này) cho các cá nhân mà b?n m?i, và nó t? đ?ng chèn thông tin r?nh/b?n c?a h? trong planner.

B?i m?c đ?nh, Outlook xu?t b?n và truy r?nh/b?n thông tin m?i 15 phút. C?p nh?t thông tin r?nh/b?n ngay l?p t?c, nh?p vào G?i Và nh?n đư?c trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thông tin r?nh/b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 827775 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB827775 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827775

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com