MSDTC không lo?i tr? l?n nhau xác th?c khi máy tính không ch?y trong cùng m?t tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827805 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi hai máy tính không ch?y trong cùng m?t tên mi?n s? d?ng Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) cho truy?n thông và Đ?i v?i các giao d?ch phân ph?i, xác th?c l?n nhau có th? không.

Khi b?n ch?y m?t giao d?ch phân ph?i đ?i v?i m?t máy ch? đư?c liên k?t trong Microsoft SQL Server 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 Phiên b?n doanh nghi?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Máy ch?: Msg 7391 ngư?i, t?ng 16, bang 1, đư?ng 2
Các không th? th?c hi?n thao tác v? nhà cung c?p OLE DB 'SQLOLEDB' không th? b?t đ?u m?t giao d?ch phân ph?i. OLE/DB nhà cung c?p tr? l?i tin nh?n: Giao d?ch m?i không th? nh?p ng? trong các đi?u ph?i viên c?a giao d?ch đ? ch? đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

MSDTC proxy không th? xác nh?n m?t cách chính xác MSDTC khi các máy tính s? đang không ? trong cùng m?t tên mi?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem ch? đi?m tr? giúp "Thay đ?i phím và các giá tr?" trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c "thêm và xoá thông tin trong đăng k?" và "Ch?nh s?a Registry Data" Ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe. Microsoft khuy?n cáo b?n sao lưu registry trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?t RPC b?o m?t trên máy tính Windows Server 2003. RPC security là m?t DTC m?i tính năng trong Windows Server 2003. Khi b?n vô hi?u hóa b?o m?t RPC, DTC xác th?c m?c b?o m?t cho các cu?c g?i RPC đi tr? l?i đ? m?t m?c đ? đó là có s?n trong Microsoft Windows 2000 Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau đ? thi?t l?p giá tr? DWORD cho giá tr? đăng k? TurnOffRpcSecurity đ? 1:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá trị, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên giá trịKi?u d? li?uGiá trị
  TurnOffRpcSecurityREG_DWORD1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ýSau khi b?n cài đ?t Windows Server 2003 Service Pack 1, các m?c nh?p registry TurnOffRpcSecurity đư?c đ?t thành 0. B?n có đ? khôi ph?c l?i các giá tr? 1 b?ng cách s? d?ng k? biên so?n trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

 1. Đ?m b?o r?ng c? hai máy tính đang ch?y Windows Server 2003.
 2. Cài đ?t SQL Server 2000 v?i Service Pack 3 (SP3) trên c? hai các máy tính.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng MSDTC b?t đ?u trên c? hai máy tính.
 4. Trên máy tính đ?u tiên, b?t đ?u phân tích truy v?n SQL ?ng d?ng (Isqlw.exe), và sau đó k?t n?i đ?n máy ch? SQL đ?a phương.
 5. Thêm máy tính th? hai là các máy ch? đư?c liên k?t. Đ? làm như v?y, ch?y tuyên b? Transact-SQL sau trong SQL Query Analyzer:
  EXEC sp_addlinkedserver 'remote_server', N'SQL SERVER'
  GO
  Chú ý Thay th? remote_server v?i tên g?i máy tính th? hai.
 6. Ch?y các câu Transact-SQL sau đây trong truy v?n SQL Phân tích:
  SET xact_abort ON 
  GO
  USE pubs
  GO
  BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION
  SELECT * FROM remote_server.pubs.dbo.authors
  COMMIT TRAN
  GO
  
  B?n có th? nh?n thông đi?p l?i đư?c đ? c?p trong các tri?u ch?ng"" ph?n c?a bài vi?t này.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
329332B?n nh?n đư?c l?i 7391 ngư?i khi b?n ch?y m?t giao d?ch phân ph?i đ?i v?i m?t máy ch? đư?c liên k?t
Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft COM + 1.5, truy c?p Microsoft Developer Network (MSDN) Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms687608.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 827805 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft COM+ 1.5
T? khóa: 
kbinfo kbtshoot kbtransaction kbsecurity kbrpc kbauthentication kbdtc kbdomain kbmt KB827805 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827805

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com