Chính sách "Lo?i tr? các thư m?c trong chuy?n vùng h? sơ" d?ng l?i làm vi?c khi b?n thêm đư?ng d?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827878 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thêm m?t ho?c nhi?u đư?ng d?n chính sách "Lo?i tr? thư m?c trong h? sơ di đ?ng" dư?i User Configuration Templates\System\Logon/Logoff trong mi?n Windows 2000 c?a b?n, các chính sách có th? ng?ng làm vi?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các công c? chính sách có m?t gi?i h?n n?i b? k? t? 260 cho chu?i.

GI?I PHÁP

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Hotfix này không có b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform
  ------------------------------------------------------------------
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89   49,152 Proquota.exe x86  
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  274,432 Sysdm.cpl   x86
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  754,176 Userenv.dll  x86  
  25-Sep-2003 08:05 5.2.3790.89  115,712 Proquota.exe IA-64
  26-Sep-2003 13:57 5.2.3790.89  477,696 Sysdm.cpl   IA-64
  29-Sep-2003 14:41 5.2.3790.89 1,541,632 Userenv.dll  IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89   49,152 Wproquota.exe IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  274,432 Wsysdm.cpl  IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  754,176 Wuserenv.dll IA-64

Thông tin hotfix Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266   45,568 Proquota.exe x86  
  03-Sep-2003 09:18 5.1.2600.1266  268,800 Sysdm.cpl   x86
  03-Sep-2003 09:18 5.1.2600.1266  672,256 Userenv.dll  x86  
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266  118,272 Proquota.exe IA-64
  03-Oct-2003 19:14 5.1.2600.1301  497,664 Sysdm.cpl   IA-64
  03-Oct-2003 19:14 5.1.2600.1267 1,708,032 Userenv.dll  IA-64
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266   45,568 Wproquota.exe IA-64
  04-Oct-2003 00:01 5.1.2600.1301  268,800 Wsysdm.cpl  IA-64
  04-Oct-2003 00:01 5.1.2600.1267  672,768 Wuserenv.dll IA-64

Thông tin hotfix Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 3.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  20-Sep-2003 16:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe     
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  222,992 Gdi32.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  333,584 Msgina.dll    
  23-Sep-2003 13:48 5.0.2195.6825   48,400 Proquota.exe   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6825  126,224 Sysdm.cpl
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  380,176 User32.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6825  389,392 Userenv.dll   
  22-Sep-2003 12:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys
  20-Sep-2003 16:44 5.0.2195.6824  182,032 Winlogon.exe   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll   
  22-Sep-2003 12:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll    

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915T?p m?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 827878 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbqfe kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbmt KB827878 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827878

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com