Chnh sch "Lo?i tr? cc th m?c trong chuy?n vng h? s" d?ng l?i lm vi?c khi b?n thm ?ng d?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 827878 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thm m?t ho?c nhi?u ?ng d?n chnh sch "Lo?i tr? th m?c trong h? s di ?ng" d?i User Configuration Templates\System\Logon/Logoff trong mi?n Windows 2000 c?a b?n, cc chnh sch c th? ng?ng lm vi?c.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra b?i v? cc cng c? chnh sch c m?t gi?i h?n n?i b? k? t? 260 cho chu?i.

GI?I PHP

Thng tin gi d?ch v? Windows XP

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Hotfix ny khng c b?t k? i?u ki?n tin quy?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n ? ci ?t hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Hotfix ny khng thay th? hotfix khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform
  ------------------------------------------------------------------
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89   49,152 Proquota.exe x86  
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  274,432 Sysdm.cpl   x86
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  754,176 Userenv.dll  x86  
  25-Sep-2003 08:05 5.2.3790.89  115,712 Proquota.exe IA-64
  26-Sep-2003 13:57 5.2.3790.89  477,696 Sysdm.cpl   IA-64
  29-Sep-2003 14:41 5.2.3790.89 1,541,632 Userenv.dll  IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89   49,152 Wproquota.exe IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  274,432 Wsysdm.cpl  IA-64
  26-Sep-2003 14:01 5.2.3790.89  754,176 Wuserenv.dll IA-64

Thng tin hotfix Windows XP

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? ci ?t hotfix ny, b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n ? ci ?t hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Hotfix ny khng thay th? hotfix khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266   45,568 Proquota.exe x86  
  03-Sep-2003 09:18 5.1.2600.1266  268,800 Sysdm.cpl   x86
  03-Sep-2003 09:18 5.1.2600.1266  672,256 Userenv.dll  x86  
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266  118,272 Proquota.exe IA-64
  03-Oct-2003 19:14 5.1.2600.1301  497,664 Sysdm.cpl   IA-64
  03-Oct-2003 19:14 5.1.2600.1267 1,708,032 Userenv.dll  IA-64
  29-Aug-2003 15:33 5.1.2600.1266   45,568 Wproquota.exe IA-64
  04-Oct-2003 00:01 5.1.2600.1301  268,800 Wsysdm.cpl  IA-64
  04-Oct-2003 00:01 5.1.2600.1267  672,768 Wuserenv.dll IA-64

Thng tin hotfix Windows 2000

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? ci ?t hotfix ny, b?n ph?i c Windows 2000 Service Pack 3.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n ? ci ?t hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Hotfix ny khng thay th? hotfix khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  20-Sep-2003 16:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe     
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  222,992 Gdi32.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  333,584 Msgina.dll    
  23-Sep-2003 13:48 5.0.2195.6825   48,400 Proquota.exe   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824   90,232 Rdpwd.sys
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6825  126,224 Sysdm.cpl
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  380,176 User32.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6825  389,392 Userenv.dll   
  22-Sep-2003 12:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys
  20-Sep-2003 16:44 5.0.2195.6824  182,032 Winlogon.exe   
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll    
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  711,440 Kernel32.dll   
  22-Sep-2003 12:07 5.0.2195.6824 1,628,752 Win32k.sys
  23-Sep-2003 14:36 5.0.2195.6824  243,984 Winsrv.dll    

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho" c?a bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

? c thm thng tin v? lm th? no hotfix gi ?c ?t tn, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915T?p m?i ?t tn l?c ? cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gi
bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M t? cc thu?t ng? tiu chu?n ?c s? d?ng ? m t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827878 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbqfe kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbmt KB827878 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:827878

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com