B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i 502", ho?c trang Web không đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng truy c?p vào các trang chính quy?n trung ương SharePoint sau khi b?n cài đ?t SharePoint trên m?t má...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827920 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n ch?y chương tr?nh cài đ?t đ? cài đ?t SharePoint Server 2010 ho?c Microsoft Office SharePoint Server 2007 cùng v?i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition trên m?t máy tính riêng r?. Khi b?n b?m vàoK?t thúc trên các C?u h?nh thành công Trang SharePoint s?n ph?m và công ngh? thu?t s? c?u h?nh, chính quy?n trung ương trang không đư?c hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t Web.
  • B?n ch?y chương tr?nh cài đ?t đ? cài đ?t Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 cùng v?i Microsoft SQL Server Desktop công c? (MSDE) trên m?t máy tính riêng r?. Khi b?n b?m vào K?t thúc trên các Hoàn t?t thi?t l?p máy ch? 2003 Microsoft Office SharePoint Portal Thu?t s? Trang, các C?u h?nh máy ch? trang tr?i tài kho?n Thiết đặt Trang không hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t Web.
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i mà gi?ng v?i thông báo l?i sau:
L?i 502
B?n kinh nghi?m tri?u ch?ng tương t? khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i SharePoint Trung tâm qu?n tr? trang.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t máy ch? proxy đư?c c?u h?nh trong Microsoft Internet Explorer nhưng các B? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho local Đ?a ch? tùy ch?n không đư?c kích ho?t. Chương tr?nh cài đ?t hi?n không ki?m tra xem thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n trong Internet Explorer đư?c đ?t c?u h?nh m?t cách chính xác trên máy ch?.

V?n đ? này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng khi b?n cài đ?t Microsoft Windows Server 2003 t? m?t d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t h?nh ?nh RIS s? d?ng thi?t đ?t m?c đ?nh h? ph?c v? ?y quy?n cho Internet Explorer, và khi các B? qua proxy cho đ?a phương đ?a ch?tùy ch?n không đư?c kích ho?t.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cho phép các B? qua proxy h? ph?c v? cho đ?a ch? c?c b? l?a ch?n trong thi?t đ?t h? ph?c v? ?y quy?n c?a Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer, n?u nó không ph?i là đ? b?t đ?u.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tuỳ chọn.
  3. B?m vào các Kết nối tab, và sau đó nh?p vào LAN Thiết đặt dư?iThi?t đ?t m?ng c?c b? (LAN).
  4. Dư?i Máy ch? proxy, nh?n vào đây đ? ch?n cácB? qua h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a ch? c?c b? h?p ki?m tra, và sau đó Nh?p vào Ok
  5. Nh?p vào Ok.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm v? cách tri?n khai SharePoint Server 2007, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/ASP.net/aa336589.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai SharePoint Portal Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/sharepointportaladmin/CH011714691033.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 827920 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbdatabase kbsetup kberrmsg kbpending kbbug kbmt KB827920 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827920

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com