Kh?c ph?c: "l?i HTTP 401.1 - tri php: truy c?p b? t? ch?i do ? khng h?p l? credentials" thng bo l?i n?u xc th?c c b?n m?c ?nh mi?n ti s?n ?c thi?t l?p ? m?t k? t? d?u g?ch cho ng?c (...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 827991 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng xc th?c c b?n ? k?t n?i v?i m?t trang Web ?c lu tr? b?i Internet Information Services (IIS), b?n c th? ?c nh?c nhi?u l?n cho tn ng?i dng v m?t kh?u. Sau khi b?n nh?p ch?ng ch? ng?i dng ng, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:
B?n khng c quy?n xem trang ny
L?i HTTP 401.1 - tri php: Truy c?p b? t? ch?i do ? khng h?p l? credentials.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u cc Tn mi?n m?c ?nh b?t ?ng s?n cho xc th?c c b?n ?c thi?t l?p ? m?t k? t? d?u g?ch cho ng?c (\). Trong phin b?n tr?c c?a IIS, b?n c th? thi?t l?p cc Tn mi?n m?c ?nh b?t ?ng s?n cho m?t k? t? d?u g?ch cho ng?c (\) ? cho php cc my ch? Web ? xc nh?n ?y nhi?m ng nh?p c?a m?t ng?i s? d?ng ch?ng l?i t?t c? cc l?nh v?c tin t?ng. Tuy nhin khi b?n thi?t l?p cc Tn mi?n m?c ?nh b?t ?ng s?n cho m?t k? t? d?u g?ch cho ng?c (\) trn m?t my tnh ang ch?y Windows Server 2003, IIS s? khng c?n cho php vi?c t?m ki?m cc ch?ng ch? ng?i dng trong t?t c? cc tn mi?n ng tin c?y.

GI?I PHP

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date     Time  Version    Size   File name
---------------------------------------------------------- 
          
14-Jun-2004 18:02 6.0.3790.109 337,408 w3core.dll

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

Xc th?c c b?n yu c?u b?n nh?p vo m?t tn mi?n cng v?i tn ng?i dng. V? v?y, ng?i qu?n tr? c th? mu?n thi?t l?p cc Tn mi?n m?c ?nh b?t ?ng s?n cho xc th?c c b?n ? cc tn mi?n ph? bi?n nh?t ?c s? d?ng. i?u ny cho php ng?i dng ? tn mi?n g? ch? l m?t tn ng?i dng v m?t kh?u. Sau , cc tn mi?n m?c ?nh ?c s? d?ng. Hnh vi ny s? v?n lm vi?c trong IIS 6.0.

Tuy nhin, n?u ng?i dng c th? s? d?ng nhi?u hn m?t tn mi?n, b?n c th? c?u h?nh cc phin b?n tr?c c?a IIS ? cho cc Tn mi?n m?c ?nh b?t ?ng s?n bao g?m m?t k? t? d?u g?ch cho ng?c (\). K? t? d?u g?ch cho ng?c (\) ch? ra r?ng IIS nn t?m ki?m t?t c? cc tn mi?n ng tin c?y cho tn ng?i dng.

Tuy nhin, trong IIS 6.0 m hnh vi ? thay ?i v s? d?ng cc k? t? d?u g?ch cho ng?c (\) khng c?n ho?t ?ng theo cch ny. Ng?i dng ph?i g? tn mi?n cng v?i tn ng?i dng b?ng cch s? d?ng ?nh d?ng sau:
<domain name="">\username.</domain>
Trong Exchange Server 2003, d?a trn cc h?nh th?c xc th?c t? ?ng b? mi?n m?c ?nh cho xc th?c c b?n trn th m?c ?o trao ?i trong qu?n l? h? th?ng trao ?i v?i m?t k? t? d?u cho ng?c (\). H?n ch? ny ?c thi?t k? ? h? tr? ng?i s? d?ng logons s? d?ng ?nh d?ng UPN. N?u b?n s?a ?i thi?t l?p mi?n m?c ?nh trong IIS ? b?t c? i?u g? khc hn l thi?t l?p tn mi?n m?c ?nh c?a "\", trao ?i h? th?ng qu?n l? ?t l?i ci ?t tn mi?n m?c ?nh ? "\" trn my ch?. S? thay ?i ny ?i h?i ng?i dng ph?i nh?p tn mi?n, tn ng?i dng v m?t kh?u ? ng nh?p vo Outlook Web Access. Sau khi b?n p d?ng hotfix ny, ng?i dng ch? c?n nh?p tn ng?i dng v m?t kh?u ? ng nh?p vo Outlook Web Access khi b?n s? d?ng cc h?nh th?c d?a trn xc th?c.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 827991 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbinfo kbmt KB827991 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:827991

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com