Windows Media Player URL skripta komandas darb?bas atjaunin?jums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 828026 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu Microsoft Windows Media Player versij?m, kuras nor?d?tas ?? raksta sada?? "Attiecas uz". Lai var?tu ?rt?k p?rvald?t iegulto URL skriptu komandu darb?bu Windows Media audio un video (.asf) failos un straum?s, Microsoft iesaka instal?t ?o atjaunin?jumu. ?aj? rakst? izkl?st?ta jaun? funkcionalit?te, ko ?is atjaunin?jums pied?v?, k? ar? nor?d?ts, k? atjaunin?jumu var ieg?t.

PAPILDINDORM?CIJA

Kad satura ?pa?nieks izveido audio vai video straumi, vi?? var pievienot straum? iegultas skriptu komandas (piem?ram, URL skriptu komandas un piel?gotas skriptu komandas). Atska?ojot straumi, skriptu komandas var izrais?t notikumus iegult? atska?ot?ja programm? vai var start?t Web p?rl?kprogrammu un p?c tam izveidot savienojumu ar noteiktu Web lapu. Tas t? ir izveidots ar nol?ku.

Atjaunin?jums 828026 maina veidu, k? Windows Media Player apstr?d? straum? iegultas URL skriptu komandas. Konkr?ti, atjaunin?jums modific? Windows Media Player t?, lai taj? tiktu paz?tas tr?s jaunas re?istra v?rt?bas, kas lietot?jam vai administratoram ?auj vad?t situ?cijas, kur?s atska?ot?js palai? straum? iegultas URL skriptu komandas.

Windows Media Player tagad paz?st tr?s DWORD re?istra v?rt?bas. ??s DWORD v?rt?bas atrodas ?aj? re?istra atsl?g?, un to v?rt?ba ir 0 (izsl?gts) vai 1 (iesl?gts):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
?is atjaunin?jums neizveido ??s re?istra v?rt?bas.

Piez?me. Ja v?rt?bas nav, tiek izmantotas noklus?juma v?rt?bas.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
   ? iesl?dz vai izsl?dz URL skriptu komandas savrupaj? atska?ot?j?. Noklus?juma v?rt?ba ir 0 (izsl?gts).
 • WebScriptCommandsEnabled
   ? iesl?dz vai izsl?dz URL skriptu komandas iegultaj? atska?ot?j?. Noklus?juma v?rt?ba ir 1 (iesl?gts).
 • URLAndExitCommandsEnabled
   ? iesl?dz vai izsl?dz URLAndExit skriptu komandas. Noklus?juma v?rt?ba ir 1 (iesl?gts).
Turkl?t ir pievienota lo?ika, lai skripts lietot?ju no maz?k uzticamas dro??bas zonas nevar?tu p?rnest uz uzticam?ku dro??bas zonu, kad Windows Media Player palai? URL skriptu komandas. N?kamaj? tabul? ir uzskait?tas situ?cijas, kur?s p?c ?? atjaunin?juma instal??anas skriptu komandas ir at?auts palaist (J?) un kur?s t?s nav at?auts palaist (N?).

Piez?me. Izcelsmes zona ir atska?ot? satura zona vai t?s Web lappuses zona, kur? atska?ot?js ir iegults (tiek izv?l?ta maz?k uzticam? no ??m ab?m). M?r?a zona ir t? satura zona, uz kuru ir v?rsta URL skriptu komanda.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
M?r?a zonaMans dators Lok?lais iek?t?kls Uzticam?s vietasInternetsIerobe?ot?s vietas
Izcelsmes zona
Mans datorsJ? **J?J?J?J?
Lok?lais iek?t?kls N?J?J?J?J?
Uzticam?s vietasN?N?J?J?J?
InternetsN?N?N?J?J?
Ierobe?otsN?N?N?N?N?


** Dro??bas apsv?rumu d?? URL skriptu komandas no zonas Mans dators uz zonu Mans dators tiek atska?otas tikai tad, ja URL izmanto vienu no ?iem protokoliem: http://, https:// vai wmhtml://.

Lejupiel?des inform?cija

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietu un instal?jiet atjaunin?jumu 828026:
http://update.microsoft.com
Administratori ?o atjaunin?jumu izvieto?anai vair?kos datoros var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra vai Microsoft Windows atjaunin?jumu kataloga. Ja ?o jaunin?jumu v?l?k v?laties instal?t vien? vai vair?kos datoros, mekl?jiet ?? raksta ID numuru, izmantojot mekl??anas papildu opciju l?dzekli Windows atjaunin?jumu katalog?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu lejupiel?di no Microsoft atjaunin?jumu kataloga, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
323166 K? lejupiel?d?t Windows jaunin?jumus un draiverus no Windows atjaunin?jumu kataloga (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Media Player (visas versijas) sist?mai Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP un Microsoft Windows Server 2003

Ja izmantojat Windows Media Player 7.0, ?o atjaunin?jumu lietojiet p?c tam, kad esat veicis jaunin??anu uz Windows Media Player 7.1 vai jaun?ku versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? jaunin?t Windows Media Player, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 828026 pakotni t?l?t.

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 vai Windows Media Player 9 Series sist?mai Microsoft Windows Millennium Edition

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 828026 pakotni t?l?t.

Windows Media Player 6.4 sist?mai Microsoft Windows NT 4.0 Server

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 828026 pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Inform?cija par instal??anu

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, jums dator? j?piesak?s k? administratoram. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?eit nor?d?to Windows atjaunin??anas Web vietu un p?c tam instal?jiet kritisko atjaunin?jumu 828026:
http://update.microsoft.com
Lai instal?tu lejupiel?d?to ?? atjaunin?juma versiju, palaidiet 828026 atjaunin?juma pakotni, ko lejupiel?d?j?t, izmantojot atbilsto?os uzst?d??anas sl?d?us. Administratori ?o atjaunin?jumu var izvietot, izmantojot Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumus (PAP). Lai ieg?tu papildinform?ciju par PAP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
810796 Rakstu kr?jums: Programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu p?rskata rakstu kr?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Restart??anas nepiecie?am?ba

Lai pabeigtu ?? atjaunin?juma instal??anu, dators ir j?restart?.

Uzst?d??anas sl?d?i

?? atjaunin?juma versijas sist?mai Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP un Microsoft Windows Server 2003 atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us:
 • /? ? par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u ? izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f ? datoru beidz?jot, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /n ? neveidot no?emamo failu dubl?jumus.
 • /o ? bez br?din??anas p?rrakst?t OEM failus.
 • /z ? nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q ? izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).
 • /l ? uzskait?t instal?tos labojumfailus.
 • /x ? izv?rst failus, nepalai?ot uzst?d??anu.
Piem?ram, lai ?o atjaunin?jumu instal?tu bez lietot?ja l?dzdal?bas, izmantojiet ??du komandu:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Lai instal?tu ?o dro??bas iel?pu, neliekot datoram veikt restart??anu, izmantojiet komandu:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Piez?me. ?os sl?d?us var apvienot vien? komand?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas sl?d?iem un to darb?bu ?aj? pakotn?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824687 Komandrindas sl?d?i Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakotn?m (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Windows Media Player 6.4 atjaunin?juma pakotnes, kas paredz?tas sist?mai Microsoft Windows NT 4.0 Server un Windows Media Player 6.4, 7.1 vai 9 atjaunin?juma pakotnes, kas paredz?tas sist?mai Microsoft Windows Millennium Edition, atbalsta ??dus sl?d?us:
 • /q ? izmantot kluso re??mu vai ner?d?t zi?ojumus failu izv?r?anas laik?.
 • /q:u ? izmantot lietot?ja kluso re??mu. Lietot?ja klusais re??ms lietot?jam par?da da?us dialoglodzi?us.
 • /q:a ? izmantot administratora kluso re??mu. Administratora klusais re??ms lietot?jam ner?da dialoglodzi?us.
 • /t: ce?? ? nor?d?t t?s pagaidu mapes atra?an?s vietu, ko lieto uzst?d??ana, vai failu izv?r?anas m?r?a mapi (ja lietojat sl?dzi /c).
 • /c ? izv?rst failus, tos neinstal?jot. Ja /t: ce?? sl?dzis nav nor?d?ts, tiek l?gts nor?d?t m?r?a mapi.
 • /c: ce?? ? nor?d?t ce?u un uzst?d??anas .inf faila vai .exe faila nosaukumu.
 • /r:n ? p?c instal??anas nerestart?t datoru.
 • /r:i ? ja dators j?restart?, nor?d?t to lietot?jam, iz?emot gad?jumus, kad ?is sl?dzis tiek lietots kop? ar sl?dzi /q:a.
 • /r:a ? p?c instal??anas vienm?r restart?t datoru.
 • /r:s ? p?c instal??anas restart?t datoru, nejaut?jot lietot?jam.
Piem?ram, lai instal?tu atjaunin?jumu bez lietot?ja iejauk?an?s un neliekot veikt datora restart??anu, lietojiet vienu no ??m komand?m:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows Media Player 9 Series
  Datums   Laiks   Versija   Lielums  Faila nosaukums Oper?t?jsist?ma
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  17.09.2003. 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  17.09.2003. 05:25 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  24.09.2003. 21:18 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24.09.2003. 21:18 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media Player sist?mai Windows XP
  Datums   Laiks   Versija   Lielums  Faila nosaukums Oper?t?jsist?ma
  ------------------------------------------------------------------------
  17.09.2003. 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx  Windows XP
  18.09.2003. 11:53 8.0.0.4491 1 302 528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Datums   Laiks   Versija   Lielums  Faila nosaukums Oper?t?jsist?ma
  ----------------------------------------------------------------------------------
  17.09.2003. 16:01 6.4.9.1128  844 048 Msdxm.ocx  Windows 2000   
  17.09.2003. 22:13 7.10.0.3075  815 104 Wmpcore.dll Windows 2000  
  24.09.2003. 21:18 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24.09.2003. 21:18 7.10.0.3075 815 104 Wmpcore.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Datums   Laiks   Versija   Lielums  Faila nosaukums Oper?t?jsist?ma
  --------------------------------------------------------------------------
  17.09.2003. 16:55 6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Inform?cija par no?em?anu

Lai ?o atjaunin?jumu no?emtu sist?m? Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP un Microsoft Windows Server 2003, izmantojiet vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana vai no?em?ana (vai Pievienot/no?emt programmas). Noklik??iniet uz Windows Media Player Hotfix [See wm828026 for more information] [papildinform?ciju sk. wm828026], un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt) vai uz Add/Remove (Pievienot/No?emt).

?? atjaunin?juma no?em?anai sist?m? Windows 2000, Windows XP vai Windows Server 2003 sist?mas administratori var izmantot util?tu Spunist.exe. Util?ta Spuninst.exe atrodas map? %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Util?ta atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us:
 • /? ? par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u ? izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f ? izsl?dzot datoru, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /z ? nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q ? izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).
Piez?me. Microsoft Windows Millennium Edition un Windows NT 4.0 Server atjaunin?jumi neatbalsta atinstal??anas funkcionalit?ti, un tos nevar no?emt.

Rekviz?ti

Raksta ID: 828026 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 11.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com