Mô t? v? b?n c?p nh?t quan tr?ng Office 2003: 4 / 11/2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828041 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2003. C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? m? ho?c lưu m?t Microsoft Office PowerPoint 2003 file, m?t t?p tin Microsoft Office Word 2003, ho?c m?t T?p tin Microsoft Office Excel 2003 bao g?m m?t h?nh d?ng OfficeArt đ?i trư?c đó s?a đ?i và lưu trong m?t phiên b?n c? c?a Microsoft Office. Khi m?t T?p tin PowerPoint 2003, m?t t?p tin Word 2003 ho?c m?t t?p Excel 2003 đư?c m? ra trong m?t Phiên b?n c? c?a văn ph?ng, tài s?n "ph?c t?p" có s?n ph?m nào có th? đư?c gi?i thi?u vào các t?p tin và m?t chút có th? thay đ?i trong h? sơ t?p tin mô t? đây b?t đ?ng s?n. Phiên b?n c? c?a văn ph?ng s? b? qua giá tr? này chút nhưng khi đi?u này giá tr? bit đư?c phát hi?n trong Office 2003, b?n có th? g?p nh?ng đi?u sau đây tri?u ch?ng:
 • Tài li?u có th? không m? hoàn toàn.
 • Tài li?u có th? b? h?ng.
 • Tài li?u có th? m? nhưng không có trong m?c l?c.
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
Khi b?n m? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint PowerPoint 2003, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các th? sau l?i thông đi?p nơi t?p đ? đ?t tên tin là tên c?a t?p tin mà b?n đang đ? m?:
PowerPoint không th? đ?c t?p đ? đ?t tên tin.
PowerPoint không th? m? t?p đ? đ?t tên tin do m?t ph?n c?a t?p b? thi?u.
PowerPoint không th? m? loại tệp đ?i di?n b?i t?p đ? đ?t tên tin.
Khi b?n m? m?t PowerPoint tr?nh bày PowerPoint Viewer 2003, b?n có th? nh?n đư?c các sau l?i thông đi?p nơi t?p đ? đ?t tên tin là tên t?p b?n đang c? g?ng đ? m?:
PowerPoint Tr?nh xem không th? m? t?p tin t?p đ? đ?t tên tin v? t?p b? h?ng.
Lưu ? M?c dù nh?ng tri?u ch?ng này xu?t hi?n khi b?n s? d?ng PowerPoint 2003 Ngư?i xem, b?n c?p nh?t quan tr?ng không nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr? khi c? hai Office 2003 và PowerPoint 2003 c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i v? b?n c?p nh?t này s? không đúng các v?n đ? trong tr?nh xem t?i v?. B?n c?p nh?t này s? ch? C?p nh?t các v?n đ? trong tr?nh xem đư?c bao g?m trong Office 2003 ho?c PowerPoint 2003.

Đ? C?p Nh?t PowerPoint Viewer 2003, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u b?n đang s? d?ng PowerPoint Viewer 2003 đư?c bao g?m v?i Microsoft Office 2003 ho?c v?i Microsoft Office PowerPoint 2003 và đư?c phân ph?i như m?t ph?n c?a gói cho đ?a compact, cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office Service Pack 1.
  870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t trư?c PowerPoint Viewer 2003 t? các web site, b?n có th? thay th? b?ng phiên b?n m?i nh?t c?a PowerPoint Viewer 2003. B?n có th? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a PowerPoint Viewer 2003 t? các web site sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n trư?c đó mà th? hi?n v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này.
Đ? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a PowerPoint Viewer 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y tr?nh PowerPoint 2003 xem

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u ngư?i xem đ? đư?c C?p Nh?t

Xem c?p s? ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
T?p tin tên Phiên b?n
------------------------
Pptview.exe 11.0.5703.0
Gdiplus.dll 6.0.3264.0

Danh sách các v?n đ? c? đ?nh c?a b?n C?p Nh?t

Office 2003 Update KB828041 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tóm lư?c".

Khi b?n m? m?t tài li?u Word trong Word 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Word có kinh nghi?m m?t l?i c? m? t?p. H?y th? nh?ng l?i đ? ngh?.

* Ki?m tra các t?p tin mức cấp phép cho các tài li?u ho?c ổ đĩa.
* H?y ch?c ch?n có là đ? b? nh? và đ?a tr?ng.
* M? t?p tin v?i vi?c thu h?i văn b?n chuy?n đ?i.
Ngoài ra, khi b?n m? tài li?u trong m?t Office 2003 chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các th? sau l?i thông đi?p nơi t?p đ? đ?t tên tin là tên c?a t?p tin văn ph?ng c?a b?n:
B?n có mu?n lưu các thay đ?i c?a b?n đ? t?p đ? đ?t tên tin?
Có không đ? b? nh?. Lưu tài li?u ngay.
t?p đ? đ?t tên tin là ch?-đ?c. B?n có mu?n lưu thay đ?i cho m?t tên t?p khác không?
B?n c?p nh?t này là m?t ph?n c?a các ti?p t?c n? l?c c?a Microsoft đ? cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a s?n ph?m đ? khách hàng.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng B?n c?p nh?t quan tr?ng năm 2003: KB828041.

B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong Microsoft Office 2003 gói b?n ghi d?ch v? 1.

Cho thêm thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t? đ?a CD-ROM, b?n có hai sau tùy ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m thông tin C?p Nh?t Website đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói b?n ghi d?ch v? có s?n và tin C?p Nh?t công c?ng.
 • cài đ?t chuyên bi?t ch? các C?p Nh?t Office 2003: KB828041 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site phát hi?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t c? th? c?a văn ph?ng Microsoft và s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site

Ph?i có các s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t web site web site phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau Trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi phát hi?n đ?y đ?, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Phiên b?n máy tính khách c?a Office 2003 Critical Update: KB828041 gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng mư?i m?t-4-2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Ti?t ki?m đ? c?u các Office2003-kb828041-khách hàng-ENU.exe, enu.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Microsoft Window Explorer, b?m đúp vàoOffice2003-kb828041-khách hàng-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?m.
 4. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM 2003 văn ph?ng c?a b?n n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà ch? ra r?ng b?n ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n đ? nh?ng thay đ?i có hi?u l?c, b?m vào.
Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i lo?i b? Office 2003, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Office 2003 c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, các quản trị viên máy phục vụ ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t cho b?n máy tính.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i phiên b?n hành chính c?a b?n c?p nh?t quan tr?ng Office 2003: KB828041 gói bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng mư?i m?t-4-2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, t?i xu?ng b?n C?p Nh?t hành chính. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Ti?t ki?m đ? c?u các office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe, ENU.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Window Explorer, b?m đúp vàooffice2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?m.
 4. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i c:\828041, và sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào khi b?n đư?c nh?c t?o m?c tin thư thoại.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a Admin Đư?ng d?n\MSI File /p C:\828041\MSP FileSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003),MSI File là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u .msi cho các văn ph?ng năm 2003 s?n ph?m (ví d?, Pro11.msi), và MSP Filelà tên c?a b?n C?p Nh?t hành chính (ví d?, mso-FullFile-GLB.msp.)

  Lưu ? B?n có th? thêm /qb+ vào dòng lệnh đ? các Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t hành chính hộp thoại và các ngư?i dùng Th?a thu?n mức cấp phép hộp thoại không xu?t hi?n.
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Đư?ng d?n\MSI Filecài đ?t chuyên bi?t L?I =Tính năng danh sách REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003),MSI File là MSI b? máy cơ s? gói d? li?u cho các văn ph?ng năm 2003 s?n ph?m (ví d?, Pro11.msi), và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? các, ho?c b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các tính năng sau đây:
  ProductFiles
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829197Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?a Office 2003
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. Đ? thêm thông tin v? vi?c này vi?t theo Microsoft văn ph?ng tài nguyên b?, ghé thăm web site Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=8701

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  ------------------------
  Mso.dll   11.0.5703.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Office 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mtra c?u.
 2. Trong các K?t qu? tra c?u c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Mso.dll, sau đó b?mtra c?u.
 4. Trong danh sách t?p tin, xác đ?nh v? trí các t?p tin Mso.dll, B?m chu?t ph?i các t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Lưu ? N?u các K?t qu? tra c?u ngăn ch?a nhi?u Mso.dll tác ph?m, đ?nh v? các t?p tin Mso.dll trong v? trí sau đây.
  ổ đĩa: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11
  nơi ổ đĩa là ổ đĩa nơi Microsoft Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a các t?p tin Mso.dll đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a văn ph?ng 2003 trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821549Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m
Lưu ? N?u Office 2003 Critical Update: KB828041 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng Office 2003: KB828041:
Đi?u này C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828041 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
atdownload kboffice2003sp1fix kbupdate kbinfo kbmt KB828041 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828041

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com