B?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo ho?c b?n không th? kh?i đ?ng Outlook vào máy tính đó là ch?y nh? máy ch? doanh nghi?p và Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828050 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng Microsoft Office Outlook 2003 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows nh? Business Server 2003 và Microsoft Exchange Server, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
OUTLOOK.EXE

Nó cao đư?c đ? ngh? r?ng b?n s? d?ng Outlook Web Access thay v? máy khách Outlook trên máy tính ch?y Trao đ?i.

N?u Tuy nhiên b?n ch?n cài đ?t Outlook, nó là khuy?n khích b?n t?m ki?m các ngu?n l?c k? thu?t "th?c hi?n Thành ph?n c?nh nhau Sharing trong các ?ng d?ng"t?i http://msdn.microsoft.com, và tham kh?o hư?ng d?n c?a nó đ? gi?i quy?t các l?i MAPI không tương thích có có th? x?y ra.

Đ? ch?y chương tr?nh, nh?p vào ti?p t?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p chi ti?t.
N?u b?n b?m vào Ti?p t?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? kh?i đ?ng Microsoft Outlook. Không th? m? đư?c c?a s? Outlook. L?i đăng k? OLE đ? x?y ra. Chương tr?nh không đư?c cài đ?t đúng. Ch?y l?i thi?t l?p này chương tr?nh.
Chú ý N?u b?n b?m vào Ti?p t?cOutlook có th? làm vi?c như d? ki?n. Tuy nhiên, các khuy?n ngh? đư?c đưa ra b?i thông đi?p c?nh báo v?n c?n áp d?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? không tương thích trong MAPI b?t đư?c cài đ?t b?i Exchange Server và Microsoft Outlook s?n ph?m.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ngư?i dùng c?p cao nh?ng ngư?i mu?n làm vi?c xung quanh v?n đ? này có th? s? d?ng DLL/COM chuy?n hư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms811700.aspx
.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft không khuyên b?n nên cài đ?t Outlook vào m?t máy tính đang ch?y máy ch? doanh nghi?p nh? và Exchange Server, b?i v? nó có th? d?n đ?n l?i và các v?n đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828050 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB828050 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828050

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com