ISA máy ch? ngăn c?n k?t n?i đ?n m?t máy tính đ? bàn t? xa khi b?n k?t n?i thông qua Remote Web nơi làm vi?c trên m?t máy tính d?a trên kinh doanh nh? Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828053 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? thông qua các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t m?t Workplace Web t? xa đư?c lưu tr? b?i Microsoft Windows nh? Business Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Thông báo lỗi 1

Máy s? d?ng không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa. K?t n?i t? xa có th? không có hi?u l?c ho?c máy tính có th? quá b?n r?n đ? ch?p nh?n các k?t n?i m?i. C?ng có th? r?ng v?n đ? v? m?ng đang ngăn c?n k?t n?i c?a b?n. H?y th? k?t n?i l?i sau. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n.

Thông báo l?i 2

Khách hàng không th? thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n máy tính t? xa. Nh?ng nguyên nhân có th? nh?t cho l?i này là:
 • K?t n?i t? xa có th? không có hi?u l?c t?i máy tính t? xa.
 • S? lư?ng t?i đa c?a các k?t n?i có th? đư?c vư?t quá t?i máy tính t? xa.
 • L?i m?ng có th? đ? x?y ra trong khi thi?t l?p k?t n?i.
 • Môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa đư?c đ?t tên là c?ng có th? b? ch?n b?i tư?ng l?a.

Thông báo l?i 3

K?t n?i t? xa đ? h?t. H?y th? k?t n?i l?i t?i máy tính t? xa.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra ? m?t trong các k?ch b?n sau đây:

K?ch b?n m?t trong

 • B?n k?t n?i v?i m?t môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa trên m?t máy tính d?a trên kinh doanh nh? Windows Server 2003 t? máy tính đang ch?y Internet Security và tăng t?c (ISA) Server như m?t b?c tư?ng l?a.
 • B?n b?m vào các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa đ? truy c?p máy ch? máy tính đ? bàn trong m?ng c?a b?n.
V?n đ? này x?y ra trong trư?ng h?p m?t trong nh?ng v? ISA Server kh?i đi ra lưu lư?ng truy c?p trên c?ng 4125. Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? thông qua các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào nơi làm vi?c trang Web t? xa, k?t n?i s? d?ng TCP c?ng 4125.

K?ch b?n hai

 • B?n k?t n?i v?i m?t môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa trên m?t máy tính d?a trên kinh doanh nh? Windows Server 2003 t? m?t máy tính có cài đ?t ph?n m?m tư?ng l?a máy khách.
 • Máy khách là phía sau m?t tư?ng l?a ISA Server.
 • B?n b?m vào các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa đ? truy c?p máy ch? máy tính đ? bàn trong m?ng c?a b?n.
V?n đ? x?y ra trong k?ch b?n hai v? ISA Server kh?i đi ra lưu lư?ng truy c?p trên c?ng 4125. Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? thông qua các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào nơi làm vi?c trang Web t? xa, k?t n?i s? d?ng TCP c?ng 4125.

K?ch b?n ba

 • B?n k?t n?i v?i m?t môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa trên m?t máy tính d?a trên kinh doanh nh? Windows Server 2003 t? m?t m?ng an toàn đ?a ch? d?ch (NAT) máy khách đó không ch?y ph?n m?m tư?ng l?a máy.
 • Máy khách là phía sau m?t tư?ng l?a ISA Server.
 • B?n b?m vào các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào môi trư?ng làm vi?c trang Web t? xa đ? truy c?p máy ch? máy tính đ? bàn trong m?ng c?a b?n.
V?n đ? x?y ra trong trư?ng h?p ba v? ISA Server kh?i đi ra lưu lư?ng truy c?p trên c?ng 4125. Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? thông qua các K?t n?i v?i máy tính đ? bàn máy ch? liên k?t vào nơi làm vi?c trang Web t? xa, k?t n?i s? d?ng TCP c?ng 4125.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng đ? phân gi?i là phù h?p v?i k?ch b?n c?a b?n.

Đ? phân gi?i cho k?ch b?n m?t trong: t?o m?t b? l?c gói tin IP ISA Server

N?u b?n mu?n k?t n?i t?i nơi làm vi?c t? xa Web t? máy tính đang ch?y ISA Server, b?n không th? cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng trên máy ch? ISA. V? v?y, b?n ph?i c?u h?nh m?t b? l?c gói tin IP cho c?ng 4125 trên ISA Server. C?u h?nh m?t b? l?c gói tin IP trên ISA máy ch? c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft ISA Server, sau đó b?m ISA qu?n l?.
 2. T?i ISA qu?n l? giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Các máy ch? và m?ng, m? r?ng Your_Server_Name, và sau đó m? r?ng Chính sách truy nh?p.
 3. Nh?p chu?t ph?i Các b? l?c gói tin IP, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Bộ lọc.
 4. Trong các Tên b? l?c gói tin IP h?p, g? tên mà b?n mu?n cung c?p cho các b? l?c gói, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các Ch? đ? l?c Trang, nh?p vào Cho phép truy?n t?i gói d? li?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các L?c lo?i Trang, nh?p vào Tu? ch?nh, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trên các Thi?t đ?t b? l?c Trang, trong các Giao th?c IP danh sách, b?m vào TCP.
 8. Trong các Hư?ng danh sách, b?m vào Ra bên ngoài.
 9. Trong các Đ?a phương c?ng danh sách, b?m vào T?t c? các c?ng.
 10. Trong các T? xa c?ng danh sách, b?m vào C? đ?nh c?ng.
 11. Trong các S? hi?u c?ng h?p, lo?i 4125, sau đó b?m Ti?p theo.
 12. Trên các Máy tính c?c b? Trang, nh?p vào Đ?a ch? IP m?c đ?nh cho m?i giao di?n bên ngoài vào máy tính ISA Server, sau đó b?m Ti?p theo.
 13. Trên các Máy tính t? xa Trang, nh?p vào T?t c? các máy tính t? xa, sau đó b?m Ti?p theo.
 14. Nh?p vào K?t thúc.

Đ? phân gi?i cho k?ch b?n hai: Set m?t quy t?c giao th?c ISA Server

N?u b?n k?t n?i đ?n nơi làm vi?c trang Web t? xa t? m?t máy tính là n?i b? ph?c v? ISA, và b?n có ph?n m?m tư?ng l?a máy khách đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i c?u h?nh m?t quy t?c giao th?c ISA Server. Đ? t?o m?t quy t?c giao th?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft ISA Server, sau đó b?m ISA qu?n l?.
 2. T?i ISA qu?n l? giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Các máy ch? và m?ng, m? r?ng Your_Server_Name, và sau đó m? r?ng Chính sách truy nh?p.
 3. Nh?p chu?t ph?i Giao th?c quy t?c, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Quy t?c.
 4. Trong các Tên quy t?c giao th?c h?p, g? tên mà b?n mu?n đưa ra đ? cai tr?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các Quy t?c hành đ?ng Trang, nh?p vào Cho phép, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Giao thức Trang, trong các Áp d?ng quy t?c này đ? danh sách, b?m vào T?t c? các IP giao thông, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trên các L?ch tr?nh Trang, trong các S? d?ng l?ch tr?nh này danh sách, b?m vào tùy ch?n l?ch bi?u b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trên các Khách hàng lo?i Trang, nh?p vào Nhóm và ngư?i dùng c? th?, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Trên các Nhóm và ngư?i dùng Trang, nh?p vào Thêm.
 10. Trong các Nh?p tên đ?i tư?ng đ? ch?n h?p, lo?i tên ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n mu?n s? d?ng quy t?c giao th?c này, b?m Ok, sau đó b?m Ti?p theo.
 11. Nh?p vào K?t thúc.

Đ? phân gi?i cho k?ch b?n ba: xác đ?nh m?t quy t?c giao th?c và sau đó đ?t m?t đ?nh ngh?a giao th?c cho c?ng 4125

Máy tính khách hàng mà không có ph?n m?m tư?ng l?a máy là khách hàng d?ch (SecureNAT) đ?a ch? m?ng an toàn. N?u b?n k?t n?i đ?n nơi làm vi?c trang Web t? xa t? m?t máy tính là n?i b? ph?c v? ISA, và b?n không có ph?n m?m tư?ng l?a máy khách đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i xác đ?nh m?t quy t?c giao th?c và sau đó c?u h?nh m?t giao th?c đ?nh ngh?a cho c?ng 4125 ra bên ngoài ISA Server. Đ? t?o m?t giao th?c đ?nh ngh?a và sau đó xác đ?nh m?t giao th?c quy t?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft ISA Server, sau đó b?m ISA qu?n l?.
 2. T?i ISA qu?n l? giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Các máy ch? và m?ng, m? r?ng Your_Server_Name, và sau đó m? r?ng Các y?u t? chính sách.
 3. Nh?p chu?t ph?i Giao th?c đ?nh ngh?a, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Định nghĩa.
 4. Trong các Giao th?c đ?nh ngh?a tên h?p, g? tên mà b?n mu?n đưa ra đ?nh ngh?a giao th?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các Chính k?t n?i thông tin Trang, trong các S? hi?u c?ng h?p, lo?i 4125.
 6. Trong các Giao th?c lo?i danh sách, b?m vào TCP.
 7. Trong các Hư?ng danh sách, b?m vào Ra bên ngoài, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trên các Các k?t n?i ph? Trang, nh?p vào Không, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Nh?p vào K?t thúc.
 10. T?i ISA qu?n l? giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Các máy ch? và m?ng, m? r?ng Your_Server_Name, và sau đó m? r?ng Chính sách truy nh?p.
 11. Nh?p chu?t ph?i Giao th?c quy t?c, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Quy t?c.
 12. Trong các Tên quy t?c giao th?c h?p, g? tên mà b?n mu?n cung c?p cho các quy t?c và b?m Ti?p theo.
 13. Trên các Quy t?c hành đ?ng Trang, nh?p vào Cho phép, sau đó b?m Ti?p theo.
 14. Trên các Giao thức Trang, trong các Áp d?ng quy t?c này đ? danh sách, b?m vào T?t c? các IP giao thông, sau đó b?m Ti?p theo.
 15. Trên các L?ch tr?nh Trang, trong các S? d?ng l?ch tr?nh này danh sách, b?m vào tùy ch?n l?ch tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 16. Trên các Khách hàng lo?i Trang, nh?p vào B?t c? yêu c?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 17. Nh?p vào K?t thúc.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828053 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbprb kbmt KB828053 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828053

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com