Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office System Readme

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828087 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này ch?a các văn b?n c?a Readme.htm đó là bao g?m trong Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office System.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office System Readme

Readme này ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t quan tr?ng và phút cu?i ghi chú t? Microsoft Visual Studio công c? cho nhóm s?n ph?m Microsoft Office System.

Xem thông tin m?i nh?t v? phát tri?n gi?i pháp b?ng cách s? d?ng Microsoft Office, Microsoft Office Developer Center t?i Đ?a ch? Web http://MSDN.Microsoft.com/Office.

Readme này ch?a các ph?n sau đây:

cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho h? th?ng Microsoft Office

Chú ?: Đ?c các đi?u ki?n tiên quy?t và th? t? cài đ?t chuyên bi?t r?t c?n th?n. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m c?n thi?t theo m?t th? t? khác nhau, b?n có th? không th? s? d?ng Visual Studio công c? cho các văn ph?ng thành công.

Đi?u ki?n tiên quy?t cho các máy tính phát tri?n


Ph?n m?m sau đây là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio công c? cho các văn ph?ng:
 • M?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft Visual Basic net 2003 tiêu chu?n.
  • Microsoft Visual Studio Net 2003 chuyên nghi?p.
  • Microsoft Visual Studio Net 2003 doanh nghi?p phát tri?n.
  • Microsoft Visual Studio Net 2003 doanh nghi?p ki?n trúc sư.
 • Ngôn ng? Visual Basic và/ho?c ngôn ng? Visual C#, mà có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Visual Studio net.
 • Thư vi?n MSDN cài đ?t chuyên bi?t trong Visual Basic.net ho?c Visual Studio .NET thi?t l?p, ho?c trong m?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh (yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t n?i dung Tr? giúp).
 • Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p ?n b?n năm 2003.
Các thành ph?n tùy ch?n cho m?u

Các thành ph?n sau đây đư?c yêu c?u cho m?t s? ?ng d?ng m?u bao g?m trong tr? giúp tr?c tuy?n:
 • Microsoft Internet Information Services (IIS), cài đ?t chuyên bi?t v?i Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000.
 • Microsoft Máy Ứng dụng SQL Server đ? bàn đ?ng cơ (MSDE) đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? các phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003.Các m?u văn ph?ng gi?i pháp b? máy cơ s? d? li?u thi?t l?p k?ch b?n gi? đ?nh r?ng MSDE đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? đ?a phương.
Không có không có yêu c?u ph?n c?ng ho?c h? th?ng b? sung vư?t ra ngoài nh?ng ngư?i đư?c ch? đ?nh b?i Visual Studio Studio.net 2003 và Microsoft Office 2003.

Th? t? c?a các cài đ?t chuyên bi?t cho máy tính phát tri?n

 1. Ph?n m?m c?n thi?t đ? s? d?ng Visual Studio công c? cho các văn ph?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong này order:(Optional) cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Internet Information Services (IIS) t? c?a b?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000 (IIS là yêu c?u c?a m?t s? gi?i pháp văn ph?ng m?u). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem cài đ?t chuyên bi?t Internet Information Services (IIS).
 2. cài đ?t chuyên bi?t Visual Basic net 2003 tiêu chu?n ho?c Visual Studio Studio.net 2003. Bao g?m thư vi?n MSDN và ngôn ng? Visual Basic ho?c Visual C#.
 3. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n Microsoft Office 2003. Bao g?m Microsoft Office Word 2003 và/ho?c Microsoft Office Excel 2003.
 4. (Tùy ch?n) cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Máy Ứng dụng SQL Server đ? bàn đ?ng cơ (MSDE) t? gi?i truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 (theo yêu c?u c?a m?t s? gi?i pháp văn ph?ng m?u). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem cài đ?t chuyên bi?t MSDE t? gi?i truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003.
 5. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho các văn ph?ng.

Đi?u ki?n tiên quy?t và th? t? c?a các cài đ?t chuyên bi?t cho máy tính ngư?i dùngM?i máy tính mà b?n tri?n khai gi?i pháp kinh doanh đư?c phát tri?n v?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng ph?i đư?c thi?t l?p v?i các thành ph?n theo th? t? này:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Microsoft.NET Framework 1.1, trong đó có s?n t? làm th? nào đ? có đư?c các.NET Framework 1.1 Web site, và trên Visual Studio 2003 .NET đ?a compact.
 2. cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các s?n ph?m Microsoft Office, và bao g?m h?i đ?ng interop chính (PIAs) trong ti?n tr?nh cài đ?t:
  1. Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p ?n b?n năm 2003.
  2. Microsoft Office Word 2003 (Phiên b?n đ?c l?p).
  3. Microsoft Office Excel 2003 (Phiên b?n đ?c l?p).
Ph?n m? r?ng m? đư?c qu?n l? ch?y chính xác trên các máy tính ngư?i dùng, văn ph?ng 2003 PIAs đư?c tham chi?u b?i ph?n m? r?ng m? đư?c qu?n l? c?a b?n nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào máy tính c?c b? ho?c đánh d?u ki?m là cài đ?t chuyên bi?t trên s? d?ng đ?u tiên. Bang PIAs sau khi cài đ?t chuyên bi?t ph? thu?c vào các tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng b?n l?a ch?n:
 • Hoàn thành cài đ?t: PIAs đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?c b?.
 • Tiêu bi?u cài đ?t: PIAs đư?c đánh d?u ki?m cài đ?t chuyên bi?t trên đ?u tiên s? d?ng và đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo yêu c?u khi các tài li?u c?a b?n m?t ph?n m? r?ng m? đư?c qu?n l? tài li?u tham kh?o đư?c m? ra trong ?ng d?ng. Lưu ? r?ng PIA cài đ?t chuyên bi?t ngày s? d?ng đ?u tiên có th? là im l?ng; trong trư?ng h?p này, khi các tài li?u m? trong Word ho?c Excel và cài đ?t chuyên bi?t PIA x?y ra, không có hộp thoại xu?t hi?n và không có thay đ?i đ? con tr? chu?t c?a ngư?i dùng cùng x?y ra trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, ngư?i dùng có th? nh?n m?t hộp thoại n?u thi?t l?p c?n truy c?p vào các phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u (đ?a CD ho?c v? trí m?ng) cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn thành.
 • cài đ?t chuyên bi?t t?i thi?u : PIAs không là cài đ?t chuyên bi?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c đánh d?u ki?m ngày s? d?ng đ?u tiên.
N?u b?n th?c hi?n m?t cài đặt tối thiểu c?a s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n, b?n có th? thêm PIAs thông qua văn ph?ng b?o tr? ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t. N?u Khuôn kh? .NET 1.1 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a ngư?i dùng, các PIAs s? xu?t hi?n trong thi?t l?p văn ph?ng như .NET l?p tr?nh h? tr? tính năng theo các ?ng d?ng thích h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Làm th? nào đ?: cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng chính Interop h?i" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.Kh?c ph?c s? c? thi?t l?p

Đây là m?t s? cân nh?c có th? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho Microsoft Office System. N?u b?n g?p khó khăn trong khi thi?t l?p, nh?n vào t?p nh?t k? đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại t?m th?i c?a máy tính đ? xem nh?ng bư?c đ? thành công hay th?t b?i.
Đ? ki?m tra các t?p tin kí nh?p
 1. Trên menu B?t đ?u , b?m ch?y.
 2. G? % temp %.
 3. Báo chí nh?p.
 4. M? t?p tin VSTO.kí nh?p b?ng cách s? d?ng Notepad ho?c m?t s? đ?c văn b?n khác.

V?n đ? v?i Windows cài đ?t chuyên bi?t gói l?i

N?u b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho các văn ph?ng và không ph?i ngư?i qu?n tr? trên máy tính, thông báo sau xu?t hi?n:
L?i 1721. Đó là m?t v?n đ? v?i Windows cài đ?t chuyên bi?t gói này. Không th? ch?y m?t chương tr?nh c?n thi?t cho b?n cài đ?t chuyên bi?t này đ? hoàn thành. Liên h? v?i đ?i l? h? tr? nhân viên ho?c gói c?a b?n.
B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho các văn ph?ng. kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? b?t lên và ch?y l?i thi?t l?p.

M?t s? d? án không đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thi?t l?p s? cài đ?t chuyên bi?t ch? d? án cho các ngôn ng? b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t (Visual Basic.net ho?c C#). N?u b?n không có c? hai ngôn ng?, b?n s? th?y thông báo này ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t:
Các d? án này s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i v? thi?t l?p không th? phát hi?n <Language>trên máy tính c?a b?n.</Language>
Ngay c? khi b?n th?y thông báo này, thi?t l?p s? cài đ?t chuyên bi?t các d? án cho ngôn ng? mà b?n có trên máy tính c?a b?n. N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t d? án cho c? hai Visual Basic.net và C#, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? thi?u và sau đó ch?y Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng m?t l?n n?a.

văn bản ẩn trong thu?t s? thi?t l?p

N?u màn h?nh c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng Đ? Tương ph?n Cao, các văn b?n trong thu?t s? thi?t l?p s? không đư?c hi?n th?.
 1. Đ? xem các văn b?n trong vi?c thi?t l?p wizardOpen Control Panel, ch?n Tu? ch?n tr? năng, và sau đó nh?p vào tab Hi?n th? .
 2. R? ràng các tùy ch?n s? d?ng Đ? Tương ph?n Cao .
 3. Nh?p vào OK.
 4. Ch?y Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng m?t l?n n?a.

Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp không xu?t hi?n trong b? sưu t?p tr? giúp

Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp đư?c tích h?p v?i Visual Studio .NET giúp. Nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng n?u b?n có các thư vi?n MSDN đư?c bao g?m v?i Visual Studio Studio.net 2003 trên máy tính c?a b?n trư?c khi ch?y Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng. S? giúp đ? c?ng đư?c bao g?m trong các b?n C?p Nh?t MSDN tháng b?y 2003 và sau đó. N?u b?n có tháng 4 năm 2003 MSDN C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho văn ph?ng, s? giúp đ? s? không cài đ?t chuyên bi?t. Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t tháng 7 năm 2003 MSDN C?p Nh?t đ? có đư?c Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.

Phiên b?n ngôn ng? Visual Studio công c? cho các văn ph?ng ph?i kh?p v?i phiên b?n ngôn ng? Visual Studio .NET

N?u các phiên b?n ngôn ng? không phù h?p, thông báo sau xu?t hi?n:
Thi?t l?p đ? phát hi?n ngôn ng? không phù h?p gi?a này gói và Visual Studio. Xin vui l?ng có đư?c phiên b?n thích h?p trư?c khi th? l?i.
Phiên b?n ngôn ng? Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng ph?i kh?p v?i ngôn ng? c?a phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio net. Ví d?, n?u b?n có m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Visual Studio .NET, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Visual Studio công c? cho các văn ph?ng. N?u b?n có nhi?u phiên b?n ngôn ng? c?a Visual Studio .NET đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các phiên b?n ngôn ng? tương ?ng c?a Visual Studio công c? cho các văn ph?ng.G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho h? th?ng Microsoft Office

S? d?ng Add or Remove Programs đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho các văn ph?ng.

Đ? lo?i b? Visual Studio công c? cho các văn ph?ng b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Ch?n Add or Remove Programs.
 3. Ch?n Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office System trong danh sách hi?n đang cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh .
 4. Nh?p b?.
Lưu ?T?t c? h?i đ?ng khác nhau đư?c trao đ?y đ? ni?m tin s? gi? l?i s? tin tư?ng đ?y đ? trong chính sách b?o m?t c?a b?n sau khi Visual Studio công c? cho các văn ph?ng đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n mu?n lo?i b? t?t c? các thay đ?i chính sách đư?c th?c hi?n b?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng, Xóa Nhóm m? Office_Projects t? c?p đ? chính sách ngư?i s? d?ng b?ng cách s? d?ng công c? khuôn kh? c?u h?nh Microsoft .NET 1.1 ho?c công c? m? truy nh?p chính sách b?o m?t (Caspol.exe).

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Làm th? nào đ?: Xoá quy?n t? m?c tin thư thoại và h?i" trong Visual Studio công c? cho Help.Also văn ph?ng, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp t?p tin, các t?p tin s? v?n c?n trong b? sưu t?p Visual Studio .NET giúp.
Đ? t?m hi?u thêm v? cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh, xem tr? giúp c?a Windows và h? tr?.Kh?c ph?c s? c? phát tri?n

Đây là m?t s? khu v?c đ? xem xét khi phát tri?n v?i Visual Studio công c? cho Microsoft Office System.

Thu?c tính tùy ch?nh đang b? h?ng

M?t s? nguyên nhân l?i sau đ? đư?c di?n t? trong các ch? đ? tr? giúp "Kh?c ph?c s? c? trong văn ph?ng t?i ch?y Time", nhưng m?t trong nh?ng nguyên nhân có th? đư?c b? qua t? ch? đ?.
L?p ráp tên ho?c thu?c tính v? trí l?p ráp n?i k?t trong <filename>đang b? h?ng. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? ho?c tác gi? c?a tài li?u này đ? h? tr? thêm. </filename>
Thông báo này c?ng xu?t hi?n n?u m?t tài li?u ho?c b?ng tính mà là m?t ph?n c?a m?t d? án văn ph?ng đư?c m? ra trư?c khi d? án đ? đư?c xây d?ng. Ví d?: n?u b?n t?o m?t d? án văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?t m?i ho?c tài li?u hi?n t?i ho?c b?ng tính, và sau đó s? d?ng Word ho?c Excel đ? m? tài li?u ho?c b?ng tính trư?c khi b?n xây d?ng d? án, thông báo này xu?t hi?n. Trong trư?ng h?p này, nó có ngh?a là r?ng tùy ch?nh tài s?n _AssemblyName0 đ? không đư?c đư?c thêm vào các tài li?u ho?c b?ng tính v? h?i chưa t?n t?i. Đ? kh?c ph?c s? c?, đóng m? tài li?u, xây d?ng d? án c?a b?n, và sau đó m? tài li?u ho?c b?ng tính.

M?t s? s? ki?n không đư?c nêu ra khi s? d?ng C#

Đ?i tư?ng văn ph?ng có m?t phương pháp và m?t s? ki?n có cùng tên đ? đư?c chia thành hai đ?i tư?ng trong h?i đ?ng interop văn ph?ng chính: m?t đ?i tư?ng c?t l?i v?i t?t c? các tài s?n và phương pháp, và m?t đ?i tư?ng s? ki?n ch?a các s? ki?n v?i tên mà xung đ?t v?i m?t tài s?n ho?c phương pháp. Các đ?i tư?ng s? ki?n s? d?ng quy ư?c đ?t tên <objectname>_Event. N?u b?n không nh?n th?y m?t s? ki?n mà b?n mong đ?i, đúc vào giao di?n _Event <objectname>.

Ví d?, có là m?t s? ki?n kích ho?t và m?t phương pháp kích ho?t cho m?t b?ng tính. Đ? B? x? lí bi?n c? này, s? d?ng WorkbookEvents_Event thay v? Workbook.

T?o tài kho?n c?a bi?n trong ph?n khai báo:</objectname></objectname>
private Excel.Workbook wkbk;
private Excel.WorkbookEvents_Event wbEvents;
private Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler activateEvent;

Dây các s? ki?n t?i _Startup:
wbEvents = (Excel.WorkbookEvents_Event)wkbk;


activateEvent = new Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler(ThisWorkbook_Activate);
wbEvents.Activate += activateEvent;

Vi?t m?t x? l? s? ki?n:
protected void ThisWorkbook_Activate()
{
  // Your code goes here
} 

B?n ph?i b? đ? WorkbookEvents_Event b?i v? Excel.Workbook.Activate tr? v? phương pháp kích ho?t và không các s? ki?n kích ho?t.

Thay vào đó, b?n có th? cast đ?i tư?ng đ? giao di?n s? ki?n tương ?ng c?a nó trong _Startup:
((Excel.WorkbookEvents_Event)(thisWorkbook)).Activate += new Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler(ThisWorkbook_Activate); 

Sau đó vi?t m?t B? x? lí bi?n c? cho m? c?a b?n:

protected void ThisWorkbook_Activate()
{
  // Your code goes here
} 

Excel và t? b? b?t ng? khi m?t ngo?i l? không đư?c x?y ra trên m?t h?nh th?c modeless

N?u Excel ho?c t? quits b?t ng? sau khi m?t ngư?i s? d?ng gây ra m?t s? ki?n trên m?t h?nh th?c modeless, ki?m tra xem có b?t k? đ?a đi?m nơi trư?ng h?p ngo?i l? không đư?c có th? đư?c nâng lên trong m?. Thêm x? l? l?i đ? ngăn ch?n có th? m?t d? li?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem "Lu?ng h? tr? trong Office" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.

Đóng phương pháp gây ra Word và Excel đ? b?t ng? thoát

Khi b?n g?i đóng phương pháp đ?i tư?ng Excel b?ng tính ho?c đ?i tư?ng t? tài li?u t? m?t h?nh th?c modeless, các ?ng d?ng có th? b? b?t ng?. M? tài li?u ho?c sách bài t?p s? đóng c?a và d? li?u có th? b? m?t. N?u Microsoft Office Outlook s? d?ng các t? như là tr?nh so?n th?o b?c e-mail c?a nó, t?t c? m? e-mail thư c?ng có th? đóng. Đi?u này c?ng có th? x?y ra n?u b?n hi?n th? c?a s? bi?u m?u ho?c h?p thư trong khi x? l? các s? ki?n AppDomain.DomainUnload .

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, không g?i đóng phương pháp t? m?t h?nh th?c modeless ho?c trong m?t s? ki?n cho m?t h?nh th?c modeless. Thay vào đó:
 • S? d?ng các h?nh th?c phương th?c (ví d? b?ng cách s? d?ng h?nh th?c .ShowDialog() thay v? .Show()) n?u b?n ph?i đóng tài li?u t? các h?nh th?c.
 • N?u b?n ph?i s? d?ng m?t h?nh th?c modeless, đ?m b?o r?ng các h?nh th?c modeless đư?c đóng l?i và r?ng tài li?u tham kh?o h?nh th?c c?a b?n hoàn toàn b? phá h?y trư?c khi c? g?ng đ? đóng các tài li?u ho?c b?ng tính. Ví d?:
Dim myForm as SomeModelessForm
Sub Open()
  myForm = new SomeModelessForm
  ' Show form modelessly.
  myForm.Show()
End Sub

Sub ForceShutdown()
  ' Completely close the form if it is still running.
  ' Note that hiding the form might not work by itself.
  If (Not myForm Is Nothing) Then
   myForm.Close()
   myForm.Dispose()
   myForm = Nothing
  End If
  ThisDocument.Close()
End Sub 
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem "Lu?ng h? tr? trong Office" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.

Tài li?u m? trong thi?t k? ch? đ? t?i th?i gian ch?y

Khi b?n lưu tr? m?t đi?u khi?n ActiveX lên m?t tài li?u Word, các tài li?u Word s? m? ? phương th?c thi?t k? n?u b?n Visual Basic cho Applications (VBA) v? mô b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? th?p và d? án VBA không đư?c được kí theo số thức. Đ? s?a v?n đ? này, s?a đ?i d? án c?a b?n đ? kh?i t?o riêng Boolean bi?n, toggleActiveXControls, True (toggleActiveXControls đư?c bao g?m trong các d? án m?u). Đi?u này s? gây ra đi?u khi?n ActiveX đ? chuy?n ra kh?i phương th?c thi?t k? khi tài li?u đư?c m? ra.

Excel COM cu?c g?i có th? không thành công trên m?t s? mi?n đ?a phương khách hàng

Các ?ng d?ng Excel có th? đư?c phân ph?i v?i các máy tính khách hàng v?i khác nhau s? d?ng mi?n đ?a phương. Dư?i đi?u ki?n nh?t đ?nh, đi?u này có th? d?n đ?n th?i gian ch?y ho?c d? li?u l?i chuy?n đ?i. Đ? ngăn ch?n các l?i và đ?m b?o ch?c năng phù h?p trên toàn mi?n đ?a phương, b?n ph?i làm theo hư?ng d?n c? th? phát tri?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem gi?i "toàn c?u hóa và b?n đ?a hóa c?a văn ph?ng pháp" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.

Đ?y đ? ni?m tin không ph?i c?p t? đ?ng cho các d? án t?o ra trong v? trí m?ng

N?u b?n t?o m?t d? án và ch? đ?nh m?t v? trí m?ng cho các tài li?u, b?n s? th?y m?t hộp thoại yêu c?u n?u b?n mu?n c?p đ?y đ? tin c?y cho h?i đ?ng. Tuy nhiên, ngay c? khi b?n nh?p vào đ? c?p đ?y đ? s? tin tư?ng, b?n s? không có đ? quy?n đ? ch?y d? án c?a b?n. Ngư?i qu?n tr? ph?i đ?t chính sách b?o m?t đ? tin tư?ng h?i đ?ng và các tài li?u ? m?c đ? máy trư?c khi d? án s? ch?y. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "B?n đ? ch? đ?nh v? trí m?ng cho tài li?u c?a b?n và ch?n đ? tin tư?ng v? trí l?p ráp b?ng cách đ? l?i tùy ch?n trên tab thi?t đ?t b?o m?t c?a Microsoft Office d? án Wizard" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.

S? ki?n không đư?c nêu ra trong các tài li?u lưu tr? trong các tài li?u ho?c ActiveX container

Tài li?u văn ph?ng ch?a trong các tài li?u khác b?ng cách s? d?ng OLE không có th? nâng cao s? ki?n khi chúng đư?c kích ho?t ho?c m?. Tương t?, n?u m?t tài li?u văn ph?ng đư?c lưu tr? trong m?t s? thùng ch?a ActiveX, nó có th? không tăng s? ki?n. Các thùng ch?a ActiveX duy nh?t đư?c h? tr? cho lưu tr? tài li?u v?i ph?n m? r?ng đư?c m? đư?c qu?n l? là Microsoft Internet Explorer 6.x.

N?u b?n m? m?t tài li?u văn ph?ng trong Internet Explorer 6.x, hành vi cho các s? ki?n l?n lên ? ph?n m? r?ng m? đư?c qu?n l? c?a b?n s? là gi?ng như nh?ng ngư?i l?n lên trong m?t d? án VBA khi tài li?u đư?c lưu tr? trong Internet Explorer. Do tính ch?t c?a ActiveX tài li?u lưu tr?, m?t s? l?nh trong Excel ho?c t? các ?ng d?ng s? không s?n dùng. Tương t?, m?t s? s? ki?n d? ki?n s? không đ? đư?c nêu ra khi m?t tài li?u ho?c b?ng tính đư?c ch?a trong m?t máy ch? lưu tr? tài li?u ActiveX ch?ng h?n như Internet Explorer (ví d?: trong Word, s? ki?n k?t h?p thư và c?a s? các s? ki?n như WindowActivate không có s?n; trong Excel, b?n không th? h?y b? đóng v?i b? B? x? lí bi?n c? BeforeClose ).

Normal.dot tr? thành b? h?ng ho?c làm tăng kích thư?c b?t ng?

N?u b?n thư?ng xuyên s? d?ng l?nh Ng?ng tr?nh g? l?i trong Visual Studio .NET k?t thúc g? l?i c?a d? án t? c?a b?n, b?n có th? g?p v?n đ? v?i các m?u Normal.dot. Đ? gi?m thi?u kh? năng này, s? d?ng Tách t?t c? k?t thúc g? l?i thay v? s? d?ng Tr?nh g? l?i t?t máy, và sau đó b? t? thông qua giao di?n ngư?i dùng t? b?ng cách s? d?ng các th? t?c b?nh thư?ng.

Chính h?i đ?ng interop khác nhau nên không đư?c bao g?m trong các thi?t l?p d? án

Theo cách th? công, b?n ph?i lo?i tr? các văn ph?ng các h?i đ?ng interop chính đư?c tham chi?u b?i gi?i pháp c?a b?n khi b?n t?o m?t d? án tri?n khai. ngư?i dùng ph?i có văn ph?ng PIAs cài đ?t chuyên bi?t t? phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng ban đ?u trong b? nh? cache toàn c?u h?i (G?C) trên máy tính c?a h? trư?c khi s? d?ng gi?i pháp c?a b?n. N?u gi?i pháp c?a b?n tri?n khai các đ?ng g?i b? sung c?a các PIAs, nó có th? gây ra v?n đ? trên máy tính ngư?i dùng.Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Làm th? nào đ?: cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng chính Interop h?i" trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp.Thay đ?i phút cu?i

Excel Workbook d? án v?n c?n làm vi?c sau khi lưu như m?u

Có là không có d? án m?u Excel trong s? các d? án Microsoft Office 2003. Tuy nhiên, n?u b?n t?o m?t d? án Excel Workbook v?i ph?n m? r?ng m? qu?n l?, và sau đó lưu b?ng tính như là m?t khuôn m?u (*.xlt), các m?u có th? đư?c s? d?ng đ? t?o sách bài t?p m?i tr? đ?n cùng m?t h?i đ?ng đư?c qu?n l?.

Tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho các d? án có th? đư?c thay đ?i

Khi b?n t?o m?t d? án, thu?t s? d? án văn ph?ng c?a Microsoft bao g?m m?t tab Thi?t đ?t b?o m?t cho phép b?n ch?n cho dù b?n mu?n Visual Studio .NET c?p v? trí d?a trên ni?m tin đ?y đ? đ? l?p ráp c?a b?n t?i th?i gian xây d?ng. theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c ch?n đ? tin tư?ng đ?y đ? đư?c c?p. B?n có th? thay đ?i l?a ch?n sau này (sau khi thu?t s? đ? hoàn t?t và t?i b?t k? th?i đi?m nào trong khi b?n phát tri?n d? án c?a b?n) b?ng cách thay đ?i m?t thu?c tính trong các t?p tin .vbproj ho?c .csproj cho d? án.

Đ? thay đ?i l?a ch?n thi?t l?p b?o m?t c?a b?n
 1. M? các t?p tin .vbproj ho?c .csproj cho d? án.
 2. T?m các nút ch?n m?t UserProperties .
 3. Thêm ho?c lo?i b? các thu?c tính đư?c g?i là TrustedAssembly.
  • Ban tin tư?ng đ?y đ? t?i th?i gian xây d?ng, thêm thu?c tính TrustedAssembly vào nút ch?n m?t UserProperties và đ?t nó vào đư?ng d?n đ? l?p ráp.Ví d?:
   <UserProperties
     OfficeDocumentPath = ".\PROJECT1.XLS"
     OfficeProjectType = "XLS"
     OfficeProject = "true"
     TrustedAssembly = "C:\projects\project1\project1_bin\project1.dll"
   /> 
   
  • Đ? ngăn ch?n c?p đ?y đ? ni?m tin lúc th?i gian xây d?ng, lo?i b? các thu?c tính TrustedAssembly .Văn ph?ng phát tri?n m?u

Gi?i pháp m?u mà b?n có th? m? trong Visual Studio .NET đư?c bao g?m trong Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp. Trong c?a s? n?i dung , h? đư?c đ?t t?i nút ch?n m?t m?u và Walkthroughs dư?i nút ch?n m?t l?p tr?nh v?i văn ph?ng . B?n c?ng có th? xem trong m?c ch? d?n c?a Visual Studio .NET theo m?u, t? đ?ng hoá Excelm?u, t? đ?ng hoá t?. M?i Khuôn m?u trang bao g?m các hư?ng d?n t?ng bư?c đ? xây d?ng b?t lên và ch?y m?u.

M?t s? các m?u yêu c?u m?t b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Máy Ứng dụng SQL Server đ? bàn đ?ng cơ (MSDE). M?t k?ch b?n và d? li?u t?p tin đư?c cung c?p v?i m?u đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng.

b? máy cơ s? d? li?u m?u Excel không cài đ?t chuyên bi?t t? vị trí mặc định

cài đ?t chuyên bi?t b? máy cơ s? d? li?u đ?i v?i m?t s? m?u Excel, b?n ph?i ch?y m?t k?ch b?n cài đ?t chuyên bi?t (setup.bat). N?u đư?ng d?n đ?n t?p l?nh thi?t l?p b? máy cơ s? d? li?u có ch?a m?t không gian, b? máy cơ s? d? li?u không đư?c t?o ra, và bi?n m?t c?a s? nh?c l?nh. L?i sau xu?t hi?n trong database.log, mà n?m ?
<root drive>\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Temp:
XML parsing error: không h?p l? ? c?p cao nh?t c?a tài li?u.
Đ? s?a v?n đ? này:
 1. Nh?p vào T?i m?u gi?i pháp ho?c Sao chép t?t c? các file trong ch? đ? m?u.M?t hộp thoại xu?t hi?n yêu c?u b?n ch?n m?t v? trí cho các t?p tin m?u.
 2. Ch?n m?c tin thư thoại g?c, ho?c m?t m?c tin thư thoại có không gian trong đư?ng d?n.Các t?p tin m?u đư?c sao chép sang m?t m?c tin thư thoại con c?a v? trí b?n ch?n:<selected location="">\Samples\Office Projects\<sample name=""><b00> </b00></sample> </selected>
 3. Di chuy?n m?c tin thư thoại ExcelSampleDatabase t? .\Samples\Office Projects\<sample name=""> m?c tin thư thoại lên hai c?p đ? đ? các. \Samples m?c tin thư thoại, v? v?y nó không c?n dư?i m?c tin thư thoại d? án văn ph?ng.<b00> </b00> </sample>
 4. Ch?y setup.bat trong m?c tin thư thoại ExcelSampleDatabase đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u m?u.

Các m?u sau đây s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u m?u Excel:
 • bảng Excel tính b?ng cách s? d?ng ADO.NET m?u (ExcelReadWriteADO)
 • bảng Excel tính v?i văn b?n tu? ch?nh m?u (ExcelReadCustomUser)
 • bảng Excel tính b?ng cách s? d?ng m?t m?u h?nh th?c Windows (ExcelReadWinForm)

Excel m?u có th? tr? v? m?t l?i khi ch?y trên Windows 2000

Thông báo l?i sau có th? xu?t hi?n trong t?p tin database.log khi b?n ch?y setup.bat b? máy cơ s? d? li?u m?u Excel:
Không th? t?i Msxml2.dll
Thông báo l?i này có th? xu?t hi?n khi b?n ch?y m?u ư?c tính:
Đ?i tư?ng tham chi?u không thi?t l?p đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng.
N?u máy tính c?a b?n đang ch?y m?t hệ điều hành Windows 2000 và b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t MSDE SP3 ho?c SP3a, máy tính c?a b?n có th? không có các t?p tin MSXML2.DLL, đó là c?n thi?t đ?i v?i m?t s? các m?u đ? ch?y thành công.

Đ? s?a v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t và ki?m nh?p MSXML2.DLL. H?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào b?n có th? có đư?c MSXML2.dll:
Kh?c ph?c: MSXML 2.6 không phân ph?i l?i v?i SQL Server MSDE SP3 ho?c SP3a

k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u có th? tr? l?i m?t l?i

Khi b?n ch?y các m?u s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u, b?n có th? th?y thông báo này:
SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i
N?u giao th?c TCP/IP không đư?c kích ho?t cho cài đ?t chuyên bi?t SQL Server c?a b?n, b?n s? không th? truy c?p vào máy ch? SQL c?a b?n v?i tên localhost, và l?i s? xu?t hi?n. Đ? s?a v?n đ? này, thay đ?i tên máy (ứng dụng) phục vụ k?t n?i ADO.NET v?i m?t trong hai (đ?a phương) ho?c tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a b?n.

Ví d?, m?t chu?i k?t n?i như sau:
dbConn = New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;" & _ 
  "Initial Catalog=ExcelSample;Data Source=localhost")
Ph?i đư?c thay đ?i đ?:
dbConn = New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;" & _ 
  "Initial Catalog=ExcelSample;Data Source=(local)")
Các m?u sau tham kh?o SQL Server như localhost trong m?t chu?i k?t n?i ADO.NET:
 • bảng Excel tính b?ng cách s? d?ng ADO.NET m?u (ExcelReadWriteADO)
 • bảng Excel tính v?i văn b?n tu? ch?nh m?u (ExcelReadCustomUser)
 • bảng Excel tính b?ng cách s? d?ng m?t m?u h?nh th?c Windows (ExcelReadWinForm)
 • Ư?c tính m?u

Ư?c tính m?u ch? đ? có th? hi?n th? thông báo l?i

Khi b?n m? ch? đ? ư?c tính m?u, b?n có th? th?y thông báo này:
'tr? em' là null hay không ph?i là m?t đ?i tư?ng. Xem m?u là không th? t?m th?y thông tin m?u này. Xin vui l?ng ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t tr? giúp c?a b?n.
Thư này đư?c hi?n th? sai l?m; có là không có v?n đ? v?i m?u. Thư này có th? xu?t hi?n nhi?u l?n. Nh?p vào OK m?i l?n. Khi thư t?t máy xu?t hi?n, b?n có th? làm vi?c v?i m?u ư?c tính như b?nh thư?ng.Nơi đ? t?m thêm thông tin

Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp

Trong khi thi?t l?p, Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp đư?c tích h?p v?i Visual Studio .NET giúp n?u b?n có tháng 2 năm 2003 MSDN thư vi?n trên máy tính c?a b?n trư?c khi ch?y Visual Studio công c? cho các thi?t l?p văn ph?ng. Tháng 2 năm 2003 thư vi?n MSDN tàu v?i Visual Studio Studio.net 2003. N?u b?n có tháng 7 năm 2003 ho?c thư vi?n MSDN sau này trên máy tính c?a b?n, Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp đư?c bao g?m trong các nút ch?n m?t thư vi?n MSDN.

Đ? t?m Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp trong b? sưu t?p Visual Studio .NET giúp tích h?p
 1. Trong Visual Studio .NET, m? tr?nh đơn Tr? giúp và sau đó nh?p vào n?i dung.
 2. Trong c?a s? n?i dung , m? r?ng Visual Studio.NET nút ch?n m?t.
 3. M? r?ng các nút ch?n m?t Visual Basic và Visual C# .
 4. M? r?ng các nút ch?n m?t l?p tr?nh v?i văn ph?ng , có ch?a t?t c? các công c? tr?c quan c?a Studio cho văn ph?ng tr? giúp.
Đ? t?m Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp trong tháng 7 năm 2003 ho?c thư vi?n MSDN sau này
 1. Trong Visual Studio .NET, m? tr?nh đơn Tr? giúp và sau đó nh?p vào n?i dung.
 2. Trong c?a s? n?i dung , m? r?ng các Thư vi?n MSDN - <July 2003="" or="" later=""></July> nút ch?n m?t.
 3. M? r?ng Phát tri?n .NET nút ch?n m?t.
 4. M? r?ng Visual Studio.NET nút ch?n m?t.
 5. M? r?ng các nút ch?n m?t Tài li?u s?n ph?m .
 6. M? r?ng các nút ch?n m?t Visual Basic và Visual C# .
 7. M? r?ng các chương tr?nh v?i Nút Office ch?n m?t, ch?a t?t c? các công c? tr?c quan c?a Studio cho văn ph?ng tr? giúp.
tra c?u tr? giúp

Trong c?a s? k?t qu? tra c?u trong Visual Studio .NET, v? trí cho Visual Studio công c? cho văn ph?ng tr? giúp đóng vai văn ph?ng l?p tr?nh khái ni?m.

cài đ?t chuyên bi?t MSDE t? gi?i truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003

M?t s? các m?u văn ph?ng phát tri?n bao g?m v?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng có k?ch b?n cài đ?t chuyên bi?t b? máy cơ s? d? li?u gi? đ?nh r?ng Microsoft Máy Ứng dụng SQL Server đ? bàn đ?ng cơ (MSDE) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? đ?a phương.

MSDE đư?c bao g?m trên phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003. Nó không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2003. Đ? cài đ?t chuyên bi?t MSDE, b?n ph?i có phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u c?a b?n.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t MSDE t? gi?i truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Office 2003
 1. Trong cùng m?t văn ph?ng cài đ?t chuyên bi?t c?p như Setup.exe, t?m các m?c tin thư thoại con MSDE2000. m?c tin thư thoại này ch?a các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t cho MSDE.
 2. Đ? thi?t l?p thông tin, h?y xem SQL Server sách tr?c tuy?n. Tài li?u công c? b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server sách Online c?ng áp d?ng cho năm 2000 MSDE. SQL Server sách tr?c tuy?n bao g?m cài đ?t chuyên bi?t, t?o ra b? máy cơ s? d? li?u, qu?n l?, kh?c ph?c s? c? và phát tri?n ?ng d?ng cho t?t c? các phiên b?n c?a b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2000.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t chuyên bi?t MSDE đ? c?u h?nh và B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SQL Server.cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS)

M?t s? các m?u văn ph?ng phát tri?n bao g?m v?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng bao g?m b?n ghi Dịch vụ Web yêu c?u Internet Information Services (IIS).

Đ? cài đ?t chuyên bi?t IIS trên Windows 2000 ho?c Windows XP
 1. Ng?t k?t n?i t? m?ng, ho?c đ?m b?o r?ng b?n có m?t tư?ng l?a đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y.
 2. Đ?i v?i Windows 2000, trên menu B?t đ?u , ch?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó ch?n Control Panel.
  Trong Windows XP và m?i hơn, trên menu B?t đ?u , ch?n Control Panel.
 3. Trong Panel điều khiển, ch?n thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó ch?n Thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows.
 4. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, ch?n Internet Information Services (IIS) trong danh sách thành ph?n .
 5. Nh?p vào ti?p theo đ? B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, d?ng b?n ghi d?ch v? IIS.
 7. T?i v? b?n C?p Nh?t t? Windows Update (http://www.windowsupdate.com).
 8. Kh?i đ?ng l?i n?u c?n thi?t, và B?t đ?u b?n ghi d?ch v? IIS.
 9. Quay l?i Add or Remove Programs.
 10. Ch?n s?n ph?m Visual Studio net b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó ch?n thay đ?i.
 11. cài đ?t chuyên bi?t l?i các s?n ph?m Visual Studio net.© Microsoft Corporation. T?t c? các quy?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828087 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003
T? khóa: 
kbreadme kbmt KB828087 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 828087

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com