Thông báo: Di chuy?n t? văn ph?ng Microsoft XP nhà phát tri?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office FrontPage 2003 và Microsoft Visual Studio công c? cho Microsoft Office H? th?ng 2003 đang đư?c gi?i thi?u b? s?n ph?m và các công c? đư?c đ? ngh? cho Các nhà phát tri?n Microsoft Office 2003. Này b? s?n ph?m và các công c? cho các văn ph?ng các nhà phát tri?n 2003 t?p th? ph?c v? như thay th? cho m?t s? thành ph?n c?a Microsoft Office XP nhà phát tri?n.

Microsoft Office 2003 và FrontPage 2003 đ?i di?n cho m?t đư?ng d?n di chuy?n tr?c ti?p t? nhà phát tri?n Office XP v?i FrontPage. Tuy nhiên, Visual Studio công c? cho Microsoft Office System không bao g?m m?t m?t trong-m?t equivalent cho m?i công c? phát tri?n đư?c bao g?m v?i Office XP Nhà phát tri?n.

Bài vi?t này ch?a m?t t?ng quan v? Visual Studio công c? h? th?ng Microsoft Office. Bài vi?t này c?ng mô t? Office 2003 tương đương mà có s?n cho các công c? phát tri?n đư?c bao g?m v?i Văn ph?ng XP nhà phát tri?n.

THÔNG TIN THÊM

Visual Studio công c? cho Microsoft Office System là m?t m?i s?n ph?m cung c?p công c? đ? phát tri?n các gi?i pháp Office 2003. Visual Studio Công c? cho Microsoft Office System bao g?m:
 • Visual Studio công c? h? th?ng Microsoft Office

  Visual Studio công c? h? th?ng Microsoft Office cho phép các nhà phát tri?n đ? t?n d?ng s?c m?nh và năng su?t c?a Microsoft Visual Studio.NET 2003 và Microsoft.NET Framework đ? xây d?ng Office 2003 gi?i pháp d?a trên Microsoft Office Word 2003 và Microsoft Office Excel 2003.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/Default.aspx
 • Microsoft Office Access 2003 phát tri?n ph?n m? r?ng

  Truy c?p 2003 nhà phát tri?n ti?n ích m? r?ng là m?t b? công c? cho Các gi?i pháp truy c?p, nhà phát tri?n. Nh?ng công c? này có th? làm gi?m các công vi?c mà b?n đ? làm đ? xây d?ng các gi?i pháp truy c?p và s?p x?p các môi trư?ng s?n xu?t và các tri?n khai môi trư?ng. Truy c?p 2003 nhà phát tri?n ph?n m? r?ng bao g?m m?t ti?n b?n quy?n mi?n phí truy c?p Runtime có gi?y phép phân ph?i các Access 2003 các gi?i pháp.

  Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web site:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Office/aa905403.aspx
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition

  B?n có th? s? d?ng các SQL Server 2000 Developer Edition đ? phát tri?n và đ? ki?m tra gi?i pháp văn ph?ng c?a b?n trư?c khi b?n tri?n khai các văn ph?ng c?a b?n các gi?i pháp.

  Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft sau đây Web site:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa933150 (SQL.80) .aspx
 • Microsoft Visual Basic.NET 2003

  Visual Basic.NET 2003 có s?n cho các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i mu?n t?m hi?u các ngôn ng? Visual Basic b?ng cách xây d?ng các ?ng d?ng cho Microsoft Windows và trên web.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vbasic/Default.aspx
Trong khi Office Professional Edition 2003, FrontPage 2003, và Visual Studio công c? cho Microsoft Office System t?p th? ph?c v? như là thay th? cho nhi?u thành ph?n c?a Office XP nhà phát tri?n, không ph?i t?t c? các công c? và không ph?i t?t c? các thành ph?n đư?c bao g?m trong Office XP nhà phát tri?n có m?t tương đương cho Office 2003.

Nhi?u ngư?i trong s? các công c? trong Office XP nhà phát tri?n đ? đư?c thay th? v?i m?i hơn các công c? d?a trên công ngh? hơn hi?n t?i và trên công ngh? m?nh hơn. B?ng sau đây li?t kê các thành ph?n mà đang ? trong Office XP nhà phát tri?n và các thành ph?n tương đương trong văn ph?ng 2003. N?u m?t thành ph?n tương đương Office 2003 không có s?n, m?t s? thay th? có th? đư?c đ? ngh? n?u không có m?t s? thay th? có s?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Văn ph?ng nhà phát tri?n XP c?u ph?nThay th? (n?u có)
Office XP Professional v?i FrontPageOffice Chuyên nghi?p Edition 2003 và FrontPage 2003
Thu?t s? bao b?Bao g?m v?i Access 2003 phát tri?n Ph?n m? r?ng
Redistributable SQL Server 2000 Data công c? cho GóiKhông có s?n v?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng
Qu?n l? nhân r?ngKhông có s?n v?i Visual Studio Công c? cho các văn ph?ng
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) năng su?t Add-in (COM thêm trong Designer, xu?t nh?p kh?u Multi-Code, Code Commenter và L?i x? l?, và chu?i Editor) Không có s?n v?i Visual Studio Công c? cho các văn ph?ng
Thư vi?n m?Không có s?n v?i Visual Studio công c? cho văn ph?ng
Microsoft Visual SourceSafe h?i nh?p Truy c?p 2003 Add-In: Source Code Control (có s?n đ? t?i v?)

Cho thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 2ea45ff4-a916-48 c 5-8f84-44b91fa774bc
Tr? giúp HTML 1.3 software development kit (SDK)Tr? giúp HTML Microsoft SDK 1.4

Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms670169.aspx
SmartTag SDKOffice 2003 thông minh tài li?u SDK (có s?n đ? t?i v?)

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c6189658-D915-4140-908a-9a0114953721
Công c? phát tri?n công vi?c (công vi?c thi?t k? cho vi?c trao đ?i Máy ch? và quy tr?nh làm vi?c thi?t k? cho SQL Server)Microsoft BizTalk Máy chủ

Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/BizTalk
B?ng đi?u khi?n công c? phát tri?nMicrosoft SharePoint Portal Máy chủ

Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/PRODUCTS/info/product.aspx?View=22&PCID=2f7ba03d-1762-4ae9-b059-23aa198c08fb
Đi?u khi?n ActiveX RedistributableKhông s?n sàng v?i Visual Studio công c? cho các văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 828089 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003
 • Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbofficedev kbmt KB828089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com