Làm th? nào đ? t?o ra m?t b?i ch?a t?p tin khi ASP.NET deadlocks trong IIS 6.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n g?p m?t b? t?c trong Microsoft Internet thông tin D?ch v? (IIS) 6.0, m?t tin nh?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n Ngu?n: W3SVC-WP
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 2262
Ngày: 29-7-2003
Th?i gian: 12: 08: 58 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: ISAPI 'C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll' báo cáo riêng c?a m?nh là không lành m?nh cho nguyên nhân sau: 'B? t?c phát hi?n'.

Ngoài ra, m?t tin nh?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây s? xu?t hi?n trong đăng nh?p h? th?ng:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: W3SVC
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1013
Ngày: 7/29/2003
Thời gian: 12: 09: 34 PM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: M?t quá tr?nh ph?c v? h? bơi ?ng d?ng 'DefaultAppPool' vư?t quá gi?i h?n th?i gian trong th?i gian đóng c?a. Các id quá tr?nh là '2756'.Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? T?i Trung tâm http://support.microsoft.com

.

T?o t?p k?t xu?t đ? ch?n đoán

IIS 6.0 có m?t tính năng m?i đư?c đ?t tên theo ti?n tr?nh công nhân tr? m? côi. Tính năng này cho phép b?n ki?m tra m?t quá tr?nh mà d? ki?n s? đư?c tái ch? trư?c khi ti?n tr?nh ch?m d?t. Quá tr?nh công nhân phóng x? có th? đư?c s? d?ng đ? đính kèm tr?nh g? l?i m?t quá tr?nh và t?o ra m?t b?i ch?a t?p đ? đi?u tra.

Chú ý Tính năng này không đư?c kích ho?t khi các quá tr?nh ch?y IIS 5.0 ch? đ? tương thích.

T?i v? công c? g? l?i cho Windows

Đ? t?i v? công c? g? l?i cho Windows, truy c?p vào m?t trong s? các sau đây Microsoft trang Web, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

Phiên b?n 32-bit Windows:
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx
Windows 64-bit phiên b?n:
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/debugging/install64bit.mspx
Chú ý Khi b?n cài đ?t công c? g? l?i cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lưu các t?p tin vào thư m?c sau:
C:\Debuggers

T?o m?t t?p tin th?c thi đ? th?c hi?n khi m?t quá tr?nh công nhân m? côi

 1. B?t đ?u Notepad
 2. Dán đo?n m? sau vào Notepad.
  @if "%_echo%"=="" echo off
  setlocal
    set TIMESTAMP=%DATE:~-9%_%TIME%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP:/=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP::=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP:.=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP: =_%
  set FILENAME=c:\crash_PID_%1_%TIMESTAMP%.dmp
  set LOG=c:\log.txt
  set COMMAND=c:\debuggers\cdb.exe -c ".dump /o /ma %FILENAME%;q" -p %1
  
  echo %COMMAND% > %LOG%
  %COMMAND%
  
  endlocal
 3. Lưu các t?p tin nhưTên t?p tin.CMD. Đ?i v?i đi?u này Ví d?, chúng tôi s? đ?t tên t?p tin Action.cmd. Tuy nhiên, b?n có th? đ?t tên cho các t?p tin như B?n mu?n.
Chú ý B?n có th? ph?i s?a đ?i v? trí c?a các debuggers và các v? trí nơi b?n mu?n các k?t qu? k?t xu?t t?p tin đ? đư?c t?o ra.

C?u h?nh các thi?t đ?t quy tr?nh công nhân tr? m? côi

 1. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  CD \Inetpub\adminscripts
 2. Đ? kích ho?t tính năng quá tr?nh công nhân tr? m? côi, g? các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanWorkerProcess TRUE
  
 3. T?i d?u nh?c l?nh, đ?t t?p tin th?c thi đ? ch?y khi m?t quá tr?nh d? ki?n s? đư?c tái ch?. Ví d?, trong trư?ng h?p này s? d?ng nh?ng đ?t t?p đ? đư?c t?o ra trong các "t?o m?t lô File đ? th?c hi?n khi m?t Worker Quá tr?nh m? côi"ph?n:
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanActionExe "c:\action.cmd"
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanActionParams "%1%" 
  
Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng tùy ch?n OrphanActionExe ch? ra v? trí c?a t?p tin th?c thi đ? đư?c t?o ra trong các "t?o ra m?t đ?t t?p tin đ? th?c hi?n khi m? m?t công nhân quá tr?nh là côi"ph?n. C?ng ch?c ch?n r?ng nh?n d?ng c?a các Quá tr?nh W3wp.exe có đ?c và thi công cho phép này t?p tin.

Chú ý N?u b?n b?t IIS đ? g? l?i các quy tr?nh công nhân đư?c báo cáo là không lành m?nh, đ?m b?o r?ng b?n giám sát các quá tr?nh phát hành công nhân. IIS không t? đ?ng xoá nh?ng quá tr?nh công nhân t? b? nh?. N?u b?n không đúng cách x? l? các quy tr?nh công nhân, nhi?u công nhân không thành công các quá tr?nh có th? ch?y trên máy tính c?a b?n. Các quá tr?nh công nhân có th? bu?c lên tài nguyên c?n thi?t b?i các quy tr?nh khác. B?n ph?i k?t thúc nh?ng quá tr?nh nhân viên m?t cách nhanh chóng đ? mi?n phí nh?ng tài nguyên. Trong m?t s? đi?u ki?n, các quá tr?nh công nhân có th? ngăn ch?n truy c?p metabase. Đi?u này gây ra v?n đ? v?i các quy tr?nh công nhân khác ho?c World Wide Web d?ch v? riêng c?a m?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây Các trang Web c?a nhà phát tri?n m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms525365.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms524472.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms525700.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? l?i m?t quá tr?nh công nhân đư?c báo cáo là không lành m?nh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/37f477fc-c683-438B-ac11-17ad554fd59a1033.mspx?MFR=True

Thu?c tính

ID c?a bài: 828222 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbdebug kbhowtomaster kbmt KB828222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com