Không đư?c h? tr? Sysprep k?ch b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828287 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t s? k?ch b?n Sysprep Microsoft không h? tr?.

Thông tin thêm

Microsoft hi?n không supportthe sau Sysprep k?ch b?n:
 • Nâng c?p
  Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? t?o ra h?nh ?nh c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c nâng c?p. Ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me) và sau đó nâng c?p đ? Microsoft Windows XP, b?n không th? s? d?ng Sysprep đ? t?o ra m?t h?nh ?nh m?i c?a cài đ?t chuyên bi?t đó. SysPrep ch? đư?c h? tr? cài đ?t chuyên bi?t s?ch. Gi?i h?n này c?ng áp d?ng đ? nâng c?p, ch?ng h?n như Windows XP đ? c?a s? XP nâng c?p t?i ch?.

  Microsoft h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? t?o ra h?nh ?nh c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c C?p Nh?t v?i m?t gói b?n ghi d?ch v?.
 • Môi trư?ng s?n xu?t
  Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep cho các k?ch b?n sau đây
  • Đ? có m?t máy tính đ? ch?y trong s?n xu?t cho th?i gian dài c?a th?i gian b?t lên và ch?y sysprep sau đó t?o ra m?t h?nh ?nh m?i ho?c đ?ng g?i kh?i máy tính. SysPrep đư?c thi?t k? đ? chu?n b? các cài đ?t chuyên bi?t m?i c?a Windows cho h?nh ?nh.
  • Đ? ch?y sysprep sau khi h?nh ?nh ho?c nhân b?n s?n xu?t máy tính cho các m?c đích c?a vi?c thay đ?i SID và computername đ? tham gia các tên mi?n và làm cho máy tính duy nh?t. Ví d?: n?u b?n nhân b?n ho?c th?c hi?n m?t th? ch?t đ? Virtual(P2V) c?a m?t máy tính nhưng mu?n đ? l?i ngu?n máy tính ch?y thay v? ng?ng ho?t đ?ng nó.

  Khi b?n s? d?ng Sysprep đ? chu?n b? m?t h?nh ?nh c?a m?t h? th?ng như v?y, nhi?u v?n đ? có th? b? m?t ngay l?p t?c ho?c có th? đư?c ti?p xúc t?i m?t th?i gian sau đó mà làm cho nó khó khăn đ? kh?c ph?c s? c? h? th?ng mà không có m?t s? hi?u bi?t đ?y đ? v? l?ch s? đ?y đ? c?a các thay đ?i. V? v?y, trong trư?ng h?p này, b?n có th? ph?i xây d?ng l?i h?nh ?nh n?u cài đ?t chuyên bi?t đó có v?n đ?.
 • L?p tr?u tư?ng không tương h?p v? sau ph?n c?ng (HAL)
  Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t h? th?ng đi?u hành t? m?t h?nh ?nh n?u h?nh ?nh đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t máy tính có m?t HAL khác nhau. Ví d?, b?n không th? t?o ra m?t h?nh ?nh Sysprep trên m?t máy tính s? d?ng m?t tiêu chu?n PC HAL và tri?n khai các h?nh ?nh v?i m?t máy tính s? d?ng m?t b? x? l? đơn ACPI HAL.

  Lưu ? Gi?i h?n này áp d?ng ch? cho Windows XP và Windows Server 2003.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  309283 HAL l?a ch?n sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows XP ho?c Windows Server 2003
  Lưu ? Microsoft c?ng không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t h? th?ng đi?u hành t? m?t h?nh ?nh n?u h?nh ?nh đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t máy tính Bo m?ch ch? mà có m?t nhà s?n xu?t khác nhau, ho?c n?u các h?nh ?nh đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t máy tính v?i c?u h?nh tương t? nhưng t? m?t nhà s?n xu?t khác nhau.
 • OEM cài đ?t chuyên bi?t h?nh ?nh
  Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? t?o ra m?t h?nh ?nh m?i c?a m?t h? th?ng đ? đư?c ban đ?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t h?nh ?nh tu? ch?nh cài đ?t chuyên bi?t OEM ho?c b?ng cách s? d?ng v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t OEM. Microsoft ch? h? tr? m?t h?nh ?nh n?u h?nh ?nh đư?c t?o ra b?i các nhà s?n xu?t OEM. Cho bi?t thêm thông tin xem gi?i thi?u tóm t?t mức cấp phép sau đây v? Reimaging quy?n
 • thông tin người dùng ghi đè m?c đ?nh
  N?u m?t ngư?i dùng h? sơ đ? đư?c sao chép trên thông tin người dùng m?c đ?nh, Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng c?a Sysprep đ? t?o ra m?t h?nh ?nh m?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • Nhà cung c?p b? x? l? khác
  Chúng tôi không h? tr? s? d?ng Sysprep đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t h? th?ng đi?u hành t? m?t h?nh ?nh n?u h?nh ?nh đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t máy tính có m?t b? x? l? khác nhau. Ví d?, b?n không th? t?o ra m?t h?nh ?nh Sysprep trên m?t máy tính có m?t b? x? l? Intel và tri?n khai các h?nh ?nh v?i m?t máy tính có m?t b? x? l? AMD. V?n đ? có th? x?y ra n?u có là "b? x? l?" c? th? tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ngu?n.

  Lưu ?Gi?i h?n này áp d?ng ch? cho Windows XP và Windows Server 2003. Windows Vista và sau đó yêu c?u vi?c s? d?ng các / khái quát v? các tùy ch?n v?i Sysprep. N?u b?n s? d?ng PersistAllDevices unattend c?, b?n ph?i duy tr? h?nh ?nh riêng bi?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216680 Làm th? nào đ? xác đ?nh m?t cài đ?t chuyên bi?t t?o ra v?i công c? Sysprep
Lưu ? Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng các công c? Riprep ho?c công c? Risetup đ? t?o ra m?t h?nh ?nh b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t t? xa (RIS) m?i c?a m?t h? th?ng đ? đư?c ban đ?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t h?nh ?nh tu? ch?nh cài đ?t chuyên bi?t OEM ho?c b?ng cách s? d?ng v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t OEM. Microsoft h? tr? m?t h?nh ?nh RIS ch? n?u h?nh RIS đư?c t?o ra b?i bán l?, MSDN, ho?c gi?y phép s? l?n phương ti?n truy?n thông.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828287 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB828287 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 828287

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com