Kh?c ph?c: M?t l?i script c?a Internet Explorer x?y ra khi b?n truy c?p thông tin siêu d? li?u b?ng cách s? d?ng DTS trong SQL Server qu?n l? doanh nghi?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?i #: 470167 (SQL Server 8,0)
Microsoft SQL Server 2000 b?n s?a l?i đư?c phân ph?i là m?t trong nh?ng t?i v? t?p tin. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong trư?c đó SQL Server 2000 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng truy c?p thông tin siêu d? li?u cho m?t b?ng ho?c m?t c?t b?ng cách s? d?ng d? li?u chuy?n đ?i d?ch v? (DTS) trong SQL Server Enterprise Manager, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i script c?a Microsoft Internet Explorer tin nh?n tương t? như sau:
Không th? s? d?ng ngo?c đơn khi g?i m?t ph?
V?n đ? này có th? x?y ra n?u Internet Thám hi?m và 6.0 ho?c m?i hơn đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c các m?i nh?t gói d?ch v? cho Microsoft SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 06:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  24-Apr-2003 13:42          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 13:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql
  26-Aug-2003 07:46 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  23-Apr-2003 14:21          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 13:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 08:11 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 05:47          550,780 Procsyst.sql
  22-May-2003 10:27           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 04:34         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  13-Aug-2003 03:58         1,086,797 Replsys.sql
  13-Aug-2003 03:58          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 07:43 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 05:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 08:36          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 11:48 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  02-Sep-2003 14:26 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 10:33 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  02-Sep-2003 14:27 2000.80.857.0  7,598,161 Sqlservr.exe   
  25-Jul-2003 09:14 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 06:29 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 11:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  01-Jul-2003 11:49 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll 
Chú ý V? các t?p ph? thu?c, g?n đây nh?t hotfix hay tính năng có ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp:
 • S? d?ng các sp_addextendedproperty h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? c?p nh?t thông tin siêu d? li?u cho các đ?i tư?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? các sp_addextendedproperty h? th?ng lưu tr? th? t?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa259572 (SQL.80) .aspx
 • Ch?y d?ch v? d? li?u Meta là m?t Microsoft đ?c l?p Qu?n l? giao di?n đi?u khi?n (MMC)-theo tri?u năm trư?c, và sau đó s? d?ng Meta d? li?u tr?nh duy?t đ? xem ho?c C?p nh?t thông tin siêu d? li?u cho các đ?i tư?ng. Đ? truy c?p vào các siêu d? li?u thông tin, b?n ph?i đăng k? máy ch? SQL msdb h? th?ng cơ s? d? li?u trong Meta d? li?u duy?t. Các msdb h? th?ng cơ s? d? li?u ch?a các kho lưu tr? b?ng đ? h? tr? các qu?n l? và lưu tr? siêu d? li?u SQL Server. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng Meta d? li?u tr?nh duy?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa972302 (SQL.80) .aspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.V?n đ? này đ? l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i v?n đ?

Đ? t?o l?i v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng nút tương ?ng v?i các th? hi?n c?a SQL Server, và sau đó m? r?ng D? li?u bi?n đ?i D?ch v?.
 3. Nh?p chu?t ph?i Meta d? li?u, sau đó b?mSiêu d? li?u nh?p kh?u.
 4. Trong các Thu?c tính k?t n?i h?p tho?i, Nh?p vào m?t ngu?n d? li?u thích h?p trong các Ngu?n d? li?udanh sách.
 5. Ch? đ?nh tên máy ch?, phương th?c xác th?c, và các cơ s? d? li?u b?n mu?n k?t n?i v?i các ngu?n d? li?u.
 6. Nh?p vào Ok.

  Chú ý B?n có th? nh?n th?y r?ng thông tin siêu d? li?u đư?c nh?p kh?u và hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.
 7. Trong ngăn bên ph?i, m? r?ng tên cơ s? d? li?u, và sau đó m? r?ng tên ch? s? h?u cơ s? d? li?u.
 8. Trong danh sách các b?ng mà xu?t hi?n dư?i ch? s? h?u cơ s? d? li?u tên, b?m vào m?t b?ng tên.

  B?n có th? nh?n đư?c k?ch b?n Internet Explorer thông báo l?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 828308 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbscript kbdatabase kbsnapin kberrmsg kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB828308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com