Ph?i m?t lu hn b?n mong ?i ? ng xu?t kh?i m?t phin d?ch v? ?u cu?i Windows 2000 ho?c Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 828326 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

C th? m?t 30-60 giy ? ng xu?t t? m?t nh ga D?ch v? phin lm vi?c. Th?i gian l di hn d? ki?n.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra sau khi b?n ci ?t Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ho?c Windows Server 2003, v n?u Remote Desktop Protocol (RDP) khch hng c?a b?n c hai ho?c thm ?i h?ng my in thng qua cc khch hng.

GI?I PHP

Windows 2000

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
iu kin tin quyt
B?n ph?i c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ?c ci ?t tr?c b?n p d?ng hotfix ny.
Kh?i ?ng l?i yu c?u
Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.
Thng tin thay th ban va nong
Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.
Thng tin v? t?p
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc t?p tin thu?c tnh (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Nh?ng ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thng tin v? t?p tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m cc s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng cc Mi gi? tab trong cng c? ngy v th?i gian trong b?ng i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll    
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll    
    

Windows Server 2003

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Lm th? no ? c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
iu kin tin quyt
Khng c i?u ki?n tin quy?t ?c yu c?u.
Kh?i ?ng l?i yu c?u
Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.
Thng tin thay th ban va nong
Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.
Thng tin v? t?p
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  ---------------------------------------------------------------
  31-Mar-2004 05:14 5.2.3790.146 764,928 Winsrv.dll IA-64
  31-Mar-2004 22:14 5.2.3790.146 291,840 Winsrv.dll x86

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THNG TIN THM

? c thm thng tin v? l?c ? ?t tn t?p m?i cho gi c?p nh?t ph?n m?m Microsoft Windows, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
816915 M?i t?p tin l?c ? ?t tn cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 828326 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
T? kha:
kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix kbhotfixserver kbtermserv kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB828326 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:828326

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com