"H?y g? m?t kh?u khác" báo l?i khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n cho m?t l?n th? hai

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP Professional, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
M?t kh?u c?a b?n ph?i có ít s? k? t?; không th? l?p l?i c?a b?n trư?c s? m?t kh?u; ph?i có hoa, s? hay d?u ch?m câu; và không ch?a trương m?c hay tên đ?y đ? c?a b?n. H?y g? m?t kh?u khác. G? m?t kh?u đáp ?ng các yêu c?u này trong c? hai h?p văn b?n.
B?n nh?n đư?c thông báo l?i này m?c dù m?t kh?u m?i mà b?n đang s? d?ng tuân th? các h?n ch? đư?c mô t? trong các thông báo l?i. Ví d?, m?t kh?u m?i đáp ?ng các yêu c?u sau đây:
 • Nó s? d?ng đúng s? k? t?.
 • Nó không l?p l?i m?t kh?u trư?c.
 • Đơn v? này ch?a các k? t? ch? hoa (th? đô), ch? s? ho?c d?u ch?m câu.
 • Nó không ch?a tên tài kho?n c?a b?n ho?c tên đ?y đ? c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n cho m?t l?n th? hai trong kho?ng th?i gian đó là khi?n b?i chính sách nhóm tu?i t?i thi?u là m?t kh?u b?o m?t thi?t l?p. Tu?i m?t kh?u hi?n th?i ph?i l?n hơn m?t kh?u t?i thi?u tu?i, v? khi?n b?i chính sách nhóm b?o m?t thi?t l?p.

Thông báo l?i mà đư?c mô t? trong các tri?u ch?ng"" ph?n là sai l?m b?i v? nó không đ? c?p đ?n yêu c?u này.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------
  31-Oct-2003 01:27 5.1.2600.1316   970,240 Msgina.dll    
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, và sau đó b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n cho m?t l?n th? hai trong kho?ng th?i gian đó là khi?n b?i chính sách nhóm tu?i t?i thi?u là m?t kh?u b?o m?t thi?t l?p, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây thay v? c?a thông đi?p l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng":
M?t kh?u c?a b?n ph?i có ít s? k? t?; không th? l?p l?i c?a b?n trư?c s? m?t kh?u; ph?i có ít s? ngày tu?i; ph?i có hoa, s? hay d?u ch?m câu; và không ch?a trương m?c hay tên đ?y đ? c?a b?n. H?y g? m?t kh?u khác. G? m?t kh?u đáp ?ng các yêu c?u này trong c? hai h?p văn b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Thi?t l?p chính sách nhóm tu?i t?i thi?u m?t kh?u xác đ?nh kho?ng th?i gian (trong ngày) r?ng m?t kh?u ph?i đư?c s? d?ng trư?c khi ngư?i dùng có th? thay đ?i nó. B?n (như qu?n tr? viên) có th? thi?t l?p m?t giá tr? 1 t?i 998 ngày, ho?c b?n có th? cho phép thay đ?i ngay l?p t?c b?ng cách thi?t l?p giá tr? 0 ngày.

Đ? tu?i t?i thi?u m?t kh?u ph?i nh? hơn tu?i t?i đa m?t kh?u, tr? khi tu?i t?i đa m?t kh?u đư?c đ?t thành 0 (m?t thi?t l?p 0 cho bi?t m?t kh?u s? không bao gi? h?t h?n). N?u m?t kh?u t?i đa tu?i đư?c đ?t thành 0, đ? tu?i t?i thi?u m?t kh?u có th? đư?c thi?t l?p đ? b?t k? giá tr? trong kho?ng t? 0 đ?n 998.

Đ?t m?t kh?u t?i thi?u tu?i m?t giá tr? l?n hơn 0, n?u b?n mu?n thi?t l?p thi hành m?t kh?u l?ch s? nhóm chính sách có hi?u qu?. Chu n?u b?n không làm như v?y, ngư?i dùng có th? k? qua m?t kh?u nhi?u l?n cho đ?n khi h? tr? v? m?t yêu thích c?.

Chú ý
 • Theo m?c đ?nh, thi?t l?p b?o m?t t?i thi?u m?t kh?u chính sách nhóm tu?i này là 0 ngày. Thi?t đ?t m?c đ?nh này cho phép ngư?i qu?n tr? đ? ch? r? m?t kh?u cho ngư?i dùng và sau đó đ? yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên xác đ?nh khi ngư?i dùng đăng nh?p. N?u b?n (như các qu?n tr? viên) c?u h?nh an ninh chính sách nhóm tu?i t?i thi?u m?t kh?u thi?t l?p đ? 1 ngày ho?c lâu hơn, và b?n thi?t l?p m?t kh?u c?a ngư?i dùng mà không ch?n các Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo tùy ch?n, ngư?i dùng không th? đăng nh?p và thay đ?i m?t kh?u c?a h? cho đ?n khi đ? tu?i m?t kh?u t?i thi?u th?i h?n h?t h?n.
 • Theo m?c đ?nh, thi hành m?t kh?u l?ch s? đư?c thi?t l?p đ? 1 ngày trên b? đi?u khi?n vùng và -0 ngày trên các máy ch? đ?c l?p. Theo m?c đ?nh, thành viên máy tính theo c?u h?nh c?a b? đi?u khi?n vùng c?a h?.
 • Đ? c?u h?nh các thi?t l?p t?i thi?u m?t kh?u tu?i, m? các chính sách thích h?p, và sau đó m? r?ng cây giao di?n đi?u khi?n sau:
  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password chính sách
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 828399 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kberrmsg kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB828399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com