D?ch v? gói, C?p Nh?t, và các b?n vá l?i b?o m?t có th? yêu c?u văn ph?ng XP CD-ROM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828451 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Microsoft Office XP, C?p Nh?t, ho?c vá l?i b?o m?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? đư?c nh?c đ? chèn c?a b?n Văn ph?ng XP CD-ROM. Bài vi?t này th?o lu?n v? l? do t?i sao Office XP d?ch v? gói, C?p Nh?t, và các b?n vá l?i b?o m?t có th? yêu c?u c?a b?n đ?a CD-ROM XP văn ph?ng.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n cài đ?t Office XP b?ng cách s? d?ng đ?a CD-ROM, b?n có th? nh?c nh? đ? chèn Office XP CD-ROM g?c c?a khi b?n cài đ?t m?t Office XP d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá. B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i là tương t? như m?t trong nh?ng cách sau:
Các tính năng mà b?n đang c? g?ng đ? s? d?ng là trên đ?a CD-ROM ho?c đ?a lưu đ?ng khác mà không ph?i là có s?n.

Đưa đ?a Microsoft Office XP và b?m Ok.
- hay -
L?i 1706.

Ngu?n không h?p l? không có th? đư?c t?m th?y cho s?n ph?m Microsoft Office XP. Các c?a s? tr?nh cài đ?t không th? ti?p t?c.
Office XP d?ch v? gói, C?p Nh?t, và b?n vá l?i b?o m?t có th? yêu c?u quy?n truy c?p vào Office XP CD-ROM g?c c?a cho các l? do sau đây:
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows Installer 1,1 hay c? hơn và m?t trong các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t t?p tin phát.

  Chú ý Đi?u ki?n này không áp d?ng cho khách hàng Office XP t?i ưu hóa b?n vá l?i và các đ?p vá đ?y đ? t?p tin. Office XP t?i ưu hóa b?n vá l?i c?a khách hàng và đ?y đ? t?p tin b?n vá l?i yêu Windows Installer 2.0.
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows Installer 2.0 ho?c sau này, Tuy nhiên, m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n đ? c?u h?nh m?t tính năng văn ph?ng đ? ch?y t? các phương ti?n truy?n thông ngu?n khi có yêu c?u, và các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá áp d?ng cho các tính năng.

   Chú ý Khi b?n áp d?ng m?t b?n vá, n?u m?t tính năng đư?c đánh d?u là ch?y t? ngu?n, Windows cài đ?t b?n sao t?p c?c b? đ? vá nó và sau đó các tính năng đư?c chuy?n sang t? tr?ng thái ch?y t? m? ngu?n cho các đ?a phương nhà nư?c.
  • Các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá áp d?ng cho m?t thành ph?n mà b? h?ng (ho?c m?t t?p tin b? m?t ho?c b? h?ng).
  • M?t trong các t?p tin đang đư?c c?p nh?t d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c an ninh vá là m?t t?p tin phát; t?p không đư?c li?t kê trong b?ng MsiFileHash.

   Chú ý B?ng MsiFileHash đư?c s? d?ng đ? đ?m b?o r?ng t?p này không sao không c?n thi?t.
  • M?t trong nh?ng thành ph?n đang đư?c C?p Nh?t ph? thu?c vào phát t?p đ? b? thay đ?i k? t? khi cài đ?t ban đ?u.

   Ví d?, Outllib.dll là m?t t?p tin C?p Nh?t thư?ng xuyên có m?t s? ph? thu?c vào Outlook.txt. Các t?p tin Outlook.txt là phát di?n t?p tin.
  • Mi?n đ?a phương ngôn ng? máy tính c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? m?t cái g? đó khác hơn là ti?ng Anh và là m?t trong các t?p tin Office XP mà b?n đang C?p Nh?t là m?t Multilanguage t?p tin.

   Ví d?, các t?p tin Msreftl.dll là m?t Multilanguage t?p tin đ? đư?c v?n chuy?n trong t?t c? các phiên b?n ngôn ng? c?a Văn ph?ng.
  • B?n là m?t ngư?i qu?n tr? m?ng và b?n cài đ?t các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá b?ng cách s? d?ng các REINSTALLMODE = amus b? ch? huy.

   Chú ý Các REINSTALLMODE b?t đ?ng s?n là m?t chu?i có ch?a các ch? cái ch? r? lo?i c?a cài đ?t l?i đ? th?c hi?n. Các m?t l?a ch?n các l?c lư?ng t?t c? các file đư?c reinstalled, b?t k? c?a các ki?m tra ho?c phiên b?n c?a t?p tin. Đi?u này có th? d?n đ?n b?n s?a đ?i c?a tác ph?m trư?c đó; Đi?u này h?u như luôn luôn đ?i h?i ngu?n phương ti?n truy?n thông. Đ? tránh v?n đ? này, m?ng qu?n tr? viên có th? ch?n đ? s? d?ng các REINSTALLMODE = amus b? ch? huy.

Thêm ghi chú

 • Windows Installer duy tr? s? toàn v?n c?a b?n XP văn ph?ng cài đ?t b?i "ghép chung" các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá v?i c?a b?n cài đ?t hi?n t?i c?a Office XP. V? c?a thi?t k? c?a tính năng này, Văn ph?ng XP li?n m?ch s? d?ng các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá file khi b?n thêm, lo?i b? ho?c cài đ?t l?i Office XP c?u ph?n sau đó.
 • Gi? kích thư?c c?a các gói d?ch v?, C?p Nh?t, và an ninh có mây nh? nh?t có th?, n?u nh?ng gói này xác đ?nh r?ng m?t t?p tin đư?c C?p Nh?t là m?t phiên b?n m?i hơn so v?i phiên b?n g?c c?a t?p tin bao g?m v?i Office XP, d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá recopies các t?p g?c t? đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n và sau đó C?p nh?t các t?p tin. Như m?t k?t qu?, t?p tin c?a b?n đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác, b?t k? các phiên b?n mà h? đ? trư?c khi b?n cài đ?t các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá.
 • N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng nơi mà đ?a CD-ROM Office XP ho?c ngu?n không ph?i là d? dàng có s?n (ví d?, m?t văn ph?ng nơi mà t?t c? ngư?i dùng cài đ?t Office XP b?ng cách s? d?ng đ?a CD-ROM duy nh?t và m?t gi?y phép đa ngư?i dùng), b?n có th? có liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? có đư?c đ?a CD-ROM ho?c truy c?p vào các ngu?n.
 • N?u b?n mua m?t máy tính nơi Office XP là cài đ?t s?n và b?n không nh?n đư?c m?t đ?a CD-ROM XP văn ph?ng v?i máy tính, liên h? v?i công ty đ? bán b?n máy tính thi?t (ban đ?u b? nhà s?n xu?t [OEM]), và sau đó yêu c?u m?t đ?a CD-ROM.
Office XP d?ch v? gói, C?p Nh?t, và các b?n vá l?i b?o m?t có th? không yêu c?u quy?n truy c?p vào CD-ROM c?a XP văn ph?ng ban đ?u v? l? do sau:
 • N?u ngu?n t? xa, b?n có th? s? d?ng t?p tin đ?y đ? các b?n vá l?i đ? C?p nh?t các khách hàng mà không c?n truy c?p vào các ngu?n. Đ? bi?t thêm v? vi?c s? d?ng các b?n vá l?i đ?y đ? t?p tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Office.Microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525711033.aspx
 • B?n đ? cài đ?t Office XP t? m?t b?n sao b?ng ph?ng đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng máy tính c?a b?n và b?n có quy?n truy c?p vào máy tính b?ng ph?ng b?n sao c?ng đ?a khi b?n cài đ?t các d?ch v? gói, C?p Nh?t ho?c b?o m?t b?n vá.
Chú ý N?u b?n cài đ?t Office XP t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính c?a Office XP đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? m?ng, liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n phương pháp thích h?p đ? s? d?ng đ? c?p nh?t h? th?ng c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-us/SMS/bb676760.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 828451 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbsetup kbtshoot kbmt KB828451 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828451

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com