Intermit?jo?s k??das zi?ojumu "Stop k??das kods 0x0000001E"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 828514 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Periodiski, veicot vair?ku procesoru datora termin??a savienojumu, dators var neparedz?ti beidz?ts (av?rijas), un varat sa?emt k??das zi?ojumu "Stop 0x1E". Crash notiek Win32k. sys, kad Win32k. sys turiem vair?ku procesoru datoriem, kuri izmanto ?zijas valodu fonti.

IEMESLS

?? probl?ma rodas sinhroniz?cijas starp CSCSS pavedienu un ?? jaun? termin??a savienojuma vair?ku procesoru datora USERINIT pavediena.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Windows Server 2003

Priek?noteikumi
Priek?noteikumi nav nepiecie?ami.
Restart?jiet pras?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.
Labojumfails Nomai?a inform?ciju
?is labojumfails neaizst?j nevienu citus labojumfailus.
Inform?ciju par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version   Size    File name
  ------------------------------------------------------
  14-Oct-2003 00:23 5.2.3790.92 1,811,456 Win32k.sys

Windows XP

Priek?noteikumi
Dator? j?b?t instal?tai Windows XP Service Pack 1 (SP1), instal?t ?o labojumfailu.
Restart?jiet pras?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.
Labojumfails Nomai?a inform?ciju
?is labojumfails neaizst?j nevienu citus labojumfailus.
Inform?ciju par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  15-Oct-2003 00:16 5.1.2600.1310 1,796,864 Win32k.sys

Windows 2000

Priek?noteikumi
Ir nepiecie?ama Windows 2000 4. servisa pakotni (SP4), instal?t ?o labojumfailu.
Restart?jiet pras?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.
Labojumfails Nomai?a inform?ciju
?is labojumfails neaizst?j nevienu citus labojumfailus.
Inform?ciju par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820   42,256 Basesrv.dll   
  13-Sep-2003 04:53 5.0.2195.6820  236,304 Cmd.exe     
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  222,992 Gdi32.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  711,440 Kernel32.dll   
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  333,584 Msgina.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820   90,232 Rdpwd.sys
  13-Sep-2003 04:36 5.0.2195.6813 5,280,768 Sp3res.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  380,176 User32.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  385,808 Userenv.dll   
  16-Sep-2003 03:24 5.0.2195.6821 1,628,560 Win32k.sys
  13-Sep-2003 03:23 5.0.2195.6820  182,032 Winlogon.exe   
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  243,984 Winsrv.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  711,440 Kernel32.dll   
  16-Sep-2003 03:24 5.0.2195.6821 1,628,560 Win32k.sys
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  243,984 Winsrv.dll

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows XP Service Pack 2.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jaunu nosaukumu sh?mu Microsoft Windows labojumfailu pakotnes
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 828514 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB828514 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 828514

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com