Liên t?c "Stop m? l?i 0x0000001E" thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828514 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Không liên t?c, khi b?n k?t n?i thi?t b? đ?u cu?i v?i m?t đa-b? x? l? máy tính, máy tính có th? b?t ng? t?t (s?p đ?), và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x1E". Tai n?n x?y ra trong Win32k.sys khi Win32k.sys x? l? phông trên nhi?u b? vi x? l? máy tính s? d?ng ngôn ng? châu Á.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đ?ng b? hóa gi?a m?t ch? đ? CSCSS và m?t USERINIT s?i trong này k?t n?i thi?t b? cu?i m?i trên m?t máy tính đa-b? x? l?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Windows Server 2003

Đi?u ki?n tiên quy?t
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.
Thông tin v? t?p
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size    File name
  ------------------------------------------------------
  14-Oct-2003 00:23 5.2.3790.92 1,811,456 Win32k.sys

Windows XP

Đi?u ki?n tiên quy?t
B?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 (SP1) đ? cài đ?t hotfix này.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.
Thông tin v? t?p
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  15-Oct-2003 00:16 5.1.2600.1310 1,796,864 Win32k.sys

Windows 2000

Đi?u ki?n tiên quy?t
B?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) đ? cài đ?t hotfix này.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.
Thông tin v? t?p
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820   42,256 Basesrv.dll   
  13-Sep-2003 04:53 5.0.2195.6820  236,304 Cmd.exe     
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  222,992 Gdi32.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  711,440 Kernel32.dll   
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  333,584 Msgina.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820   90,232 Rdpwd.sys
  13-Sep-2003 04:36 5.0.2195.6813 5,280,768 Sp3res.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  380,176 User32.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  385,808 Userenv.dll   
  16-Sep-2003 03:24 5.0.2195.6821 1,628,560 Win32k.sys
  13-Sep-2003 03:23 5.0.2195.6820  182,032 Winlogon.exe   
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  243,984 Winsrv.dll    
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  711,440 Kernel32.dll   
  16-Sep-2003 03:24 5.0.2195.6821 1,628,560 Win32k.sys
  16-Sep-2003 04:03 5.0.2195.6820  243,984 Winsrv.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? m?i đ?t tên cho Microsoft Windows Hotfix gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 828514 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB828514 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828514

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com