Mô t? v? các ch?c năng LINEST trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828533 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?c đích c?a bài vi?t này là đ? mô t? LINEST ch?c năng trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel, đ? minh h?a cách ch?c năng LINEST là đư?c s? d?ng, và so sánh k?t qu? c?a các ch?c năng LINEST trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel v?i các hi?n th? c?a các ch?c năng LINEST trong phiên b?n trư?c c?a Excel.

Microsoft đ? có nh?ng thay đ?i r?ng r?i cho các ch?c năng LINEST đ? s?a công th?c không chính xác đư?c đư?c s? d?ng khi d?ng h?i qui ph?i đi qua ngu?n g?c. Nh?ng thay đ?i c?ng ph?i tr? ti?n quan tâm hơn đ?n các v?n đ? liên quan đ?n các bi?n d? báo ch?t. V? các c?i ti?n này r?ng l?n, bài vi?t này t?p trung hơn vào nh?ng c?i ti?n và ít hơn vào hư?ng d?n ngư?i s? d?ng v? cách s? d?ng LINEST.

Microsoft Excel 2004 cho Mac thông tin

Các ch?c năng th?ng kê trong Excel 2004 cho Mac đ? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các thu?t toán tương t? đ? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t các ch?c năng th?ng kê trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. B?t k? thông tin nào trong bài vi?t này mô t? cách th?c m?t ch?c năng ho?t đ?ng ho?c làm th? nào m?t hàm đư?c l?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel c?ng áp d?ng cho Excel 2004 cho Mac.

THÔNG TIN THÊM

LINEST (c?a known_y, known_x c?a, đánh ch?n, th?ng kê) ch?c năng đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n các h?i quy tuy?n tính. M?t tiêu chí t?i thi?u là đư?c s? d?ng, và LINEST c? g?ng đ? t?m th?y phù h?p nh?t theo tiêu chu?n đó. C?a Known_y đ?i di?n cho d? li?u vào ph? thu?c vào bi?n và known_x c?a đ?i di?n cho d? li?u trên m?t trong nh?ng ho?c bi?n đ?c l?p hơn. Đ?i s? th? hai là tùy ch?n. N?u th? hai đ?i s? b? qua, nó đư?c gi? đ?nh là m?t m?ng c?a cùng kích thư?c c?a known_y có ch?a các giá tr? {1, 2, 3, và do đó trên}.

Các đ?i s? cu?i cùng là đ?t thành TRUE n?u b?n mu?n có s? li?u th?ng kê b? sung (kho?n ti?n khác nhau c?a h?nh vuông, r-b?nh phương, f-s? li?u th?ng kê, ho?c l?i chu?n c?a h? s? h?i qui, cho Ví d?). Trong trư?ng h?p này, LINEST ph?i đư?c nh?p như là m?t công th?c m?ng. Cu?i cùng đ?i s? là tu? ch?n; N?u nó b? qua, nó đư?c coi là là sai. Các m?ng Kích thư?c là hàng năm b?i m?t s? c?t b?ng s? lư?ng các bi?n đ?c l?p c?ng m?t n?u đ?i s? th? ba đư?c đ?t thành TRUE (n?u các đ?i s? th? ba không đư?c đ?t thành TRUE, s? lư?ng các c?t là b?ng v?i s? các bi?n đ?c l?p). Thi?t l?p đ?i s? th? ba đ? sai trong Microsoft Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel đ?i h?i m?t workaround. Workaround workaround này th?o lu?n sau này trong đi?u này bài vi?t.

Trong nh?ng ?ng d?ng ph? bi?n nh?t c?a LINEST, đánh ch?n đ?i s? là đ?t thành TRUE. Thi?t đ?t này có ngh?a r?ng b?n mu?n mô h?nh tuy?n tính h?i qui đ? bao g?m kh? năng x?y ra m?t y?u t? khác không đánh ch?n trong mô h?nh c?a nó. N?u known_x c?a đư?c đ?i di?n trong d? li?u c?t, đánh ch?n thi?t đ?t True nói v?i LINEST thêm m?t c?t d? li?u là đ?y 1s như d? li?u vào b? sung bi?n đ?c l?p. Đ?i s? đánh ch?n nên đư?c đ?t thành FALSE ch? khi b?n b?n mu?n ép bu?c dây h?i qui đ? đi qua ngu?n g?c. Cho Excel 2002 và cho phiên b?n trư?c c?a Excel, thi?t l?p đ?i s? này đ? sai luôn tr? v? k?t qu? không đúng, ít nh?t trong th?ng kê chi ti?t có s?n t? LINEST. Bài vi?t này th?o lu?n v? v?n đ? này và cung c?p m?t workaround. V?n đ? này có đư?c s?a ch?a trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. Đ?i s? th? ba là tùy ch?n; N?u nó b? qua, nó đư?c coi là là đúng s? th?t.

Đ? d? dàng tri?n l?m ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này, gi? s? r?ng d? li?u đư?c s?p x?p theo c?t, do đó c?a known_y là m?t c?t c?a y d? li?u và known_x c?a là m?t ho?c nhi?u c?t c?a x d? li?u. Các Kích thư?c (ho?c đ? dài) c?a m?i c?a các c?t ph?i đư?c b?nh đ?ng. T?t c? các sau nh?ng quan sát đư?c b?nh đ?ng v?i đúng n?u d? li?u không đư?c s?p x?p theo c?t, nhưng nó d? dàng hơn đ? th?o lu?n v? đ?a đơn này (thư?ng xuyên nh?t đư?c s? d?ng) trư?ng h?p.

M?t l? do đ? thi?t l?p các đ?i s? đánh ch?n false là n?u b?n đ? r? ràng đ? mô ph?ng đánh ch?n trong d? li?u b?ng cách bao g?m m?t c?t c?a 1s. Trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, gi?i pháp t?t nh?t là đ? b? qua c?t c?a 1s và đ? g?i LINEST v?i c?t này thi?u t? known_x c?a và v?i đ?i s? đánh ch?n đ?t thành TRUE. Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n Excel luôn luôn tr? l?i k?t qu? là không đúng khi các đ?i s? đánh ch?n đư?c đ?t thành FALSE. Cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel, cách ti?p c?n này là c?ng ưa thích, m?c dù các công th?c đ? đư?c s?a ch?a cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

Hi?u su?t c?a LINEST trong phiên b?n trư?c c?a Excel (hay chính xác hơn, hi?u su?t c?a các Phân tích ToolPak tuy?n tính h?i qui công c? g?i là LINEST) đ? justifiably ch? trích (xem ph?n "Tham kh?o", bài vi?t này đ? bi?t thêm thông tin). M?i quan tâm chính v? Excel c?a h?i quy tuy?n tính công c? là m?t thi?u s? chú ? đ?n các v?n đ? c?a các bi?n d? báo ch?t (ho?c g?n như ch?t). B?ng cách s? d?ng datasets đ? đư?c cung c?p b?i vi?n qu?c gia cho các tiêu chu?n và Công ngh? (NIST, trư?c đây là C?c tiêu chu?n qu?c gia) đư?c thi?t k? đ? ki?m tra hi?u qu? c?a ph?n m?m th?ng kê, s? không chính xác đ? loài này có ? các khu v?c c?a h?i quy tuy?n tính, phân tích c?a phương sai, và phi tuy?n tính h?i quy. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel, nh?ng v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t, ngo?i tr? phi tuy?n tính h?i qui, gây ra b?i m?t v?n đ? v?i ngư?i gi?i quy?t add-in thay v? v?i ch?c năng th?ng kê ho?c phân tích ToolPak. Ch?c năng RAND trong Excel là c?ng đ?t thông qua các bài ki?m tra tiêu chu?n ng?u nhiên và báo cáo subpar k?t qu?. Ch?c năng RAND c?ng đư?c đư?c s?a đ?i trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel.

LINEST đ? s? d?ng các phương tr?nh b?nh thư?ng"" cho vi?c t?m ki?m h?i qui h? s?. Phương pháp này là ít ?n đ?nh đ?o hơn s? ít giá tr? Phân h?y ho?c phân h?y QR. Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel đ? tri?n khai QR phân h?y. Trong khi đây là m?t k? thu?t tiêu chu?n đư?c mô t? trong nhi?u văn b?n, m?t nh? Ví d? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này. QR phân h?y m?t cách hi?u qu? phân tích collinearity các v?n đ? và không bao g?m b?t k? c?t d? li?u t? các mô h?nh cu?i cùng n?u đó c?t có th? đư?c th? hi?n như m?t kho?n b?i s? c?a c?t bao g?m. G?n collinearity đư?c x? l? như v?y; m?t t?p h?p các c?t là g?n ch?t N?u, khi b?n c? g?ng đ? th? hi?n m?t d? li?u c?t như m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác, phù h?p v?i k?t qu? là r?t g?n g?i. Ví d?, t?ng b?nh phương s? khác nhau gi?a các c?t d? li?u và các giá tr? đư?c trang b? là ít hơn 10^(-12).

T?p tr? giúp LINEST đ? đư?c C?p Nh?t trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel.

Nói tóm l?i, nh?ng thay đ?i chính là như sau:
 • Công th?c tính toán th?ng kê b? sung (như v?y như r b?nh phương và kho?n ti?n khác nhau c?a h?nh vuông) mà đư?c s? d?ng khi đánh ch?n đư?c thi?t l?p sai đ? đư?c s?a ch?a.
 • QR phân h?y đ? đư?c th?c hi?n đ? gi?i quy?t t?t c? các trư?ng h?p, b?t k? các thi?t l?p c?a các đ?i s? th? ba và th? tư.

Cú pháp

LINEST(known_y's, known_x's, intercept, statistics)
Đ?i s?, c?a known_y và known_x, ph?i là m?ng ho?c các d?y t? bào đó có liên quan đ?n kích thư?c. N?u known_y c?a là m?t trong nh?ng c?t b?i m hàng, known_x nên là c c?t b?i m hàng nơi c là l?n hơn ho?c b?ng 1; c là các s? lư?ng d? báo bi?n; và m là s? lư?ng các đi?m d? li?u. (Tương t? như các m?i quan h? ph?i gi? n?u known_y c?a là đ?t ra trong m?t đơn hàng; c?a known_x ph?i ? trong r hàng nơi r là l?n hơn ho?c b?ng v?i m?t hàng, và c?a known_y và known_x c?a nên có cùng m?t s? c?t.) Đánh ch?n và th?ng kê đ?i s? ph?i đư?c đ?t là TRUE hay FALSE (ho?c 0 ho?c 1, mà Excel di?n gi?i như là sai ho?c đúng, tương ?ng). Các đ?i s? cu?i ba LINEST là t?t c? các tùy ch?n. N?u b?n b? qua đ?i s? th? hai, LINEST gi? đ?nh m?t đ?a đơn d? báo có ch?a các m?c {1, 2, 3,...}. N?u đ?i s? th? ba là b? qua, nó đư?c coi là là đúng s? th?t. N?u đ?i s? th? tư b? qua, đó là gi?i thích là sai.

Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t LINEST bao g?m hai ph?m vi c?a các t? bào có ch?a d? li?u, ch?ng h?n như LINEST (A1:A100, B1:F100, TRUE» S? TH?T). B?i v? thư?ng là nhi?u hơn m?t d? báo bi?n, th? hai đ?i s? trong ví d? này ch?a nhi?u c?t. Trong ví d? này, có nh?ng m?t trăm đ?i tư?ng, giá tr? m?t ph? thu?c vào bi?n (known_y) cho m?i ch? đ? và năm giá tr? bi?n đ?c l?p (known_x) cho m?i ch? đ?.

Ví d? v? cách s? d?ng

Ví d? b?ng tính Excel riêng bi?t đư?c cung c?p đ? minh h?a khái ni?m quan tr?ng khác nhau.

Đ? minh h?a cho m?t kho?n ti?n tiêu c?c c?a h?nh vuông trong Excel v?i đ?i s? th? ba t?p sai, làm theo các bư?c sau:
 1. T?o ra m?t b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó sao chép dư?i đây b?ng.
 2. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó nh?p vào Dán ngày các Ch?nh s?a tr?nh đơn đ? cho các m?c trong b?ng đi?n vào các t? bào A1:H19 trong b?ng tính c?a b?n.

  Trong Excel 2007, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó nh?p vào Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? Tab đ? cho các m?c trong b?ng đi?n vào các t? bào A1:H19 trong b?ng tính c?a b?n.
 3. Sau khi b?n dán b?ng vào c?a b?n b?ng tính Excel m?i, Nh?p vào Tùy ch?n dán, sau đó b?m Đi?m đ?n tr?n đ?u Đ?nh d?ng.
 4. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, trong khi v?n ch?n ph?m vi dán, đi?m đ?n C?t trên cácĐịnh dạng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoL?a ch?n AutoFit.

  Trong Excel 2007, trong khi v?n ch?n ph?m vi dán, nh?p vào Định dạng trong các Các t? bào nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
XY
111
212
313
Excel 2002 và Phiên b?n trư?c c?a ExcelExcel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel
LINEST Đ?U RA:LINEST RA:LINEST Đ?U RA:
5.28571428605.28571428605.2857142860
1.237179148# N/A1.237179148# N/A1.237179148# N/A
0.9012508234.629100499-20.428571434.6291004990.9012508234.629100499
18.253333332-1.906666667218.253333332
391.142857142.85714286-40.8571428642.85714286391.142857142.85714286
2<--linest's total="" sum="" of=""></--linest's>
42.85714286<--linest's correct="" residual="" sum="" of=""></--linest's>
-40.85714286<-- difference,="" linest's="" regression="" sum="" of=""></-->
434<--correct total="" sum="" of=""></--correct>
42.85714286<--linest's correct="" residual="" sum="" of=""></--linest's>
391.1428571<-- difference,="" correct="" regression="" sum="" of=""></-->
M?c có trong các t? bào A7:B11 tương ?ng v?i s?n lư?ng trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel. Đ? t?o ra s?n lư?ng thích h?p cho các phiên b?n c?a Excel, b?m t? bào A7, ch?n ph?m vi di đ?ng A7:B11 và sau đó nh?p sau m?ng công th?c:
= LINEST(B2:B4, A2:A4, FALSE, TRUE)
Ví d? này t?p trung vào m?t mô h?nh LINEST mà có đ?i s? th? ba set false. LINEST trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel s? d?ng m?t công th?c cho s? ti?n c?a h?nh vuông là không đúng trong trư?ng h?p này. Công th?c này underestimates các th?c t? s? ti?n c?a h?nh vuông và luôn luôn d?n đ?n giá tr? c?a h?i quy t?ng c?a Qu?ng trư?ng mà không ph?i là chính xác. Công th?c này đôi khi s?n lư?ng tiêu c?c h?i qui t?ng c?a h?nh vuông và các giá tr? r b?nh phương tiêu c?c.

Các t? bào D6:E11 hi?n th? LINEST đ?u ra trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel. Trong các phiên b?n Excel, LINEST tính s? ti?n vuông cho các mô h?nh có đ?i s? th? ba đ?t thành FALSE theo t?ng b?nh phương sai c?a các giá tr? y v? c?t y có ngh?a là. Đi?u này giá tr? đư?c hi?n th? trong ô A13 và là m?t tính toán thích h?p khi th? ba đ?i s? đư?c thi?t l?p đúng s? th?t. Tuy nhiên, khi đ?i s? th? ba đư?c đ?t thành FALSE, các chính xác s? ti?n c?a h?nh vuông là t?ng b?nh phương c?a các giá tr? y và đư?c hi?n th? trong t? bào A17. S? d?ng công th?c sai cho s? ti?n c?a h?nh vuông d?n đ?n các ph? đ?nh h?i quy t?ng c?a h?nh vuông trong t? bào A15. Đ?u ra chính xác trong Excel 2003 đư?c hi?n th? trong các t? bào G6:H11.

N?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Excel và n?u b?n mu?n ép bu?c t?t nh?t phù h?p v?i h?i quy tuy?n tính thông qua các ngu?n g?c, b?n ph?i tính toán m?t s? m?c nh?p trong cu?i ba hàng đ?u ra xe m?t l?n n?a. Đ? làm đi?u này, s? d?ng các workaround sau đây.

Chú ý B?n có th? tham kh?o b?ng tính trư?c.
 1. G?i Excel v?i đ?i s? th? tư đ?t True đ? t?o ra m?ng s?n lư?ng chi ti?t. B?i v? b?n s? d?ng Excel 2002 ho?c phiên b?n trư?c c?a Excel, cho r?ng s?n lư?ng này là trong các t? bào D7:E11.

  Lưu ? r?ng ch? có các m?c sau đây yêu c?u s?a đ?i: r b?nh phương, s? li?u th?ng kê f và h?i quy t?ng c?a h?nh vuông. Nh?ng kho?n m?c xu?t hi?n trong các t? bào Q9, D10 và D11.
 2. Tính toán s? ti?n qu?ng trư?ng m?t l?n n?a như SUMSQ(known_y's). Trong ví d? này, SUMSQ(B2:B4).

  H?i quy t?ng c?a h?nh vuông (các giá tr? thay th? m?c trong t? bào D11) là SUMSQ(B2:B4)-E11. Giá tr? này là s? ti?n c?a h?nh vuông tr? đi t?ng dư c?a h?nh vuông (như tính toán m?t cách chính xác b?i LINEST).
 3. R b?nh phương (giá tr? thay th? m?c trong t? bào Q9) là sau đó h?i quy t?ng c?a h?nh vuông chia cho s? ti?n c?a h?nh vuông.
 4. Th?ng kê f là f s? li?u th?ng kê cho LINEST (trong t? bào D10) nhân v?i s? ti?n chính xác h?i quy c?a h?nh vuông, và sau đó chia cho các LINEST h?i quy t?ng c?a h?nh vuông (trong t? bào D11).
Th? t?c này s?a ch?a công th?c trong Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n Excel, nhưng không không đ?a ch? collinearity. V? v?y, các th? t?c ho?t đ?ng t?t ch? mà không có collinearity (trư?ng h?p đi?n h?nh trong th?c t?). V?n đ? s? có th? đư?c phóng đ?i khi collinearity ho?c g?n collinearity t?n t?i, tương t? như nh?ng g? xu?t hi?n trong NIST datasets. Trư?ng h?p th?m chí đơn gi?n có th? t?o ra v?n đ?, như minh h?a trong các ví d? sau.

D? báo c?t (known_x) đang ch?t n?u ít nh?t m?t c?t, c, có th? đư?c th? hi?n như m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác (c1, c2, và có l? thêm c?t). C?t c thư?ng xuyên đư?c g?i là dư th?a, v? các thông tin mà nó ch?a có th? đư?c xây d?ng t? các c?t c1, c2 và c?t khác. Nguyên t?c cơ b?n trong s? hi?n di?n c?a collinearity là r?ng k?t qu? s? không b? ?nh hư?ng b?i cho dù m?t d? ph?ng c?t bao g?m trong d? li?u g?c ho?c g? b? t? d? li?u g?c. B?i v? LINEST trong Excel 2002 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel không nh?n collinearity, nguyên t?c này m?t cách d? dàng b? vi ph?m. D? báo c?t g?n ch?t n?u ít nh?t m?t c?t, c, có th? đư?c th? hi?n như là g?n như tương đương v?i m?t kho?n ti?n c?a b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác (c1, c2, và nh?ng ngư?i khác). Trong trư?ng h?p này, "g?n như b?ng nhau" có ngh?a m?t kho?n ti?n r?t nh? c?a b?nh phương sai c?a m?c nh?p trong c t? tương ?ng m?c trong t?ng tr?ng s? c?a c1, c2 và c?t khác; "r?t nh?" có th? là ít hơn 10^(-12), ví d?.

Đ? minh h?a cho collinearity, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o ra m?t b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó sao chép dư?i đây b?ng.
 2. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó nh?p vào Dán ngày các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đ? cho các m?c trong b?ng đi?n vào các t? bào A1:N27 trong b?ng tính c?a b?n.

  Trong Excel 2007, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó nh?p vào Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? Tab đ? cho các m?c trong b?ng đi?n các t? bào A1:N27 trong b?ng tính c?a b?n.
 3. Sau khi b?n dán b?ng vào c?a b?n b?ng tính Excel m?i, Nh?p vào Tùy ch?n dán, sau đó b?m Đi?m đ?n tr?n đ?u Đ?nh d?ng.
 4. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, trong khi v?n ch?n ph?m vi dán, đi?m đ?n C?t trên cácĐịnh dạng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoL?a ch?n AutoFit.

  Trong Excel 2007, trong khi v?n ch?n ph?m vi dán, nh?p vào Định dạng trong các Các t? bào nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
y's:x:
1121
2341
3451
4671
5781
LINEST s? d?ng c?t B, C:Các giá tr? trong Excel 2002 và trư?c đó các phiên b?n c?a Excel:Các giá tr? trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel:
# NUM!# NUM!# NUM!00.6578950.236842
# NUM!# NUM!# NUM!00.043860.206653
# NUM!# NUM!# NUM!0.9868420.209427# N/A
# NUM!# NUM!# NUM!2253# N/A
# NUM!# NUM!# NUM!9.8684210.131579# N/A
LINEST s? d?ng c?t B, C, D v?i sai 3rd arg:
0.403646-0.16680.824698000.2368420.4210530
248449124844912484491# N/A00.2066530.246552# N/A
0.9868420.256495# N/A# N/A0.9976080.209427# N/A# N/A
502# N/A# N/A625.53# N/A# N/A
9.8684210.131579# N/A# N/A54.868420.131579# N/A# N/A
LINEST s? d?ng c?t b ch?
0.6578950.2368420.6578950.236842
0.043860.2066530.043860.206653
0.9868420.2094270.9868420.209427
22532253
9.8684210.1315799.8684210.131579
D? li?u đư?c bao g?m trong các t? bào A1:D6. K?t qu? c?a ba khác nhau cho các cu?c g?i LINEST s? đư?c hi?n th? cho Excel 2002 và cho phiên b?n trư?c c?a Excel trong các t? bào F8:I27, và k?t qu? cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trong các t? bào K8:N27.

Đ? xác minh r?ng các k?t qu? trong phiên b?n c?a b?n trùng v?i k?t qu? trong các t? bào F8:I27 ho?c trong các t? bào K8:N27, b?n có th? nh?p công th?c ba m?ng sau đây:
 • Ch?n cell A9 và ph?m vi di đ?ng A9:C13, và sau đó nh?p công th?c sau đây như là m?t công th?c m?ng:
  =LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)
 • Ch?n cell A16 và ph?m vi di đ?ng A16:D20, và sau đó nh?p công th?c sau đây như là m?t công th?c m?ng:
  =LINEST(A2:A6,B2:D6,FALSE,TRUE)
 • Ch?n cell A23 và ph?m vi di đ?ng A23:B27, và sau đó nh?p công th?c sau đây như là m?t công th?c m?ng:
  =LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)
Ki?u đ?u tiên, ? hàng 8-13, s? d?ng c?t b và c là d? đoán. B?i b? qua đ?i s? th? ba, các mô h?nh đ?u tiên yêu c?u Excel đ? mô h?nh đánh ch?n. Excel sau đó có hi?u qu? chèn m?t d? báo b? sung c?t đó trông gi?ng như các t? bào D2:D6. M?c trong c?t c trong hàng 2-6 chính xác b?ng v?i t?ng các m?c tương ?ng trong c?t b và m?t V? v?y, collinearity là hi?n nay b?i v? c?t c là m?t kho?n b?i s? c?a c?t b và m?t c?t b? sung c?a 1s chèn vào b?i LINEST b?i v? th? ba đ?i s? LINEST đư?c b? qua ho?c đ?t thành TRUE (trư?ng h?p "b?nh thư?ng"). Collinearity v?n đ? s? nguyên nhân, Excel 2002 và phiên b?n trư?c c?a Excel không th? tính toán k?t qu?, và các LINEST đ?u ra b?ng là đ?y #NUM!.

Mô h?nh mô h?nh c?a th? hai, các hàng 15 đ?n 20, s? d?ng c?t B, C và d d? đoán nhưng b? đ?i s? th? ba c?a LINEST thành FALSE. B?i v? đánh ch?n đư?c mô ph?ng m?t cách r? ràng qua c?t D, b?n không mu?n Excel đ? riêng r? m?u đánh ch?n b?ng cách xây d?ng m?t l?n th? hai c?t c?a 1s. M?t l?n n?a, collinearity đư?c tr?nh bày b?i v? m?c có trong c?t c trong hàng 2-6 chính xác b?ng v?i t?ng các m?c tương ?ng trong c?t b và m?t phân tích s? hi?n di?n c?a collinearity không b? ?nh hư?ng b?i th?c t? r?ng c?t d đư?c s? d?ng m?t cách r? ràng trong mô h?nh này và m?t c?t tương t? như c?a 1s đư?c t?o ra trong n?i b? c?a Excel trong mô h?nh đ?u tiên. Trong trư?ng h?p này, các giá tr? đư?c tính cho LINEST ra bàn, nhưng m?t s? các giá tr? không thích h?p.

B?t k? phiên b?n nào c?a Excel có th? x? l? các mô h?nh th? ba (trong hàng 22 27). Không có collinearity, và Excel mô h?nh đánh ch?n, do đó tránh các mô h?nh v?i các đ?i s? th? ba đ?t thành FALSE (có s? d?ng các không đúng công th?c đ? tính toán m?t s? th?ng kê trong các phiên b?n Excel s?m hơn Excel 2003). Ví d? này đư?c bao g?m trong bài vi?t này cho sau đây l? do:
 • Ví d? này có l? nh?t tiêu bi?u c?a trư?ng h?p th?c t?: không có collinearity hi?n di?n và đ?i s? th? ba đ? LINEST là đúng m?t trong hai ho?c b? qua. T?t c? các phiên b?n Excel có th? x? l? các trư?ng h?p này. N?u b?n s? d?ng Excel 2002 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Excel, s? v?n đ? là không có kh? năng x?y ra trong nh?ng trư?ng h?p này.
 • Ví d? này đư?c s? d?ng đ? so sánh các hành vi c?a Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel trong ba mô h?nh. H?u h?t ngư?i gói chính th?ng kê phân tích collinearity, lo?i b? m?t c?t mà là m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác t? các mô h?nh, và c?nh báo b?n v?i m?t tin nh?n như"c?t c linearly ph? thu?c vào c?t d? báo khác "và đ? đư?c g? b? t? các phân tích."
Trong Excel 2003 và trong phiên b?n sau c?a Excel, tin nh?n đư?c chuy?n t?i trong đ?u ra LINEST B?ng thay v? trong m?t chu?i văn b?n. M?t y?u t? h?i qui b?ng 0 và có l?i chu?n c?ng là zero tương ?ng v?i m?t h? s? cho m?t c?t mà đ? đư?c g? b? t? các mô h?nh. Các m?c trong các t? bào K9:K10 hi?n th? này. Trong trư?ng h?p này, LINEST tháo b? c?t C (h? s? trong các t? bào K9, L9, M9 tương ?ng đ? c?t C, B, và Excel đánh ch?n c?t, tương ?ng). Khi collinearity hi?n nay, b?t k? m?t trong các c?t có liên quan có th? g? b?.

Mô h?nh th? hai ? hàng around 15 b? đ?i s? th? ba c?a LINEST thành FALSE. Các m?c trong các t? bào N16:N17 là cách tiêu chu?n c?a Excel c?a truy?n đ?t thông tin này. M?c có trong các t? bào K16:K17 cho th?y r?ng LINEST g? b? m?t c?t (c?t D) t? các mô h?nh. H? s? trong c?t l và m là cho d? li?u c?t c và B, tương ?ng.

Trong ba m?u, trong hàng 22 đ? 27, không có collinearity là hi?n t?i và không có c?t đư?c g? b?. D? đoán y giá tr? là gi?ng nhau trong t?t c? các mô h?nh ba v? m?t cách r? ràng mô h?nh hóa m?t đánh ch?n (như trong các mô h?nh th? hai) cung c?p chính xác cùng m?t mô h?nh hóa kh? năng như ng?m làm m?u nó trong Excel trong n?i b? (gi?ng như trong l?n đ?u tiên mô h?nh và các mô h?nh th? ba). Ngoài ra, lo?i b? m?t c?t d? ph?ng mà là m?t kho?n b?i s? c?a nh?ng ngư?i khác (như ? ki?u đ?u tiên và th? hai m?u) th? không gi?m t?t đ?p c?a s? phù h?p c?a các mô h?nh k?t qu?. Các c?t đư?c g? b? chính xác v? h? đ?i di?n không có giá tr? gia tăng trong c? g?ng đ? t?m t?t nh?t t?i thi?u phù h?p.

Ví d? sau là m?t ví d? cu?i cùng c?a collinearity. Các d? li?u trong ví d? này c?ng đư?c s? d?ng trong s? phân h?y QR Ví d? trong bài vi?t này. Đ? minh h?a cho các ví d? cu?i cùng c?a collinearity, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. T?o ra m?t b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó sao chép dư?i đây b?ng.
 2. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán do đó các m?c trong b?ng đi?n vào các t? bào A1:D25 trong b?ng tính c?a b?n.

  Trong Excel 2007, b?m vào ô A1 trong c?a b?n b?ng tính Excel tr?ng, và sau đó nh?p vào Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? Tab đ? cho các m?c trong b?ng đi?n các t? bào A1:D25 trong b?ng tính.
 3. Sau khi b?n dán b?ng vào c?a b?n b?ng tính Excel m?i, Nh?p vào Tùy ch?n dán, sau đó b?m Đi?m đ?n tr?n đ?u Đ?nh d?ng.
 4. Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, trong khi ph?m vi dán v?n ch?n, trên cácĐịnh dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n C?t, sau đó b?mL?a ch?n AutoFit.

  Trong Excel 2007, trong khi v?n ch?n ph?m vi dán, nh?p vào Định dạng trong các Các t? bào nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.
 5. Ch?n cell A7 và ph?m vi di đ?ng A7:C11. Công th?c ch?nh s?a thanh nên hi?n th? các thông tin sau:
  =LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
 6. Nh?p thông tin t? thanh ch?nh s?a công th?c như là m?t m?ng công th?c b?ng cách nh?n CTRL + SHIFT + ENTER.

  Các t? bào A7:C11 hi?n th? LINEST k?t qu? phù h?p v?i các giá tr? trong các t? bào A13:C18 ho?c các t? bào A20:C25, tùy thu?c vào Phiên b?n Excel mà b?n s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
YX 0X 1
10111
20420
30832
40729
=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)=LINEST(A2:A5,C2:D5,,TRUE)
Các giá tr? Excel 2002:
-3.514.166666666666734.6666666666666
000
0.8066666666666679.83192080250175# N/A
2.086206896551721# N/A
403.33333333333396.6666666666666# N/A
Excel 2003 giá tr?:
1.222222222222220-3.11111111111111
0.423098505881328010.3334826751454
0.8066666666666676.95221787153807# N/A
8.34482758620692# N/A
403.33333333333396.6666666666667# N/A
Mô h?nh này minh ho? r?ng s? hi?n di?n c?a collinearity có th? không d? dàng đ? xác đ?nh. Ki?m tra các t? bào C2:D5 đ?i h?i r?ng b?n đang nh?n th?c đư?c r?ng LINEST mô h?nh hóa đánh ch?n b?ng cách cung c?p đư?c xây d?ng trong c?t c?a 1s. N?u b?n g?i c?t này, X 2, b?n có th? nh?n th?y r?ng X 1 có th? đư?c bi?u di?n như 3 * X 0 + 8 * X 2.

T?t c? các phiên b?n Excel cung c?p các cùng m?t t?t đ?p c?a s? phù h?p đư?c đo b?ng các t? bào B18 và t? bào B25. Tuy nhiên, Excel 2002 cung c?p t?t c? các chi?c Zero như các giá tr? cho l?i chu?n h?i qui h? s?.

M?c cho df trong t? bào B17 và t? bào B24 khác nhau. Các f-s? li?u th?ng kê trong t? bào A17 và t? bào A24 c?ng khác nhau. Df cho Excel 2003 là đúng cho m?t mô h?nh v?i hai c?t d? báo, chính xác nh?ng g? các mô h?nh s? d?ng (Excel đánh ch?n đư?c xây d?ng trong c?t và X 1). Df cho Excel 2002 là thích h?p cho ba d? báo c?t. Tuy nhiên, v? c?a collinearity, có nh?ng ch? có hai d? báo c?t. Có nh?ng ch? có hai d? báo c?t b?i v? sau khi b?n đ? s? d?ng b?t k? hai trong ba c?t, m? r?ng các mô h?nh s? d?ng th? ba c?t không có giá tr? thêm. V? v?y, v? c?a collinearity, m?c nh?p trong t? bào B17 không ph?i là chính xác, và các m?c nh?p trong t? bào B24 là chính xác. Các giá tr? không chính xác c?a df ?nh hư?ng đ?n s? li?u th?ng kê mà ph? thu?c vào df: t? l? f trong t? bào A17 và t? bào A24 và l?i chu?n y trong t? bào B16 và t? bào B23. M?c có trong t? bào A17 và t? bào B16 là không chính xác; các m?c trong t? bào A24 và t? bào B23 là chính xác.

Ví d? sau minh ho? QR Thu?t toán phân h?y. Đô th? này có hai l?i th? chính trên các thu?t toán mà s? d?ng các phương tr?nh b?nh thư?ng"." Trư?c tiên, k?t qu? là ?n đ?nh hơn numerically. Khi collinearity không ph?i là m?t v?n đ?, k?t qu? là đi?n h?nh chính xác đ?n hơn th?p phân nh?ng nơi có QR phân h?y. Th? hai, QR phân h?y m?t cách thích h?p x? l? collinearity. Nó có th? đư?c dùng như "ch? bi?n" c?t m?t lúc m?t th?i gian, và nó không x? l? c?t linearly ph? thu?c vào t?ng ch? bi?n c?t. Các thu?t toán trư?c không đúng cách x? l? collinearity. N?u collinearity là hi?n nay, các k?t qu? t? các thu?t toán trư?c đó là thư?ng xuyên méo, đôi khi đ?n khi tr? v? #NUM!.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
YX 0X 1
10111
20420
30832
40729
Đ?i tá có ngh?a là:
=AVERAGE(A2:A5) =AVERAGE(C2:C5)=AVERAGE(D2:D5)
Trung tâm d? li?u v?i thêm col c?a 1, X 2:
YX 0X 1X 2
= A2-A$ 7= C2-C$ 7= D2-D$ 71
= A3-A$ 7= C3-C$ 7= D3-D$ 71
= A4-A$ 7= C4-C$ 7= D4-D$ 71
= A5-A$ 7= C5-C$ 7= D5-D$ 71
TotalSS:
=SUMSQ(A11:A14)
Đ?i tá x b?nh phương đ? dài:
=SUMSQ(C11:C14)=SUMSQ(D11:D14)=SUMSQ(E11:E14)
sau khi trao đ?i cols:
Y X 1X 0X 2
= A11= D11= C111
= A12= ĐƯ?NG D12= C121
= A13= D13= C131
= A14= D14.= EXR1
tính toán V:Vvà VTV:và v l?n v transpose:
= C23=SQRT(D19)1= A29 + B$ 29 * C29=SUMSQ(E29:E32)=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))
= C240= A30 + B$ 29 * C30=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))
= C250= TRÚ + B$ 29 * C31=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))
= C260= A32 + B$ 29 * C32=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))=MMULT(E29:E32,TRANSPOSE(E29:E32))
tính toán P = I - (2/VTV) * VVtransposepremultiply X b?i P:và y b?i P:
X 1X 0X 2Y
=-(2 /$ G$ 29) * I29 + 1=-(2 /$ G$ 29) * J29=-(2 /$ G$ 29) * K29=-(2 /$ G$ 29) * L29=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,A23:A26)
=-(2 /$ G$ 29) * TUCSON=-(2 /$ G$ 29) * 19XA + 1=-(2 /$ G$ 29) * K30=-(2 /$ G$ 29) * L30=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,A23:A26)
=-(2 /$ G$ 29) * I31=-(2 /$ G$ 29) * J31=-(2 /$ G$ 29) * K31 + 1=-(2 /$ G$ 29) * L31=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,A23:A26)
=-(2 /$ G$ 29) * I32=-(2 /$ G$ 29) * J32=-(2 /$ G$ 29) * K32=-(2 /$ G$ 29) * L32 + 1=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,C23:E26)=MMULT(A35:D38,A23:A26)
B?nh phương đ? dài c?a X, Y cols là không thay đ?i sau khi b?n premultiply b?i P:=SUMSQ(G35:G38)=SUMSQ(H35:H38)=SUMSQ(I35:I38)=SUMSQ(L35:L38)
Thu?t toán ti?p t?c v?i ch? đ?m ph?n c?a các s?a đ?i x ma tr?n và y c?t
đ? dài b?nh phương c?a các hàng cu?i 3 X vectơ:=SUMSQ(H36:H38)=SUMSQ(I36:I38)
sau khi trao đ?i cols:
YX 1X 2X 0
= L35= G35= I35= H35
= L36= G36= I36= H36
= L37= G37= I37= H37
= L38= G38= I38= H38
tính toán V:Vvà VTV:và v l?n v transpose:
= D47=SQRT(I42)1= A52 + B$ 52 * C52=SUMSQ(E52:E54)=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))
= D480= A53 + B$ 52 * C53=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))
= D490= A54 + B$ 52 * C54=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))=MMULT(E52:E54,TRANSPOSE(E52:E54))
tính toán P = I - (2/VTV) * VVtransposepremultiply X b?i P:và y b?i P:
X 1X 2X 0Y
=-(2 /$ G$ 52) * I52 + 1=-(2 /$ G$ 52) * J52=-(2 /$ G$ 52) * K52= C46= D46= E46= L35
=-(2 /$ G$ 52) * I53=-(2 /$ G$ 52) * J53 + 1=-(2 /$ G$ 52) * K53= G36=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,A47:A49)
=-(2 /$ G$ 52) * I54=-(2 /$ G$ 52) * J54=-(2 /$ G$ 52) * K54 + 1= G37=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,A47:A49)
= G38=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,D47:E49)=MMULT(A57:C59,A47:A49)
Vi?t l?i: hi?u qu? 0--> 0:X 1X 2X 0Y
= G350= I57= L35
0= H5800
000= L59
000= L60
V?ng l?p chính phân h?y QR ch?m d?t v? lâu nh?t c?n l?i sub-vector có chi?u dài 0
h?i qui coeffts b?i backsubstitution:=(L64- H64 * H71) / G64= L65/H650
dư SS t? cu?i 2 hàng c?a Y:=SUMSQ(L66:L67)
Excel 2003 LINEST:
SSRegression = SSTotal - SSResidual:= A17-G721.222222222222220-3.11111111111111
B?nh phương R = SSRegression / SSTotal= E74/A170.423098505881328010.3334826751454
DF = 2 (xem bài vi?t)0.8066666666666676.95221787153807# N/A
stdErrorY = sqrt(SSResidual/DF)=SQRT(G72/2)8.34482758620692# N/A
FStatistic = (SSRegression / (DF Regression)) / (SSResidual/DF):=(E74/(0+1))/(G72/2)403.33333333333396.6666666666667# N/A
Đánh ch?n:= A7 - I71 * C7 - G71 * D7
B?ng tính này s? d?ng d? li?u tương t? như trư?c đó b?ng tính. QR phân h?y th?c hi?n m?t chu?i tr?c giao tuy?n tính bi?n đ?i. D? li?u g?c là trong các t? bào A1:D5. Bư?c đ?u tiên là "gi?a" d? li?u cho các c?t g?c, và sau đó m?t cách r? ràng thêm m?t c?t c?a 1s (nó gi? đ?nh r?ng đ?i s? th? ba đ? LINEST là đúng ho?c b? qua). Các S?a đ?i d? li?u đư?c hi?n th? trong các t? bào A10:D14. C?t X 2 là c?t 1s, đư?c thêm vào. Đ? Trung tâm d? li?u, t?m th?y b?nh trong m?i c?t (th? hi?n trong các t? bào A7:D7) và sau đó tr? t? m?i quan sát trong c?t tương ?ng. V? v?y, cho các Y, X 0, và X 1 c?t, d? li?u g?c đ? đư?c thay th? b?i đ? l?ch v? các c?t có ngh?a là. T?p trung r?t h?u ích trong vi?c gi?m thi?u v?ng ra l?i. Giá tr? trong t? bào A17 là t?ng b?nh phương c?a các giá tr? y trung tâm, s? ti?n Vuông cho phân tích h?i qui. Giá tr? trong các t? bào C19:E19 là m?t kho?n ti?n ô vuông c?a các trung tâm X 0 và X 1 c?t và c?t (không trung tâm) c?a 1s đó tên X 2. B?n có th? trao đ?i c?t X 0, X 1 và X 2 v? v?y mà m?t trong nh?ng v?i ti?n l?n nh?t c?a h?nh vuông đ?n trư?c. Các k?t qu? này đang ? trong các t? bào A21:D26. Khi b?n trao đ?i c?t, b?n ph?i theo d?i các v? trí c?a m?i c?t g?c.

Sau nh?ng thay đ?i sơ b?, b?n có th? s? d?ng các v?ng l?p chính c?a thu?t toán phân h?y QR. B?n mu?n t?m m?t ma tr?n 4 x 4 (v? có 4 c?a các hàng d? li?u) mà b?n có th? s? d?ng đ? premultiply m?i c?t. Chuy?n đ?i này không thay đ?i đ? dài b?nh phương c?a m?i c?t. B?n đ?u tiên t?m th?y c?t vectơ v b?ng vi?c c?t đ?u tiên và thêm qu?ng trư?ng thư m?c g?c c?a các c?t t?ng c?a h?nh vuông (tính trong t? bào B29) cho các m?c nh?p đ?u tiên. Other m?c có trong c?t đ?u tiên không đư?c thay đ?i. Hành đ?ng này s?n lư?ng các vector trong các t? bào E29:E32. T?ng c?a h?nh vuông trong V (như VTV) là trong t? bào G29. (Chú ý T ph?i là m?t vi?t bên trên.) Ma tr?n 4 x 4 VVT là trong các t? bào I29:L32. S? d?ng thông tin này đ? tính ma tr?n bi?n đ?i 4 x 4, P, b?i b?ng cách s? d?ng công th?c sau đây.
P = I – (2/ VTV)* VVT
Chú ý T?t c? các Ts ph?i là vi?t bên trên.

Ma tr?n k?t qu? p là hi?n th? trong các t? bào A35:D38. N?u b?n premultiply các s?a đ?i x c?t trong các t? bào C23:E26 p, b?n nh?n đư?c các k?t qu? trong các t? bào G35:I38. Tương t?, n?u b?n premultiply s?a đ?i y c?t trong các t? bào A23:A26 p, b?n nh?n đư?c các k?t qu? trong các t? bào L35:L38. X 1 c?t đ? đư?c chuy?n đ?i đ? cho nó v?n có t?ng cùng m?t h?nh vuông như trư?c, nhưng t?t c? các m?c tr? các m?c nh?p đ?u trang trong c?t là 0. Chính xác hơn, m?c trong các t? bào G36:G38 là "hi?u qu? 0" b?i v? h? là s? không đ?n mư?i lăm nh?ng nơi th?p phân. Trong hàng 40, vuông cho m?t kho?n ti?n t?t c? các c?t đư?c tính và không đư?c thay đ?i b?i các chuy?n đ?i.

Các thu?t toán v?n ti?p t?c cho m?t l?p th? hai c?a các v?ng l?p chính và s? d?ng ch? các X 0 và X 2 d? li?u trong các t? bào H36:I38 và các d? li?u y trong các t? bào L36:38. B?i v? b?n có liên quan v?i ch? ba hàng, b?n có th? tính toán kho?n vuông cho ch? cu?i ba hàng c?t X 0 và X 2. Các giá tr? này đư?c hi?n th? trong các t? bào H42:H43. T?ng b?nh phương c?a X 0 là v? cơ b?n 0. X 0 và X 2 c?t đư?c đ?i ch? v? X 2 đ? l?n hơn có liên quan t?ng c?a h?nh vuông. Sau khi các c?t đư?c đ?i ch?, s?a đ?i c?t hi?n th? trong các t? bào A45:E49. V tính toán chính xác như trong s? l?p đ?u tiên ngo?i tr? vi?c bây gi? v đ? ch? ba hàng. Tính toán VTV, VVT và p ti?p t?c chính xác như trư?c và đư?c th? hi?n trong hàng 51-54 và các t? bào A57:C59. B?n có th? sau đó premultiply ch? cu?i ba hàng c?t X 2, X 0 và y b?i p đ? s?n lư?ng các c?t s?a đ?i trong các t? bào G56:L60. Th?c hi?n đi?u này d? đ?c hơn, các c?t đư?c vi?t l?i trong các t? bào G63:L67 b?ng cách thi?t l?p giá tr? là r?t có hi?u qu? không đ? chính xác zero.

L?p ti?p theo ch? liên quan đ?n X 0 c?t và c?a nó cu?i hai hàng. B?i v? t?ng squares c?a m?c nh?p trong các hàng là zero, các v?ng l?p chính c?a thu?t toán ch?m d?t.

T?ng dư c?a h?nh vuông là t?ng b?nh phương c?a s?a đ?i y vector m?c dư?i đây hàng th? hai. T?t c? các hàng không đư?c x? l? lúc th?i gian k?t thúc v?ng l?p chính c?a thu?t toán phân h?y QR bao g?m ? đây. Trong trư?ng h?p này, ch? bi?n b? d?ng v? cu?i cùng hai hàng năm X 0 c?t ch?a ch? zeros. T?ng dư c?a h?nh vuông đư?c tính trong t? bào G74. B?n có th? nh?n th?y t? các m?c trong các t? bào G63:L67 nh?ng g? b?t k? giá tr? cho h? s? các Xs đ? l?i m?t giá tr? đư?c trang b? c?a zero cho m?i ngư?i trong s? cu?i cùng hai hàng. Các giá tr? c?a h? s? cho X 1 và 2 X đ? đư?c t?m th?y năng su?t m?t chính xác phù h?p v?i giá tr? y ? các hàng đ?u tiên hai. V? v?y, Y đ? chuy?n do đó c?a nó s? ti?n c?a h?nh vuông là không thay đ?i, T?ng dư h?nh vuông là t?ng c?a h?nh vuông ? cu?i hai hàng, và h?i quy t?ng h?nh vuông là t?ng c?a h?nh vuông ? các hàng đ?u tiên hai.

Các thu?t toán phát hi?n collinearity khi nó nh?n th?y r?ng các m?c c?n l?i trong X 0 c?t s?ng zero. T?i th?i đi?m này, không có c?t v?n có h? s? có th? c?i thi?n s? phù h?p. X 0 c?t không ch?a b?t k? h?u ích b? sung thông tin b?i v? X 1 đ?n X 2 đ? đư?c bao g?m trong mô h?nh. M?c dù X 2 có m?t y?u t? c?a s? không, đi?u này không làm cho nó m?t c?t d? ph?ng là lo?i b? như là k?t qu? c?a collinearity.

T?i th?i đi?m này, b?n có th? gi?i nén h?u h?t các th?ng kê sơ lư?c v? LINEST cung c?p. Tuy nhiên, bài vi?t này không không th?o lu?n v? làm th? nào đ? xác đ?nh l?i chu?n c?a h? s? h?i qui. Giá tr? t? LINEST ra trong Excel 2003 đư?c hi?n th? trong các t? bào I74:K78 cho so sánh. H?i quy t?ng c?a h?nh vuông đư?c tính trong t? bào E74 và R b?nh phương đư?c tính trong t? bào E75; các giá tr? này đư?c hi?n th? trong LINEST đ?u ra trong t? bào I78 và t? bào I76, tương ?ng. T?ng dư c?a h?nh vuông (ho?c l?i t?ng c?a h?nh vuông) tính toán trong t? bào G72 và hi?n th? trong LINEST đ?u ra trong t? bào J78.

Other m?c có trong LINEST đ?u ra ph? thu?c vào các đ? t? do (DF). Nhi?u th?ng kê gói báo cáo Regression DF, l?i DF, và t?ng s? DF. Excel báo cáo ch? l?i DF (trong t? bào J77). Phiên b?n trư?c c?a Excel tính l?i DF đúng trong m?i trư?ng h?p ngo?i tr? khi coù collinearity nên đ? lo?i m?t ho?c nhi?u d? báo c?t. Các giá tr? c?a l?i DF ph? thu?c vào s? lư?ng các c?t d? báo th?c s? đư?c s? d?ng. V?i collinearity, Excel 2003 x? l? tính toán này m?t cách chính xác, trong khi trư?c đó phiên b?n đ?m t?t c? các d? báo c?t m?c dù m?t ho?c nhi?u nên đ? b? lo?i b? b?i collinearity.

Đ? t? do đư?c ki?m tra ? đây chi ti?t hơn. Gi? s? r?ng collinearity không ph?i là m?t v?n đ?. Khi các đánh ch?n đư?c trang b?, nói cách khác, đ?i s? th? ba đ? LINEST b? thi?u ho?c s? th?t:
 • T?ng DF b?ng v?i s? lư?ng hàng (ho?c datapoints) tr? m?t trong nh?ng.
 • H?i qui DF b?ng v?i s? lư?ng các d? báo c?t (không bao g?m c?t cho đánh ch?n).
 • L?i DF b?ng t?ng DF tr? Regression DF.
Khi đánh ch?n không g?n, nói cách khác, th? ba đ?i s? đ? LINEST là sai:
 • T?ng DF b?ng v?i s? lư?ng hàng (ho?c datapoints).
 • H?i qui DF b?ng v?i s? lư?ng d? báo c?t.
 • L?i DF b?ng t?ng DF tr? Regression DF.
S? khác bi?t duy nh?t gi?a hai trư?ng h?p là m?t"tr?" trong công th?c cho t?ng DF trong trư?ng h?p ph? bi?n mà là đánh ch?n Trang b?.

Phiên b?n trư?c c?a Excel s? d?ng các công th?c đ? chính xác tính toán DF, ngo?i tr? vi?c Excel 2002 không xem xét cho collinearity. T?m ki?m collinearity là m?t trong nh?ng l? do cho vi?c s? d?ng phân h?y QR cho nh?ng tính toán.

D? báo c?t t?o thành m?t ma tr?n. N?u đánh ch?n Trang b?, đó là có hi?u qu? m?t c?t b? sung c?a 1s không xu?t hi?n trên b?ng tính c?a b?n. QR phân h?y s? xác đ?nh th? h?ng c?a ma tr?n này. Các trư?c đây công th?c cho Regression DF nên đư?c thay đ?i như sau công th?c:
 • Đ?i v?i trư?ng h?p "trang b?": Regression DF b?ng c?p b?c c?a các ma tr?n các d? báo c?t (bao g?m m?t c?t 1s cho đánh ch?n) tr? m?t (đ?i v?i c?t cho đánh ch?n)
 • Đ?i v?i trư?ng h?p "không đư?c trang b?": Regression DF b?ng c?p b?c ma tr?n các d? báo c?t
Ngoài ra, v? Excel s? d?ng s? h?c h?u h?n, "đánh giá" là th?c s? "g?n đúng đánh giá", do đó, m?t c?t là linearly ph? thu?c vào m?t t?p h?p các c?t khác N?u có m?t t?ng tr?ng s? c?a c?t trong t?p là m?t véc tơ, mà Euclide kho?ng cách t? c?t là r?t g?n đ?n s? không.

Trong ví d? trên các b?ng tính, vi?c đánh ch?n đư?c trang b?. T?ng DF là 4-1 = 3; H?i qui DF là 2 -1 = 1; L?i DF là t?ng DF-Regression DF = 3-1 = 2. Ví d? này, Excel 2002 và phiên b?n trư?c c?a Excel tính h?i qui DF như 3-1 = 2 và l?i DF 3 -2 = 1. S? khác bi?t đ?n t? s? th?t b?i đ? t?m collinearity. Phiên b?n trư?c c?a Excel ghi nh?n r?ng đ? có ba d? báo c?t; Excel 2003 ki?m tra nh?ng ba c?t và th?y r?ng có th?c s? ch? hai.

Tiêu chu?n l?i c?a y đư?c tính trong t? bào E77 và đư?c hi?n th? trong các LINEST đ?u ra trong t? bào J76. Th?ng kê f đư?c tính trong t? bào H78 và trong các LINEST đ?u ra trong t? bào I77. Công th?c cho s? li?u th?ng kê f là:
(SSRegression / DF Regression) / (SSError / DF Error)
Trong ví d? này, s? li?u th?ng kê f là:
(403.333 / 1) / (96.667 / 2) = 8.345
Đ?u ra LINEST trong các t? bào I74:K74 cho th?y h? s? h?i quy cho X 1, X 0 và đánh ch?n đư?c trang b?. H? s? cho đánh ch?n,-3.1111, khác v?i h? s? cho c?t X 2. S? khác bi?t này x?y ra b?i v? các d? li?u đ? đư?c trung tâm đ? t?m mô h?nh phù h?p v?i h?i quy tuy?n tính t?t nh?t cho vi?c này d? li?u. Các giá tr? h? s? t?i ưu h?i quy cho X 1 đ?n X 0 không b? ?nh hư?ng b?i t?p trung các d? li?u này. T?p trung các d? li?u gây ra phù h?p nh?t đ? đi qua các ngu?n g?c. T?p trung các d? li?u này là l? do mà m?t h? s? t?i ưu c?a zero cho X 2 (c?t mà đ? đư?c b? sung đ? đ?i di?n cho đánh ch?n) đ? đư?c t?m th?y. May m?n thay, b?n có th? ph?c h?i h? s? đánh ch?n tương ?ng cho các mô h?nh ban đ?u v?i nh?ng n? l?c b? sung ít. H? s? đánh ch?n có th? t?m th?y b?ng cách s? d?ng công th?c sau đây:
Có ngh?a là đ?i tá y tr? đi t?ng trên t?t c? x c?t (ngo?i tr? các c?t đánh ch?n) c?a x col h?i qui h? s? l?n x col có ngh?a là
Giá tr? này đư?c tính trong C80 và đ?ng ? v?i s?n lư?ng LINEST trong t? bào K74.

B?n tóm t?t k?t qu? trong phiên b?n trư?c c?a Excel

LINEST s? d?ng m?t công th?c đó là không đúng đ? t?m s? ti?n h?nh vuông khi đ?i s? th? ba đ? LINEST đư?c đ?t thành FALSE. Công th?c này gây ra các giá tr? mà không ph?i là chính xác trong h?i quy t?ng c?a h?nh vuông và các giá tr? mà là không chính xác cho s?n lư?ng ph? thu?c vào t?ng h?i qui h?nh vuông: r b?nh phương và th?ng kê f.

B?t k? v? giá tr? c?a các đ?i s? th? ba, LINEST đ? đư?c tính toán b?ng cách s? d?ng m?t cách ti?p c?n mà không tr? ti?n quan tâm đ?n các v?n đ? collinearity. S? hi?n di?n c?a collinearity gây ra v?ng t?t l?i, l?i chu?n c?a h? s? h?i qui mà không ph?i là thích h?p, và đ? c?a t? do mà không ph?i là thích h?p. Đôi khi, v?ng t?t v?n đ? đ? đ? nghiêm tr?ng LINEST đ?y b?ng đ?u ra c?a nó v?i #NUM!. LINEST nói chung cung c?p ch?p nh?n đư?c k?t qu? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Không có không có d? báo ch?t (ho?c g?n như ch?t) c?t.
 • Đ?i s? th? ba đ? LINEST là đúng hay là b? qua.
Tuy nhiên, gi?i quy?t các h?i quy h? s? b?ng cách s? d?ng các "b?nh thư?ng Phương tr?nh"là thêm d? b? v?ng t?t l?i hơn b?ng cách s? d?ng phân h?y QR cách ti?p c?n đư?c s? d?ng trong Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. M?c dù nh?ng h? nhi?u hơn n?a nghiêng đ? v?ng t?t l?i, h? không ph?i là kh? năng là có v?n đ? đ?i v?i h?u h?t trư?ng h?p th?c t?.

B?n tóm t?t k?t qu? trong Excel 2003

Nh?ng c?i ti?n bao g?m đi?u ch?nh công th?c cho s? ti?n h?nh vuông trong trư?ng h?p đó là đ?i s? th? ba đ? LINEST đư?c đ?t thành FALSE và chuy?n đ?i sang phương pháp phân h?y QR xác đ?nh h?i qui h? s?. QR phân h?y có hai ưu đi?m sau:
 • S? ?n đ?nh s? t?t hơn (thư?ng nh? hơn v?ng t?t l?i)
 • Phân tích v? các v?n đ? collinearity
Collinearity là m?i quan tâm chính, đ?c bi?t là sau khi các xét nghi?m đ? bi?u di?n trên NIST datasets.

K?t lu?n

LINEST đ? đư?c c?i r?t nhi?u thi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel. N?u b?n s? d?ng m?t Phiên b?n trư?c c?a Excel, xác minh r?ng d? báo c?t này không ch?t trư?c khi b?n s? d?ng LINEST. H?y c?n th?n đ? s? d?ng các workaround trong bài vi?t này n?u các đ?i s? th? ba trong LINEST đư?c đ?t thành FALSE. Lưu ? r?ng collinearity ch? m?t v?n đ? ? m?t t? l? nh? c?a các trư?ng h?p, và các cu?c g?i đ?n LINEST v?i th? ba thi?t l?p đ?i s? đ? sai c?ng tương đ?i hi?m trong th?c t?. Phiên b?n trư?c c?a Excel cung c?p cho ch?p nh?n đư?c LINEST k?t qu? khi không có không có collinearity và khi các đ?i s? th? ba trong LINEST là đúng hay b? qua. Nh?ng c?i ti?n trong LINEST ?nh hư?ng đ?n các Phân tích ToolPak h?i qui tuy?n tính công c? mà các cu?c g?i LINEST và sau đây ch?c năng liên quan:
 • XU HƯ?NG
 • LOGEST
 • T?C Đ? TĂNG TRƯ?NG

THAM KH?O

McCullough, BD và B. Wilson. "V? tính chính xác c?a Th? t?c th?ng kê trong Microsoft Excel 97." Tính toán th?ng kê và Phân tích d? li?u, 1999, 31, 27-37.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828533 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbfunctions kbfuncstat kbinfo kbmt KB828533 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828533

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com