Jak ustawić drukowanie dwustronne dla klientów Automatyzacji programu Microsoft Word

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 828638 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Klienci Automatyzacji programu Microsoft Word nie mogą ustawić flagi drukowania dwustronnego (dupleksu) przed rozpoczęciem zadania drukowania w programie Microsoft Office Word 2003. Chociaż jeden z parametrów w metodzie PrintOut wskazuje, że drukowanie dwustronne jest obsługiwane, nie zapewnia on prawdziwego drukowania dwustronnego. Ponadto ten parametr może być niedostępny — zależy to od systemu operacyjnego lub zainstalowanego języka. W celu obejścia tego ograniczenia w systemach Microsoft Windows trzeba zmienić flagę dupleksu dla aktywnej drukarki przed wywołaniem funkcji PrintOut w programie Word.

W tym artykule opisano, jak użyć interfejsu Microsoft Windows API do zmiany ustawienia dupleksu drukarki aktywnej w celu umożliwienia dwustronnego wydrukowania dokumentu programu Word.

Więcej informacji

Dodawanie lokalnego sterownika drukarki dla drukarki sieciowej w systemie Microsoft Windows 2000

Sterownik drukarki nie znajduje się na komputerze lokalnym. Znajduje się on na serwerze wydruku. Dla użytkowników systemu Microsoft Windows 2000, którzy muszą drukować na udostępnionej drukarce sieciowej, może to stanowić problem. Chociaż administrator zabezpieczeń może tak skonfigurować serwer wydruku, aby użytkownicy końcowi mogli zmieniać ustawienia globalne, firma Microsoft zazwyczaj tego nie zaleca. Aby obejść ten problem, można zainstalować lokalny sterownik drukarki dla drukarki sieciowej, a następnie pozwolić poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie ustawień ich systemów lokalnych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.

  Zostaje uruchomiony Kreator dodawania drukarki.

  Kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij opcję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Utwórz nowy port, a następnie kliknij pozycję Local Port w sekcji Typ.
 4. W polu Nazwa portu wpisz lokalizację drukarki w sieci.

  Wpisz na przykład \\serwer_wydruku\nazwa_drukarki.

  Uwaga: Użyj dokładnej ścieżki i nazwy drukarki.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.

Tworzenie przykładu

Zmiana właściwości drukarki dla drukarki aktywnej wpływa na wszystkie aplikacje korzystające z drukarki aktywnej, a nie tylko na program Word. Jeśli trzeba zmienić ustawienia dla określonego zadania drukowania, po jego zakończeniu należy przywrócić ustawienia oryginalne.

W poniższym kodzie używana jest funkcja API DocumentProperties do zamiany ustawień drukowania sterownika drukarki, tak aby włączyć drukowanie dwustronne. Aby ten kod działał poprawnie, użytkownik końcowy musi mieć odpowiednie uprawnienia do zmiany globalnych ustawień drukowania dla drukarki. Jeśli użytkownik końcowy nie ma odpowiednich uprawnień do zmiany ustawień sterownika, po wywołaniu funkcji API OpenPrinter odbiera komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”.
 1. Uruchom program Microsoft Visual Basic 6.0. Utwórz nowy projekt.

  Domyślnie tworzony jest formularz Form1.
 2. Dodaj do projektu standardowy moduł .bas. Dodaj następujący kod w oknie kodu tego modułu:
  Option Explicit
  
    Public Type PRINTER_DEFAULTS
  
      pDatatype As Long
      pDevmode As Long
      DesiredAccess As Long
    End Type
  
    Public Type PRINTER_INFO_2
      pServerName As Long
      pPrinterName As Long
      pShareName As Long
      pPortName As Long
      pDriverName As Long
      pComment As Long
      pLocation As Long
      pDevmode As Long    ' Wskaźnik do DEVMODE
      pSepFile As Long
      pPrintProcessor As Long
      pDatatype As Long
      pParameters As Long
      pSecurityDescriptor As Long ' Wskaźnik do SECURITY_DESCRIPTOR
      Attributes As Long
  
  
      Priority As Long
      DefaultPriority As Long
      StartTime As Long
      UntilTime As Long
      Status As Long
      cJobs As Long
      AveragePPM As Long
    End Type
  
    Public Type DEVMODE
      dmDeviceName As String * 32
  
      dmSpecVersion As Integer
      dmDriverVersion As Integer
      dmSize As Integer
      dmDriverExtra As Integer
      dmFields As Long
      dmOrientation As Integer
      dmPaperSize As Integer
      dmPaperLength As Integer
      dmPaperWidth As Integer
      dmScale As Integer
      dmCopies As Integer
      dmDefaultSource As Integer
      dmPrintQuality As Integer
      dmColor As Integer
      dmDuplex As Integer
      dmYResolution As Integer
      dmTTOption As Integer
      dmCollate As Integer
      dmFormName As String * 32
      dmUnusedPadding As Integer
      dmBitsPerPel As Integer
      dmPelsWidth As Long
      dmPelsHeight As Long
      dmDisplayFlags As Long
      dmDisplayFrequency As Long
      dmICMMethod As Long
      dmICMIntent As Long
      dmMediaType As Long
      dmDitherType As Long
      dmReserved1 As Long
      dmReserved2 As Long
    End Type
  
    Public Const DM_DUPLEX = &H1000&
    Public Const DM_IN_BUFFER = 8
  
    Public Const DM_OUT_BUFFER = 2
    Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
    Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
    Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
    Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _
         PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)
  
    Public Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
    (ByVal hPrinter As Long) As Long
    Public Declare Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" _
     Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As Long, _
     ByVal hPrinter As Long, ByVal pDeviceName As String, _
     ByVal pDevModeOutput As Long, ByVal pDevModeInput As Long, _
     ByVal fMode As Long) As Long
    Public Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
    Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, _
     pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
    Public Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long
  
    Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (pDest As Any, pSource As Any, ByVal cbLength As Long)
   
    ' ==================================================================
    ' SetPrinterDuplex.
    '
    ' Programowo ustawia flagę dupleksu dla określonych właściwości domyślnych
    ' sterownika drukarki.
    '
    ' Zwraca: prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku błędu. W przypadku błędu
  
    ' wyświetlany jest również komunikat o błędzie. Jest to tylko komunikat
    ' informacyjny. Kod trzeba zmodyfikować w celu lepszej
    ' obsługi błędów w aplikacji użytkowej.
    '
    ' Parametry:
    '  sPrinterName - nazwa drukarki, która ma być używana.
    '
    '  nDuplexSetting - jedno z następujących ustawień standardowych:
    '    1 = Brak
    '    2 = Dupleks wzdłuż dłuższej krawędzi (książka)
    '    3 = Dupleks wzdłuż krótszej krawędzi (kalendarz)
    '
    ' ==================================================================
    Public Function SetPrinterDuplex(ByVal sPrinterName As String, _
    ByVal nDuplexSetting As Long) As Boolean
  
     Dim hPrinter As Long
     Dim pd As PRINTER_DEFAULTS
     Dim pinfo As PRINTER_INFO_2
     Dim dm As DEVMODE
    
     Dim yDevModeData() As Byte
     Dim yPInfoMemory() As Byte
     Dim nBytesNeeded As Long
     Dim nRet As Long, nJunk As Long
    
     On Error GoTo cleanup
    
     If (nDuplexSetting < 1) Or (nDuplexSetting > 3) Then
       MsgBox "Błąd: ustawienie dwDuplexSetting jest niepoprawne."
       Exit Function
     End If
     
     pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS
     nRet = OpenPrinter(sPrinterName, hPrinter, pd)
     If (nRet = 0) Or (hPrinter = 0) Then
       If Err.LastDllError = 5 Then
        MsgBox "Odmowa dostępu — aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł."
       Else
        MsgBox "Nie można otworzyć określonej drukarki " & _
         "(upewnij się, czy nazwa drukarki jest poprawna)."
       End If
       Exit Function
     End If
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, 0, 0, 0)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Nie można pobrać rozmiaru struktury DEVMODE."
       GoTo cleanup
     End If
    
     ReDim yDevModeData(nRet + 100) As Byte
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
           VarPtr(yDevModeData(0)), 0, DM_OUT_BUFFER)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Nie można pobrać struktury DEVMODE."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(dm, yDevModeData(0), Len(dm))
    
     If Not CBool(dm.dmFields And DM_DUPLEX) Then
      MsgBox "Nie można zmodyfikować flagi dupleksu dla tej drukarki, " & _
          "ponieważ nie obsługuje ona dupleksu lub sterownik " & _
          "nie obsługuje ustawiania go za pomocą interfejsu Windows API."
       GoTo cleanup
     End If
    
     dm.dmDuplex = nDuplexSetting
     Call CopyMemory(yDevModeData(0), dm, Len(dm))
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
      VarPtr(yDevModeData(0)), VarPtr(yDevModeData(0)), _
      DM_IN_BUFFER Or DM_OUT_BUFFER)
  
     If (nRet < 0) Then
      MsgBox "Nie można ustawić dupleksu dla tej drukarki."
      GoTo cleanup
     End If
    
     Call GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, nBytesNeeded)
     If (nBytesNeeded = 0) Then GoTo cleanup
    
     ReDim yPInfoMemory(nBytesNeeded + 100) As Byte
  
     nRet = GetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), nBytesNeeded, nJunk)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Nie można pobrać ustawień drukarki udostępnionej."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(pinfo, yPInfoMemory(0), Len(pinfo))
     pinfo.pDevmode = VarPtr(yDevModeData(0))
     pinfo.pSecurityDescriptor = 0
     Call CopyMemory(yPInfoMemory(0), pinfo, Len(pinfo))
    
     nRet = SetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), 0)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Nie można ustawić właściwości drukarki udostępnionej."
     End If
    
     SetPrinterDuplex = CBool(nRet)
  
  cleanup:
     If (hPrinter <> 0) Then Call ClosePrinter(hPrinter)
  
    End Function
  
  
  
 3. Dodaj standardowy przycisk CommandButton do formularza Form1.
 4. Dodaj następujący kod w oknie kodu formularza Form1:
     
    Option Explicit
    Private Sub Command1_Click()
     Dim oWord As Object
     Dim oDoc As Object
     
     Set oWord = CreateObject("Word.application")
  
     oWord.Visible = True
     
     Set oDoc = oWord.Documents.Add
     oDoc.Range.Select
     
  
     oWord.Selection.TypeText "To jest na stronie 1" & vbCr
     oWord.Selection.InsertBreak 1
     oWord.Selection.TypeText "To jest strona 2"
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 2
     
     oDoc.PrintOut Background:=False
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 1
     
     MsgBox "Wydruk gotowy", vbMsgBoxSetForeground
     
     oDoc.Saved = True
     oDoc.Close
     Set oDoc = Nothing
    
     oWord.Quit
     Set oWord = Nothing
    End Sub	
  
  					
 5. Uruchom przykład.

  Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, dokument testowy jest drukowany po obu stronach arkusza papieru.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które mogą wystąpić przy próbie dwustronnego drukowania dokumentów programu Word, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
176189 Shading of solid black or gray won't print duplex on NT
196857 First page prints on back of last page with duplex
214683 Duplex printing does not work with objects on page

Właściwości

Numer ID artykułu: 828638 - Ostatnia weryfikacja: 24 maja 2006 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbapi kbautomation kbhowto kbprint KB828638

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com