L?i truy c?p vi ph?m x?y ra n?u thông tin d?ch v? đ?u cu?i c?a b?n b? h?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t ti?n ích qu?n tr? d?ch v? đ?u cu?i, ch?ng h?n như Tsprof.exe, Mmc.exe ho?c Usrmgr.exe, các ti?n ích có th? t?o ra m?t l?i vi ph?m truy c?p và b? b?t ng? khi nó qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng nh?t đ?nh.

Khi b?n ch?y b?t k? chương tr?nh nào có s? d?ng các ch?c năng API c?a WTSSetUserConfig ho?c WTSQueryUserConfig đ? đ?t ho?c đ? l?y thông tin ngư?i dùng, các ti?n ích có th? t?o ra l?i hành vi vi ph?m quy?n truy c?p và b? b?t ng? khi nó qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng nh?t đ?nh.

Khi b?n k?t n?i Remote Desktop và sau đó th? đăng nh?p v?i m?t trương m?c ngư?i dùng nh?t đ?nh, k?t n?i máy tính t? xa có th? đ?t nhiên đóng. N?u đăng nh?p t? xa máy tính đ? bàn d?a trên c? g?ng đ?i sang máy tính d?a trên Microsoft Windows XP ho?c v?i m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003 giao di?n đi?u khi?n, máy tính đ? bàn t? xa s? th?c hi?n m?t bugcheck sau khi tr?nh b?t ng? quits. Tùy thu?c vào c?u h?nh, máy tính đ? bàn t? xa có th? kh?i đ?ng l?i.

M?t ho?c nhi?u c?a các s? ki?n sau đây có th? đư?c ghi vào s? ghi s? ki?n:

T? ch?c s? ki?n ID 1004
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
Báo cáo đ? x?p hàng l?i: faulting ?ng d?ng mmc.exe, phiên b?n 5.2.3790.0, faulting module tsuserex.dll, phiên b?n 5.2.3790.0, l?i đ?a ch? 0x0000c3a9.

T? ch?c s? ki?n ID 1004
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
Báo cáo đ? x?p hàng l?i: faulting ?ng d?ng mmc.exe, phiên b?n 5.2.3790.0, faulting module tsuserex.dll, phiên b?n 5.2.3790.0, l?i đ?a ch? 0x0000c3a9.

T? ch?c s? ki?n ID 1004
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
Báo cáo đ? x?p hàng l?i: faulting ?ng d?ng mmc.exe, phiên b?n 5.2.3790.0, faulting module tsuserex.dll, phiên b?n 5.2.3790.0, l?i đ?a ch? 0x0000c3a9.

T? ch?c s? ki?n ID 1004
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
Faulting ?ng d?ng, phiên b?n 0.0.0.0, faulting module regapi.dll, phiên b?n 5.2.3790.0, l?i đ?a ch? 0x00002c4d.

T? ch?c s? ki?n ID 1004
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
Báo cáo đ? x?p hàng l?i: faulting ?ng d?ng winlogon.exe, phiên b?n 0.0.0.0, faulting module regapi.dll, phiên b?n 5.2.3790.0, l?i đ?a ch? 0x00002c4d.

T? ch?c s? ki?n ID 1001
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
L?i nhóm 62739595.

T? ch?c s? ki?n ID 1001
L?i ?ng d?ng m? ngu?n
L?i nhóm 45054588

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi b? h?ng d? li?u ngư?i dùng là g?p ph?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows Server 2003, phiên bản 32-bit

  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  19-Aug-2004 23:41 5.2.3790.202    50,176 Regapi.dll
  19-Aug-2004 23:41 5.2.3790.202    81,920 Tsuserex.dll

Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit

  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  19-Aug-2004 21:37 5.2.3790.202   129,536 Regapi.dll   IA-64
  19-Aug-2004 21:37 5.2.3790.202   223,744 Tsuserex.dll  IA-64
  19-Aug-2004 21:41 5.2.3790.202    50,176 Wregapi.dll  x86
  19-Aug-2004 21:41 5.2.3790.202    81,920 Wtsuserex.dll x86

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP, phiên b?n 32-bit

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   32,768 Cfgbkend.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   30,720 Pchsvc.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   33,280 Racpldlg.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44,544 Regapi.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   41,472 Safrslv.dll
  02-Aug-2003 07:45 5.1.2600.1254   129,536 Sessmgr.exe
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   200,192 Termsrv.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   88,064 Tscfgwmi.dll

Windows XP, phiên b?n 64-bit

  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   104,448 Cfgbkend.dll IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   110,080 Pchsvc.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   90,112 Racpldlg.dll IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1267   127,488 Regapi.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   111,616 Safrslv.dll  IA-64
  02-Aug-2003 08:44 5.1.2600.1254   419,328 Sessmgr.exe  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   622,592 Termsrv.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   326,144 Tscfgwmi.dll IA-64
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44,544 Wregapi.dll  x86

Windows 2000

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  07-Jan-2004 20:44 5.0.2195.6889 36,624 Regapi.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này không s?a các d? li?u b? h?ng. Các hotfix b?o v? các m? gây ra quá tr?nh đ? thoát kh?i b?t ng? v?i m?t l?i vi ph?m truy c?p.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? đăng nh?p vào m?t Windows 2000 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows XP b?ng cách s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa mà không có l?i. Tuy nhiên, b?n v?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n thay đ?i các thu?c tính c?a tài kho?n ngư?i dùng ho?c khi b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng tài kho?n đó.

N?u b?n s? d?ng Microsoft Management Console (MMC) đ? ch?nh s?a ho?c xem thu?c tính ngư?i dùng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
Tính ch?t d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
Không th? n?p tài s?n d?ch v? đ?u cu?i cho ngư?i dùng này v?: các tham s? không đúng.
Ho?c, khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t máy tính Windows Server 2003 d?a trên b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i t? xa máy tính đ? bàn, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
Thông báo đăng nh?p
H? th?ng có th? không đăng nh?p b?n vào nh? các l?i sau: Các tham s? không chính xác.
H?y th? l?i hay h?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n
Đ? s?a d?ch v? đ?u cu?i ngư?i s? d?ng d? li?u tham nh?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t t?p tin văn b?n v?i nh?ng d?ng văn b?n, nơi tên ngư?i dùng là tên c?a trương m?c ngư?i dùng v?i các thông tin b? h?ng và ? đâu tên mi?n là tên mi?n c?a b?n.
  DN: CN =tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC =tên mi?nDC = com
  changetype: s?a đ?i
  Xoá: userParameters
 2. Tên t?p tin "Users.txt."
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đ? ch?y t?p tin:
  Ldifde –I –f users.txt
  Ch?y câu l?nh này c?ng s? xóa thu?c tính và gi?i quy?t s? c? trên m?t tên mi?n Active Directory.

  Chú ý Vi?c xoá các thu?c tính userParameters trong trương m?c ngư?i dùng có th? ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh khác. N?u chương tr?nh c? th? thông tin đư?c lưu tr? có, nó s? ph?i đư?c repopulated. Ví d?, các chương tr?nh có th? b? ?nh hư?ng là FPNW, RAS và t?t c? các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, c? th? ngư?i s? d?ng thông tin.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 828664 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB828664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com