Tr?i ch?c năng th?ng kê: đ?i di?n cho m?i quan h? b?ng cách s? d?ng đánh giá

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách s? d?ng đánh giá m?t giá tr? đánh giá trung b?nh cho các ràng bu?c các quan sát.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n chuy?n đ?i d? li?u s? vào c?p b?c, b?n có th? mu?n đ?i di?n cho m?i quan h? đ? các quan sát ràng bu?c các t?ng nh?n m?t đánh giá trung b?nh qua t?t c? như v?y quan sát thay v? các c?p b?c th?p nh?t có th?. Ví d? s? trong bài vi?t này minh ho? này.

M?c dù phiên b?n hi?n t?i c?a x?p h?ng tr? v? các k?t qu? thích h?p cho h?u h?t trư?ng h?p, bài vi?t này th?o lu?n v? t?nh h?nh nơi m?t tie x?y ra. Ví d?, b?n có th? đánh giá đ? x? l? các m?i quan h? n?u b?n đang s? d?ng m?t bài ki?m tra gi? thuy?t th?ng kê không tham s? có liên quan đ?n c?p b?c.

Phương pháp này bài vi?t mô t? c?ng đư?c mô t? trong t?p tin tr? giúp x?p h?ng cho Microsoft Office Excel 2003 và các phiên b?n sau c?a Excel (nhưng không có trong t?p tin tr? giúp đánh giá trư?c đó). Th? t?c này ho?t đ?ng như nhau t?t cho t?t c? các phiên b?n Excel. Ch?c năng x?p h?ng b?n thân đ? không thay đ?i.

Cú pháp

RANK(number, ref, order)
Chú ý S? ph?i có m?t giá tr? s?; REF ph?i có m?t ph?m vi m?ng ho?c t? bào có ch?a d? li?u s? giá tr?; đ?t hàng là tùy ch?n. N?u b?n b? qua đ?t hàng, ho?c gán cho nó m?t giá tr? là 0 (s? không), c?p b?c s? là v? trí c?a s? trong REF N?u REF đư?c x?p h?ng theo th? t? gi?m. N?u đ?t hàng đư?c ch? đ?nh b?t k? giá tr? khác không, REF gi? s? đ? đư?c x?p h?ng trong th? t? tăng d?n.

Ví d? v? cách s? d?ng

Đ? minh h?a này s? d?ng x?p h?ng, t?o ra m?t b?ng tính Excel tr?ng, sao chép b?ng dư?i đây, ch?n di đ?ng A1 trong tr?ng Excel b?ng tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn đ? cho các m?c trong b?ng sau đi?n các t? bào A1:F12 trong b?ng tính c?a b?n.

Chú ý Trong Microsoft Office Excel 2007, các Dán l?nh là trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
10=RANK(A1,$A$1:$A$12,1)= B1 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A1,$A$1:$A$12,0)= E1 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A2,$A$1:$A$12,1)= B2 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A2,$A$1:$A$12,0)= E2 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A3,$A$1:$A$12,1)= B3 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A3,$A$1:$A$12,0)= E3 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A4,$A$1:$A$12,1)= B4 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A4,$A$1:$A$12,0)= E4 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A5,$A$1:$A$12,1)= B5 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A5,$A$1:$A$12,0)= E5 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A6,$A$1:$A$12,1)= B6 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A6,$A$1:$A$12,0)= E6 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A7,$A$1:$A$12,1)= B7 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A7,$A$1:$A$12,0)= E7 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A8,$A$1:$A$12,1)= B8 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A8,$A$1:$A$12,0)= E8 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A9,$A$1:$A$12,1)= B9 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A9,$A$1:$A$12,0)= E9 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A10,$A$1:$A$12,1)= B10 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A10,$A$1:$A$12,0)= E10 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2
61=RANK(A11,$A$1:$A$12,1)= B11 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A11,$A$1:$A$12,0)= E11 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2
73=RANK(A12,$A$1:$A$12,1)= B12 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A12,$A$1:$A$12,0)= E12 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2
Chú ý Sau khi b?n dán b?ng này vào b?ng tính Excel m?i c?a b?n, b?m các Tùy ch?n dán nút, và sau đó nh?p vào Phù h?p v?i đi?m đ?n đ?nh d?ng.

Trong Excel 2003, v?i ph?m vi dán v?n đư?c ch?n, đi?m đ?n C?t trên các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào L?a ch?n AutoFit.

Trong Excel 2007, v?i ph?m vi dán v?n đư?c ch?n, b?m Định dạng trong các T? bào nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào AutoFit Column Width.

Cho m?t s? m?c đích, b?n có th? mu?n s? d?ng m?t đ?nh ngh?a c?a x?p h?ng mà s? đưa quan h? vào tài kho?n. Làm như v?y, thêm các y?u t? ch?nh sau đây v?i giá tr? c?p B?C tr? v?. Y?u t? s? đi?u ch?nh này là thích h?p trong trư?ng h?p đánh giá đư?c tính theo gi?m th? t?)đ?t hàng = 0 ho?c b? qua) ho?c tăng d?n th? t? ()đ?t hàng = giá tr? nonzero).
(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.
B?ng tính minh ho? này đ?nh ngh?a c?a c?p b?c. D? li?u trong các t? bào A1:A12. B?c đó x?p h?ng tr? v? trong th? t? tăng d?n đang trong các t? bào B1:B12. Các quan sát trong các t? bào A2:A5 đư?c g?n v?i m?t giá tr? chung c?a 21. Đi?u này t?o ra m?t x?p h?ng ph? bi?n c?a 2. Đó là quan sát m?t x?p h?ng th?p hơn, 10. Nh?ng giá tr? b?n 21 m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 2, 3, 4 và 5 và có m?t x?p h?ng trung b?nh (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 3.5. Tương t?, các quan sát hai trong các t? bào A6:A7 m?i 33, có nh?ng quan sát năm v?i x?p h?ng th?p hơn. V? v?y, các quan sát hai m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 6 và 7 và có m?t th? h?ng trung (6 + 7) / 2 = 6.5. Cu?i cùng, các quan sát ba trong các t? bào A8:A10 có m?t giá tr? ph? bi?n, 52. Hi?n có b?y quan sát v?i c?p b?c th?p hơn. V? v?y, các quan sát ba m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 8, 9 và 10 và có m?t x?p h?ng trung b?nh (8 + 9 + 10) / 3 = 9.

M?c trong c?t c có ch?a các y?u t? ch?nh cho c?p b?c ràng bu?c và hi?n th? các c?p b?c trung đưa quan h? vào tài kho?n. Các giá tr? trong c?t b và c là chính xác cùng m?t nơi mà các quan sát không đư?c g?n v?i các quan sát khác, ch?ng h?n như hàng 1, 11 và 12.

Các t? bào E1:E12 ch?a c?p b?c th? h?ng tr? v? th? t? gi?m d?n. Không có hai m?c v?i c?p b?c th?p hơn m?c ba trong các t? bào A8:A10. Các t? bào A8:A10 có m?t giá tr? ph? bi?n, 54. V? v?y, nh?ng m?c ba m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 3, 4 và 5 và có m?t th? h?ng trung (3 + 4 + 5) / 3 = 4. Không có kho?n m?c năm v?i m?t đánh giá th?p hơn so v?i hai m?c trong các t? bào A6:A7. Các t? bào A6:A7 có m?t giá tr? ph? bi?n, 33. V? v?y, nh?ng hai m?c m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 6 và 7 và có m?t th? h?ng trung (6 + 7) / 2 = 6.5. Không có b?y m?c v?i c?p b?c th?p hơn b?n m?c trong các t? bào A2:A5. Các t? bào A2:A5 có m?t giá tr? ph? bi?n, 21. V? v?y, nh?ng m?c b?n m?t các v? trí đư?c x?p h?ng 8, 9, 10, 11 và có m?t giá tr? trung b?nh c?a (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9,5.

M?c trong c?t f có ch?a các y?u t? ch?nh cho c?p b?c ràng bu?c và hi?n th? các c?p b?c trung đưa quan h? vào tài kho?n. Các giá tr? trong c?t e và f là chính xác cùng m?t nơi mà các quan sát không đư?c g?n v?i các quan sát khác, ch?ng h?n như hàng 1, 11 và 12.

K?t lu?n

Bài vi?t này mô t? và minh ho? m?t y?u t? ch?nh mà b?n có th? s? d?ng vào tài kho?n cho c?p b?c ràng bu?c khi b?n x?p h?ng d? li?u. B?n có th? s? d?ng các y?u t? ch?nh cùng v?i ch?c năng đánh giá. Ho?t các y?u t? ch?nh đ?ng b?ng nhau t?t khi b?c đang tăng d?n ho?c th? t? gi?m d?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828678 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com