Viên thu?c PC Recognizer Pack câu h?i thư?ng g?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828729 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này bao g?m các câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft Windows Tablet PC Recognizer Pack.

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan

Q1: Nơi có thông tin v? Windows XP Tablet PC Edition?

A1: Cho thông tin chung v? Windows XP Tablet PC Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TabletPC
Q2: Làm th? nào tôi có đư?c Tablet PC b? nh?n d?ng gói?

A2: Đ? có đư?c gói Recognizer Tablet PC, b?n có th? t?i nó t? trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? các gói b? nh?n d?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 080184dd-5e92-4464-b907-10762e9f918b & DisplayLang = en
Q3: Nh?ng tính năng đư?c bao g?m trong gói b? nh?n d?ng Tablet PC?

A3: Các tính năng sau đây đư?c bao g?m trong gói b? nh?n d?ng:
 • Ch? vi?t tay và các bài phát bi?u công nh?n công c?

  B? nh?n d?ng gói cung c?p nh?n d?ng ch? vi?t công c? ngôn ng? chín và b?n nh?n d?ng ti?ng nói ngôn ng?. Công c? nh?n d?ng ch? vi?t bao g?m có:
  • Ti?ng Anh (M?)
  • Ti?ng Anh (Anh)
  • Ti?ng Pháp (Pháp)
  • Ti?ng Đ?c (Đ?c)
  • Ti?ng Nh?t
  • Hàn Qu?c
  • Trung Qu?c (Đài Loan)
  • Trung Qu?c (Trung Qu?c)
  • Ti?ng Tây Ban Nha (s?p x?p qu?c t?)
 • Công c? nh?n d?ng ti?ng nói bao g?m có:
  • Ti?ng Anh (M?)
  • Ti?ng Nh?t
  • Trung Qu?c (Đài Loan)
  • Trung Qu?c (Trung Qu?c)
  V?i các b? nh?n d?ng gói trên Tablet PC, b?n có th? chuy?n vi?t tay và phát bi?u trong nhi?u ngôn ng? t? m?c in k? thu?t s? và phát bi?u đ? g? văn b?n. Ví d?, n?u b?n cài đ?t ti?ng Đ?c và ti?ng Pháp recognizers trên m?t máy tính viên thu?c, b?n có th? chuy?n đ?i k? thu?t s? m?c in đư?c vi?t b?ng ti?ng Đ?c và ti?ng Pháp thành văn b?n đánh máy v?i đ? chính xác cao hơn.
 • Viên thu?c PC Input Panel Update

  B? nh?n d?ng gói C?p Nh?t Tablet PC Input Panel. V?i b?n c?p nh?t này, b?n có th? ch?n b?t k? bàn phím ngôn ng? nh?p Windows. Đi?u này s? cho b?n truy c?p đ? đúng trên màn h?nh bàn phím cho ngôn ng? nh?p đ? ch?n.
Q4: Does Tablet PC b? nh?n d?ng gói g?m giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) cho Tablet PC?

A4: Không, MUI ch?c năng không có trong Tablet PC Recognizer Pack.

Q5: Làm th? nào đ? tôi l?y các gói ph?n m?m đa ngôn ng? giao di?n ngư?i dùng cho Tablet PC?

A5: M?t s?n ph?m riêng bi?t, Microsoft Tablet PC MUI và b? nh?n d?ng gói, bao g?m các ch?c năng MUI, các recognizers và C?p Nh?t b?ng đi?u khi?n đ?u vào. Microsoft Tablet PC MUI và b? nh?n d?ng gói có s?n trư?c khi cài đ?t trên máy tính b?ng m?i đư?c cung c?p b?i các nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM). N?u b?n mua m?t máy tính viên thu?c m?i, liên h? v?i OEM đ? xem Tablet PC MUI và Recognizer Pack là m?t l?a ch?n có s?n cho các mô h?nh mà b?n mua. Tablet PC MUI và b? nh?n d?ng gói này c?ng có s?n thông qua chương tr?nh Microsoft Volume Licensing. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Volume Licensing, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Licensing
Q6: tôi c?n ID s?n ph?m c?a tôi đ? đư?c h? tr?, nơi tôi có th? t?m th?y nó?

A6: ID s?n ph?m có s?n trong thông tin h? tr? đư?c li?t kê cho Tablet PC b? nh?n d?ng gói trong thêm/lo?i b? chương tr?nh. Xem thông tin h? tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u.
 2. Khai thác B?ng đi?u khi?n.
 3. Khai thác Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh. (Sau đó, baám Lo?i b? m?t chương tr?nh N?u b?n đang s? d?ng xem theo th? lo?i.)
 4. Dư?i Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh, baám Microsoft Windows Tablet PC Recognizer Pack.
 5. Nh?p liên k?t thông tin h? tr? dư?i tên s?n ph?m.

Cài đặt và Thiết lập

Q1: Tôi có th? cài đ?t gói Recognizer Tablet PC trên không ph?i ti?ng Anh Phiên b?n c?a h? đi?u hành Windows XP Tablet PC Edition?

A1: Có, b?n có th? cài đ?t gói b? nh?n d?ng trên t?t c? các phiên b?n ngôn ng? c?a h? đi?u hành Windows XP Tablet PC Edition.

Q2: Tôi có th? cài đ?t gói Recognizer Tablet PC trên máy tính ch?y Windows XP?

A2: Không, b? nh?n d?ng gói ch? có th? đư?c cài đ?t trên Windows XP Tablet PC Edition.

Q3: tôi có phát t? đ?ng vô hi?u hoá cho ? đ?a CD-ROM c?a tôi. Làm th? nào đ? cài đ?t các Tablet PC b? nh?n d?ng gói t? đ?a CD?

A3: Đ? cài đ?t tr?c ti?p t? đ?a CD, h?y m? ? đ?a CD-ROM trong Máy tính của tôi, và ch?y t?p tin Setup.exe. Đi?u này s? b?t đ?u thi?t l?p b? nh?n d?ng gói.

Q4: Làm th? nào đ? tôi có th? s? d?ng Tablet PC b? nh?n d?ng gói?

A4: Tablet PC b? nh?n d?ng gói cài đ?t recognizers vi?t tay và bài phát bi?u cho các ngôn ng? b?n ch?n trong lúc thi?t l?p và c?ng C?p Nh?t Tablet PC Input Panel. B?n có th? thay đ?i tùy ch?n bàn phím và thêm bài phát bi?u recognizers trong các D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p h?p tho?i có s?n t? các Trong khu v?c và ch?n ngôn ng? công c? trong b?ng đi?u khi?n.

Sau khi b?n đ? thêm các tùy ch?n mà b?n mu?n, dùng thanh ngôn ng? đ? thay đ?i ngôn ng? nh?p ch? vi?t tay cho chương tr?nh ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b? nh?n d?ng gói, xem Tablet PC Input Panel giúp.

Q5: Sau khi tôi cài đ?t Tablet PC b? nh?n d?ng gói, t?i sao m?t c?a s? l?nh xu?t hi?n l?n đ?u tiên tôi kh?i đ?ng l?i?

A5: Đ? hoàn thành cài đ?t, m?t t?p l?nh ch?y sau khi kh?i đ?ng l?i đ?u tiên. C?a s? d?u nh?c l?nh đóng c?a t? đ?ng khi k?ch b?n hoàn thành và không xu?t hi?n m?t l?n n?a.

Viên thu?c PC Input Panel

Q1: B?ng đi?u khi?n đ?u vào trên màn h?nh bàn phím phím không hi?n th? đúng khi tôi ch?n ti?ng Nh?t trong thanh ngôn ng?. Tôi có th? s?a l?i này như th? nào?

A1: N?u b?n không có tr?nh đi?u khi?n bàn phím Nh?t b?n đư?c cài đ?t khi b?n chuy?n đ?i ngôn ng? nh?p bàn phím đ?n Nh?t B?n, các nh?n chính s? không kh?p v?i ngôn ng? đ? ch?n c?a b?n. Đ? kh?c ph?c đi?u này, b?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n bàn phím Nh?t B?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t bàn phím tiêu chu?n g?n vào máy tính viên thu?c c?a b?n.
 2. Khai thác B?t đ?u, và sau đó tap B?ng đi?u khi?n.
 3. Khai thác Máy in và ph?n c?ng khác, và sau đó tap Bàn phím.
 4. Trên các Ph?n c?ng tab, dư?i Thi?t b?, t?p thi?t b? tiêu chu?n bàn phím m?c đ?nh.
 5. Khai thác Thu?c tính.
 6. Trên các Tr?nh đi?u khi?n tab, baám C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 7. Trong các Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng, baám Cài đ?t t? m?t danh sách ho?c v? trí c? th? (chuyên sâu), và sau đó tap Ti?p theo.
 8. Khai thác Không t?m ki?m. Tôi s? ch?n tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t, và sau đó tap Ti?p theo.
 9. V?i đ? xóa các Hi?n th? các ph?n c?ng tương thích h?p ki?m.
 10. Trong các Nhà s?n xu?t danh sách, baám (Tiêu chu?n bàn phím).
 11. Trong các Mô h?nh danh sách, baám Nh?t b?n PS/2 keyboard bàn phím (106/109 Key).
 12. Khai thác Ti?p theo, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? hoàn thành các Thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng.
Sau khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n bàn phím Nh?t B?n và kh?i đ?ng l?i máy PC Tablet, các b? trí bàn phím trên màn h?nh phù h?p v?i b? trí bàn phím ti?ng Nh?t 106/109 d? ki?n khi b?n ch?n ti?ng Nh?t trong thanh ngôn ng?.

Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Thay đ?i ch? vi?t tay và bàn phím đ?u vào ngôn ng?", ch? đi?m tr? giúp trong b?ng đi?u khi?n đ?u vào Tablet PC.

Q2: N?u tôi lo?i b? các viên thu?c PC b? nh?n d?ng gói, hi?n C?p Nh?t Tablet PC Input Panel v?n đư?c cài đ?t?

A2: C?p Nh?t Tablet PC Input Panel cài đ?t như là m?t ph?n c?a Tablet PC b? nh?n d?ng gói. N?u b?n lo?i b? các viên thu?c PC b? nh?n d?ng gói, b?n c?ng lo?i b? b?n C?p Nh?t b?ng đi?u khi?n đ?u vào.

Chú ý N?u b?n checkbox nh?ng thành ph?n b? nh?n d?ng ch? vi?t tay và bài phát bi?u trong thi?t l?p b? nh?n d?ng gói, b?n có th? gi?m thi?u các t?p tin cài đ?t mà không hoàn toàn lo?i b? b?n C?p Nh?t Tablet PC Input Panel. Do đó, b?n có ch? c?n đ?u vào b?ng C?p Nh?t.

Q3: Ngày c?a tôi Đông Á Phiên b?n c?a Windows XP Tablet PC Edition, sau khi tôi cài đ?t Tablet PC Recognizer Pack, Pad b?ng văn b?n c?a tôi đ?i thành m?t ngôn ng? khác nhau. Làm th? nào đ? thay đ?i nó tr? l?i?

A3: Thông thư?ng, Tablet PC đ?u vào b?ng vi?t Pad gi? l?i các ngôn ng? Phi-Đông á g?n đây nh?t đư?c ch?n trong thanh ngôn ng?. Tuy nhiên, n?u b?n cài đ?t gói Recognizer Tablet PC, b?n có th? không chính xác đ?t l?i ngôn ng? vi?t Pad sang ti?ng Đ?c. Đ? đ?t văn b?n Pad quay l?i m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Đ?c, thay đ?i thanh ngôn ng? Phi-Đông á ngôn ng? mà b?n mu?n, và sau đó thay đ?i nó đ? các ngôn ng? Đông á thích h?p. Ví d?, đ? thi?t l?p các Pad văn b?n sang ti?ng Anh và các trên màn h?nh bàn phím đ? Nh?t B?n, thay đ?i thanh ngôn ng? sang ti?ng Anh, và sau đó thay đ?i nó đ?n Nh?t B?n. B?i v? ti?ng Anh là ngôn ng? Phi-Đông á trư?c đ? đư?c thi?t l?p, Pad vi?t đư?c thi?t l?p đ? ti?ng Anh, và ph?n c?n l?i c?a b?ng đi?u khi?n đ?u vào đư?c thi?t l?p đ? ti?ng Nh?t.

Q4: Sau khi tôi cài đ?t Tablet PC b? nh?n d?ng gói, t?i sao tôi bây gi? ch? có hai tab trong b?ng đi?u khi?n Tablet PC đ?u vào?

A4: M?t trong các b?n C?p Nh?t vào b?ng đi?u khi?n Tablet PC đ?u vào là m?t s? thay đ?i thi?t k? lo?i b? thêm ti?ng Anh vi?t Pad. V?i b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t, b?n ch? có hai tab cho các ngôn ng? Phi-Đông Á: bàn phím và các văn b?n Pad.

Q5: Làm th? nào đ? tôi có th? thay đ?i b? trí bàn phím đ?u vào b?ng ? màn h?nh đăng nh?p đ? phù h?p v?i ngôn ng? nh?p m?c đ?nh đư?c thi?t l?p trong b?ng đi?u khi?n?

A5: Theo m?c đ?nh, màn h?nh đăng nh?p s? d?ng b? trí bàn phím đ?u vào b?ng cho ngôn ng? m? đ? c?a Windows XP Tablet PC Edition. Đ? thay đ?i thi?t đ?t này đ? phù h?p v?i nh?ng g? b?n đ? ch?n là ngôn ng? nh?p m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u.
 2. Khai thác B?ng đi?u khi?n.
 3. Double-tap Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?. N?u b?n đang s? d?ng xem theo th? lo?i, l?n đ?u tiên t?p Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng?, và tùy ch?n vùng.
 4. Trên các Nâng cao tab, v?i đ? ch?n các Áp d?ng m?i thi?t đ?t cho trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i và đ? c?u h?nh ngư?i dùng m?c đ?nh h?p ki?m.

  Chú ý Thi?t đ?t này ?nh hư?ng đ?n màn h?nh đăng nh?p và áp d?ng cho t?t c? tài kho?n ngư?i dùng m?i t?o ra trên máy tính.
 5. Khai thác Áp d?ng, và sau đó tap Ok.
 6. Khai thác Ok.
Q6: Làm th? nào đ? tôi có th? thay đ?i ngôn ng? vi?t Anywhere s? d?ng đ? nh?n d?ng ch? vi?t?

A6: Hi?n nay, tính năng vi?t Anywhere c?a đ?u vào b?ng ch? có s?n v?i b? nh?n d?ng ch? vi?t ti?ng Anh.

Q7: Sau khi tôi cài đ?t gói Recognizer Tablet PC, bàn phím đăng nh?p c?a tôi là tr?ng. Tôi có th? s?a l?i này như th? nào?

A7: V?n đ? này có th? x?y ra n?u bàn phím U.S. không đư?c cài đ?t. Đ? cài đ?t bàn phím U.S., h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u, baám B?ng đi?u khi?n, và sau đó tap Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?. (N?u b?n s? d?ng xem theo th? lo?i, baám Ngày, baám Giờ, baám Ngôn ng?, và sau đó tap Tùy ch?n vùng.)
 2. Trên các Ngôn ngữ tab, baám Thông tin chi ti?t.
 3. Trong các Ngôn ng? nh?p m?c đ?nh danh sách, ch?n Ti?ng Anh (Hoa K?)-chúng tôi, và sau đó tap Ok.
  Chú ý N?u b?n mu?n s? d?ng m?t ngôn ng? nh?p khác nhau như m?c đ?nh, b?m vào các ngôn ng? mà b?n mu?n s? d?ng đ? thay th?.
 4. Khai thác các Nâng cao tab.
 5. V?i đ? ch?n các Áp d?ng m?i thi?t đ?t cho trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i và đ? c?u h?nh ngư?i dùng m?c đ?nh h?p ki?m.
 6. Khai thác Ok, baám Áp d?ng, và sau đó tap Ok.
  Chú ý Đ? đ?m b?o r?ng các thi?t đ?t có hi?u l?c, kh?i đ?ng l?i máy Tablet PC.

Windows Journal

Q1: T?i sao does Windows Journal vi?t tay c?a tôi đ? chuy?n đ?i văn b?n trong m?t ngôn ng? khác nhau hơn so v?i nh?ng g? tôi đ? ch?n trong thanh ngôn ng??

A1: Windows Journal duy tr? thi?t đ?t cho nh?ng g? b? nh?n d?ng ch? vi?t tay đư?c s? d?ng trong s? công nh?n. V? v?y, b?n ph?i c?u h?nh b? nh?n d?ng thích h?p đ?c l?p c?a thanh ngôn ng?.

Đ? thay đ?i b? nh?n d?ng ch? vi?t tay ho?t đ?ng trong t?p chí Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u.
 2. Khai thác T?t c? chương tr?nh, và sau đó tap Windows Journal.
 3. Trong Windows Journal, baám Công cụ, và sau đó tap Tuỳ chọn.
 4. Trên các Khác tab, ch?n b? nh?n d?ng ch? vi?t tay b?n mu?n t? các Ch?n m?t ngôn ng? b? nh?n d?ng danh sách th? xu?ng.
 5. Bư?c này là tùy ch?n: baám Ki?m tra l?i lưu ?.

  N?u b?n ki?m tra l?i m?t lưu ? hi?n có sau khi b?n thay đ?i sang m?t ngôn ng? b? nh?n d?ng m?i, t?p chí s? xem xét lưu ? r?ng đ? đư?c vi?t b?ng ngôn ng? m?i. N?u các lưu ? th?c s? b?ng văn b?n v?i ngôn ng? m?i, làm rechecking ghi chú cho l?a ch?n chính xác hơn khi b?n g? t? đ? ch?n chúng. Vi?c chuy?n đ?i văn b?n trư?c đó không đư?c lưu.
 6. Khai thác Áp d?ng, và sau đó tap Ok đ? đóng h?p tho?i.
Q2: tôi đ? cài đ?t recognizers Trung Qu?c ch? vi?t tay, nhưng tôi không th? ch?n chúng trong Windows Journal. Làm th? nào đ? ch?n chúng?

A2: Trong Windows Journal, nh?n d?ng ch? vi?t không ph?i là có s?n cho Trung Hoa (PRC) và Trung Qu?c (Đài Loan). B?n có th? và lưu các ghi chú trong nh?ng ngôn ng? này, nhưng b?n không th? chuy?n đ?i ghi chú c?a b?n đ? k? t? đánh máy ho?c t?m ki?m thông qua các ghi chú c?a b?n.

Vi?c s? d?ng và c?u h?nh

Q1: Ngôn ng? c?a tôi thanh nh?p nháy bi?u tư?ng cho m?t th?i và thanh tác v? tr? nên không ph?n h?i khi tôi kh?i đ?ng máy tính. Làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này?

A1: Đây là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n khi thanh ngôn ng? đư?c t?i thi?u hoá đ? thanh tác v?. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, khôi ph?c thanh ngôn ng?, ho?c ch? m?t vài phút cho các bi?u tư?ng đ? ng?ng nh?p nháy.

Ngoài ra, không có m?t hotfix mà s?a ch?a v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này và làm th? nào đ? có đư?c các hotfix, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823112Viên thu?c PC taskbar d?ng đáp ?ng trong khi c?c ti?u hóa thanh ngôn ng? nh?p nháy
Q2: T?i sao does ngôn ng? nh?p vào thanh ngôn ng? c?a tôi đ?i như tôi chuy?n đ?i gi?a các chương tr?nh?

A2: M?i hi?n đang ch?y m?t th? hi?n c?a m?t chương tr?nh duy tr? riêng c?a m?nh đ?u vào cài đ?t ngôn ng?. Khi b?n ch?n ngôn ng? nh?p khác nhau cho các chương tr?nh đang ch?y, các ngôn ng? nư?c t? đ?ng thay đ?i khi b?n chuy?n đ?i gi?a các chương tr?nh. Ví d?, n?u b?n b?t đ?u Notepad và ch?n ti?ng Đ?c t? thanh ngôn ng?, và sau đó b?t đ?u WordPad và ch?n ti?ng Nh?t, khi b?n chuy?n đ?i l?i gi?a các chương tr?nh, thay đ?i ngôn ng? nh?p đ? hi?n th? cu?i cùng ch?n ngôn ng? nh?p cho chương tr?nh đó. Khi b?n đóng chương tr?nh, sau khi b?n kh?i đ?ng nó (ho?c n?u b?n b?t đ?u m?t trư?ng h?p m?i c?a m?t chương tr?nh đang ch?y), ngôn ng? nh?p đư?c thi?t l?p đ? ngôn ng? nh?p m?c đ?nh, như đư?c đ?nh ngh?a trong b?ng đi?u khi?n.

Q3: T?i sao tôi không th? thêm ngôn ng? Đông á đ?u vào mi?n đ?a phương t? công c? d?ch v? văn b?n và đ?u vào b?ng đi?u khi?n ngôn ng??

A3: Cung c?p h? tr? cho Đông á ngôn ng? (ti?ng Trung Qu?c, ti?ng Nh?t và ti?ng Tri?u tiên), trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t ngôn ng? b? sung h? tr? t?p tin. Đ? cài đ?t các t?p tin này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u.
 2. Khai thác B?ng đi?u khi?n.
 3. Khai thác Trong khu v?c và ch?n ngôn ng?. N?u b?n đang s? d?ng xem theo th? lo?i, l?n đ?u tiên t?p Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng?, và tùy ch?n vùng.
 4. Trên các Ngôn ngữ tab, v?i đ? ch?n các Cài đ?t t?p cho ngôn ng? Đông á h?p ki?m.

  Chú ý Tác ph?m đông á c?n kho?ng 230 MB không gian đ?a c?ng.
 5. Khai thác Áp d?ng đ? cài đ?t các t?p tin.
 6. Khai thác Ok đ? đóng h?p tho?i khi t?p tin cài đ?t xong.
Q4: Trong khu v?c và b?ng đi?u khi?n ngôn ng? cài đ?t công c?, t?i sao các ngôn ng? nh?p ch?n l?a ch?n mà tôi c? th? không cài đ?t trong lúc thi?t l?p Tablet PC b? nh?n d?ng gói?

A4: D?ch v? văn b?n cho các ngôn ng? b?n không c? th? cài đ?t (hay g? b? sau khi thi?t l?p) v?n có th? đư?c ch?n trong b?ng đi?u khi?n. Ngôn ng? đó s? xu?t hi?n trên thanh ngôn ng?. Tuy nhiên, n?u b?n ch?n m?t trong nh?ng ngôn ng? trên thanh ngôn ng?, b? nh?n d?ng ch? vi?t tay cho ngôn ng? đó không ho?t đ?ng v? không đư?c cài đ?t hi?n th?i.

Bài phát bi?u

Q1: T?i sao không đ?c vi?t l?nh có s?n khi tôi c? g?ng s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói?

A1: L?nh chính t? là không có s?n tr? khi thanh ngôn ng? đư?c thi?t l?p đ? cùng m?t ngôn ng? hi?n đư?c c?u h?nh trong thi?t đ?t nh?n d?ng ti?ng nói. Đ? ch?n m?t công c? nh?n d?ng ti?ng nói khác nhau, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khai thác B?t đ?u, baám B?ng đi?u khi?n, và sau đó đôi tap Bài phát bi?u.
 2. Trên các Nh?n d?ng ti?ng nói tab, ch?n bài phát bi?u công nh?n công c? mà b?n mu?n s? d?ng trong các Ngôn ng? h?p.
 3. Khai thác Áp d?ng, và sau đó tap Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828729 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbfaq kbhowto kbmt KB828729 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828729

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com