MS03-040: Tháng 10, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828750 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

K? thu?t thông tin C?p Nh?t

 • 1 Tháng 10 năm 2003: Ban đ?u đư?c xu?t b?n.
 • Ngày 15 tháng 10 năm 2003: C?p Nh?t "Đi?u ki?n tiên quy?t" ph?n đ? ch? ra b?n có th? cài đ?t các b?n vá b?o m?t trên máy tr?m Windows NT 4.0 SP6a và Windows 2000 SP2.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đây là m?t b?n vá b?o m?t tích lu? cho Internet c?a Microsoft Thám hi?m bao g?m các ch?c năng c?a t?t c? trư?c đây phát hành b?n vá l?i cho Internet Explorer 5.01, 5.5, và 6. Ngoài ra, đ?p vá b?o m?t này lo?i b? các l? h?ng m?i đư?c phát hi?n sau đây:
 • M?t l? h?ng x?y ra b?i v? Internet Explorer hi?n không ph?i m?t cách chính xác xác đ?nh m?t lo?i đ?i tư?ng đư?c tr? v? t? máy ch? Web trong m?t c?a s? b?t lên. M?t k? t?n công khai thác l? h?ng này có th? ch?y tùy ? các chương tr?nh trên máy tính c?a b?n. N?u b?n đ? ghé thăm trang Web c?a m?t k? t?n công, các k? t?n công có th? khai thác l? h?ng này mà không có b?t k? hành đ?ng khác trên c?a b?n m?t ph?n. K? t?n công có th? c?ng t?o thư đi?n t? HTML–based có th? khai thác l? h?ng này.
 • M?t l? h?ng x?y ra b?i v? Internet Explorer hi?n không ph?i m?t cách chính xác xác đ?nh m?t lo?i đ?i tư?ng đư?c tr? v? t? máy ch? Web trong XML d? li?u ràng bu?c. M?t k? t?n công khai thác l? h?ng này có th? ch?y tùy ? chương tr?nh trên máy tính c?a b?n. N?u b?n đ? đ?n thăm m?t k? t?n công Web Trang web, nh?ng k? t?n công có th? khai thác l? h?ng này mà không có b?t k? hành đ?ng khác trên m?t ph?n c?a b?n. K? t?n công có th? c?ng t?o thư đi?n t? HTML–based mà có th? khai thác l? h?ng này.
Microsoft đ? thay đ?i phương pháp Internet Explorer s? d?ng đ? x? l? các hành vi Dynamic HTML (DHTML) trong khu v?c Internet Explorer b? gi?i h?n. M?t k? t?n công nh?ng ngư?i khai thác m?t l? h?ng riêng bi?t có th? gây ra Internet Explorer ch?y k?ch b?n m? trong b?i c?nh an ninh vùng Internet. Ngoài ra, k? t?n công có th? s? d?ng kh? năng Microsoft Windows Media Player đ? m? Web Đ?a ch? (ho?c URL) trong b?i c?nh khu v?c máy tính c?c b? t? m?t riêng bi?t vùng đ? xây d?ng m?t cu?c t?n công. K? t?n công có th? c?ng t?o m?t HTML d?a trên e-mail tin nh?n có th? khai thác hành vi này.

Khai thác các sai sót, các k? t?n công đ? có th? t?o ra m?t thư đi?n t? HTML–based đ?c bi?t đư?c h?nh thành và g?i thư cho b?n. Ho?c, m?t k? t?n công có th? lưu tr? m?t trang Web đ?c h?i mà có m?t trang Web đư?c thi?t k? đ? khai thác các l? h?ng. Các k? t?n công sau đó có th? thuy?t ph?c b?n đ? truy c?p vào trang Web đó.

Như v?i các b?n vá b?o m?t tích lu? Internet Explorer trư?c đó đ? đư?c phát hành v?i b?n tin an ninh MS03-032(822925), tích l?y vá này gây ra các Window.showHelp phương pháp đ? ng?ng ho?t đ?ng n?u b?n không áp d?ng tr? giúp HTML C?p Nh?t. N?u b?n đ? cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? Microsoft Ki?n th?c cơ s? bài vi?t 811630, b?n v?n có th? s? d?ng ch?c năng tr? giúp HTML sau b?n áp d?ng này vá l?i b?o m?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp
Cùng v?i vi?c áp d?ng các đ?p vá b?o m?t này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n c?ng cài đ?t Windows Media Player C?p Nh?t mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 828026. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
828026C?p Nh?t cho Windows Media Player URL t?p l?nh l?nh hành vi
B?n c?p nh?t này có s?n t? Microsoft Windows C?p nh?t trang Web và t? Microsoft Download Center cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n c?a Windows Media Player. M?c dù nó không ph?i là m?t b?n vá b?o m?t, đi?u này C?p Nh?t ch?a m?t s? thay đ?i hành vi c?a kh? năng Windows Media Player m? đ?a ch? Web. S? thay đ?i này có th? giúp đ? b?o v? ch?ng l?i DHTML hành vi d?a trên các cu?c t?n công. C? th?, b?n c?p nh?t này h?n ch? Windows Media Kh? năng nghe nh?c m? đ?a ch? Web trong khu v?c đ?a phương máy tính t? khác khu.

Gi?m nh? các y?u t?

 • Theo m?c đ?nh, Internet Explorer trên Windows Server 2003 ch?y trong c?u h?nh b?o m?t nâng cao. Này m?c đ?nh Internet Explorer c?u h?nh s? giúp ngăn ch?n các cu?c t?n công. N?u nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh b?o m?t đ? b? vô hi?u, hư?ng s? b?o v? mà giúp ph?ng ng?a các l? h?ng t? đang đư?c khai thác đư?c g? b?.
 • Trong k?ch b?n d?a trên Web t?n công, nh?ng k? t?n công đ? có đ? lưu tr? m?t trang Web có ch?a m?t trang Web đ? khai thác các l? h?ng. K? t?n công s? không có cách nào đ? bu?c b?n đ?n thăm m?t trang Web đ?c h?i tr? cho véc tơ thông đi?p thư đi?n t? c?a HTML. Thay vào đó, k? t?n công đ? có th? thu hút b?n đ?n trang web, thư?ng b?ng gây ra b?n nh?p vào m?t liên k?t đó s? đưa b?n đ?n các Trang web c?a k? t?n công.
 • Khai thác các l? h?ng cho phép k? t?n công ch? các ch?ng ch? tương t? như ?y nhi?m c?a b?n. Tài kho?n đư?c c?u h?nh đ? có vài thông tin đăng nh?p trên máy tính có nguy cơ ít hơn so v?i tài kho?n ho?t đ?ng v?i ngư?i qu?n tr? thông tin đăng nh?p.
Chú ý
 • C?ng như v?i b?o m?t tích lu? Internet Explorer trư?c vá phát hành b?n tin an ninh MS03-032 (822925), đi?u này b?n vá b?o m?t tích lu? c?ng đ?t chút Kill trên ActiveX sau đi?u khi?n:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Mô tảTệp TênCLSIDTham kh?o
  Tr? giúp HTML Microsoft ki?m soátHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  ActiveX plug-in ki?m soátPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  DirectX File Viewer ki?m soátXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202
  Microsoft Windows báo cáo Công c?BR549.dll{167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF}822925
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bit Kill, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  240797Làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX ch?y trong Internet Explorer
 • B?i v? b?n vá b?o m?t này đ?t Kill chút vào các Đi?u khi?n tr? giúp HTML Microsoft, b?n có th? g?p liên k?t b? h?ng trong tr? giúp n?u b?n chưa cài đ?t C?p Nh?t đi?u khi?n tr? giúp HTML Microsoft Knowledge Base bài vi?t 811630.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp
 • C?ng như v?i các mi?ng vá tích l?y trư?c c?a Internet Explorer mà đ? đư?c phát hành v?i an ninh báo MS03-032 (822925), tích l?y này vá l?i b?o m?t gây ra các Window.showHelp phương pháp đ? ng?ng ho?t đ?ng n?u b?n không áp d?ng tr? giúp HTML C?p Nh?t. N?u b?n đ? cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? Microsoft Ki?n th?c cơ s? bài vi?t 811630, b?n v?n có th? s? d?ng ch?c năng tr? giúp HTML sau b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

T?i thông tin

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p Microsoft Windows C?p nh?t trang Web, và sau đó cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 828750:
http://update.microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Trung tâm t?i v? ho?c t? c?a hàng Microsoft Windows Update đ? tri?n khai đ?n nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n cài đ?t b?n c?p nh?t này sau đó vào m?t ho?c nhi?u máy vi tính, t?m ki?m s? ID bài vi?t này b?ng cách s? d?ng t?m ki?m nâng cao Tùy ch?n tính năng trong Windows Update Catalog. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Trung tâm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/Downloads/Critical/828750/Default.mspx
Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang Windows Update Web, và sau đó cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 828750:
http://update.microsoft.com
Đ? cài đ?t phiên b?n t?i v? C?p nh?t này, ch?y các 828750 Critical Update C?p Nh?t gói mà b?n đ? t?i xu?ng b?ng cách s? d?ng thích h?p Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch . Qu?n tr? viên có th? tri?n khai các b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft D?ch v? (SUS). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SUS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
810796Ph?n m?m t?ng quan v? d?ch v? C?p Nh?t gi?y tr?ng có s?n
Đ? xác minh r?ng b?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t, s? d?ng công c? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Cho thêm thông tin v? MBSA, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc184924.aspx
B?n c?ng có th? xác minh r?ng b?n c?p nh?t này đ? cài đ?t b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Xác nh?n r?ng Q828750 đư?c li?t kê trong các Cập nhật Các phiên b?n trư?ng trong các V? Internet Explorer h?p tho?i h?p. B?n không th? s? d?ng phương pháp này trên Windows Server 2003 ho?c Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003 b?i v? các gói không c?p nh?t các Cập nhật Các phiên b?n l?nh v?c cho các phiên b?n này c?a Windows.
 • So sánh các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n v?i các t?p tin đư?c li?t kê trong các "Thông tin v? t?p"ph?n trong bài vi?t này.
 • Xác nh?n r?ng các m?c đăng k? sau t?n t?i.
  • Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, Phiên b?n 2003:

   Xác nh?n r?ng các
   Cài đ?t
   Giá tr? DWORD v?i m?t d? li?u giá tr? là 1 xu?t hi?n trong ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB828750
  • T?t c? các phiên b?n khác c?a Windows:

   Xác nh?n r?ng các
   IsInstalled
   DWORD giá tr? v?i giá tr? d? li?u là 1 xu?t hi?n trong ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {96543d59-497a-4801-a1f3-5936aacaf7b1}

Điều kiện tiên quyết

Microsoft đ? th? nghi?m phiên b?n Windows và các phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? đánh giá li?u h? là b? ?nh hư?ng b?i nh?ng l? h?ng, và đ? xác nh?n r?ng b?n c?p nh?t này bài vi?t mô t? đ?a ch? các l? h?ng.

Đ? cài đ?t các Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.3790.0000) trên Windows Server 2003 (32-bit ho?c 64-bit) ho?c b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 trên Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003.

Đ? cài đ?t Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 SP1 (Phiên b?n 6.00.2800.1106) trên Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n năm 2002; Windows XP SP1; Windows XP; Windows 2000 Service Pack 4 (SP4); Windows 2000 Service Pack 3 (SP3); Windows 2000 Service Pack 2 (SP2); Windows NT Máy tr?m và máy ch? 4,0 Service Pack 6a (SP6a); Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6; ho?c Windows Millennium Edition.

Đ? cài đ?t Internet Explorer 6 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.2600.0000) trên Windows XP.

Đ? cài đ?t phiên b?n Internet Explorer 5.5 C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (b?n 5.50.4807.2300) trên Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP2, Windows NT máy tr?m và máy ch? 4,0 SP6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6 ho?c Windows Millennium ?n b?n.

Đ? cài đ?t phiên b?n Internet Explorer 5,01 này C?p Nh?t, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5,01 Service Pack 4 (Phiên b?n 5.00.3700.1000) trên Windows 2000 SP4 ho?c b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 (Phiên b?n 5.00.3502.1000) trên Windows 2000 SP3.

Chú ý Phiên b?n c?a Windows và các phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c không đư?c li?t kê trong bài vi?t này là m?t trong hai trong giai đo?n m? r?ng c?a đ?i s?ng s?n ph?m chu k? ho?c là không c?n đư?c h? tr?. M?c dù b?n có th? cài đ?t m?t s? C?p Nh?t gói này đư?c mô t? trong bài vi?t này trên các phiên b?n này c?a Windows và Internet Explorer, Microsoft không ki?m tra các phiên b?n này đ? đánh giá li?u h? đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng l? h?ng ho?c đ? xác nh?n r?ng b?n c?p nh?t mà bài vi?t này mô t? đ?a ch? các l? h?ng. Microsoft khuy?n cáo b?n nâng c?p lên phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows và Internet Explorer, và sau đó áp d?ng các C?p Nh?t thích h?p. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows ho?c Internet Explorer mà là ? giai đo?n m? r?ng c?a đ?i s?ng s?n ph?m chu k?, và n?u b?n có m?t h?p đ?ng m? r?ng h? tr?, liên h? v?i k? thu?t c?a b?n Trương m?c ngư?i qu?n l? (TAM) ho?c c?a b?n ?ng d?ng phát tri?n tư v?n (ADC) cho thông tin v? m?t b?n c?p nh?t cho c?u h?nh c?a b?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer, b?n đang ch?y, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164539Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t
Đ? thêm thông tin v? h? tr? cu?c s?ng chu k? cho c?u ph?n c?a Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/lifeselectwin
Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 SP1, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất cho Internet Explorer 6
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276369Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 SP3, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267954Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các phiên b?n Internet Explorer 6 c?a b?n c?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t. Cho Internet Explorer 5,01 và các phiên b?n Internet Explorer 5.5 C?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó đăng nh?p vào như là m?t qu?n tr? viên đ? hoàn t?t cài đ?t trên các máy tính trên Windows NT 4.0 và Windows 2000-based.

Trư?c đó C?p nh?t t?nh tr?ng

B?n c?p nh?t này s? thay th? MS03-032: tháng 8, năm 2003, tích l?y Patch cho Internet Explorer (822925).

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

Windows Server 2003 Phiên b?n vá b?o m?t này (bao g?m c? Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003) h? tr? các thi?t l?p sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t Windows Server 2003 32-bit security vá l?i mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb828750-x 86-ENU.exe-enu.exe /u /q
Đ? cài đ?t b?n vá b?o m?t này mà không bu?c các máy tính ph?i kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb828750-x 86-ENU.exe-enu.exe /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá b?o m?t này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx
Các gói C?p Nh?t khác đ? b?o m?t này vá h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch sau đây:
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p tin đang trích xu?t.
 • /q:u: S? d?ng ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh. Ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh tr?nh bày m?t s? h?p tho?i cho ngư?i dùng.
 • /q: m?t: S? d?ng ch? đ? qu?n tr? yên t?nh. Ch? đ? qu?n tr? yên t?nh không hi?n nay b?t c? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n: Xác đ?nh v? trí thư m?c t?m th?i đư?c s? d?ng b?i Thi?t l?p ho?c thư m?c đích đ? trích xu?t các t?p tin (khi b?n đang s? d?ng các /c installer.bat/c chuy?n đ?i).
 • /c installer.bat/c: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u b?n ch? r? các /t:đư?ng d?n chuy?n đ?i, b?n s? đư?c nh?c cho m?t thư m?c đích.
 • /c:đư?ng d?n: Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n: Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i: Nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i yêu c?u, ngo?i tr? khi chuy?n đ?i này đư?c s? d?ng v?i các /q: m?t chuy?n đ?i.
 • /r: m?t: Luôn luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s: Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.
 • /n:v: Không ki?m tra các phiên b?n. S? d?ng này chuy?n c?n th?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t trên b?t k? phiên b?n nào c?a Internet Explorer.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p và không đ? l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây l?nh:
q828750.exe /q: m?t /r:n

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong các %Windir%\System thư m?c trên Windows 98 Second Edition và Windows Millennium ?n b?n. Chúng đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32 trên Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003.
Internet Explorer 6 (32-bit) cho Windows Server 2003
  Date     Time  Version   Size    File name
  -------------------------------------------------------
  RTMQFE
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.89 2,917,888 Mshtml.dll
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.85 1,394,176 Shdocvw.dll
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.84  509,440 Urlmon.dll 
  RTMGDR
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.88 2,917,888 Mshtml.dll
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.85 1,394,176 Shdocvw.dll
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.84  509,440 Urlmon.dll 
Internet Explorer 6 (64-bit) cho phiên b?n Windows Server 2003 64-bit và Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003
  Date     Time  Version   Size    File name   Platform
  ------------------------------------------------------------------
  RTMQFE
  22-Sep-2003 19:06 6.0.3790.89 8,210,944 Mshtml.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:06 6.0.3790.89 3,359,232 Shdocvw.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:06 6.0.3790.87 1,271,808 Urlmon.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.89 2,917,888 Wmshtml.dll  x86
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.85 1,394,176 Wshdocvw.dll x86
  22-Sep-2003 19:11 6.0.3790.84  509,440 Wurlmon.dll  x86
  RTMGDR
  22-Sep-2003 19:10 6.0.3790.88 8,210,944 Mshtml.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:10 6.0.3790.85 3,359,744 Shdocvw.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:10 6.0.3790.87 1,271,808 Urlmon.dll  IA-64
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.88 2,917,888 Wmshtml.dll  x86
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.85 1,394,176 Wshdocvw.dll x86
  22-Sep-2003 19:14 6.0.3790.84  509,440 Wurlmon.dll  x86
Internet Explorer 6 SP1 (32-bit) cho Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition và Windows 98 Second Edition
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  18-Sep-2003 22:28 6.0.2800.1264 2,793,984 Mshtml.dll 
  23-May-2003 17:15 6.0.2800.1203 1,338,880 Shdocvw.dll
  13-Jul-2003 20:05 6.0.2800.1226  395,264 Shlwapi.dll
  10-Sep-2003 11:48 6.0.2800.1259  444,928 Urlmon.dll
Internet Explorer 6 SP1 (64-bit) cho Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2002
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  -------------------------------------------------------------------
  18-Sep-2003 21:16 6.0.2800.1264 9,079,808 Mshtml.dll  IA-64
  23-May-2003 16:39 6.0.2800.1203 3,648,000 Shdocvw.dll IA-64
  13-Jul-2003 19:27 6.0.2800.1226 1,095,168 Shlwapi.dll IA-64
  10-Sep-2003 11:51 6.0.2800.1259 1,412,608 Urlmon.dll  IA-64
Internet Explorer 6 (32-bit) cho Windows XP
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  18-Sep-2003 21:51 6.0.2733.1800 2,763,264 Mshtml.dll 
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2722.900   34,304 Pngfilt.dll
  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll
  22-May-2003 22:49 6.0.2729.2200 1,336,320 Shdocvw.dll
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2730.1200  391,168 Shlwapi.dll
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2715.400   109,568 Url.dll  
  10-Sep-2003 11:38 6.0.2733.1000  442,880 Urlmon.dll 
  06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400   583,168 Wininet.dll
Internet Explorer 5.5 SP2 cho Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition và Windows 98 Second Edition
  Date     Time  Version     Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  18-Sep-2003 21:26 5.50.4933.1800 2,759,952 Mshtml.dll 
  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll
  22-May-2003 23:09 5.50.4929.2200 1,149,200 Shdocvw.dll
  12-Jun-2003 20:24 5.50.4930.1200  300,816 Shlwapi.dll
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  
  10-Sep-2003 11:31 5.50.4933.1000  408,848 Urlmon.dll 
  06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600   481,552 Wininet.dll
Internet Explorer 5.01 cho Windows 2000 SP4 và Windows 2000 SP3
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  18-Sep-2003 20:36 5.0.3809.1800 2,282,768 Mshtml.dll 
  12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48,912 Pngfilt.dll
  12-Jun-2003 23:08 5.0.3806.1200 1,099,536 Shdocvw.dll
  12-Jun-2003 23:07 5.0.3806.1200  279,824 Shlwapi.dll
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  
  10-Sep-2003 11:22 5.0.3809.1000  409,360 Urlmon.dll 
  12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200  445,200 Wininet.dll
Chú ý
 • Khi b?n cài đ?t b?n vá b?o m?t này trên m?t Windows Server 2003-d?a ho?c trên b?n Windows XP 64-Bit, phiên b?n 2003 d?a trên máy tính, các tr?nh cài đ?t s? ki?m tra xem n?u b?t k? c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t vào c?a b?n máy tính trư?c đây đ? đư?c C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft. N?u b?n có đư?c cài đ?t trư?c m?t hotfix đ? c?p nh?t m?t trong nh?ng t?p tin này, tr?nh cài đ?t sao các t?p tin RTMQFE vào máy tính c?a b?n. N?u không, tr?nh cài đ?t b?n sao các RTMGDR t?p tin vào máy tính c?a b?n.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  824994Mô t? n?i dung c?a Windows XP Service Pack 2 và Windows Server 2003 ph?n m?m C?p Nh?t gói
 • V? công ph? thu?c t?p tin và cài đ?t hay lo?i b? yêu c?u, nh?ng c?p nh?t gói c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh (hay công c? thêm/b?t chương tr?nh) trong b?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Internet Explorer Q828750 , sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b? (ho?c b?m vào Thêm/lo?i b? ).

Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003, h? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này. Các ti?n ích Spuninst.exe n?m ? thư m?c %Windir%\$NTUninstallKB828750$\Spuninst. H? tr? ti?n ích này các sau thi?t l?p thi?t chuy?n m?ch:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Trên t?t c? các phiên b?n khác c?a Windows, h? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Ti?n ích Ieuninst.exe đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này. Cài đ?t b?n vá b?o m?t này Ti?n ích Ieuninst.exe trong % Windir % c?p. H? tr? ti?n ích này các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Ví d?, đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này nh? nhàng, s? d?ng sau đây l?nh:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q828750.inf
Chú ý L?nh này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t trong C:\Windows thư m?c.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Nh?ng cách gi?i quy?t là các bi?n pháp t?m th?i, v? h? ch? giúp đ? đ? ch?n đư?ng c?a cu?c t?n công. Nh?ng cách gi?i quy?t không đúng các ti?m ?n d? b? t?n thương. Microsoft khuy?n khích b?n đ?nh cài đ?t đ?p vá b?o m?t t?i c?a b?n cơ h?i s?m nh?t.

Cách gi?i quy?t sau đây đư?c d? đ?nh đ? cung c?p cho b?n có thông tin đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n t? cu?c t?n công.
 • Nh?c trư?c khi ch?y đi?u khi?n ActiveX theo các site Internet và Intranet khu

  B?n có th? giúp đ? b?o v? ch?ng l?i này d? b? t?n thương b?i thay đ?i thi?t đ?t cho vùng b?o m?t Internet đ? nh?c b?n trư?c khi ch?y ActiveX components. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Internet Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Bảo mật tab.
  3. B?m vào các Internet khu v?c, và sau đó Nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
  4. Dư?i Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n-b?-sung, b?m Nh?c .
  5. Nh?p vào Ok.
  6. B?m vào các Intranet c?c b? khu v?c, và sau đó b?m M?c đ? tu? ch?nh.
  7. Dư?i Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n-b?-sung, b?m Nh?c.
  8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok ñeå trôû veà Internet Explorer.
 • H?n ch? các trang Web ch? c?a b?n các trang Web đáng tin c?y

  Sau khi b?n c?u h?nh Internet Explorer đ? nh?c b?n trư?c khi ch?y đi?u khi?n ActiveX trong Internet và vùng Intranet n?i b?, b?n có th? thêm các trang web mà b?n tin tư?ng vào m?t danh sách các site tin c?y. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c s? d?ng các trang Web tin c?y chính xác như b?n làm ngày hôm nay, trong khi giúp đ? đ? b?o v? b?n kh?i các l? h?ng đó bài vi?t này mô t? trên không đáng tin c?y các trang web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Internet Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Bảo mật tab.
  3. B?m vào các Site tin c?y khu v?c, và sau đó Nh?p vào Các trang web.
  4. N?u b?n mu?n thêm các trang web mà không c?n m?t m? hóa kênh, nh?n vào đây đ? xóa các Yêu c?u máy ch? xác minh (https:) cho m?i site trong vùng này h?p ki?m.
  5. Trong các Thêm trang Web vào vùngh?p, g? Web đ?a ch? (ho?c URL) c?a m?t trang web mà b?n tin tư?ng, và sau đó nh?p vào Thêm. L?p l?i đi?u này cho m?i trang web mà b?n mu?n thêm vào các Vùng site tin c?y.
  6. Nh?p vào Ok sau đó b?m Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i và tr? v? Internet Explorer. Thêm b?t k? trang web mà b?n tin tư?ng không ph?i hành đ?ng đ?c h?i trên máy tính c?a b?n. Cho Ví d?, b?n có th? mu?n thêm các trang web "http://update.microsoft.com". Đây là trang web Microsoft ch? vá l?i b?o m?t r?ng đi?u này đi?u mô t?; Trang web này s? d?ng đi?u khi?n ActiveX cài đ?t đ?p vá b?o m?t.
 • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Outlook 2002 ho?c Microsoft Outlook Express 6 SP1 ho?c sau này, thư đi?n t? đ?c ? đ?ng b?ng văn b?n đ? giúp đ? đ? t? b?o v? m?nh t? HTML e-mail thông báo kích vectơ

  N?u b?n s? d?ng Outlook 2002 hay Outlook Express 6 SP1 hay sau đó, b?n có th? b?t m?t tính năng đ? xem t?t c? các thư đi?n t? mà không ph?i là thư đ? k? đi?n t? ho?c đư?c m? hóa b?ng văn b?n ch?. Thư đ? k? ho?c m?t m? thư đi?n t? không b? ?nh hư?ng b?i thi?t đ?t này và b?n có th? xem chúng trong c?a h? đ?nh d?ng ban đ?u.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng thi?t đ?t này trong Outlook 2002, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307594Mô t? v? m?t tính năng m?i mà ngư?i dùng có th? s? d?ng đ? đ?c thư đi?n t? phi--k? đi?n t? ho?c đ? e-mail như đ?ng b?ng văn b?n trong Office XP SP-1
  Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng thi?t đ?t này trong Outlook Express 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  291387B?ng cách s? d?ng tính năng ch?ng vi-rút trong Outlook Express 6

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Internet Explorer 6

Đi?u này v?n đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá b?o m?t này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-040.mspx

V?n đ? đ? bi?t

 • Đ? lo?i b? m?t cách chính xác (g? b?) hơn so v?i m?t tích l?y C?p Nh?t cho Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c đó ch?y Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003, b?n ph?i lo?i b? các b?n C?p Nh?t theo th? t? mà h? đ? đư?c cài đ?t. Ví d?, n?u b?n cài đ?t 818529, và b?n sau đó cài đ?t 828750, b?n ph?i lo?i b? 828750 trư?c khi b?n lo?i b? 818529.
 • Trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition, sau khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t quan tr?ng 828750, b?n không th? lo?i b? trang trư?c tích l?y C?p Nh?t cho Internet Explorer (ví d? như các c?p nh?t quan tr?ng 818529). Đi?u này hành vi là do thi?t k?. Lo?i b? đư?c h? tr? ch? cho cu?i cùng tích l?y C?p Nh?t mà b?n đ? cài đ?t.
 • Đ? bi?t thêm v? v?n đ? đ? bi?t có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325192Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 828750 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbqfe kbfix kbbug kbmt KB828750 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828750

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com