Gi?i quy?t ch?c năng vô danh nh?ng ngư?i g?i trong Microsoft Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828770 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u t? ch?c Exchange c?a b?n ch?a Microsoft Exchange 2000 Server máy tính và máy tính Microsoft Exchange Server 2003, và b?n di chuy?n h?p thư ngư?i dùng t? Exchange 2000 t?i Exchange 2003, khi ngư?i dùng h?p thư mà bây gi? là lưu tr? trong Exchange 2003 s? d?ng Microsoft Outlook đ? m? m?t thư đư?c g?i t? m?t ngư?i s? d?ng Exchange 2000, đ?a ch? thư đi?n t? c?a ngư?i g?i không đư?c đư?c gi?i quy?t m?t cách chính xác. Đ?a ch? e-mail xu?t hi?n như m?t đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), như trong ví d? sau:
"Don Hall"<donh@contoso.com></donh@contoso.com>
Không có thêm thông tin có s?n cho đ?a ch? e-mail, m?c dù có liên quan đ?n Microsoft Active Directory kho?n d?ch v? cho ngư?i g?i trong danh sách đ?a ch? toàn c?u.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra khi m?t tin nh?n đư?c g?i n?c danh, ch?ng h?n như t? Internet, và ngư?i g?i c?a thư đ? b? l?a đ?o. Theo m?c đ?nh, Exchange2003 gi? b?n g?c SMTP thư tr?nh phương pháp và không gi?i quy?t đ?a ch? c?a ngư?i g?i n?u n?p SMTP đư?c vô danh. N?u b?n mu?n cho phép đ? tr?nh chưa xác đ?nh ngư?i đư?c gi?i quy?t đ? m?c toàn c?u đ?a ch? danh sách tương ?ng c?a h?, b?n có th? s? d?ng m?t ch?c năng m?i tên là Gi?i quy?t vô danh ngư?i g?i trong Exchange 2003. Ch?c năng này cho phép b?n gi?i quy?t thư đó nh?n n?c danh b?i h? ph?c v? SMTP ?o. Các Gi?i quy?t vô danh ngư?i g?i ch?c năng thay th? các ResolveP2 ch?c năng trong Exchange 2000.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng ResolveP2 trong Microsoft Exchange 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
288635Gi?i quy?t ch?c năng trong Exchange 2000 Server

GI?I PHÁP

N?u b?n mu?n cho phép đ? tr?nh chưa xác đ?nh ngư?i đư?c gi?i quy?t đ? m?c nh?p toàn c?u đ?a ch? danh sách tương ?ng c?a h?, b?n ph?i b?t các Gi?i quy?t vô danh E-mail tùy ch?n trên máy ch? ?o SMTP. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Trong Trình quản lý Hệ thống, m? r?ng Các máy ch?, và sau đó m? r?ng máy ch? m?c tiêu.
 3. M? r?ng Giao thức, và sau đó m? r?ng SMTP.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào h? ph?c v? SMTP ?o, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Truy c?p tab, b?m vào Xác thực, sau đó b?m đ? ch?n các Gi?i quy?t vô danh E-mail h?p ki?m.
Chú ý Microsoft không khuyên b?n nên b?n h?y các Gi?i quy?t vô danh E-mail tùy ch?n trên b?t k? máy tính Exchange nh?n thư t? Internet. N?u b?n b?t các Gi?i quy?t vô danh ngư?i g?i tùy ch?n, b?t k? ngư?i dùng có th? g?i thư chưa xác đ?nh ngư?i thông qua máy ch? SMTP, và thư có v? nh?n như thư xác th?c.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
288635XIMS: Gi?i quy?t ch?c năng trong Exchange 2000 Server

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này ch? ?nh hư?ng đ?n thư đó đư?c g?i n?c danh. Thư đó đư?c g?i thông qua Microsoft Outlook Web Access (OWA), thông qua phân ph?i Authoring Phiên b?n (DAV), ho?c thông qua MAPI b?ng cách s? d?ng Outlook là t?t c? các phương pháp tr?nh thư xác th?c như trong ví d? sau đây:
 • Xác th?c ngư?i g?i: Jane Doe
 • Chưa xác đ?nh ngư?i g?i: "Jane Doe"<jdoe@fabrikam.com> </jdoe@fabrikam.com>
Ch?c năng SMTP này c?ng tương t? như các ResolveP2 ch?c năng trong Exchange 2000. Tuy nhiên, trong Exchange 2003, thi?t đ?t đăng k? đ? đư?c thay th? vào Exchange 2003. Theo m?c đ?nh, Exchange 2003 b?o t?n các phương pháp tr?nh SMTP (vô danh ho?c xác th?c) trong m?i máy ch? giao th?c phiên.

Ngoài ra, Internet biên gi?i SMTP c?ng ph?i ch?p nh?n các k?t n?i vô danh cho lu?ng thư t? Internet. Đ?c h?i ngư?i dùng có th? spoof thư t?i c?a ng? b?i b?t chư?c đ?a ch? ngư?i g?i cho m?t ngư?i s? d?ng h?p l? trong Active Directory. Trong Exchange 2003, chưa xác đ?nh ngư?i n?p m?t tin nh?n là theo d?i như nó đi qua các máy ch? email trong m?t t? ch?c.

Chú ý N?u b?n b?t các Gi?i quy?t vô danh E-mail tùy ch?n, b?t k? ngư?i dùng có th? g?i thư chưa xác đ?nh ngư?i thông qua máy ch? SMTP và thư chưa xác đ?nh ngư?i dư?ng như ngư?i nh?n như thư xác th?c.

Xác th?c trong k?ch b?n cross-r?ng

Đ? kích ho?t cross-r?ng xác th?c


Đ? kích ho?t cross-r?ng ho?c inter-organization SMTP xác th?c, b?n ph?i t?o k?t n?i ? m?i r?ng có s? d?ng m?t tài kho?n xác th?c t? r?ng khác. B?ng cách này, b?t k? thư đư?c g?i t? các khu r?ng hai b?i ngư?i dùng xác th?c gi?i quy?t đ? tên thích h?p hi?n th? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u. Ph?n này gi?i thích làm th? nào đ? kích ho?t cross-r?ng xác th?c. Trong ví d? này, không có hai khu r?ng tên là OrgA và OrgB.
 1. T?o m?t tài kho?n trong r?ng OrgA có G?i như c?p phép. (Cho t?t c? ngư?i dùng ? r?ng OrgB, m?t s? liên l?c c?ng t?n t?i ? r?ng OrgA; v? v?y, tài kho?n này cho phép ngư?i s? d?ng trong r?ng OrgB g?i thư xác th?c) B?n ph?i c?u h?nh tài kho?n m?i v?i g?i như c?p phép trên t?t c? các máy ch? Exchange trong OrgA s? ch?p nh?n các thư t? r?ng OrgB.
 2. Trên m?t máy ch? Exchange là ? r?ng OrgB, t?o m?t k?t n?i yêu c?u xác th?c b?ng cách s? d?ng các tài kho?n mà b?n đ? t?o ? r?ng OrgA g?i thư ra bên ngoài.
Đ? thi?t l?p xác th?c qua-r?ng t? r?ng OrgA r?ng OrgB, l?p l?i các bư?c sau đ? t?o m?t tài kho?n trong r?ng OrgB và m?t k?t n?i trong OrgA r?ng.

Đ? t?o m?t trương m?c ngư?i dùng trong r?ng đi?m đ?n v?i g?i như quy?n


Trư?c khi b?n thi?t l?p k?t n?i c?a b?n trong k?t n?i r?ng, b?n c?n ph?i t?o m?t tài kho?n ? đi?m đ?n r?ng (r?ng mà b?n mu?n k?t n?i v?i) và cung c?p cho r?ng tài kho?n G?i như c?p phép. C?u h?nh các c?p phép trên t?t c? các máy ch? ? r?ng đích và đó s? ch?p nh?n các k?t n?i t? r?ng k?t n?i. Các th? t?c dư?i đây mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p m?t tài kho?n trong r?ng OrgA và m?t k?t n?i trong r?ng OrgB, đi?u này s? cho phép các ngư?i dùng trong r?ng OrgB g?i thư đ?n r?ng OrgA v?i đ?a ch? thư đi?n t? đư?c gi?i quy?t.

Đ? t?o trương m?c dùng cho xác th?c qua-r?ng

 1. ? đi?m đ?n r?ng (r?ng OrgA), t?o m?t trương m?c ngư?i dùng trong Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính. Trương m?c này ph?i có m?t tài kho?n đang ho?t đ?ng, nhưng không c?n s? cho phép sau đây:
  • Đăng nh?p t?i đ?a phương
  • Đăng nh?p thông qua máy ch? đ?u cu?i
 2. Trên m?i trao đ?i máy ch? v?t mà s? ch?p nh?n k?t n?i đ?n t? r?ng k?t n?i, c?u h?nh G?i như c?p phép cho trương m?c này.

  Chú ý H?y c?n th?n khi b?n t?o các chính sách m?t kh?u. N?u b?n đ?t m?t kh?u h?t h?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t quy t?c chính sách thay đ?i m?t kh?u trư?c ngày h?t h?n c?a nó. N?u m?t kh?u cho trương m?c này h?t h?n, cross-r?ng xác th?c s? th?t b?i.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
  2. Trong h? th?ng qu?n l? giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Các máy ch?, b?m chu?t ph?i vào m?t máy ch? Exchange s? ch?p nh?n k?t n?i đ?n t? các k?t n?i r?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trên các Bảo mật th? tab trong các Tên máy chủ Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
  4. Trong Ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c các nhóm, thêm vào tài kho?n mà b?n ch? c?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Trên các Bảo mật tab, dư?i Tên ngư?i dùng ho?c nhóm, ch?n trương m?c mà b?n v?a t?o ra.
  6. Dư?i Cấp phép, b?m vào các Cho phép h?p ki?m đó là bên c?nh G?i như.

Đ? c?u h?nh m?t k?t n?i và yêu c?u xác th?c cho cross-r?ng xác th?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào K?t n?i, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m SMTP Connector.
 3. Trên các T?ng quát tab, trong các Tên h?p, g? tên cho k?t n?i.
 4. Nh?p vào Chuy?n ti?p t?t c? thư thông qua k?t n?i này đ? các máy ch? thông minh sau, r?i g? tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n ho?c đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? Exchange 2003 bridgehead nh?n tin nh?n.
 5. Nh?p vào Thêm ch?n m?t máy ch? đ?a phương bridgehead và m?t h? ph?c v? SMTP ?o đ? lưu tr? các k?t n?i.
 6. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Ra bên ngoài b?o m?t, sau đó b?m Tích h?p Windows xác th?c.
 7. Trong Ra bên ngoài k?t n?i ?y nhi?m, ch? đ?nh m?t tài kho?n và m?t kh?u trong các Tài kho?n h?p, các M?t kh?u h?p, và các Xác nh?n m?t kh?u h?p.

  Chú ý Trương m?c và m?t kh?u mà b?n ch? đ?nh ph?i đáp ?ng các đi?u ki?n sau đây:
  • Các tài kho?n là ? đi?m đ?n r?ng (OrgA).
  • Các tài kho?n có G?i như c?p phép.
  • Các tài kho?n là m?t tài kho?n OrgA xác th?c.
  S? d?ng đ?nh d?ng sau cho tên tài kho?n:
  domain\username
  Trong đ?nh d?ng này, tên mi?n là m?t tên mi?n ? đi?m đ?n r?ng, và tên ngư?i dùng đ?i di?n cho m?t tài kho?n trong r?ng đích có g?i như quy?n truy c?p vào t?t c? các máy ch? Exchange trong r?ng đích s? ch?p nh?n thư t? k?t n?i này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 828770 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB828770 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828770

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com