S? thú Tycoon: Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n tr? chơi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 828786 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê các v?n đ? đư?c bi?t đ?n chơi tr? chơi v?i Microsoft S? thú Tycoon.

THÔNG TIN THÊM

T?ng h?p

 • C?n dư t? các t?a nhà che tr? chơi s? li?u th?ng kê đư?c hi?n th? ? góc dư?i bên ph?i c?a c?a s?. Có không có workaround cho v?n đ? này.
 • Công nhân b?o tr? không th? đư?c ch? đ?nh b?t k? công vi?c c?ng không làm h? có b?t k? nhi?m v? đư?c giao. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i các tr? chơi trên m?t máy tính booted clean.
 • Trong th?i gian m?t vài mùa, các nhà thi?t k? tr? chơi t?o đ?c bi?t hi?u ?ng mà b?n có th? nh?n th?y. Ví d?, ngày 31 tháng 10, b?n s? th?y phù th?y bay vào ch?i g?y, và nh?ng ngư?i trong s? thú s? t?t c? đ?u có màu da cam áo sơ mi.

C? th? c?u h?nh các v?n đ?

Nh?p nháy con tr?

Nếu Hi?n th? con tr? Trails h?p ki?m tra là đư?c ch?n trong các Mouse Properties h?p tho?i trư?c khi b?n phát S? thú Tycoon, con tr? s? nh?p nháy khi b?n đang chơi s? thú Tycoon. Đ? ngăn ch?n các S? thú Tycoon con tr? t? nh?p chu?t nh?p nháy, đ? xóa các Hi?n th? con tr? Nh?ng con đư?ng m?n ki?m tra h?p trong các Mouse Properties h?p tho?i.

Xây d?ng đo?n bi?n m?t

Khi b?n có m?t d?ng c?a các t?a nhà ch?y t? phía trên bên trái đ? dư?i bên ph?i c?a màn h?nh và đ?t m?t t?a nhà vuông g?n d?ng và sau đó di chuy?n c?a b?n xem màn h?nh tr? chơi do đó, vi?c xây d?ng m?i nh?t là g?n nh?ng trên màn h?nh, t?a nhà có th? không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác. Đây là ch? là m?t v?n đ? hi?n th?. Vi?c xây d?ng s? ho?t đ?ng chính xác. Đ? xem các t?a nhà b?nh thư?ng, di chuy?n c?a b?n xem màn h?nh tr? chơi đ? các t?a nhà là hư?ng t?i các Trung tâm c?a màn h?nh.

Tr? chơi đ? lưu không đư?c xóa khi b?n lo?i b? s? thú Tycoon

Khi b?n di chuy?n s? thú Tycoon lưu tr? chơi vào m?t thư m?c khác hơn các Lưu c?p tr? chơi, nh?ng ngư?i đ? lưu tr? chơi s? không b? xoá khi b?n lo?i b? s? thú Tycoon. Đ? tránh đi?u này, gi? c?a b?n tr? chơi đ? lưu trong c?p tr? chơi lưu trong các S? thú Tycoon thư m?c trư?c khi b?n lo?i b? s? thú Tycoon; N?u không, xoá c?a b?n đư?c lưu tr? chơi theo cách th? công t? thư m?c b?n đ? lưu chúng trong.

S?n ph?m nào thông qua b?ng đi?u khi?n đ?ng v?t

Khi b?n chơi m?t tr? chơi mà đ? đ?t đư?c đ?ng v?t thông qua nghiên c?u và các chương tr?nh b?o t?n, thoát kh?i r?ng tr? chơi, và sau đó b?t đ?u m?t tr? chơi m?i, Adopt B?ng đi?u khi?n đ?ng v?t có th? đư?c đ? tr?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y di chuy?n đ?n đ?u trang c?a các Thông qua b?ng đi?u khi?n đ?ng v?t, và các loài đ?ng v?t mà có s?n trong các tr? chơi mà b?n có ch? m?i b?t đ?u s? xu?t hi?n m?t cách chính xác.

M?i n?i dung nguyên nhân tai n?n

Khi s? thú Tycoon đóng ngay l?p t?c sau khi kh?i đ?ng sau khi b?n t?i n?i dung m?i (đ?ng v?t ho?c các t?a nhà), nó có kh? năng r?ng b?n n?p m?t b? h?ng t?p tin. S?a ch?a cài đ?t c?a s? thú Tycoon, xóa các t?p tin b? h?ng t? C?p Nh?t thư m?c trong thư m?c chương tr?nh s? thú Tycoon.

Kh?i đ?ng l?i các tr? chơi sau khi b?n thêm các m?c m?i

Sau khi b?n thêm các m?c m?i đ?n s? thú Tycoon b?ng cách s? d?ng Tycoon s? thú đư?c xây d?ng trong tính năng đ? thêm các m?c m?i, m?t tin nh?n xu?t hi?n mà bi?u r?ng s? thú Tycoon s? kh?i đ?ng l?i t? đ?ng. N?u s? thú Tycoon không kh?i đ?ng l?i t? đ?ng, kh?i đ?ng l?i tr? chơi theo cách th? công.

Cài đ?t l?i Zoo Tycoon

Khi b?n ph?i cài đ?t l?i Zoo Tycoon hay di chuy?n nó đ?n m?t máy tính m?i và b?n mu?n duy tr? ti?n đ? c?a b?n trong các tr? chơi, lưu t?p tin Zoo.ini (n?m trong thư m?c g?c Zoo Tycoon) t? các tr? chơi mà b?n có k? ho?ch đ? lo?i b?. T?p này ghi l?i s? ti?n b? mà b?n đ? th?c hi?n trong các t?nh hu?ng s? thú Tycoon. Sau khi b?n đ? cài đ?t l?i Zoo Tycoon, thay th? t?p Zoo.ini m?i v?i các m?t trong nh?ng b?n đ? lưu. Khi b?n không lưu các t?p tin Zoo.ini chính m?nh, c?a b?n ti?n b? thông qua các t?nh hu?ng s? thú Tycoon s? b? m?t.

Lo?i b? b?n C?p Nh?t t? Menu chính

B?n có th? thêm thông tin C?p Nh?t và thêm n?i dung vào tr? chơi Zoo Tycoon t? tr?nh đơn chính ? s? thú Tycoon, nhưng s? thú Tycoon s? không xóa chúng cho b?n. Đ? lo?i b? kho?n m?c s? thú Tycoon b? sung, b?n ph?i xóa chúng t? các b?n C?p Nh?t thư m?c trong thư m?c s? thú Tycoon.

"Ngư?i chăm sóc G?p s? c? khi nh?n đư?c Tri?n l?m tên"Tin nh?n

Thư này có th? xu?t hi?n khi b?n đ? xây d?ng đư?c m?t s? thú mà yêu c?u m?t ngư?i chăm sóc đ?ng v?t (zookeeper, nhà khoa h?c, ho?c bi?n chuyên gia) đ? đi b? m?t dài kho?ng cách t? tri?n l?m đ? tri?n l?m. Tri?n l?m gates và đư?ng d?n có th? đư?c r? ràng, nhưng b?i v? ngư?i chăm sóc có th? ph?i đi b? xung quanh nhi?u t?a nhà ho?c phong c?nh, nó có th? m?t m?t th?i gian dài cho ngư?i chăm sóc đ? ti?p c?n m?t tri?n l?m. Đi?u này làm cho thư xu?t hi?n. Đ? ngăn ch?n thông đi?p t? xu?t hi?n, ch? đ?nh chăm sóc cho c? th? tri?n l?m đ? gi? chúng t? đi b? quá xa t? cu?c tri?n l?m, ch?n lên và di chuy?n chăm sóc ti?n g?n hơn đ?n exhibits chính m?nh, ho?c xây d?ng cu?c tri?n l?m đ? h? g?n g?i v?i gi?m m?i khác, do đó thi?u th?i gian c?n cho chăm sóc đ? đi b? qua s? thú.

H?y b? thi?t l?p trong khi cài đ?t tr? chơi

Khi b?n h?y b? thi?t l?p trong khi cài đ?t c?a s? thú Tycoon M? r?ng, m?t s? tác ph?m ph?i đư?c g? b? b?ng tay có th? đư?c đ? l?i đ?ng sau. N?u b?n H?y b? thi?t l?p và t?m th?y r?ng b?n đang g?p v?n đ? chơi, lo?i b? s? thú Tycoon M? r?ng và cài đ?t l?i Tycoon s? thú ban đ?u và b?t k? s? m? r?ng s? thú Tycoon gói.

Triceratops thoát sau khi b?n cài đ?t s? thú Tycoon: kh?ng long Digs gói m? r?ng

N?u b?n m? khóa Triceratops trong s? thú Tycoon ban đ?u, b?n s? t?m th?y r?ng sau khi b?n cài đ?t Digs kh?ng long, Triceratops s? phá v? hàng rào c?a nó. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kèm theo Triceratops b?ng cách s? d?ng kh?ng long-s?c m?nh hàng rào lo?i.

Không th? s? d?ng phím nóng sau khi b?n gi?m thi?u các t?p tin Zoo.exe

Khi b?n gi?m thi?u Zoo Tycoon b?ng cách nh?n ALT + TAB và sau đó t?i đa hóa nó b?ng cách b?m đúp vào t?p tin Zoo.exe, b?n không th? s? d?ng các phím nóng.

Không ph?i t?t c? n?i dung tr? chơi có s?n sau khi b?n chơi hư?ng d?n

Khi b?n hoàn thành hư?ng d?n Marine Mania trư?c và ch?n ti?p t?c chơi, b?n s? không đ?t đư?c quy?n truy c?p vào t?t c? các n?i dung có s?n. Đóng các hư?ng d?n và m? m?t freeform ho?c tr? chơi k?ch b?n đ? truy c?p vào t?t c? Kh?ng long Digs n?i dung.

Không ph?i t?t c? các m?c mà b?n ph?i có cho h?nh phúc kh?ng long có th? nh?n th?y khi b?n s? d?ng Dino ch? l?c

B? l?c n?i dung ? đ?u hàng mua windows s? cho phép b?n xem Zoo Tycoon n?i dung, b?n g?c n?i dung m?i kh?ng long Digs, ho?c c? hai. Tuy nhiên, không ph?i t?t c? các m?c mà b?n ph?i có cho h?nh phúc kh?ng long (ch?ng h?n như m?t s? lo?i đá) đư?c hi?n th? v?i b? l?c Dino ch?. S? d?ng t?t c? các b? l?c đ? Xem t?t c? các n?i dung có s?n.

Không có ngư?i truy c?p s? thú chi?m Bleachers b?n t?o bên c?nh đ? m?t tri?n l?m

Khi b?n t?o m?t t?p h?p các bleachers bên c?nh đ? m?t tri?n l?m, b?n có th? chú ? r?ng s? thú du khách không bao gi? chi?m chúng. Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n t?o các m?t con đư?ng đôi chi?u r?ng d?n bleachers. N?u b?n xóa m?t chi?u r?ng c?a các đư?ng d?n, s? thú du khách s? b?t đ?u s? d?ng các bleachers.

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, thư?ng có m?t s? chương tr?nh t? kh?i đ?ng và ch?y trong n?n mà có th? ?nh hư?ng t?i v?i các tr? chơi. Các chương tr?nh này có th? bao g?m antivirus và h? th?ng ti?n ích các chương tr?nh. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng.

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u c?a b?n máy tính đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn ch?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch s?, làm theo các bư?c n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP:

Chú ý B?n có th? g?p m?t t?m th?i c?a m?t s? d?ch v? ch?c năng khi b?n th?c hi?n theo các bư?c sau. Khôi ph?c thi?t đ?t khôi ph?c các ch?c năng, nhưng thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi có th? tr? l?i như m?t k?t qu?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?imsconfig, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoCh?n l?c Startup.
 4. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?p Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  • Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  • T?i kho?n m?c Startup
 5. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft ki?m tra h?p và b?mVô hi?u hoá t?t c?.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?mKh?i đ?ng l?i.
Đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch, b?m vào các Chơi nút đ? xem tr?c tuy?n này phương ti?n truy?n thông minh ch?ng.
Tr? v? t? m?t nhà nư?c s?ch kh?i đ?ng, b?m vào các Chơi nút đ? xem tr?c tuy?n này phương ti?n truy?n thông minh ch?ng.
Đ? thêm thông tin ho?c đ? xem bư?c cho ho?t đ?ng khác h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Tr? chơi: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i chơi

Thu?c tính

ID c?a bài: 828786 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
T? khóa: 
kbui kbhowto kbarttypeshowme kbinfo kbmt KB828786 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:828786

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com